Ficha disposicion

Ficha disposicion

Universitat Jaume I. RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2016, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d'una borsa de treball de personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projecte: StartUJI VAL-2016-01.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7962 de 20.01.2017
Número identificador:  2017/164
Referència Base de Dades:  000748/2017
 

 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Universitat Jaume I
  Grup temàtic: Ocupació pública
  Descriptors:
    Temàtics: borses de treball, A/A1RESOLUCIÓ de 22 de desembre de 2016, del Rectorat, per la qual es convoca una oferta pública per a la constitució d'una borsa de treball de personal investigador d'aquest organisme, amb contracte laboral temporal per obra i servei. Projecte: StartUJI VAL-2016-01. [2017/164]

El Rectorat de la Universitat Jaume I, fent ús de les competències que li confereix la legislació vigent, convoca una oferta pública per a la constitució d'una borsa de treball de personal investigador d'acord amb les bases següents:1) Objecte i període

Col·laborar en la realització del Projecte: «StartUJI VAL-2016-01», amb funcions de tècnic/a superior de suport a la investigació.

La duració dels contractes derivats de la utilització d'aquesta borsa estarà vinculada a la duració dels projectes i la disponibilitat pressupostària del mateixos.

S'estableix un període de prova segons conforme a la legislació laboral en vigor.2) Requisits dels aspirants

– Ser espanyol/a o nacional d'un Estat membre de la Unió Europea o nacional d'aquells Estats a què, en virtut de tractats internacionals celebrats per la Comunitat Europea i ratificats per Espanya, s'aplique la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta es trobe definida en el Tractat constitutiu de la Comunitat Europea. També s'hi poden presentar aspirants amb nacionalitat diferent a la que s'ha especificat anteriorment, per a la qual cosa només cal complir els requisits que estableix la normativa vigent. En aquest cas, qui obtinga l'adjudicació del lloc de treball ofert haurà d'acreditar almenys el permís de treball i de residència al moment de la contractació.– Tenir complits setze anys.

– Estar en possessió de una titulació de màster oficial en el àrea de ciéncies de la computació. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger caldrà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o de la credencial de reconeixement per a l'exercici de les professions considerades regulades en virtut del Reial Decret 1837/2008, de 8 de novembre.

– No patir malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica que siga incompatible amb l'exercici de les corresponents funcions.– No haver sigut separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les administracions públiques, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les seues funcions públiques. Els aspirants la nacionalitat dels quals no siga l'espanyola hauran d'acreditar, igualment, no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impedisca, en el seu Estat, l'accés a la funció pública.

Aquests requisits han de posseir-se al dia de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, i mantenir-se fins al moment de la signatura del contracte de treball.

Si en qualsevol moment posterior a l'aprovació de la llista d'admesos/exclosos, fins i tot una vegada finalitzat el procés selectiu, s'adverteix inexactitud o falsedat en les sol·licituds o en la documentació aportada pel personal aspirant, aquesta es considerarà defecte inesmenable i es resoldrà amb la seua exclusió en el procediment.3) Mèrits preferents

Experiència en tecnologies semàntiques i processament de textos.4) Sistema selectiu de la plaça

Per part de la comissió encarregada de resoldre aquesta selecció, es valorarà els currículum dels aspirants d'acord amb el barem que figura en l'annex II. La comissió pot, de considerar-ho oportú, realitzar una prova i/o entrevista als aspirants. En el supòsit de realitzar la prova aquesta serà eliminatòria i podrà ser teòrica i/o pràctica; es puntuarà de 0 a 10 punts, i serà necessari obtenir un mínim de 5 punts per a superar-la.

Els mèrits al·legats en el currículum que no s'hagen justificat documentalment en el termini de presentació d'instàncies no seran tinguts en compte en la resolució del concurs.

La comissió avaluadora pot declarar desert el procediment de selecció en què cas que valorats els mèrits i, si és el cas, realitzada la prova i l'entrevista, el perfil dels candidats no s'ajuste, en la seua totalitat, a les necessitats del projecte.5) Comissió avaluadora

La comissió avaluadora té l'estructura que figura en l'annex III d'aquesta convocatòria.

Els membres de la Comissió han d'abstenir-se d'intervenir quan coincidisca en ells alguna circumstància de les previstes en els articles 23 y 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

El president pot sol·licitar als membres de la comissió una declaració expressa de no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes en els articles esmentats.

La comissió resoldrà tots els dubtes que puguen sorgir de l'aplicació d'aquestes normes, així com en el que puga produir-se dels casos no previstos.

El procediment d'actuació de la comissió s'ha d'ajustar en tot moment al que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Per a qualsevol aclariment sobre la convocatòria, les persones interessades poden dirigir-se al professor Rafael Berlanga Llavori (berlanga@uji.es).6) Presentació d'instàncies

Les sol·licituds, formalitzades d'acord amb el model que s'adjunta en l'annex I, juntament amb el currículum i els documents que acrediten els mèrits al·legats, s'han de presentar en el Registre General de la Universitat Jaume I o per qualsevol dels procediments establerts en l'article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre (que es manté en vigor en aplicació del penúltim paràgraf de la disposició derogatòria única de la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions publiques), en el termini de 10 dies hàbils a partir de l'endemà a la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

A la sol·licitud s'unirà la documentació següent:

a) Una fotocòpia del DNI.

b) Currículum, amb els mèrits justificats documentalment. En l'apartat «Codi» de la sol·licitud ha de figurar el número 16565.Les instàncies presentades a les oficines de correus han de complir amb el procediment establert en l'article 205.3 del Reglament dels serveis de Correus: les instàncies s'han de presentar en sobre obert perquè l'empleat estampe el segell de dates en el part superior esquerra de les sol·licituds, i hi ha de figurar amb claredat el nom de l'oficina i la data. De no fer-ho així, es considerarà presentada en la data d'entrada en el registre general d'aquesta universitat.

No serà necessària la compulsa dels documents que es presenten fotocopiats, n'hi ha prou amb la declaració jurada de la persona interessada sobre l'autenticitat d'aquells, així com les seues dades que figuren en la instància, sense perjuí que en qualsevol moment la Comissió o la Universitat puga requerir els aspirants perquè acrediten la veracitat de les circumstàncies i documents aportats, que hagen sigut objecte de valoració.

Els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola i tinguen dret a participar han de presentar fotocòpia del document que acredite la seua nacionalitat i, si és el cas, els documents que acrediten el vincle de parentiu i el fet de viure a expenses o estar a càrrec del nacional d'un altre Estat amb què tinguen el dit vincle. Així mateix, han de presentar declaració jurada o promesa d'aquest que no està separat de dret del seu cònjuge i, si és el cas, del fet que l'aspirant viu a costa seu o està a càrrec seu.7) Llista d'admesos i resultat de la selecció

Finalitzat el termini per a presentar instàncies, el rector dictarà una resolució per la qual s'aprovarà la llista d'admesos i exclosos en aquest procés selectiu, així com la composició del Comissió Avaluadora encarregat de jutjar-ho.

Els successius anuncis relacionats amb aquesta convocatòria, els acords de la comissió avaluadora i el resultat d'aquest procés de selecció es publicaran al tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans, siti en la segona planta de l'Edifici Rectorat i Serveis Centrals, Campus del Riu Sec de la Universitat Jaume I, i en la següent adreça d'internet: https://ujiapps.uji.es/serveis/rrhh.8) Norma final

Aquesta convocatòria, les seues bases i tots els actes administratius que es puguen derivar d'aquesta i de les actuacions de la comissió avaluadora, poden ser impugnats per part de les persones interessades en els casos i forma que estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Així mateix, l'administració, si escau, pot revisar les resolucions de la comissió avaluadora, d'acord amb l'esmentada norma.Castelló de la Plana, 22 de desembre de 2017.– El rector: Vicent Climent Jordà.

ANNEX I

Sol·licitudDades personals

Primer cognom:

Segon cognom:

Nom:

Data de naixement:

DNI:

Telèfon: adreça electrònica:

Adreça i codi postal:

Localitat/comarca i província:Codi: 16565SOL·LICITE l'admissió en el procés selectiu per a cobrir una plaça temporal d …, convocat per Resolució de data …, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana número ….DECLARE que són certes les dades que s'hi consignen i que reunisc les condicions exigides per a l'ingrés en la funció pública i les especialment assenyalades en aquesta convocatòria.(Firma)Castelló de la Plana, … d … de 201 …RECTORAT DE LA UNIVERSITAT JAUME ILes vostres dades personals quedaran incloses en el fitxer automatitzat de la Universitat Jaume I, que es compromet a no fer un ús diferent d'aquell per al qual van ser sol·licitades, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de protecció de les dades. Podeu exercir, per escrit, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d'oposició, davant el Servei de Recursos Humans d'aquesta universitat.

ANNEX II

BaremA) Formació relacionada amb el projecte i perfil de la plaça.

A.1) Expedient acadèmic: fins a 15 punts.

A.2) Beques: fins a 15 punts.

B) Experiència en activitats professionals o de R+D relacionades amb el grup i perfil de la plaça (temps en el lloc de treball, publicacions, ponències i comunicacions presentades a congressos, participació en projectes d'investigació i/o contractes amb administració/empresa, estades en altres centres d'investigació): fins a 40 punts.

C) Altres mèrits (idiomes d'interès científic, valencià, docència universitària,...): fins a 10 punts.

D) Entrevista, destinada a avaluar els coneixements del candidat o candidata en relació amb les tasques a desenvolupar en el projecte: fins a 20 punts.Serà possible aplicar coeficients correctors que mesuren l'adequació dels mèrits al·legats al perfil de la plaça.

ANNEX III

Comissió avaluadoraComissió avaluadora titular:

President: un vicerector o vicerectora de la Universitat Jaume I

Vocals: 3 en representació de la Universitat Jaume I.

Secretari: un funcionari o funcionària de carrera del Servei de Recursos Humans que actuarà amb veu però sense vot.

Comissió avaluadora suplent: la mateixa estructura

Mapa web