Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2016, de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'exercici 2016 les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7787 de 20.05.2016
Número identificador:  2016/3542
Referència Base de Dades:  003498/2016
 RESOLUCIÓ de 13 de maig de 2016, de la Vicepresidència del Consell i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'exercici 2016 les subvencions a entitats locals i entitats sense ànim de lucre per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic. [2016/3542]

Mitjançant una Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes i subvencions en matèria d'atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l'autonomia personal i de l'accessibilitat (DOCV 7705, 26.01.2016), es regulen en el títol II capítol VI les bases per a la concessió de subvencions per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic.En virtut del que s'ha exposat i de conformitat amb l'article 160.4.b de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, resolc:Primer. Objecte

1. Convocar per a l'exercici 2016 les subvencions per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic, regulades per l'Ordre 1/2016, de 20 de gener (DOCV 7705, 26.01.2016), de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes i subvencions en matèria d'atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l'autonomia personal i de l'accessibilitat.

2. Podran ser objecte de subvenció les actuacions de millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic, a través de l'eliminació de barreres arquitectòniques i de la comunicació en espais públics i edificis de pública concurrència, següents:

a) Supressió de barreres arquitectòniques en edificis de pública concurrència, de titularitat pública, pertanyents a les entitats locals, no exclosos expressament de l'àmbit de la convocatòria.

b) Supressió de barreres arquitectòniques en edificis de pública concurrència, de titularitat privada, pertanyents o amb dret d'ús a favor d'entitats sense ànim de lucre destinats a l'acció social de les persones amb diversitat funcional.

c) Promoció de l'accessibilitat de la comunicació, amb l'establiment de mecanismes i alternatives tècniques que facen accessibles els sistemes de comunicació i senyalització en els àmbits anteriors.

d) Eliminació de barreres en espais públics i elements d'ús públic:– Adaptació de platges urbanes en platges accessibles.

– Adaptació de parcs i jardins en nuclis urbans.

3. Queden excloses les actuacions destinades a la supressió de barreres arquitectòniques i en la comunicació que assenyala l'article 36 de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives.Segon. Beneficiaris

1. Podran sol·licitar les subvencions les entitats locals que siguen titulars d'espais públics i/o edificis de pública concurrència, i entitats sense fi de lucre que siguen titulars o posseïsquen un dret d'ús a favor seu de l'edifici de pública concurrència per a destinar-lo a l'acció social a favor de les persones amb diversitat funcional.

2. Les entitats sense fi de lucre hauran de complir els requisits següents:

a) En el cas que el seu fi social no siga específicament la realització d'activitats a favor de les persones amb diversitat funcional, haurà de fer constar en una declaració responsable la finalitat de l'actuació proposada per a la millora de les condicions d'accessibilitat i garantir els drets de les persones amb discapacitat o diversitat funcional.b) En cas de posseir un dret d'ús hauran de tindre l'acord i l'autorització de l'entitat propietària per a realitzar la millora de l'accessibilitat en el lloc d'actuació.Tercer. Finançament

Les subvencions contingudes en la present convocatòria es concediran a càrrec dels Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2016, secció 16, servici 03, programa pressupostari 313.40, Diversitat Funcional, capítol VII, en la línia pressupostària i per l'import que es detalla a continuació:

Denominació: Millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic.

Línia de subvenció: S0229.

Consignació pressupostària: 233.526,07 €.

Procedència i quantia dels fons:

Propis no condicionats: 233.526,07 €.Quart. Termini i lloc en què han de presentar-se les sol·licituds

1. El termini de presentació de les sol·licituds serà de 20 dies naturals, comptadors des de l'endemà de la publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

2. La sol·licitud de subvenció podrà ser formalitzada per mitjà de la presentació i l'ompliment de l'imprés de sol·licitud, d'acord amb el model de l'annex I d'aquesta resolució.

Aquest model de sol·licitud està a disposició dels interessats en el portal de la Generalitat, www.gva.es, accedint als apartats «Guia Prop», «Tràmits i Serveis».

3. Les sol·licituds, juntament amb la documentació requerida, que s'assenyala en l'article següent, es presentaran preferentment en el Registre d'Entrada de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, sense perjuí de les formes previstes en l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.Cinqué. Documents i informació que s'ha d'adjuntar a la sol·licitud

1. S'admetrà una única sol·licitud per entitat i modalitat d'ajuda i s'haurà d'omplir, segons quines siguen les obres o equipaments a realitzar:

a) Sol·licitud de subvenció per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic: obres, d'acord amb el model que recull l'annex I.a.

b) Sol·licitud d'ajuda per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic: equipament, d'acord amb el model que recull l'annex I.b.

2. A la sol·licitud, degudament omplida i subscrita pel representant legal de l'entitat s'adjuntarà amb caràcter general:

a) Acord de l'òrgan competent de la corporació local o de l'entitat sense fi de lucre pel qual s'aprova sol·licitar ajuda a la Conselleria d'Igualtat i Polítiques inclusives per a dur a terme les obres o l'adquisició d'equipament, així com la finalitat concreta de l'actuació de millora.b) Memòria justificativa de la necessitat.

c) Pressupost detallat de l'obra o equipament objecte de sol·licitud.d) En el cas d'obres en edificis, espais públics i adaptació de platges, projecte tècnic d'obra.

e) Autorització de consulta telemàtica de dades per a ajudes i subvencions de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que consta com a annex II.

f) Sol·licitud d'alta de domiciliació bancària omplida, segons model oficial aprovat per l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia Hisenda i Ocupació (DOCV 6548, 21.06.2011), que consta com a annex III.

3. Documentació específica per a obres per entitats locals:

a) Declaració responsable o certificat de l'entitat en què conste la data de construcció de l'edifici, espai urbà, parc o jardí i, si és el cas, les de totes les obres de reforma.

b) Certificat municipal d'inclusió de l'immoble en l'inventari de béns municipals.

4. Documentació específica per a obres per entitats sense fi de lucre.a) Declaració responsable en què conste la data de construcció de l'edifici i, si és el cas, les de totes les obres de reforma.

b) Nota simple acreditativa del Registre de la Propietat del domini i la resta de drets reals sobre l'immoble objecte de l'ajuda. Quan el sol·licitant tinga la possessió de l'edifici en qualitat d'arrendatari o cessionari haurà d'aportar una còpia compulsada del contracte d'arrendament o cessió d'ús (per una entitat local, pública o privada), el qual haurà de tindre una duració mínima de 10 anys i l'autorització escrita del propietari per a realitzar les obres d'adaptació.

c) Llicència d'obres, si és el cas.

5. Documentació específica per a les sol·licituds de subvenció per a l'adaptació de platges (obres o equipament): declaració responsable amb el compromís de l'entitat local de disposar d'un equip humà, format per a realitzar les labors d'assistència i manteniment de la platja accessible durant el període estival.Sisé. Termini de resolució i notificació

1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de quatre mesos, comptadors des de la publicació de la present convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

2. Transcorregut el termini abans mencionat sense que s'haguera notificat resolució expressa, els interessats podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu. Tot això, sense perjuí que subsistisca l'obligació legal de l'Administració de resoldre expressament sobre la petició formulada.

3. Correspon, en tot cas, a la persona titular de la Direcció General de Diversitat Funcional la resolució de les sol·licituds de subvencions, amb un informe previ i proposta de la Comissió d'Avaluació.

La dita comissió elaborarà, seguint l'ordre de puntuació, una llista única prioritzada d'expedients complets per cada tipus d'acció o ajuda, i elevarà a l'òrgan competent per a la concessió de subvencions, les propostes de concessió a favor del nombre de beneficiaris que permeten les disponibilitats de crèdit.Seté. Mitjans de notificació

La resolució del procediment es notificarà als interessats ajustant-se al que disposa l'article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. La pràctica de la dita notificació s'ajustarà a les disposicions contingudes en l'article 59 de l'esmentada llei.Huité. Recursos

Les resolucions que es dicten d'acord amb el que disposa l'article anterior posaran fi a la via administrativa i en contra es podrà interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la seua notificació o bé directament recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.Nové. Criteris de valoració de les sol·licituds

1. La valoració de les sol·licituds s'efectuarà atesos els criteris següents:

a) Interés i repercussió social del projecte d'inversió d'acord amb les necessitats, incidència social i cobertura territorial: fins a un màxim de 50 punts.

Per a això es tindrà en compte els epígrafs i criteris següents:

A. Justificació d'objectius i necessitats a atendre inclosos en la memòria de la sol·licitud: fins a un màxim de 20 punts, de la manera següent:

– Adequada justificació de l'adaptació, que es valorarà fins a un màxim de 10 punts.

– Justificació de les necessitats socials que cobreix, que es valorarà fins a un màxim de 10 punts.

B. Incidència social: fins a un màxim de 15 punts.

– Edificis de pública concurrència per a usos cívics, de titularitat d'entitats locals, segons la capacitat, d'acord amb el barem següent:Capacitat Punts

Superior a 100 15

De 51 a 100 10

Menys de 50 5

– Edificis de pública concurrència per a usos i fins socials, de titularitat d'entitats sense ànim de lucre, segons el nombre de socis, en cas d'associacions, d'acord amb el següent baremSocis Punts

Superior a 200 15

De 100 a 200 10

Menys de 100 5

En el cas que l'entitat sense ànim de lucre no tinguera caràcter d'associació, s'empraria el barem de capacitat.

– En el cas que l'actuació es desenrotlle en un espai públic (no edificatori), segons el nombre d'usuaris, d'acord amb el barem següent:

N. usuaris Punts

Superior a 200 15

De 100 a 200 10

Menys de 100 5

C. Localització o àrea geogràfica: fins a un màxim de 15 punts, segons es duga a terme l'actuació en població de:

– Menys de 5.000 habitants: 15 punts

– De 5.001 a 20.000 habitants: 10 punts

– De més de 20.000 habitants: 5 punts

b) Cofinançament del sol·licitant en relació amb el cost total de l'equipament, obra o actuació: fins a un màxim de 20 punts, d'acord amb el barem següent:Aportació de l'entitat Punts

A partir del 75 % 20

Del 60 al 74 % 15

Del 50 al 59 % 10

c) Projectes globals o integrals que suposen una millora d'accessibilitat universal en un edifici o espai públic: fins a un màxim de 20 punts, d'acord amb els criteris de valoració següents:

A. Projectes d'actuació global o integral tendents a la superació de barreres físiques i de la comunicació en la totalitat d'un edifici o àrea espacial superior a 300 m² i que cobreix les necessitats de qualsevol tipus de diversitat funcional: fins a 20 punts.

B. Projectes d'actuació global o integral tendents a la superació de barreres físiques i de la comunicació en la totalitat d'un edifici o àrea espacial de fins a 300 m² i que no cobreix les necessitats de qualsevol tipus de diversitat funcional: fins a 10 punts.

d) altres criteris funcionals o d'interés social (clàusules socials): fins a un màxim de 10 punts.

La valoració d'aquest apartat s'efectuarà d'acord amb els epígrafs i criteris de valoració següents:

A. L'experiència de l'entitat i de l'equip humà en matèria específica d'igualtat de dones i hòmens, assenyalant actuacions i treballs realitzats en els tres últims anys, així com titulació, formació i experiència específica en matèria de gènere. Aquest criteri es valorarà amb un màxim de 3 punts, a raó d'un punt per any acreditat d'implantació d'un pla d'igualtat.

Així mateix, es valorarà amb un màxim de 3 punts, si l'entitat, no estant obligada a tindre'n, es compromet a elaborar i implantar un pla d'igualtat abans del 30 de juny de 2016.

B. La creació d'ocupació per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 % a través de l'execució de les activitats objecte de subvenció. Aquest criteri es valorarà amb un màxim de 7 punts, i es valorarà de la manera següent:

– Per acreditar l'entitat que té en la plantilla un nombre superior al 3 per 100 de persones amb discapacitat treballant: 7 punts.

– Per acreditar l'entitat que té en la plantilla un nombre superior al 2 per 100, però inferior al 3 per 100, de persones amb discapacitat treballant: 3 punts.

– Per comprometre's a contractar i integrar en la plantilla de l'empresa una persona amb discapacitat, en l'obra subvencionada o un altre servei de l'entitat, en cas de sol·licitar subvenció d'equipament per a la millora de l'accessibilitat, per un període mínim de sis mesos: 3,50 punts, per cada treballador.

– Per comprometre's a contractar i integrar en la plantilla de l'empresa una persona amb discapacitat, en l'obra subvencionada o un altre servici de l'entitat, en cas de sol·licitar subvenció d'equipament per a la millora de l'accessibilitat, per un període mínim d'un any: 7 punts.2. L'ordre de prelació per a la concessió de subvencions es determinarà en funció de la puntuació obtinguda per les sol·licituds i no es podrà concedir subvenció a les sol·licituds que no obtinguen la puntuació mínima de 40 punts.Deu. Criteris per a determinar l'import de la subvenció

1. La quantia màxima que es podrà concedir a cada entitat serà el 50 % de la quantia del projecte per al qual se sol·licita la subvenció i per un import màxim de 50.000 €.

2. La determinació de l'import de les subvencions es realitzarà de forma proporcional en atenció a l'import de les despeses objecte de subvenció i de l'aportació de l'entitat, d'acord amb la prioritat que estableix la puntuació del projecte, fins a esgotar el límit del crèdit disponible.3. L'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos de l'entitat, per a la mateixa finalitat, supere el cost de l'activitat subvencionada.

4. La quantitat concedida es trobarà afectada per la possible baixa en l'execució de l'obra.Onze. Condicions de la concessió de subvenció

1. Les entitats beneficiàries de la subvenció estan obligades a:

a) Aportar, almenys, el 50 % dels costos de l'actuació per als quals se sol·licita la subvenció, amb finançament propi o concurrent d'altres institucions.

b) Realitzar l'activitat que fonamenta la concessió de la subvenció (obra o equipament) durant l'exercici 2016 i, en tot cas, abans del termini establit per a la justificació de les despeses.

c) Sotmetre's, en el cas que l'actuació requerisca projecte tècnic o memòria valorada d'obres, a l'informe de supervisió i prescripcions tècniques que establisca el Servei d'Oficina Tècnica de Projectes i Obres de la Conselleria.

d) Comunicar, almenys amb quinze dies d'antelació a la data prevista d'inici, qualsevol canvi en el projecte, per causa aliena a la voluntat de l'entitat, que podrà ser objecte d'una nova valoració i haurà de ser autoritzat, si és el cas, mitjançant una resolució de l'òrgan concedent.e) Comunicar a l'òrgan concedent la concessió de subvencions de qualsevol ens públic o privat per a la mateixa finalitat. I en aquest cas, es realitzarà l'oportuna modificació de la valoració i resolució de l'òrgan concedent.

f) Sotmetre's a les actuacions d'inspecció i comprovació de la veracitat de les dades aportades i de la destinació donada als fons rebuts, així com les de control financer que corresponguen a la Intervenció General i les previstes en la legislació per als perceptors de fons públics.g) Mantindre l'actuació objecte de subvenció (obra o equipament) en adequades condicions de conservació i manteniment per un període mínim de 10 anys.

h) Deixar constància expressa de la condició d'actuació subvencionada per la Generalitat en qualsevol relació amb tercers.

2. Quan l'import del gasto objecte de l'ajuda supere la quantia de 18.000 € en el supòsit de subministrament de béns d'equip i la de 50.000 € per a l'obra, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a l'entrega del bé o la realització de l'obra, d'acord amb el que disposa l'article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3. L'elecció entre les ofertes presentades s'haurà d'aportar en la justificació de les despeses, o, si és el cas, en la sol·licitud de subvenció, si s'haguera ja executat, i es realitzarà d'acord amb criteris d'eficiència i economia, havent de justificar-se expressament en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmica més avantatjosa.

4. Es considera gasto subvencionable en les subvencions per a la millora de les condicions d'accessibilitat al medi físic únicament aquelles despeses necessàries en elements d'obra i/o adquisició d'equipaments per a garantir l'accessibilitat universal, d'acord amb el tipus d'acció.Dotze. Pagament de la subvenció

1. El pagament de la subvenció per a la millora de les condicions d'accessibilitat s'efectuarà:

a) En el cas que es concrete en l'adquisició d'equipaments, contra la presentació de factures expedides en legal forma.

b) En el cas que comporte la realització d'obres, els pagaments s'efectuaran, sempre, contra certificat d'obra expedit per tècnic competent d'acord amb les condicions de finançament establides i de conformitat amb el projecte presentat i la seua corresponent factura. Per als certificats d'obra s'utilitzarà el model oficial, que apareix com a annex IV d'aquesta resolució.

2. En el cas de les entitats locals, les factures seran substituïdes per certificat de l'interventor local en què consten les quantitats aplicades a l'objecte de la subvenció amb detall exprés dels diferents conceptes subvencionats, de les unitats i dels imports parcials. Les dites quantitats han de trobar-se, almenys, en situació d'obligacions reconegudes i així haurà de fer-se constar en el certificat.

Tretze. Forma i termini de justificació de les subvencions

1. La justificació de la subvenció es realitzarà per mitjà de la presentació davant de la Direcció General de Diversitat Funcional de la documentació necessària per a acreditar el gasto realitzat, d'acord amb allò que s'ha estipulat en l'apartat dotze.

2. El termini màxim de presentació de la justificació de les subvencions per a equipaments serà el dia 15 d'octubre de 2016.

3. El termini màxim de presentació de la justificació de les subvencions per a obres finalitzarà, en tot cas, el dia 16 de novembre de 2016.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, podrà interposar-se recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seua publicació, d'acord amb el que estableixen els articles 8 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, o, potestativament, recurs de reposició davant d'aquest mateix òrgan en el termini d'un mes, computat en els mateixos termes, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. Tot això sense perjuí que els interessats puguen presentar qualsevol altre que estimen pertinent.València, 13 de maig de 2016.– La vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives: Mónica Oltra Jarque.

Mapa web