Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2017, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de ValènciaTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7973 de 06.02.2017
Número identificador:  2017/656
Referència Base de Dades:  001278/2017
 RESOLUCIÓ de 16 de gener de 2017, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), per la qual convoca un concurs per a la provisió de la plaça de cap de servei facultatiu del Servei de Neurocirurgia, i se n'aproven les bases específiques (CM/01/2017). [2017/656]

Per la Resolució de 23 d'octubre de 2009, de la Presidència del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), es van aprovar les bases generals de les convocatòries per a la provisió de places de direcció subjectes a avaluació de l'exercici, d'acord amb les previsions contingudes en la Llei 7/2007 de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic; la Llei 44/2003 d'ordenació de les professions sanitàries, i els Estatuts del CHGUV.

La base sisena de les referides bases generals estableix que per una resolució de la Presidència del CHGUV s'aprovaran les convocatòries específiques i la base general huitena ordena que aquestes siguen publicades en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Així mateix, la base onzena estableix que en les convocatòries específiques o mitjançant una resolució singular de la Presidència del CHGUV, que es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, s'establirà la seua composició nominal.

Actualment es troba vacant en el Consorci Hospital General Universitari de València la plaça de caràcter assistencial de cap del Servei de Neurocirurgia, la provisió reglamentària de la qual es considera oportuna i necessària per a la prestació del servei públic.

En conseqüència, la Presidència del CHGUV en els termes que estableixen les bases sisena i onzena de les bases generals aprovades per la Resolució de 23 d'octubre de 2009, resol:Primer

Aprovar les bases específiques per a la provisió, per mitjà d'un concurs de mèrits subjecte a avaluació de l'exercici, de la plaça de cap de servei facultatiu del Servei de Neurocirurgia del Consorci Hospital General Universitari de València (CHGUV), que figuren en l'annex I d'aquesta resolució.Segon

Aprovar el barem per a la valoració dels mèrits que figura en l'annex II.Tercer

Designar els membres de la comissió de valoració que figuren en l'annex III.Quart

Aprovar el model de sol·licitud que figura en l'annex IV.Contra aquesta resolució, les persones interessades poden interposar potestativament un recurs de reposició davant de la Presidència del CHGUV en el termini d'un mes, comptador des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acabarà el mateix dia del mes següent a aquell en què s'haja publicat, o, directament, un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptadors des de l'endemà de la seua publicació, davant dels jutjats contenciosos administratius de la ciutat de València, d'acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. Tot això sense perjuí de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estime convenient.

València, 16 de gener de 2017.– La presidenta del CHGUV i consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.ANNEX I

Bases específiques per a la provisió de la direcció de caràcter assistencial del servei de neurocirurgia del CHGUV (CM/01/2017)I. Plaça objecte de la convocatòria

Número: 38754.

Denominació: cap de servei facultatiu.

Àrea funcional: assistencial.

Grup de classificació: A (subgrup A1).

Complement de destinació / Complement específic: 28/813.II. Bases i requisits generals

Les bases que regeixen aquesta convocatòria són les aprovades per la Resolució de la Presidència del CHGUV de 23 d'octubre de 2009 (DOCV 6141, 10.11.2009), amb les particularitats següents:

· El requisit assenyalat en la base 7.4 de les generals s'entendrà referit a l'edat de jubilació ordinària que indique la normativa aplicable al règim jurídic de la persona participant.

· Les referències expresses a disposicions normatives s'entendran realitzades a la vigent en cada moment.

· La forma de provisió és el concurs de mèrits subjecte a avaluació periòdica de l'exercici.III. Requisits específics

Estar en possessió de la llicenciatura o grau en Medicina i del títol d'Especialista en Ciències de la Salut en l'especialitat de Neurocirurgia, i ser un empleat públic dels esmentats en la base 7.1.1 de les referides bases generals.IV. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds i documentació preceptiva serà d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), i acabarà el mateix dia del mes següent a aquell en què s'haja publicat. Si és inhàbil, el termini finalitzarà l'endemà hàbil. Si no hi ha dia equivalent en el mes següent a la publicació, el termini finalitzarà l'últim dia del mes següent al de la publicació de la convocatòria.

V. Exposició del projecte de gestió i puntuació mínima

Les persones participants disposaran de 30 minuts per a l'exposició davant de la comissió de valoració del projecte de gestió. Per a superar aquesta fase la puntuació requerida és de 25 punts (50 % de la puntuació màxima).VI. Periodicitat i efectes del procés d'avaluació

La plaça objecte d'aquesta convocatòria està subjecta a una avaluació quadriennal.

ANNEX II

Barem de mèrits (CM/01/2017)A. Formació:

La puntuació màxima d'aquest apartat serà de 13 punts.

A1. Formació acadèmica, fins a un màxim de 5 punts.

a) Per cada matrícula d'honor o excel·lent durant els estudis de llicenciatura: 0,15 punts.

b) Grau de doctor: 2 punts.

c) Grau de doctor cum laude: 3 punts.

A2. Formació especialitzada, fins a un màxim de 2 punts.

a) Haver obtingut l'especialitat de què es tracta a través del sistema de formació com a residents (certificat MIR): 2 punts.

b) Haver obtingut l'especialitat de què es tracta en centres docents acreditats per a l'obtenció de la titulació d'especialista: 1 punt.

A3. Formació continuada, fins a un màxim de 5 punts.

a) Per l'assistència a cursos d'una duració entre 40 hores i 100 hores lectives: 0,15 punts per curs.

b) Per l'assistència a cursos o diplomes de més de 100 hores lectives: 0,40 punts per curs.

c) Per estar en possessió d'un màster: 0,80 punts per màster.

Tot això haurà d'estar relacionat amb les funcions corresponents a la plaça convocada.

A4. Estades formatives, fins a un màxim d'1 punt.

La realització d'estades formatives en distintes unitats o centres de reconegut prestigi es valorarà fins a un màxim d'1 punt.B. Experiència professional

La puntuació màxima d'aquest apartat serà de 20 punts.

a) Pel temps treballat com a facultatiu en l'especialitat de què es tracta, –independentment del règim jurídic–, en el Consorci Hospital General Universitari de València, en institucions sanitàries del sistema nacional de salut o en institucions amb programa acreditat per a la docència per la comissió nacional corresponent o en institucions sanitàries de país estranger realitzades en virtut de conveni o acords d'assistència sanitària amb el dit país l'exercici del qual haja sigut expressament autoritzat al facultatiu en qüestió pel ministeri que en cada moment tinga atribuïdes les competències en matèria de sanitat: 0,15 punts per mes complet i fins a un màxim de 16 punts.b) Per serveis prestats en llocs de caràcter directiu en qualssevol administracions sanitàries i serveis públics de salut, exercint llocs com a alt càrrec o de lliure designació; inclosos en les relacions de llocs de treball o plantilles de les entitats esmentades, així com llocs dependents de tals organismes amb funcions d'inspecció de serveis sanitaris: 0,20 punts per mes complet.

c) Pels serveis prestats en serveis jerarquitzats dependents de l'Administració pública o en institucions del sistema nacional de salut en l'especialitat de què es tracta:

1. Com a cap de secció: 0,20 punts per mes complet.

2. Com a cap de servei: 0,3 punts per mes complet.

La suma dels apartats b, c.1 i c.2 no podrà excedir 9 punts.C. Docència

La puntuació màxima d'aquest apartat serà de 6 punts.

C1. Docència universitària: fins a un màxim de 5 punts.

a) Catedràtic en ciències de salut en hospitals amb conveni específic amb una universitat i amb programa de docència pregraduada: 0,50 punts per curs acadèmic complet.

b) Professor titular en ciències de salut en hospitals amb conveni específic amb una universitat i amb programa de docència pregraduada: 0,40 punts per curs acadèmic complet.

c) Professor associat en ciències de salut en hospitals amb conveni específic amb una universitat i amb programa de docència pregraduada; 0,30 punts per curs acadèmic complet.

d) Col·laborador docent en ciències de la salut en hospitals amb conveni específic amb una universitat i amb programa de docència pregraduada: 0,15 punts per curs acadèmic complet.

C2. Formació continuada: fins a un màxim d'1 punt.

Per haver impartit cursos inclosos en el sistema de formació continuada del sector sanitari, relacionats amb l'especialitat de què es tracta o cursos de gestió sanitària: 0,015 punts per hora.D. Altres activitats

La puntuació màxima d'aquest apartat serà de 8 punts.

D.1. De participació: fins a un màxim de 2 punts.

a) Formar part com a membre de comissions tècniques: 0,15 punts per cada any de permanència.

b) Activitats relacionades amb els residents en formació:

1) Com a tutor: 0,25 punts per cada any.

2) Com a cap d'estudis: 0,50 punts per cada any.

D2. Publicacions: fins a un màxim de 3 punts.

Per la publicació de treballs científics i d'investigació directament relacionats amb les funcions de la plaça a què es concursa:

a) En revistes de reconegut prestigi: fins a 2,5 punts.

b) En llibres: fins a 1,5 punts.

c) Comunicacions: fins a 1 punt.

La comissió de valoració apreciarà el prestigi, l'impacte i el rigor científic de les publicacions.

D.3. Investigació: fins a un màxim de 3 punts.

Per la participació i realització de les activitats següents:

a) Projectes d'investigació: fins a 1,5 punts

b) Assajos clínics en fase III: fins a 1,5 punts.

c) Direcció de tesis doctorals: fins a 1,5 punts.

d) Altres activitats relacionades amb la investigació: fins a 1,5 punts.E. Idiomes

La puntuació màxima d'aquest apartat serà de 3 punts.

a) Coneixements de valencià: fins a un màxim de 2,50 punts segons el certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (només es podrà computar el nivell més alt obtingut).1. Nivell oral, A2: 1,00 punt.

2. Nivell elemental, B1: 1,50 punts.

3. Nivell intermedi, C1: 2,00 punts.

4. Nivell superior, C2: 2,50 punts.

b) Idiomes de la Unió Europea: es valorarà fins a un màxim d'1 punt.

Certificat d'aptitud en el nivell corresponent expedit o homologat per l'administració competent (només es podrà computar el nivell més alt obtingut en cada llengua).

1. Nivell A1, inicial: 0,10 punts.

2. Nivell A2, bàsic: 0,20 punts.

3. Nivell B1, llindar: 0,40 punts.

4. Nivell B2, avançat: 0,60 punts.

5. Nivell C1, domini funcional eficaç: 0,80 punts.

6. Nivell C2, domini expert: 1,00 punt.

En els apartats C, Docència, i D, Altres activitats, els períodes inferiors a l'any o al curs complet, si és el cas, es valoraran per mitjà de prorrateig proporcional.

ANNEX III

Comissió de valoració (CM/01/2017)President

Titular: Enrique Ortega González.

Suplent: Francisco Quiles Teodoro.Vocals

Titular: Carlos Errando Oyonarte.

Suplent: Pablo Miranda Lloret.

Titular: Jerónimo Sancho Riéger.

Suplent: Rafael García de Sola.

Titular: Carlos Botella Asunción.

Suplent: Francisco González-Llanos Fernández de Mesa.Secretari/secretària

Titular: Bernardino Giménez Santos.

Suplent: Adelina Doménez Pérez.

Mapa web