Ficha disposicion

Ficha disposicion

Universitat de València. RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2016, del Rectorat, per la qual es convoca la provisió pel sistema de lliure designació del lloc de treball número 918, de secretari/ària director/a.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7916 de 14.11.2016
Número identificador:  2016/8487
Referència Base de Dades:  008520/2016
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Universitat de Valencia
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: concursos de trasllats, C/C1RESOLUCIÓ de 20 d'octubre de 2016, del Rectorat, per la qual es convoca la provisió pel sistema de lliure designació del lloc de treball número 918, de secretari/ària director/a. [2016/8487]

Atès que es troba vacant el lloc de treball número 918 anomenat secretari/ària director/a, el Rectorat fent ús de les competències que li atribueix l'article 20, en relació amb el 2.2, de la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats; modificada per la Llei 4/2007, de 12 d'abril, la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i d'acord amb el que estableix l'article 190 dels Estatuts de la Universitat de València, i atenent també les condicions que per a aquest lloc figura en la relació de llocs treball (RLT) i l'aplicació subsidiària dels articles 27 i següents del Decret 33/1999, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal que comprèn l'àmbit d'aplicació de la Llei de funció pública valenciana, en allò que no contradiga el contingut de la Llei 10/2010, resol:

Convocar mitjançant el sistema de lliure designació l'ocupació del lloc de treball que s'indica en aquesta convocatòria, d'acord amb les següentsBasesPrimera. Participants

S'hi poden presentar el personal funcionari de carrera del grup C (subgrup C1) d'administració general, escala administrativa, que presten serveis en la Universitat de València.Segona. Vacants

Es convoca pel sistema de lliure designació el lloc de treball de secretari/ària director/a vacant que figura en l'annex I d'aquesta convocatòria.Tercera. Sol·licituds, lloc i termini de presentació

3.1. Les persones participants han de presentar la sol·licitud segons el model que s'adjunta com annex II d'aquesta convocatòria.

A la sol·licitud s'adjuntarà el curriculum vitae i la documentació justificativa dels mèrits al·legats, al registre d'entrada de la Gerència d'aquesta Universitat (av. Blasco Ibáñez núm. 13, 46010 de València), a través de qualsevol altre registre auxiliar dels centres universitaris, o a les oficines públiques a què fa referència l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

3.2. El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies naturals a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

3.3.La documentació que ja consta en el registre de Personal del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat de València, tal com els certificats dels serveis prestats i del grau personal consolidat, s'adjuntaran d'ofici a les sol·licituds presentades.Quarta. Comissió i funcionament

4.1. La comissió que realitzarà la selecció del lloc de treball convocat, serà nomenada pel rector de la Universitat de València i ha de tenir la composició que figura al reglament aprovat a l'ACGUV 184/2012 d'aquesta universitat.

4.2. El seu funcionament s'adaptarà a allò que estableix la llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim jurídic del sector públic.

4.3. Els noms dels seus components es faran públics abans que acabe el termini de presentació de sol·licituds al tauler d'anuncis de la Gerència (av. Blasco Ibáñez núm. 13, 46010 de València) i a la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS), http://www.uv.es/~pas/4.4. La comissió, podrà convocar, una vegada estudiades les sol·licituds i la documentació presentada, a tots el aspirants o els que considere necessari a la realització d'una entrevista.Cinquena. Presa de possessió

5.1. Finalitzat el procés, la resolució final es farà pública al tauler d'anuncis del Rectorat de la Universitat de València i a la pàgina web del Servei de Recursos Humans (PAS).

5.2.En la resolució s'indicarà expressament la data de presa de possessió.Sisena. Informació respecte de les dades recollides

6.1. Les dades subministrades per l'interessat o la interessada podran quedar incorporats en un fitxer automatitzat que constitueix la base de dades corresponent a aquest tipus de personal d'aquesta universitat, de conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter Personal (LOPD).

6.2. El fitxer quedarà sota la responsabilitat de la Secretària General de la Universitat de València (av. Blasco Ibáñez núm. 13, 46010 de València).

6.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de la base de dades d'aquest personal.

6.4. Les dades de caràcter personal seran tractades amb el grau de protecció que estableix el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament que desplega la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. I s'han d'adoptar les mesures de seguretat necessàries per garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.

6.5. Els interessats o les interessades podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat de València, (av. Blasco Ibáñez núm. 13 nivell 1, 46010 de València).Setena. Recursos

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, es pot interposar, conforme a l'article 123 de la Llei 39/2015, un recurs potestatiu de reposició, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà a la seua publicació davant el mateix òrgan que va dictar la resolució que s'impugna, o bé directament interposar el recurs contenciós administratiu davant dels òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).València, 20 d'octubre de 2016.– El rector p. d. (DOCV 23.06.2016), el gerent: Joan E. Oltra i Vidal

ANNEX ILes característiques del lloc de treball que s'ofereix segons la RLT són:

Núm. del lloc: 918

Denominació: secretari/ària director/a

Destinació: Facultat de Fisioteràpia

Grup: C

Complement de destinació: 18

Complement específic: E32

Formació específica: 3

Mèrits preferents: 1

Sistema de provisió: 3Requisits de formació específica:

3. Coneixement de valencià a nivell elemental o compromís d'adquirir aquest coneixement en el termini d'un any des de la presa de possessió en el lloc (o en el temps que permeta la programació del Servei de Política Lingüística).Mèrits preferents:

1. Coneixements d'informàtica.

Sistema de provisió:

3. Lliure designació.

Mapa web