Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Burjassot. Convocatòria per a proveir en propietat tres places d'oficial o oficiala de la policia local.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8839 de 19.06.2020
Número identificador:  2020/4544
Referència Base de Dades:  004630/2020
 Convocatòria per a proveir en propietat tres places d'oficial o oficiala de la policia local. [2020/4544]

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 113, de data 15 de juny de 2020, s'han publicat íntegrament les bases que han de regir la convocatòria per a proveir en propietat tres places d'oficial o oficiala de la policia local, escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe: policia local i els seus auxiliars, escala executiva, grup B, per promoció interna ordinària, per promoció interna interadministrativa i per mobilitat. El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan pertoquen de conformitat amb les bases, es faran públics en el tauler d'edictes municipal i en la seu electrònica municipal www.burjassot.org, de conformitat amb el que preveuen les bases.

Cosa que s'exposa al públic per a general coneixement.Burjassot, 15 de juny de 2020.– L'alcalde president: Rafa García García.

Mapa web