Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ajuntament de Carlet. Bases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a proveir quatre places d'oficial o oficiala de la policia local.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 9008 de 29.01.2021
Número identificador:  2021/623
Referència Base de Dades:  000851/2021
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Ajuntament
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: ofertes d'ocupació pública i oposicions, Grup B. Títol de tècnic superior de Formació Professional
    Descriptors toponímics: CarletBases reguladores de la convocatòria del procés selectiu per a proveir quatre places d'oficial o oficiala de la policia local. [2021/623]

En el Butlletí Oficial de la Província de València número 4, de data 8 de gener de 2021, es publiquen les bases íntegres que han de regir el procediment de selecció per a proveir quatre places d'oficial o oficiala de la policia local vacants en la plantilla de personal funcionari de carrera, incloses en l'oferta publica d'ocupació de l'any 2019, escala d'administració especial, subescala serveis especials, classe: policia local i els seus auxiliars, escala executiva, grup B de titulació de l'article 76 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret llei 5/2015, de 30 d'octubre, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic. El termini de presentació d'instàncies serà de vint dies hàbils, a comptar del següent al de la publicació de l'anunci-extracte en el Boletín Oficial del Estado.

La resolució aprovatòria de la llista de persones aspirants admeses i excloses, la data, lloc i hora del començament del primer exercici i la composició del tribunal es publicaran en el Butlletí Oficial de la Província de València.Carlet, 21 de gener de 2021. L'alcaldessa: M.ª Josep Ortega Requena.

Mapa web