Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria industrial, A1-12, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 17/15.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7921 de 21.11.2016
Número identificador:  2016/9060
Referència Base de Dades:  008740/2016
 RESOLUCIÓ de 9 de novembre de 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al cos superior tècnic d'enginyeria industrial, A1-12, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 17/15. [2016/9060]

D'acord amb el que establix l'article 10.1 del Decret 33/1999, de 9 de març, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal cprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de funció pública i amb la base 7.2 de l'Orde 22/2016, de 21 de juliol, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen proves selectives d'accés al Cos Superior Tècnic d'Enginyeria Industrial, A1-12, sector administració especial, torn d'accés lliure, Convocatòria 17/15 (DOCV 7853, 18.08.2016), resolc:

Primer

Publicar la llista provisional de persones admeses que es relacionen en l'annex I de la present resolució.Segon

Publicar la llista provisional de persones excloses, amb expressió dels motius de la seua exclusió, que es relacionen en l'annex II de la present resolució.Tercer

Les persones aspirants disposen d'un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació d'esta Resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, per a esmenar les errades que hagen motivat la seua no-admissió o presentar les al·legacions que consideren convenients, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Quart

La sol·licitud d'esmena d'errades es presentarà davant del Registre de Documents de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, c/ Castán Tobeñas, número 77, Torre 4, València, en les oficines de la Direcció Territorial de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques a Alacant i Castelló o en les oficines públiques a què es referix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.València, 9 de novembre de 2016.– La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques: Gabriela Bravo Sanestanislao.

Mapa web