Ficha disposicion

Ficha disposicion

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2016, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d'una plaça de personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps completTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7916 de 14.11.2016
Número identificador:  2016/8743
Referència Base de Dades:  008528/2016
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Universitat Jaume I
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, A/A1RESOLUCIÓ de 21 d'octubre de 2016, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la selecció d'una plaça de personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra o servei a temps complet (Projecte: «Nuevas barreras térmicas con funcionalidad autosellante obtenidas mediante proyección por plasma», ref.: MAT2015-67586-C3-1-R). [2016/8743]

El Rectorat de la Universitat Jaume I, fent ús de les competències que li confereix la legislació vigent, convoca una oferta pública de personal investigador d'acord amb les bases següents.Primera. Denominació del lloc de treball

Personal investigador.Segona. Retribució íntegra mensual

La retribució íntegra mensual, inclosa la part proporcional de les pagues extres, serà de 1.343,09 euros en concepte de sou base.Tercera. Objecte i període

Col·laborar en la realització del projecte Nuevas barreras térmicas con funcionalidad autosellante obtenidas mediante proyección por plasma, amb funcions de tècnic/a superior de suport a la investigació.

La durada prevista d'aquest contracte serà de 24 mesos. En tot cas la durada del contracte està vinculada a la durada del projecte i la disponibilitat pressupostària d'aquest.

El període de prova establert serà el que s'indique en la legislació laboral en vigor.Quarta. Jornada de treball

A temps complet (37,5 hores setmanals).Cinquena. Requisits dels aspirants

Ser espanyol/a o nacional d'un estat membre de la Unió Europea o nacional d'aquells estats en què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es trobe definida en el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea. També s'hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la que s'ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtinga l'adjudicació del lloc de treball ofert haurà d'acreditar almenys el permís de treball i de residència en el moment de la contractació.

Tenir complits 16 anys.

Estar en possessió de la titulació de Máster en Ciencia, Tecnología y Aplicación de los Materiales Cerámicos o equivalent. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger caldrà estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o de la credencial de reconeixement per a l'exercici de les professions considerades regulades en virtut del Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre.

No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les seues funcions públiques. Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu Estat, l'accés a la funció pública.

Aquests requisits han de posseir-se al dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i mantenir-se fins al moment de la signatura del contracte de treball.

Si en qualsevol moment posterior a l'aprovació de la llista d'admesos/exclosos, fins i tot una vegada finalitzat el procés selectiu, s'adverteix inexactitud o falsedat en les sol·licituds o en la documentació aportada pel personal aspirant, aquesta es considerarà defecte inesmenable i es resoldrà amb la seua exclusió en el procediment.Sisena. Mèrits preferents

Formació i experiència en algun o tots dels següents aspectes de la tecnologia ceràmica: el processament coloidal de suspensions de partícules ceràmiques, la caracterització microestructural de peces i recobriments ceràmics i l'obtenció de recobriments ceràmics per projecció tèrmica de plasma atmosfèric.Setena. Sistema selectiu de la plaça

Per part de la comissió encarregada de resoldre aquesta selecció, es valorarà els currículums dels aspirants d'acord amb el barem que figura en l'annex II. La comissió pot, si ho considera oportú, realitzar una prova i/o entrevista als aspirants. En el supòsit de realitzar la prova aquesta serà eliminatòria i podrà ser teòrica i/o pràctica; es puntuarà de 0 a 10 punts, i serà necessari obtenir un mínim de 5 punts per a superar-la.

Els mèrits al·legats en el currículum que no s'hagen justificat documentalment en el termini de presentació d'instàncies no seran tinguts en compte en la resolució del concurs.

La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció en què cas que valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada la prova i l'entrevista, el perfil dels candidats no s'ajuste, en la seua totalitat, a les necessitats del projecte.Huitena. Comissió avaluadora

La comissió avaluadora té l'estructura que figura en l'annex III d'aquesta convocatòria.

Els membres de la comissió han d'abstenir-se d'intervenir quan coincidisca en ells alguna circumstància de les previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

El president pot sol·licitar als membres de la comissió una declaració expressa de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en els articles esmentats.

La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir de l'aplicació d'aquestes normes, així com en el que puga produir-se dels casos no previstos.

El procediment d'actuació de la comissió s'ha d'ajustar en tot moment al que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Per a qualsevol aclariment sobre la convocatòria, les persones interessades poden dirigir-se al professor Enrique Sánchez Vilches

vilches@uji.es.Novena. Presentació d'instàncies

Les sol·licituds, formalitzades d'acord amb el model que s'adjunta en l'annex I, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats, s'han de presentar en el Registre General de la Universitat Jaume I o per qualsevol dels procediments establerts en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques), en el termini de 10 dies naturals a partir de l'endemà a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

A la sol·licitud s'unirà la documentació següent:

a) Una fotocòpia del document nacional d'identitat.

b) Currículum, amb els mèrits justificats documentalment.

En l'apartat «Codi» de la sol·licitud ha de figurar el número 16391.Les instàncies presentades a les oficines de correus han de complir el procediment establert en l'article 205.3 del Reglament dels serveis de Correus: les instàncies s'han de presentar en sobre obert perquè l'empleat estampe el segell de dates en el part superior esquerra de les sol·licituds, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data. Si no es fa així, es considerarà presentada en la data d'entrada en el registre general d'aquesta universitat

No serà necessària la compulsa dels documents que es presenten fotocopiats, n'hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada sobre l'autenticitat d'aquells, així com les seues dades que figuren en la instància, sense perjudici que en qualsevol moment la comissió o la Universitat puga requerir els aspirants perquè acrediten la veracitat de les circumstàncies i documents aportats, que hagen sigut objecte de valoració.

Els aspirants que no posseïsquen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar han de presentar fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat i, si és el cas, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d'un altre estat amb què tinguen el dit vincle. Així mateix, han de presentar declaració jurada o promesa d'aquest que no està separat de dret del seu cònjuge i, si és el cas, del fet que l'aspirant viu a costa seu o està a càrrec seu.Deu. Llista d'admesos i resultat de la selecció

Finalitzat el termini per a presentar instàncies, el rector dictarà una resolució per la qual s'aprovarà la llista d'admesos i exclosos en aquest procés selectiu, així com la composició de la comissió avaluadora encarregada de jutjar-ho.

Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria, els acords de la comissió avaluadora i el resultat d'aquest procés de selecció es publicaran al tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans, siti a la segona planta de l'edifici Rectorat i Serveis Centrals, campus del Riu Sec de la Universitat Jaume I, i en la següent adreça d'internet: http://www.uji.es/serveis/rrhh/Onze. Norma final

Aquesta convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que es puguen derivar d'aquesta i de les actuacions de la comissió avaluadora, poden ser impugnats per part de les persones interessades en els casos i forma que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, l'administració, si escau, pot revisar les resolucions de la comissió avaluadora, d'acord amb l'esmentada norma.Castelló de la Plana, 21 d'octubre de 2016.– El rector: Vicent Climent Jordà.

ANNEX I

Sol·licitudDades personals

Primer cognom:

Segon cognom:

Nom:

Data de naixement:

DNI:

Telèfon:

Adreça electrònica:

Adreça i codi postal:

Localitat/comarca i província:

Codi: 16391.

SOL·LICITE

L'admissió en el procés selectiu per a cobrir una plaça temporal d ..., convocat per la Resolució de data ..., publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número ...DECLARE

Que són certes les dades que s'hi consignen i que reunisc les condicions exigides per a l'ingrés en la funció pública i les especialment assenyalades en aquesta convocatòria.(Firma)Castelló de la Plana, ... d ... de 201...RECTORAT DE LA UNIVERSITAT JAUME I

Les vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat de la Universitat Jaume I, que es compromet a no fer un ús diferent d'aquell per al qual van ser sol·licitades, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de les dades de caràcter personal. Podeu exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició, davant el Servei de Recursos Humans d'aquesta universitat.ANNEX II

Barem1. Formació acadèmica:

a) Expedient acadèmic: fins a 20 punts.

b) Qualsevol altre títol o curs de formació relacionat amb el perfil de la plaça: fins a 5 punts.

2. Formació i experiència en algun dels següents aspectes de la tecnologia ceràmica: processament coloidal de suspensions de partícules ceràmiques, caracterització microestructural de peces i recobriments ceràmics i obtenció de recobriments ceràmics per projecció tèrmica de plasma atmosfèric: fins 50 punts

3. Altres mèrits (Idiomes d'interès científic): fins a 5 punts.

4. Entrevista: fins a 20 punts.

Serà possible aplicar coeficients correctors que mesuren l'adequació dels mèrits al·legats al perfil de la plaça.

ANNEX III

Comissió avaluadoraComissió avaluadora titular:

President: un vicerector o vicerectora de la Universitat Jaume I.

Vocals: tres en representació de la Universitat Jaume I.

Secretari: un funcionari o funcionària de carrera del Servei de Recursos Humans, que actuarà com a secretari o secretària amb veu però sense vot.Comissió avaluadora suplent: la mateixa estructura.

Mapa web