Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Puçol. Oferta d'ocupació pública per a l'exercici 2019.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8617 de 21.08.2019
Número identificador:  2019/7869
Referència Base de Dades:  007639/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1, B/A2
    Descriptors toponímics: PuçolOferta d'ocupació pública per a l'exercici 2019. [2019/7869]

Mitjançant la Resolució de l'Alcaldia Presidència número 2025/2019, de data 24 de maig de 2019, s'ha acordat:«Vist que amb ocasió de la publicació del Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el coeficient reductor de l'edat de jubilació en favor dels policies locals al servei de les entitats que integren l'Administració local, el passat mes de gener de 2019 van accedir a la jubilació 1 inspector (nomenament provisional per millora d'ocupació amb reserva del seu lloc d'oficial), 1 oficial i 4 agents de la policia local, que és efectiva, així mateix, el pròxim 3 de juny de 2019, una altra jubilació d'un agent de la policia local; que queden vacants les places corresponents de la plantilla de personal funcionari d'aquest Ajuntament.

Vist l'informe i annex a aquest de la Direcció de Recursos Humans de data 20 i 24 de maig de 2019, que es troben en l'expedient.

Considerant que, en la data d'emissió de la present, no hi ha projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'exercici 2019, partint per tant de les previsions establides en matèria de personal en la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018.

Considerant el que disposa la disposició addicional cent seixanta-cinc de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, prorrogats per a l'exercici 2019, referida a la taxa addicional de reposició de la policia local:

“Addicionalment al que preveu l'article 19 d'aquesta llei, i a fi de garantir l'exercici de les funcions de les administracions públiques en matèria de seguretat i ordre públic, en el cas que en aplicació del que estableix l'article 206.1 del text refós de la Llei general de la seguretat social es produïsca la bestreta d'edat de jubilació dels policies locals, les entitats locals podran disposar durant 2018, exclusivament per a aquest col·lectiu, d'una taxa addicional de reposició determinada pel nombre de baixes que es prevegen en aquest exercici i en l'exercici 2019 com a conseqüència del dit avanç de l'edat de jubilació. Aquesta taxa addicional es descomptarà de la que poguera correspondre en els exercicis 2019 i 2020.”

Considerant que la disposició transitòria segona del Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre, pel qual s'estableix el coeficient reductor de l'edat de jubilació en favor dels policies locals, disposa: “D'acord amb el que estableix la disposició addicional cent seixanta-cinc de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, i en aplicació d'aquesta, la taxa de reposició addicional serà efectiva des de la presentació de la sol·licitud de jubilació anticipada. La persona interessada haurà de comunicar a l'Administració municipal corresponent la seua voluntat d'acollir-se a aquesta modalitat de jubilació abans del dia 31 de gener de cada any ”.

Considerant que, de conformitat amb el que estableix l'article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, les corporacions locals han de formular públicament la seua oferta d'ocupació, ajustant-se als criteris fixats en la normativa bàsica estatal. La selecció de tot el personal, siga funcionari o laboral, ha de realitzar-se d'acord amb l'oferta d'ocupació pública, per mitjà d'una convocatòria pública i a través del sistema de concurs, oposició o concurs oposició lliure en què es garantisquen, en tot cas, els principis constitucionals d'igualtat, mèrit i capacitat, així com el de publicitat.

Considerant que l'oferta d'ocupació pública té com a finalitat complir els criteris legals i els principis que han de regir la planificació dels recursos humans i els processos de selecció dels candidats que millor s'ajusten a les necessitats de l'Ajuntament de Puçol. D'altra banda, l'oferta d'ocupació pública contempla la promoció interna, regulada en la legislació vigent com un dret dels empleats públics.Considerant el que estableix l'article 70 de la Llei 5/2015, de 30 d'octubre, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic: “1. Les necessitats de recursos humans, amb assignació pressupostària, que hagen de proveir-se per mitjà de la incorporació de personal de nou ingrés seran objecte de l'oferta d'ocupació pública, o a través d'un altre instrument semblant de gestió de la provisió de les necessitats de personal, la qual cosa comportarà l'obligació de convocar els corresponents processos selectius per a les places compromeses i fins a un deu per cent addicional, fixant el termini màxim per a la convocatòria d'aquests. En tot cas, l'execució de l'oferta d'ocupació pública o instrument semblant haurà de desenvoluparse-se dins del termini improrrogable de tres anys.

2. L'oferta d'ocupació pública o instrument semblant, que s'aprovarà anualment pels òrgans de govern de les administracions públiques, haurà de ser publicada en el diari oficial corresponent.

3. L'oferta d'ocupació pública o instrument semblant podrà contindre mesures derivades de la planificació de recursos humans”.

Considerant que l'oferta d'ocupació pública per a 2019 ha de contindre les necessitats de recursos humans amb assignació pressupostària que hagen de proveir-se per mitjà de la incorporació de personal de nou ingrés, tot això, complint les limitacions que contempla la Llei de pressupostos generals de l'Estat, concretament, l'article 19 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, prorrogats per a l'exercici 2019, tenint present que no computaran dins del límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d'efectius les places que es convoquen per a la seua provisió per mitjà de processos de promoció interna.

Les places incloses en l'oferta d'ocupació es corresponen amb els llocs de treball següents:Oficial policia local Codi núm 6.3

Oficial policia local Codi núm 6.5

Agent policia local Codi núm 6.8

Agent policia local Codi núm 6.9

Agent policia local Codi núm 6.10

Agent policia local Codi núm 6.13

Agent policia local Codi núm 6.22

Vist que hi ha crèdit adequat i suficient i estan pressupostats en la seua integritat en el pressupost municipal aquests llocs i les places corresponents.

Considerant que l'oferta d'ocupació ha sigut objecte de negociació en la mesa general de conformitat amb allò que disposa l'article 37.1.l del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic pel que fa a la fixació dels criteris generals.

Considerant que, en virtut de l'article 21.g de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, correspon a l'Alcaldia aprovar l'oferta d'ocupació pública.

Per tot això, aquesta alcaldia presidència resol:Primer

Aprovar l'oferta d'ocupació pública de l'Ajuntament de Puçol per a l'exercici 2019, amb motiu de l'anticipació de l'edat de jubilació de policies locals d'aquesta corporació municipal durant l'any 2019, que conté les places que a continuació es detalla:

Subgrup C1. Classificació: escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe policia local. Nombre de vacants: 5. Denominació: agent policia local (corresponents als llocs 6.8, 6.9, 6.10, 6.13 i 6.22 de la RPT).

Places per a cobrir per mitjà de promoció interna (no computen als efectes de taxa de reposició):

Grup B. Classificació: escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe oficial policia local. Nombre de vacants: 2 (corresponent al lloc 6.3 i 6.5 de la RPT).Segon

Remetre un certificat d'aquesta resolució a la Delegació de Govern a la Comunitat Valenciana perquè en tinga coneixement i als efectes oportuns.Tercer

Publicar el present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.»

Cosa que es fa pública per a general coneixement i als efectes oportuns.Puçol, 15 de juliol de 2019.– L'alcaldessa: M. Paz Carceller Llaneza.

Mapa web