Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2016, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics, en compliment de la Sentència 274/2016, de 25 de maig, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona, per la qual es convoca concurs de trasllats de facultatius especialistes en psicologia clínica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7815 de 27.06.2016
Número identificador:  2016/4752
Referència Base de Dades:  004640/2016
 RESOLUCIÓ de 13 de juny de 2016, de la Direcció General de Recursos Humans i Econòmics, en compliment de la Sentència 274/2016, de 25 de maig, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona, per la qual es convoca concurs de trasllats de facultatius especialistes en psicologia clínica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. [2016/4752]

Atesos els pronunciaments continguts en la Sentència número 274/2016, de 25 de maig, de 2016, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Sala Contenciosa Administrativa, Secció Segona, dictada en el recurs d'apel·lació interposat pel Sindicat Mèdic d'Assistència Pública contra la Sentència número 210/2013, de 16 de juliol, del Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de València, resolutòria del recurs contenciós administratiu 493/2012, i de conformitat amb allò que disposa l'article 118 de la Constitució Espanyola, així com els articles 17.2 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del Poder judicial, i 103.2 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, que estableixen l'obligatorietat de compliment de les sentències i la resta de resolucions fermes dictades pels Tribunals de Justícia.

I fent ús de les competències atribuïdes per l'article 17 del Decret 156/2015, de 18 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, resolc:Convocar concurs de trasllats per a cobrir places de facultatius especialistes en Psicologia Clínica, d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública, d'acord amb les bases següents:

1. Normes generals

Es convoca per a la seua provisió, per concurs de trasllats, les places vacants de facultatiu especialista en Psicologia Clínica d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que s'especifiquen en l'annex I, podent sol·licitar-se, per ordre de preferència, totes aquelles places de l'especialitat corresponent que resulten d'interès per als concursants.

El concurs es regirà per les presents bases i pel que disposa el Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de selecció i provisió de places de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries de la Generalitat Valenciana.El barem de mèrits que figura en l'annex II és l'aplicable, de conformitat amb l'Ordre de 12 de febrer de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual s'aprova el barem de mèrits d'aplicació als concursos de trasllats per a la provisió de places de personal estatutari al servei d'institucions sanitàries de la Generalitat.2. Participants

Podrà participar en aquest concurs de trasllats el personal estatutari fix amb nomenament en propietat de facultatiu especialista en Psicologia Clínica, siga quin en siga el servei de Salut de què depenga.Requisits per a ser admesos en el concurs:

a) El personal en actiu o amb reserva de plaça haurà d'haver pres possessió de la seua plaça actual o de la que té reservada, almenys un any abans de la data en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds per a participar en el present concurs.

b) El personal en situació diferent de la d'actiu i sense reserva de plaça, haurà de reunir els requisits necessaris per al seu reingrés al servei actiu l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.

Els concursants que hagueren obtingut el seu reingrés a una plaça amb caràcter provisional, estan obligats de participar en el present concurs de trasllats.

Els requisits exigits per a participar en aquest concurs hauran de mantindre's al llarg de tot el procés, és a dir, fins al moment de la presa de possessió en la plaça de nova adjudicació.3. Sol·licituds

Cada concursant haurà d'omplir la seua sol·licitud ajustant-se necessàriament al model publicat com a annex III. Així mateix, hauran d'omplir el full de petició de plaça, segons model publicat com a annex IV, indicant per ordre de preferència les destinacions que sol·liciten. També haurà d'aportar-se autobarem conforme a l'annex V.

Les sol·licituds, dirigides al director general de Recursos Humans i Econòmics, i degudament omplides, es podran presentar en les unitats de registre de les següents dependències administratives:

– 03001 Alacant: c/ Girona, núm. 26.

– 03801 Alcoi: plaça d'Espanya, núm. 2.

– 12001 Castelló: c/ Hort dels Corders, núm. 12.

– 46008 València: Gran Via Ferran el Catòlic, núm. 74.

O per mitjà de qualsevol de les formes previstes en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, advertint-se que tant en la instància com en el full de petició de places ha de figurar el segell de Registre, quedant l'original en poder de l'Administració i una còpia en poder dels interessats, com a justificant.

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si l'últim dia del termini és inhàbil, s'entendrà prorrogat al primer dia hàbil següent.

Durant el termini de presentació de sol·licituds els concursants podran retirar o modificar aquelles, per mitjà d'una nova instància, que anul·larà totalment les anteriors.

Una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds i fins a la finalització del termini per a formular reclamacions contra la resolució provisional del concurs, els concursants podran desistir de la seua sol·licitud, presentant-la davant del director general de Recursos Humans i Econòmics en els mateixos llocs que la sol·licitud inicial. Els concursants en situació de reingrés provisional que desistiren de la seua participació en el concurs de trasllats seran declarats d'ofici en la situació d'excedència voluntària.

La consignació de dades falses o inexactes en la instància, o en la documentació aportada pels aspirants, comportarà l'exclusió del concurs i/o nul·litat de la plaça adjudicada, si és el cas, sense perjuí de les mesures legals escaients.

L'adreça que figure en la instància es considera l'únic vàlid als efectes de notificacions, sent responsabilitat exclusiva del concursant tant els errors en la seua consignació com la comunicació a aquesta Direcció General de Recursos Humans i Econòmics de qualsevol canvi de l'adreça esmentada.4. Documentació

Junt amb la sol·licitud, tots els concursants hauran d'aportar fotocòpia compulsada dels documents següents:

a) Document nacional d'identitat.

b) Nomenament de personal fix en la categoria i especialitat a què es concursa.

c) Qualsevol altre nomenament de què es pretenguen fer valdre els serveis prestats segons el barem.

d) Certificat dels serveis prestats, amb expressió de la categoria, expedida per la direcció de la institució que corresponga.

e) Diplomes o certificats de cursos i altres mèrits arreplegats en el barem.

f) Certificats o diplomes expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

g) Els concursants que es troben en situació de servei actiu o amb reserva de plaça hauran d'aportar, a més, fotocòpia compulsada de la diligència de presa de possessió de l'última plaça exercida en propietat.h) Els concursants en situació d'excedència hauran d'aportar, a més, fotocòpia compulsada de la resolució d'excedència.

i) Els concursants en situació de reingrés al servei actiu amb caràcter provisional hauran d'aportar, a més, fotocòpia compulsada de la resolució de reingrés al servei actiu amb caràcter provisional.

El còmput de temps de serveis prestats a què es refereix el barem finalitzarà el dia de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Tots els altres mèrits es tindran en compte fins a l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds.La comissió de valoració, que només podrà valorar la documentació degudament acreditada i aportada dins del termini i en la forma corresponent, hi podrà requerir qualsevol aclariment. Quan el requeriment no siga atès no serà valorat el mèrit corresponent. La comissió de valoració podrà, alhora, sol·licitar als aspirants còpia traduïda dels documents presentats quan aquests estiguen redactats en idiomes diferents dels oficials a la Comunitat Valenciana.

Seran desestimats, sense més tràmit, els documents que continguen alguna esmena, ratllada o raspadura, sempre que no estiguen validats amb una signatura.

Si en qualsevol moment del procés de concurs arriba a coneixement de la comissió de valoració que algun dels aspirants no posseeix la totalitat dels requisits exigits, ha de requerir-li l'acreditació d'aquests requisits. Si aquests no foren acreditats en el termini dels deu dies hàbils següents a la notificació del requeriment, la comissió de valoració en realitzarà proposta d'exclusió al director general de Recursos Humans i Econòmics, el qual, prèvia les verificacions oportunes, dictarà una resolució motivada excloent l'aspirant del concurs. La resolució esmentada podrà ser impugnada en la forma establida en la base 9.

5. Comissió de valoració

La comissió de valoració és l'òrgan col·legiat que té com a missió l'avaluació dels mèrits del personal concursant i, en general, l'execució de la present convocatòria, resolent d'acord amb el que disposa la convocatòria i la resta de normes d'aplicació. Les resolucions de la comissió de valoració vinculen aquesta i l'administració.La comissió de valoració tindrà la consideració d'òrgan col·legiat de l'administració i, com a tal, estarà sotmesa a les normes contingudes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons la redacció modificada per la Llei 4/1999, i així mateix els seus membres estaran sotmesos a les causes d'abstenció i recusació previstes en l'esmentada llei, sent nomenats pel director general de Recursos Humans i Econòmics.

Els integrants de la comissió de valoració, el nombre dels quals serà, com a mínim, de cinc membres, inclòs president i secretari, hauran de ser personal fix de les administracions públiques, que pertanga a un grup de titulació igual o superior a la requerida per als llocs de treball convocats i, almenys, la meitat més un dels seus membres haurà de tindre una titulació corresponent a l'àrea de coneixements dels llocs convocats.

Formaran part de la comissió de valoració esmentada dos representants proposats per les organitzacions sindicals amb representació en la Mesa Sectorial de Sanitat, per sorteig entre elles, que hauran de reunir els requisits establits en el punt anterior.6. Resolució del concurs

Les places seran adjudicades als concursants d'acord amb l'ordre de puntuació en aplicació del barem de mèrits que figura com a annex II d'aquesta convocatòria i segons l'ordre de prioritat de destinacions sol·licitats.

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, a la vista de les places sol·licitades pels concursants, així com dels mèrits acreditats per aquests, la comissió de valoració aprovarà la resolució provisional del concurs, que es farà pública en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. En aquesta resolució figurarà, si és el cas, el personal exclòs, amb indicació de les causes d'exclusió.

Els interessats disposaran del termini de quinze dies hàbils a comptar de l'endemà d'aquesta publicació per a formular reclamacions contra la resolució provisional.

Les reclamacions formulades contra la resolució provisional seran rebutjades o admeses per mitjà de la resolució definitiva, que s'aprovarà pel director general de Recursos Humans i Econòmics, i es publicarà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

La publicació de la resolució definitiva servirà de notificació als interessats, iniciant-se des d'aquesta publicació els terminis establits perquè els organismes afectats facen les actuacions administratives escaients.

Les destinacions adjudicats seran irrenunciables, llevat que la renúncia esmentada estiga motivada per l'obtenció de plaça en virtut de la resolució d'un procediment de mobilitat voluntària, convocat per una altra Administració Pública.7. Presa de possessió

Els concursants que obtinguen plaça hauran de cessar en la seua plaça bàsica dins dels tres dies hàbils següents a aquell en què es publique la resolució definitiva.

La presa de possessió de la nova plaça haurà d'efectuar-se dins dels tres dies següents al del cessament, si la plaça és de la mateixa localitat que la que exerceixen; en el termini de cinc dies, si és de distinta localitat i del mateix Departament de Salut o Departament limítrof; en el termini de 10 dies, si pertany a distinta localitat i Departament no limítrof; o en el termini d'un mes, si pertany a distint servei de Salut.

En el cas que l'adjudicació de plaça supose el reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió serà d'un mes, a comptar de la publicació de la resolució definitiva del concurs.

El termini possessori s'iniciarà quan finalitze el permís o llicència que, si és el cas, haja sigut concedit a l'interessat, llevat que per causes justificades se n'acorde suspendre el gaudi.

Excepte quan la resolució del concurs implique el reingrés al servei actiu, el termini de presa de possessió i, si és el cas, la seua pròrroga, tindrà la consideració de servei actiu, percebent-se els corresponents havers amb càrrec a la plaça de destinació.

S'entendrà que sol·licita l'excedència voluntària per interès particular com a personal estatutari, sent declarat en tal situació, qui no s'incorpore a la destinació obtinguda com a conseqüència de la resolució del concurs de trasllats, dins dels terminis establits o de les seues pròrrogues que legalment o reglamentàriament escaieguen. No obstant això, si hi ha causes prou justificades, així apreciades amb audiència prèvia de l'interessat, podrà deixar-se sense efecte la situació esmentada. En aquest cas, l'interessat haurà d'incorporar-se a la seua nova destinació tan prompte com desapareguen les causes que en el seu moment ho van impedir.

Els concursants que no obtinguen plaça en aquest concurs es mantindran en la situació i destinació que ostenten, a excepció dels reingressats provisionals que, sempre que hagen sol·licitat totes les places convocades de la seua mateixa modalitat en el seu Departament de Salut, podran optar per obtindre nova destinació provisional en alguna de les places que queden vacants una vegada resolt el concurs, o per passar a la situació d'excedència voluntària. No obstant això, aquests concursants en situació de reingrés provisional podran també sol·licitar, a més de les del seu propi Departament, qualsevol altra de les oferides i en l'ordre que estimen oportú. La seua no participació, o no haver-ne resultat adjudicatari, no havent sol·licitat totes les places convocades de la seua mateixa modalitat en el seu Departament de Salut, ocasionarà ser declarat d'ofici en situació d'excedència voluntària, havent de romandre-hi almenys dos anys abans de poder sol·licitar nou reingrés provisional o als efectes de la seua participació en ulterior concurs de trasllats.

8. Publicitat

Excepte en els casos que expressament es determine el contrari, les publicacions de les diferents actuacions relatives a la convocatòria es realitzaran al tauler d'anuncis de la seu central de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, comptant els corresponents terminis a partir de la data de la diligència d'exposició en l'esmentat tauler d'anuncis de l'acte en qüestió. No obstant això, i només als efectes d'informació als concursants, es remetran còpies de tals publicacions a les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública a Alacant, Castelló i València i Gerència d'Alcoi, i en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, www.san.gva.es. La comissió de valoració podrà determinar la conveniència d'utilitzar altres mitjans només als efectes d'informació.9. Recursos

Enfront de la present resolució, podrà promoure's, per les parts legitimades, incident d'execució de sentència, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia, segons disposen els articles 109 i concordants de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, així com qualsevol altre recurs que estime en defensa del seu dret.València, 13 de juny de 2016.– El director general de Recursos Humans i Econòmics: Justo Herrera Gómez.

ANNEX I

PlacesFacultatius Especialistes en Psicologia ClínicaCodi Centre CENTRE DEPARTAMENT

1506 CENTRE DE CONDUCTES ADDICTIVES DE VINARÒS DEPARTAMENT DE SALUT DE VINARÒS

1516 CENTRE DE SALUT MENTAL DE VINARÒS DEPARTAMENT DE SALUT DE VINARÒS

1500 HOSPITAL COMARCAL DE VINARÒS DEPARTAMENT DE SALUT DE VINARÒS

1553 CENTRE DE SALUT MENTAL DE CASTELLÓ DE LA PLANA II DEPARTAMENT DE SALUT DE CASTELLÓ

1502 HOSPITAL LA MAGDALENA HOSPITAL LA MAGDALENA DE CASTELLÓ

2485 CENTRE DE SALUT MENTAL DE VILA-REAL / VILA-REAL 1 DEPARTAMENT DE SALUT DE LA PLANA

2486 CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL DE VILA-REAL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA PLANA

2931 CENTRE DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA DE PORT DE SAGUNT II DEPARTAMENT DE SALUT DE SAGUNT

980 CENTRE DE SALUT MENTAL DE VALÈNCIA MALVA-ROSA DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA CLÍNIC – MALVA-ROSA

977 HOSPITAL CLÍNIC UNIVERSITARI DE VALÈNCIA DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA CLÍNIC – MALVA-ROSA

977 HOSPITAL CLÍNIC UNIVERSITARI DE VALÈNCIA DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA CLÍNIC – MALVA-ROSA

968 HOSPITAL ARNAU DE VILANOVA DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA ARNAU DE VILANOVA– LLÍRIA

1010 CENTRE D'ALCOHOLOGIA DE VALÈNCIA TRINITAT DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA LA FE

981 CENTRE DE SALUT MENTAL DE VALÈNCIA TRINITAT DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA LA FE

981 CENTRE DE SALUT MENTAL DE VALÈNCIA TRINITAT DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA LA FE

90400 HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA LA FE

90400 HOSPITAL UNIVERSITARI I POLITÈCNIC LA FE DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA LA FE

1013 CENTRE DE CONDUCTES ADDICTIVES DE REQUENA DEPARTAMENT DE SALUT DE REQUENA

993 CENTRE DE SALUT MENTAL DE REQUENA DEPARTAMENT DE SALUT DE REQUENA

2448 CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL DE VALÈNCIA PARE MANJON DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA HOSPITAL GENERAL

995 CENTRE DE SALUT MENTAL DE VALÈNCIA FONT DE SANT LLUÍS DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA DOCTOR PESET

2778 CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL JESÚS/FONT SANT LLUÍS DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA DOCTOR PESET

1649 CENTRE DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA DE BENETÚSSER DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA DOCTOR PESET

1652 CENTRE DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA DE VALÈNCIA HOSPITAL DR. PESET DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA DOCTOR PESET

953 HOSPITAL UNIVERSITARI DOCTOR PESET DEPARTAMENT DE SALUT DE VALÈNCIA DOCTOR PESET

2148 HOSPITAL PARE JOFRÉ HOSPITAL PARE JOFRÉ

1075 CENTRE DE SALUT MENTAL DE CARLET DEPARTAMENT DE SALUT DE LA RIBERA

2844 HOSPITAL LA PEDRERA HOSPITAL LA PEDRERA

2205 CENTRE DE SALUT MENTAL DE LA POBLA LLARGA DEPARTAMENT DE SALUT DE XÀTIVA – ONTINYENT

998 CENTRE DE SALUT MENTAL XÀTIVA DEPARTAMENT DE SALUT DE XÀTIVA – ONTINYENT

958 HOSPITAL LLUÍS ALCANYÍS DE XÀTIVA DEPARTAMENT DE SALUT DE XÀTIVA – ONTINYENT

2319 CENTRE D'ATENCIÓ PEDIÀTRICA D'ALCOI DEPARTAMENT DE SALUT D'ALCOI

2319 CENTRE D'ATENCIÓ PEDIÀTRICA D'ALCOI DEPARTAMENT DE SALUT D'ALCOI

1436 CENTRE DE CONDUCTES ADDICTIVES D'ALCOI DEPARTAMENT DE SALUT D'ALCOI

1209 CENTRE DE SALUT MENTAL D'ALCOI DEPARTAMENT DE SALUT D'ALCOI

2482 CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL D'ALCOI DEPARTAMENT DE SALUT D'ALCOI

1217 CENTRE DE CONDUCTES ADDICTIVES DE BENIDORM DEPARTAMENT DE SALUT DE LA MARINA BAIXA

1229 HOSPITAL DE LA MARINA BAIXA DE LA VILA JOIOSA DEPARTAMENT DE SALUT DE LA MARINA BAIXA

1234 HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN D'ALACANT DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT – SANT JOAN D'ALACANT

1234 HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN D'ALACANT DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT – SANT JOAN D'ALACANT

1404 UNITAT DE CONDUCTES ADDICTIVES D'ALACANT / SANTA FAÇ DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT – SANT JOAN D'ALACANT

1404 UNITAT DE CONDUCTES ADDICTIVES D'ALACANT / SANTA FAÇ DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT – SANT JOAN D'ALACANT

1238 CENTRE DE CONDUCTES ADDICTIVES DE VILLENA DEPARTAMENT DE SALUT D'ELDA

2076 CENTRE DE SALUT MENTAL D'ELDA DEPARTAMENT DE SALUT D'ELDA

2057 CENTRE DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA DE VILLENA DEPARTAMENT DE SALUT D'ELDA

1215 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI D'ELDA – MARE DE DÉU DE LA SALUT DEPARTAMENT DE SALUT D'ELDA

1215 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI D'ELDA – MARE DE DÉU DE LA SALUT DEPARTAMENT DE SALUT D'ELDA

2425 CENTRE DE SALUT D'ALACANT PARC EL MORANT DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT – HOSPITAL GENERAL

3077 CENTRE DE SALUT MENTAL D'ALACANT / ALACANT ELS ÀNGELS DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT – HOSPITAL GENERAL

2078 CENTRE DE SALUT MENTAL DE SANT VICENT DEL RASPEIG DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT – HOSPITAL GENERAL

3868 CENTRE DE SALUT MENTAL INFANTIL D'ALACANT BENALUA DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT – HOSPITAL GENERAL

2053 CENTRE DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA DE SANT VICENT DEL RASPEIG DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT – HOSPITAL GENERAL

1200 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI D'ALACANT DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT – HOSPITAL GENERAL

1200 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI D'ALACANT DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT – HOSPITAL GENERAL

80330 UNITAT DE CONDUCTES ADDICTIVES DE SANT VICENT DEL RASPEIG II DEPARTAMENT DE SALUT D'ALACANT – HOSPITAL GENERAL

1202 HOSPITAL SANT VICENT DEL RASPEIG HOSPITAL SANT VICENT DEL RASPEIG

2220 CENTRE D'ALCOHOLOGIA D'ELX DEPARTAMENT DE SALUT D'ELX – HOSPITAL GENERAL

2217 CENTRE DE SALUT MENTAL D'ELX / RAVAL DEPARTAMENT DE SALUT D'ELX – HOSPITAL GENERAL

1245 CENTRE DE SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA D'ELX / SAPENA 2 DEPARTAMENT DE SALUT D'ELX – HOSPITAL GENERAL

1219 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARI D'ELX DEPARTAMENT DE SALUT D'ELX – HOSPITAL GENERAL

1224 CENTRE DE SALUT MENTAL D'ALMORADÍ DEPARTAMENT DE SALUT D'ORIOLA

ANNEX II

Barem de mèrits (Ordre de 12.02.2007)1. Valoració del treball desenvolupat en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut o altres Administracions Públiques, fins a un màxim de 42 punts.

Seran valorats els serveis prestats en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut gestionades directament o indirectament d'acord amb el que estableix la Llei 15/1997, de 25 d'abril, o altres administracions públiques, incloses les de la Unió Europea o, si és el cas, en institucions acreditades per a la formació de l'especialitat de què es tracte o en institucions sanitàries de país estranger, realitzats en virtut de conveni o acords d'assistència sanitària amb el país esmentat l'exercici dels quals ja sigut expressament autoritzat a l'interessat en qüestió pel Ministeri de Sanitat i Consum.

1.1. Per cada mes complet de serveis prestats en la mateixa categoria i especialitat: 0,20 punts.

1.2. Per cada mes complet de serveis prestats en distinta categoria o especialitat: 0,10 punts.

Seran valorades totes les situacions de servei actiu, serveis especials i, a més a més, la situació d'excedència per atenció de fills i la situació d'excedència per atenció d'altres familiars emparada per la Llei 39/1999, per a promoure la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones treballadores, així com les reduccions de jornada protegides per la Llei.

En l'apartat 1.1, no es valoraran el període de treball exercit com a millora d'ocupació en distinta categoria i especialitat.

En l'apartat 1.1, es considerarà com a treball desenvolupat en la mateixa categoria i especialitat dins de la qual es concursa, el corresponent al lloc de treball d'origen quan des d'aquest s'accedisca a llocs de direcció o assimilats, i/o també quan siga declarat en la situació de serveis especials d'acord amb l'article 64 de l'Estatut Marc.Al personal nomenat per a guàrdies o realització d'atenció continuada, per cada 130 hores se li computarà com un mes de treball, o la part que corresponga proporcionalment. Si d'ací a un mes natural s'hagueren realitzat més de 130 hores, només podrà valorar-se un mes, sense que l'excés d'hores efectuat durant aquell puga ser aplicat per al còmput de serveis prestats establits en l'anterior regla a aplicar.1.3. Per cada mes complet de serveis prestats de caràcter assistencial o de coordinació i direcció en programes de cooperació internacional en virtut de convenis o acords organitzats o autoritzats per l'Administració Pública: 0,20 punts.2. Valoració del grau de carrera o desenvolupament professional, fins a un màxim de 8 punts.

El grau reconegut en la carrera professional o, si és el cas, en el desenvolupament professional serà valorat, d'acord amb la següent escala i puntuant exclusivament el grau més alt reconegut en la categoria a què es concursa:

Grau G-12 punts.

Grau G-24 punts.

Grau G-36 punts.

Grau G-48 punts.3. Valoració del temps de pertinença en propietat a la categoria i especialitat en què es concursa, fins a un màxim de 20 punts.

Per cada any complet amb plaça en propietat en la categoria i especialitat en què es concursa: 1 punt.

Es tindrà en compte el temps treballat des que s'obté la plaça en propietat de la categoria i especialitat de què es tracte, incloent-se totes les situacions de servei actiu, inclòs el reingrés provisional, en la categoria i especialitat a què es concursa, i les situacions administratives que comporten reserva de la plaça, i les situacions d'excedència que donen dret al còmput del temps als efectes d'antiguitat i reduccions de jornada protegides per la Llei.

Les integracions es computaran des que es va obtindre la plaça en propietat i no des de la resolució de la integració.4. Valoració del temps en la mateixa destinació definitiva en el centre i en la categoria i especialitat des de la qual es concursa, fins a un màxim de 10 punts.

4.1. Per cinc anys complets: 5 punts.

4.2. Per cada any addicional complet: 1 punt.

Per a poder puntuar en aquest apartat, el concursant haurà d'haver completat cinc anys ininterromputs, immediatament anterior a la convocatòria, en el centre on té la plaça en propietat i en la seua categoria i especialitat.

Es valoraran com a permanència totes les situacions administratives que comporten reserva de la plaça, de conformitat amb el que estableix l'article 64 de l'Estatut Marc, i les situacions d'excedència que donen dret al còmput del temps als efectes d'antiguitat i reduccions de jornada protegides per la Llei.

Es valorarà el temps de treball en què l'interessat ha exercit el seu lloc de treball en el centre i categoria i especialitat des d'on es concursa, amb plaça en propietat.5. Adaptació per al personal facultatiu dels criteris de valoració de cursos de formació relacionats amb la categoria i especialitat a què es concursa, impartits, reconeguts o homologats per universitats o organismes competents per a la formació del personal sanitari, i altres mèrits valorables fins a un màxim de 15 punts.

En cap cas no es puntuaran en el present epígraf els cursos de valencià i d'idiomes, ni els cursos pertanyents a una carrera universitària, cursos de doctorat i els diferents instituts de les universitats quan formen part del pla d'estudis del centre, ni els cursos derivats de processos selectius, promoció interna, plans d'ocupació i adaptació del règim jurídic a la naturalesa de les places que s'ocupen.

Així mateix, i en el supòsit de cursos impartits, aquests es valoraran per una sola vegada, no sent susceptibles de ser valorades successives edicions d'un mateix curs.

5.1. Es valoraran els cursos de formació i perfeccionament relacionats directament amb la categoria i especialitat a què es concursa, de durada igual o superior a 10 hores que hagen sigut cursats per l'interessat, d'acord amb la següent escala, fins a un màxim de 3,5 punts:

De 100 o més hores de durada: 2,00 punts.

De 75 o més hores de durada: 1,50 punts.

De 50 o més hores de durada: 1,00 punt.

De 25 o més hores de durada: 0,50 punts.

De 15 o més hores de durada: 0,20 punts.

De 10 o més hores de durada: 0,10 punts.

5.2. La resta de cursos de formació i perfeccionament relacionats amb la formació dels empleats públics, de caràcter genèric, de durada igual o superior a 10 hores que hagen sigut cursats per l'interessat, es valoraran d'acord amb la següent escala, fins a un màxim de 1,5 punts:De 100 o més hores de durada:2,00 punts.

De 75 o més hores de durada:1,50 punts.

De 50 o més hores de durada:1,00 punt.

De 25 o més hores de durada:0,50 punts.

De 15 o més hores de durada:0,20 punts.

De 10 o més hores de durada:0,10 punts.

5.3. Per impartir cursos de formació especificats en els apartats 5.1 i 5.2, fins a un màxim de 2 punts:

Per cada 10 hores: 0,20 punts.

Es consideren cursos de caràcter genèric els relacionats amb informàtica, estadística, prevenció de riscos laborals, ordenació, planificació i gestió sanitària i aquells altres que siguen de semblant naturalesa, que incidisquen en la formació general dels empleats públics.

5.4. Professor associat en ciències de la salut en hospitals amb conveni específic amb la universitat i amb programa de docència pregraduada, fins a un màxim de 2 punts.

Per cada curs acadèmic complet: 0,50 punts.

5.5. Per formar part de comissions clíniques de control de qualitat acreditades en institucions sanitàries públiques, amb certificació emesa pel seu director, fins a un màxim d'1 punt.

Per cada 12 mesos: 0,25 punts.

5.6. Per activitats com a tutor de residents, gaudi de beques d'estudi i/o investigació, així com per reunir altres mèrits o haver realitzat activitats rellevants relacionades amb l'especialitat, no previstes en els apartats anteriors, fins a un màxim d'1 punt.

5.7. Per la realització de treballs científics i d'investigació, d'acord amb la següent taula de càlcul, fins a un màxim de 4 punts:Nacional Internacional

Publicacions 0,5 1

Cap. de llibre 0,7 1,4

Llibre 1 2

Es valorarà els treballs científics i d'investigació que hagen sigut publicats en llibres o revistes de reconegut prestigi en l'àmbit de la respectiva categoria i especialitat a què es concursa, apreciats per la comissió de valoració. En tot cas, els llibres i publicacions hauran de tindre, respectivament, l'ISBN o ISSN acreditatiu, i els treballs només podran ser valorats una vegada. Únicament seran objecte de valoració els tres primers autors consignats en la publicació.6. Valoració dels coneixements de valencià, fins a un màxim de 5 punts.

El coneixement del valencià, es valorarà d'acord amb la possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb l'escala següent:Certificat de coneixements orals: 2 punts

Certificat de grau elemental: 3 punts

Certificat de grau mitjà: 4 punts

Certificat de grau superior: 5 punts.

La valoració del coneixement del valencià s'efectuarà puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut. Únicament es valoraran els certificats expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. No serà suficient la mera justificació d'haver participat en les proves, sinó haver-les superades dins del termini de presentació d'instàncies. Respecte d'això, haurà de tindre's en compte les homologacions i convalidacions previstes en l'Ordre de 16 d'agost de 1994, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i les seues modificacions posteriors.7. Criteri d'interpretació davant d'igualtat de puntuació.

En cas d'igualtat en la puntuació total del barem, es resoldrà a favor de l'aspirant amb major puntuació en l'epígraf de valoració del treball desenvolupat en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut o altres Administracions Públiques. De persistir la igualtat, se seguirà la mateixa pauta respecte als epígrafs següents si fóra necessari i en aqueix mateix ordre. Si la igualtat es mantinguera, s'adjudicarà la plaça a l'aspirant de major edat.

Mapa web