Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Paiporta. Convocatòria del procés selectiu per a cobrir tres places d'agent de la policia local.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8760 de 12.03.2020
Número identificador:  2020/2052
Referència Base de Dades:  002470/2020
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup C, subgrup C1. Títol de Batxiller o tècnic de Formació Professional
    Descriptors toponímics: PaiportaConvocatòria del procés selectiu per a cobrir tres places d'agent de la policia local. [2020/2052]

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 41, de data 28 de febrer de 2020, s'han publicat íntegrament les bases que han de regir la convocatòria per a proveir:

Tres places d'agent pertanyents a l'escala d'administració especial, subescala bàsica, serveis especials, grup de classificació C1, dues d'aquestes mitjançant el sistema d'oposició i torn lliure, i una mitjançant el sistema de concurs i torn de mobilitat.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Comunitat Valenciana.

El llistat provisional d'admesos i exclosos i la composició del tribunal qualificador es publicarà en el Butlletí Oficial de la Província de València i els anuncis successius referents a aquesta convocatòria, quan es facen de conformitat amb les bases, es faran públics en el tauler d'edictes i en la pàgina web municipal.Paiporta, 2 de març de 2020.– L'alcaldessa: Isabel Martín Gómez.

Mapa web