Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Convocatòria número 88/2016.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7913 de 09.11.2016
Número identificador:  2016/8807
Referència Base de Dades:  008403/2016
 RESOLUCIÓ de 2 de novembre de 2016, de la Direcció General de Funció Pública, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de diversos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball. Convocatòria número 88/2016. [2016/8807]

De conformitat amb l'article 80 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i amb l'article 102.1 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, el procediment de lliure designació amb convocatòria pública consisteix en l'apreciació discrecional per l'òrgan competent de la idoneïtat dels candidats en relació amb els requisits exigits per a l'exercici del lloc. Així mateix, el Reial Decret Legislatiu 5/2015, estableix que les lleis del seu desplegament establiran els criteris per a determinar els llocs que, per la seua especial responsabilitat i confiança, puguen cobrir-se pel procediment de lliure designació amb convocatòria pública.

Vist que hi ha diversos llocs de treball en la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball el sistema de provisió dels quals és el de lliure designació, d'acord amb el que disposa l'article 102 de la Llei d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i les relacions de llocs de treball de la Presidència de la Generalitat i de les conselleries, així com dels organismes i entitats gestionats per la conselleria competent en matèria de funció pública, aprovades per la Resolució de 18 de maig de 2016, de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (DOCV 7790, 25.05.2016).

Per això, fent ús de les atribucions conferides per l'article 27 del Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i carrera administrativa del personal comprés en l'àmbit d'aplicació de la Llei de la Funció Pública Valenciana, així com per l'article 11 del Decret 154/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, resolc:

Primer

Convocar per a la seua provisió pel sistema de lliure designació els llocs de treball que es detallen en l'annex III de la present resolució.

Segon

Aprovar les bases que regiran la present convocatòria i que figuren en l'annex I.Contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar recurs contenciós administratiu davant del jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la recepció de la notificació. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es podrà interposar un recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això, de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que les persones interessades puguen exercitar, si és el cas, qualsevol altre que estimen escaient.

València, 2 de novembre de 2016.– La directora general de Funció Pública: Eva Maria Coscollà Grau.

ANNEX I

Bases de la convocatòriaPrimera. Requisits de participació

Podrà participar en aquesta convocatòria el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat, i en el lloc núm. 27809 el personal funcionari de carrera d'altres administracions públiques, que reunisca els requisits i les condicions que estableix la normativa vigent i, en particular, els requisits per a la provisió del lloc de treball que es detallen en l'annex III la present resolució.

Els requisits de participació hauran de reunir-se en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantindre's fins a la presa de possessió.

Aquests requisits hauran d'acreditar-se dins del termini de presentació d'instàncies per mitjà de còpia de la documentació acreditativa del seu compliment degudament compulsada, llevat que consten anotats en el Registre de personal de la Generalitat.Segona. Sol·licituds de participació

La sol·licitud es presentarà en el registre electrònic de la Generalitat, a través de la pàgina web de la Generalitat www.gva.es «Guia PROP - Ocupació pública» apartat «Descripció» indiqueu núm. de convocatòria i any (ex. 01/2016), entrant en convocatòria, certificat telemàtic, o bé a través de la pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

http://www.justicia.gva.es/ca/web/recursos-humanos/provision-de-puestos-concursos-libre-designacion-etc-

No obstant la sol·licitud, adaptada al model que es publica en l'annex II i que es troba disponible en la pàgina web de la Generalitat www.gva.es «Guia PROP - Ocupació pública», o bé pàgina web de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, www.gov.gva.es, entrant als apartats següents: «Àrees - Administració pública - Provisió de llocs (concursos, lliure designació, etc.) - Formulari sol·licitud lliure designació», podrà també presentar-se en el Registre General de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (carrer Castán Tobeñas, 77, torre 4, de la ciutat administrativa 9 d'Octubre de València), en els dels serveis centrals i territorials de les distintes conselleries o en qualsevol de les oficines públiques a què fa referència l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.En el moment de formular la sol·licitud, s'annexarà, en format PDF, el curriculum vitae en què es faran constar les dades que es crega oportú i que siguen rellevants als efectes de l'exercici de les funcions assignades a cada lloc de treball, i adjuntar-hi la documentació justificativa corresponent, llevat que conste anotada en el Registre de Personal de l'Administració de la Generalitat, i en aquest cas no caldrà aportar-la i serà suficient esmentar-la en la sol·licitud.

Els i les participants que no tinguen la condició de personal funcionari de l'administració del Consell, hauran d'acreditar la seua condició i el compliment de la resta dels requisits per mitjà de còpia confrontada del nomenament o certificat de l'òrgan corresponent.

Si es presenta la sol·licitud a través de qualsevol dels registres previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/1992, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es remetrà juntament amb el curriculum vitae, en format PDF i en un sol document, a l'adreça de correu electrònic provisio_llocs@gva.es, o preferentment al número de fax virtual 961 248 244.

El termini de presentació serà, en tot cas, de 10 dies naturals comptats des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Tercera. Òrgan tècnic de provisió

L'òrgan tècnic de provisió de la present convocatòria tindrà la composició següent:Titulars:

President:

Josep Vicent Tarí, Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Vocals:

Antonio Pla Borredà, Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Esther Barrios Vuelta, Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Marisa Viciano Aguirre, Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

Vocal secretària:

Carmen Roda Zarzo, Direcció General de Funció Pública.

Suplents:

Presidenta:

M.ª José Ortolà, Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Vocals:

Vicente Puchades Martí, Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Juan Salvador Clèrigues Tàpia, Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Pilar Fuertes Puente, Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques.

Vocal secretària:

Carmen Jofre Garrigues, Direcció General de Funció Pública.

L'òrgan tècnic de provisió tindrà la consideració d'òrgan col·legiat de l'Administració i, com a tal, estarà sotmès a les normes contingudes en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Quarta. Proposta d'adjudicació

A la vista de les sol·licituds presentades, la sotssecretària de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball emetrà un informe sobre la persona que, si és el cas, considere més idònia per a l'exercici de cada lloc de treball.

Evacuat l'esmentat informe, l'òrgan tècnic de provisió, amb al comprovació prèvia del compliment dels requisits de provisió de cada lloc de treball i de les normes que regeixen la present convocatòria, procedirà a formular proposta d'adjudicació, que es farà pública al tauler d'anuncis dels serveis centrals de València i dels serveis territorials de Castelló, Alacant i València, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, i en la pàgina web de la Generalitat www.gva.es «Guia PROP - Ocupació pública», o bé en la pàgina web www.gov.gva.es, entrant als apartats següents: «Àrees - Administració pública - Provisió de llocs (concursos, lliure designació, etc.)», concedint a les persones interessades un termini de 10 dies hàbils per a al·legar i justificar el que estimen pertinent.Les al·legacions es dirigiran a l'òrgan tècnic de provisió (Conselleria de Justícia Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Direcció General de Funció Pública, carrer Castán Tobeñas, 77, torre 4, de la ciutat administrativa 9 d'Octubre de València) en la forma establida en la base segona, i a l'adreça de correu electrònic provisio_llocs@gva.es, o preferentment al número de fax virtual 961 248 244.

Finalitzat el termini d'al·legacions, l'òrgan tècnic de provisió estudiarà i resoldrà les possibles al·legacions i elevarà la seua proposta d'adjudicació a la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.Cinquena. Resolució de la convocatòria

A la vista de l'anterior, el/la titular de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball resoldrà, de conformitat amb el que estableix l'article 102 de la Llei d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana, bé la seua adjudicació a la persona que considere més idònia per a l'exercici de cada lloc de treball, bé que es declare desert, inclús existint personal que reunisca els requisits exigits, si considera que cap persona no resulta idònia per al seu exercici.En el primer cas, la resolució haurà d'indicar que el cessament en l'actual lloc de treball, si és el cas, es produirà d'ofici el mateix dia en què es publique la resolució de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, i que la presa de possessió en la nova destinació s'efectuarà l'endemà de la publicació, llevat que s'hi dispose una altra data.

Així mateix, si la persona adjudicatària del lloc de treball convocat fóra funcionari o funcionària d'una altra administració, en la resolució es farà constar que no s'integrarà en l'Administració de la Generalitat, de conformitat amb el que disposa l'article 29 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.La resolució esmentada serà remesa a la Direcció General de Funció Pública per a la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Sisena. Termini de resolució

Aquesta convocatòria es resoldrà en un termini no superior a tres mesos, comptats des de l'endemà de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Mapa web