Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Borriol. Bases i convocatòria del procés selectiu per a la consolidació de tres places d'agent de policía local.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8603 de 31.07.2019
Número identificador:  2019/7411
Referència Base de Dades:  007075/2019
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: BorriolBases i convocatòria del procés selectiu per a la consolidació de tres places d'agent de policía local. [2019/7411]

Havent-se aprovat per mitjà de la Resolució número 2019-661, de data 14 de juny, de l'Alcaldia, les bases i la convocatòria per a l'estabilització d'ocupació temporal consistent en el procediment de consolidació de tres places d'agent de policia local corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018.

Havent-se publicat íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló número 89, de 16 de juliol de 2019, les bases que han de regir la corresponent convocatòria.

Es dona compte, per mitjà del present anunci, del procés selectiu pretés, i es comunica que el termini de vint dies hàbils per a la presentació de sol·licituds serà a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Boletín Oficial del Estado.

Els successius anuncis d'aquesta convocatòria, quan siguen procedents de conformitat amb les bases, es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló i en la forma prevista en les mateixes bases.Borriol, 17 de juliol de 2019.– L'alcalde: Hèctor Ramos Portolés.

Mapa web