Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Gata de Gorgos. Bases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d'agent de policia local.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 8738 de 12.02.2020
Número identificador:  2020/988
Referència Base de Dades:  001454/2020
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, C/C1
    Descriptors toponímics: Gata de GorgosBases i convocatòria del procés selectiu per a cobrir una plaça d'agent de policia local. [2020/988]

En el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant número 17, de 27 de gener de 2020, apareixen publicats l'anunci de les bases, així com la convocatòria, per a cobrir en propietat una plaça d'agent de la policia local pel sistema d'oposició, torn lliure, PM017, escala d'administració especial, subescala serveis especials, categoria agent.

En el Boletín Oficial del Estado número 27, de 31 de gener de 2020, n'apareix publicat un extracte.

El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació d'aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).

Els successius anuncis referents a aquesta convocatòria, quan siga procedent de conformitat amb les bases, es faran públics en la forma prevista en les mateixes bases.Gata de Gorgos, 31 de gener de 2020.– L'alcalde president: Josep F. Signes Costa.

Mapa web