Ficha disposicion

Ficha disposicion

Extracte de la Resolució de 23 de maig de 2018, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions, programes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2017-2018.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8305 de 29.05.2018
Número identificador:  2018/5176
Referència Base de Dades:  005319/2018
 Extracte de la Resolució de 23 de maig de 2018, del conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual es convoquen subvencions destinades a accions, programes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2017-2018. [2018/5176]

BDNS (identif.): 400350.

De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria, el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades nacional de subvencions:

http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/ca/index

Així mateix, es troba disponible en l'adreça web

http://www.ceice.gva.es/web/innovacion-educacion/convocatorias-de-proyectos-de-innovacion.Primer. Beneficiaris

Els beneficiaris seran entitats privades sense ànim de lucre que tinguen entre les seues finalitats la realització d'actuacions educatives dins l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.Segon. Objecte

Es convoca un concurs públic en règim de concurrència competitiva per a la concessió de subvencions dirigides a accions, programes i materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors, desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana en el curs escolar 2017-2018, i aprovar l'annex I.D'aquesta forma, incentivem el desenvolupament d'accions, programes i materials educatius que afavorisquen la vinculació entre l'educació formal i no formal i que potencien l'educació intercultural i la consecució dels valors ètics i morals necessaris per a desenvolupar una ciutadania compromesa amb l'entorn.Tercer. Bases reguladores

Ordre 60/2016, de 23 de setembre, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions destinades a accions, programes i materials educatius desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana (DOGV 7883, 28.09.2016).Quart. Dotació pressupostària

Les quantitats concedides a les accions, programes i materials seleccionats tindran com a finalitat ajudar a sufragar totalment o parcialment les despeses que puguen generar aquells en els termes que disposen l'Ordre de bases 60/2016 i aquesta convocatòria.

El finançament de les quantitats, destinades a la realització d'accions i programes educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i l'atenció a l'alumnat immigrant per entitats privades sense ànim de lucre amb caràcter de subvenció, s'abonarà a càrrec del capítol IV de la línia de subvenció S7899000, del programa 421.50 del pressupost de la Generalitat de l'any 2018, per un import global màxim de 138.893,42 euros.

El finançament de les quantitats d'accions educatives innovadores que promoguen programes transversals i d'educació en valors desenvolupades per entitats privades sense ànim de lucre amb caràcter de subvenció, s'abonarà a càrrec del capítol IV de la línia de subvenció S8147000, del programa 421.50 del pressupost de la Generalitat de l'any 2018, per un import màxim de 59.868,73 euros.

El finançament de les quantitats de materials educatius innovadors que promoguen l'educació intercultural i en valors, s'abonarà a càrrec del capítol IV de la línia de subvenció S8121000, del programa pressupostari 421.50, del pressupost de la Generalitat de l'any 2018, per un import global màxim de 12.500 euros.Cinqué. Termini de presentació de les sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds de participació serà de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.Sisé. Altres dades

1. Sol·licituds: les sol·licituds i la documentació complementària es dirigiran a la Direcció General de Política Educativa, únicament mitjançant el registre electrònic.

2. Documentació que cal presentar amb la sol·licitud: la prevista en el resolc nové de la convocatòria.

3. Criteris de valoració: les ajudes es concediran en règim de concurrència competitiva, de conformitat amb els criteris de valoració que es detallen en el resolc seté de la convocatòria.

4. Forma de justificació: la justificació de l'ajuda hauria de realitzar-se d'acord amb l'acció, programa o material subvencionat i els termes fixats en el resolc onze de la convocatòria.València, 23 de maig de 2018.– El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport: Vicent Marzà Ibáñez.

Mapa web