Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2018, provisional de sol·licituds no admeses de les ajudes convocades per la Resolució de 27 de desembre de 2017, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2018, d'ajudes per a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció i plàstic de la Comunitat Valenciana, dins de la primera fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8307 de 31.05.2018
Número identificador:  2018/5346
Referència Base de Dades:  005427/2018
 RESOLUCIÓ de 29 de maig de 2018, provisional de sol·licituds no admeses de les ajudes convocades per la Resolució de 27 de desembre de 2017, del conseller d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'efectua la convocatòria anticipada, per a l'exercici 2018, d'ajudes per a millorar la competitivitat i la sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció i plàstic de la Comunitat Valenciana, dins de la primera fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana. [2018/5346]Atenent la Resolució de 27 de desembre de 2017, de convocatòria anticipada, per a l'exercici 2018, d'ajudes per a millorar la competitivitat i sostenibilitat de les pimes industrials dels sectors del calçat, ceràmic, metall-mecànic, tèxtil, joguet, marbre, fusta-moble i il·luminació, químic, automoció i plàstic de la Comunitat Valenciana, dins de la primera fase d'implantació del Pla estratègic de la indústria valenciana.Considerant que aquesta convocatòria queda sotmesa a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i al Reial decret 887/2006 de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu reglament sobre el procediment per a la concessió de subvencions.

Atenent els resolc tercer, cinqué i sisé de l'esmentada Resolució de 27 de desembre de 2017, on s'estableixen els requisits per a ser beneficiaris d'aquestes ajudes, les actuacions, projectes i despeses subvencionables.

Vista la proposta de la comissió tècnica instructora, en relació a la documentació aportada per les empreses, i les causes que justifiquen la inadmissió de les sol·licituds presentades.

En aplicació de les competències establides en l'article 160.4 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda publica, del sector públic instrumental i de subvencions, en el Decret 104/2017, de 21 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, i la delegació de competències establida en els articles 9 i 12 de l'Ordre de 22/2016 de bases reguladores, on es delega en el director general d'Indústria i Energia la competència per a la instrucció, així com per a resoldre la concessió o la denegació de les ajudes a què es refereix aquesta convocatòria, resolc:Primer

Dictar una resolució provisional de sol·licituds no admeses i excloses de les ajudes objecte de la convocatòria. El llistat annex a aquesta resolució provisional conté la relació de sol·licituds que són no admeses i excloses, així com les causes aplicades per a tal consideració.Segon

Ordenar la publicació d'aquesta resolució provisional en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, així com la seua posada a disposició dels interessats a través de la seu electrònica de la Generalitat.Tercer

Concedir a les empreses interessades un termini de deu dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació en Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de la present resolució provisional, per a formular les al·legacions que estimen oportunes a través del tràmit d'aportació de documentació www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=15450.

València, 29 de maig de 2018.– La directora general d'Indústria i Energia: Empar Martínez Bonafé.

Mapa web