Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Benetússer. Bases i convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat sis places d'agente de policia local per estabilització d'ocupació temporal.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8742 de 18.02.2020
Número identificador:  2020/1186
Referència Base de Dades:  001642/2020
 Bases i convocatòria del procés selectiu per a proveir en propietat sis places d'agente de policia local per estabilització d'ocupació temporal. [2020/1186]

Al tauler d'edictes de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal (www.benetusser.es), així com en el Butlletí Oficial de la Província de València núm. 26, de data 7 de febrer de 2020, apareix publicat l'anunci relatiu a la convocatòria per a proveir en propietat, en torn lliure per estabilització d'ocupació temporal, corresponents a l'oferta d'ocupació pública de 2018, les places que s'indiquen a continuació, pertanyents a la policia local: sis places d'agent, subgrup C-1, escala d'administració especial, subescala de serveis especials, classe policia local i els seus auxiliars, escala bàsica, categoria agent.El termini per a la presentació d'instàncies d'aquesta convocatòria serà de vint dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Els drets d'examen corresponents a aquesta convocatòria pugen a un import de 31,52€

Tot això es fa públic per a coneixement general i als efectes oportuns.Benetússer, 7 de febrer de 2020.– El secretari: Juan López Roca.

Mapa web