Ficha disposicion

Ficha disposicion

Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2017, del rector, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l'accés al grup A, subgrup A2, sector d'administració general, cos/escala gestió administrativa, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de maç, del Govern Valencià.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7960 de 18.01.2017
Número identificador:  2017/312
Referència Base de Dades:  000631/2017
 RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2017, del rector, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l'accés al grup A, subgrup A2, sector d'administració general, cos/escala gestió administrativa, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de maç, del Govern Valencià. [2017/312]

Aquesta convocatòria té en compte el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes pel que fa a l'accés a l'ocupació pública i així utilitza un llenguatge inclusiu en la seua redacció, d'acord amb l'article 14 de la Constitució espanyola i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.Amb la finalitat d'atendre les necessitats de personal en aquesta administració pública encarregada del servei públic de l'Educació Superior, aquest Rectorat, de conformitat amb que disposa l'article 75 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats; el Reial decret 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i Decret 33/1999, de 9 de març del Govern Valencià, acorda:

Convocar proves d'accés al grup A, subgrup A2, sector d'administració general, cos/escala gestió administrativa de la Universitat Politècnica de València, d'acord amb les bases següents.Primera. Objecte de la convocatòria

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte la selecció de personal per a cobrir llocs del grup A, subgrup A2, sector d'administració general, cos/escala gestió administrativa de la Universitat Politècnica de València, pel torn de promoció interna, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià.

1.2. La realització d'aquestes proves selectives s'ajustarà al que preveu la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i la normativa que el desenvolupa.

Segona. Condicions generals dels aspirants

2.1. Per a l'admissió a aquestes proves selectives, els aspirants hauran de reunir els requisits següents:

a) Els aspirants que concórreguen a aquestes proves selectives hauran de ser personal funcionari de carrera de la Universitat Politècnica de València, del grup C, subgrup C1, sector d'administració general, i haver-hi prestat serveis efectius durant almenys dos anys com a funcionari de carrera en el cos/escala de administrativa en el grup C, subgrup C1, i complir els requisits següents:

1. Trobar-se exercint el lloc amb destinació definitiva.

2. Que el lloc de treball ocupat es trobe classificat en la relació als llocs de treball d'aquesta universitat Politècnica de València per a ser proveït pel grup de titulació A, subgrup A2 / grup C, subgrup C1, sector d'administració general

b) Estar en possessió del títol de diplomat, enginyer tècnic, arquitecte tècnic, grau o titulació equivalent, o tenir complides les condicions per a obtenir-lo en la data que acabe el termini de presentació d'instàncies. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger caldrà d'estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o de la credencial de reconeixement per a l'exercici de les professions considerades regulades en virtut del Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre.2.2. Les condicions per a l'admissió a les proves, s'hauran de reunir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.Tercera. Sol·licituds

3.1. Qui desitge prendre part en aquestes proves selectives, ho haurà de fer constar en la sol·licitud segons el model que serà facilitat gratuïtament en el Registre General de la Universitat Politècnica de València, sitis al camí de Vera, s/n, de València; en el Registre de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, sítia a la plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, d'Alcoi; en el Registre de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, sítia al carrer Paranimf, número 1, del Grau de Gandia.

3.2. Les sol·licituds es dirigiran al rector de la Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, CP 46071 València, en el termini de 20 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV.

3.3. La presentació de sol·licituds es podrà efectuar en el Registre General de la Universitat Politècnica de València, edifici 3F, planta baixa, al costat del Rectorat, camí de Vera, s/n, CP 46071, de València; en el Registre de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, Alcoi; en el Registre de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, carrer Paranimf, número 1, del Grau de Gandia, o en qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud davant una oficina de correus, es farà en sobre obert, perquè la instància figure datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada. Si no es fa d'aquesta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior.

Les sol·licituds subscrites a l'estranger es podran cursar, en el termini expressat en la base 3.2, a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, les quals les trametran seguidament a l'organisme competent.

La persona interessada adjuntarà a l'esmentada sol·licitud el comprovant bancari d'haver satisfet els drets d'examen.

3.4. Els drets d'examen seran de divuit euros amb vuitanta cèntims, que s'ingressaran en el compte corrent número ES97 2038 6543 9060 0001 4194 –drets d'examen–, de Bankia.

La persona interessada ha d'adjuntar a l'esmentada sol·licitud el comprovant bancari d'haver satisfet els drets d'examen. En cap cas la mera presentació i el pagament comportarà la substitució del tràmit de presentació de la sol·licitud, dins del termini establit i en la forma escaient, davant l'òrgan expressat en la base 3.2.

3.5. Exempcions i bonificacions en el pagament de la taxa d'examen:

3.5.1. Estaran exempts del pagament dels drets d'examen a proves selectives, les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, havent d'acompanyar a la sol·licitud document acreditatiu de tal condició.

3.5.2. Estaran exempts del pagament dels drets d'examen a proves selectives, els membres de famílies nombroses de categoria especial, havent d'acompanyar a la sol·licitud document acreditatiu de tal condició.

3.5.3. Tindran una bonificació del cinquanta per cent del pagament dels drets d'examen a proves selectives, els membres de famílies nombroses de categoria general, havent d'acompanyar a la sol·licitud document acreditatiu de tal condició, sent en aquest cas els drets d'examen de nou euros amb quaranta cèntims.

3.6. La falta de justificació del pagament dels drets d'examen o de trobar-se exempt determina l'exclusió de l'aspirant.

3.7. En cap cas la presentació i el pagament a les oficines a què es fa referència suposa la substitució del tràmit de presentació de la sol·licitud, dins del termini i en la forma escaient.Quarta. Admissió d'aspirants

4.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el rector dictarà resolució, que es publicarà en el DOGV, que contindrà la relació provisional d'admesos i exclosos a la realització de les proves, així com els nomenaments dels membres que componen el tribunal de selecció.4.2. Els aspirants podran, en el cas d'error o exclusió, esmenar els defectes en què hagen incorregut en la sol·licitud o realitzar les reclamacions que consideren convenients, en el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos en el DOGV.

4.3. En tot cas, a fi d'evitar errors i, en el supòsit de produir-se'n, possibilitar l'esmena en temps i forma, els aspirants comprovaran fefaentment no sols que no figuren en la relació provisional d'exclosos sinó, a més, que els noms i les dades consten correctament en les relacions d'admesos pertinents.

4.4. Transcorregut el termini de 10 dies hàbils, esmenats els defectes, si escau, i vistes les reclamacions que corresponguen, es dictarà una resolució que contindrà la relació definitiva d'admesos i exclosos, i, almenys amb una antelació de quinze dies hàbils, la data, el lloc i l'hora de realització i començament dels exercicis, que es publicarà en el DOGV. Si és procedent, es publicarà també l'ordre d'actuació dels aspirants segons el que disposa la base 7.2.

4.5. Els errors de fet que pogueren advertir-se, es podran esmenar en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.Cinquena. Proves selectives

5.1. El procediment de selecció constarà de dos exercicis obligatoris i eliminatoris:

5.1.1. Primer exercici.

Es realitzarà per escrit i versarà sobre els coneixements que s'especifiquen en el temari de l'annex I de la present convocatòria.

Aquest exercici es configurarà en forma de qüestionari tipus test amb quatre alternatives de resposta, de les quals només una és correcta. Les respostes en blanc i errònies no penalitzen.

La duració d'aquest exercici serà fixada pel tribunal amb la suficient antelació.

5.1.2. Segon exercici.

Consistirà en una prova pràctica sobre el temari especificat en l'annex I i les funcions a desenvolupar en el lloc de treball.

La duració d'aquest exercici serà fixada pel tribunal amb la suficient antelació.

5.2. En tots els exercicis, el tribunal adoptarà les mesures necessàries per a garantir-ne l'anonimat en la valoració, sempre que ho permeta la tipologia de l'exercici. S'anul·laran tots aquells que continguen alguna marca que poguera identificar-ne l'autor.

Sisena. Qualificació dels exercicis

6.1. En aquests exercicis es valorarà la capacitat d'aplicar els coneixements a les qüestions teòriques o a les situacions pràctiques que es plantegen, el treball sistemàtic, la capacitat d'anàlisi i la capacitat d'expressió escrita de l'aspirant.

6.2. El primer exercici es qualificarà de 0 a 10 punts. Caldrà obtenir una qualificació igual o superior a 5 punts per a ser declarat apte.6.3. El segon exercici es puntuarà de 0 a 10 punts. Caldrà obtenir una qualificació igual o superior a 5 punts per a ser declarat apte. Els criteris de correcció es faran públics amb anterioritat a la realització dels exercicis.

6.4. Els aspirants que hagen resultat aptes en els dos exercicis conformaran la relació d'aspirants aprovats.

6.5. Resoltes les possibles al·legacions i esmenes, el tribunal dictarà acord que fixarà la relació definitiva d'aspirants aprovats.

Setena. Desenvolupament de les proves selectives

7.1. Els exercicis tindran lloc a la ciutat de València.

El primer exercici es realitzarà al lloc, la data i l'hora que s'establisca en la resolució per la qual s'aprova i es publica en el DOGV la llista definitiva d'admesos i exclosos de les proves objecte d'aquesta convocatòria, amb una antelació no inferior a quinze dies hàbils.

7.2. Els aspirants seran convocats per a cada exercici en crida única. Els membres del tribunal qualificador i el personal col·laborador no permetran l'accés a la sala on es realitze l'exercici d'aquelles persones que hi compareguen una vegada conclosa la crida dels aspirants convocats.En cas de realitzar-se l'exercici en diverses sessions, l'ordre d'intervenció dels aspirants començarà per la lletra M, seguint l'ordre alfabètic de cognoms segons la Resolució de 8 de març de 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (DOGV 7740, 14.03.2016).

Els aspirants hauran d'acreditar-ne la personalitat mitjançant la presentació del DNI o del resguard amb fotografia, del passaport o del permís de conduir, sense que amb aquest efecte siguen vàlides les fotocòpies confrontades d'aquests documents; així com de l'exemplar per a l'interessat de la sol·licitud d'admissió a les proves.

7.3. Començades les proves, l'anunci de la realització de la resta d'exercicis el farà públic el tribunal al local en què s'haja realitzat l'anterior; al tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans, a l'edifici del Rectorat, i, complementàriament i sense caràcter oficial, en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, en l'adreça http://www.upv.es/entidades/SRH/pas/ «Selecció - Provisió», amb una antelació mínima de 48 hores.

Els aspirants perdran el seu dret quan es personen als llocs de realització una vegada s'hagen iniciat les proves, o per no assistir-hi, encara que es dega a causes justificades.Vuitena. Publicitat de les llistes

El tribunal elevarà al rector les llistes definitives dels aspirants que hagen superat les proves, per a la inserció en el DOGV.Novena. Coneixements de valencià

9.1. L'acreditació dels coneixements de valencià pels aspirants que hagen superat les proves selectives, que disposa l'article 53.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, es podrà realitzar mitjançant la presentació d'algun dels documents següents:

a) Títol de Batxiller o equivalent cursat a la Comunitat Valenciana, amb superació de les assignatures de valencià.

b) Títol de l'Escola Oficial d'Idiomes corresponent al tercer curs de coneixements de valencià.

c) Certificat de nivell mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

d) Certificat de grau mitjà de coneixements del valencià expedit o homologat pel Gabinet de Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València.

9.2. Qui no puga acreditar aquests coneixements, conforme al que estableix el punt anterior, haurà de realitzar el curs específic de valencià a què es refereix l'article 53.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Deu. Presentació de documents

10.1. En el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació en el DOGV de les relacions definitives d'aprovats, els aspirants proposats hauran de presentar al Servei de Recursos Humans d'aquesta Universitat Politècnica de València, a través del Registre General de la Universitat Politècnica de València, situat al camí de Vera, s/n, CP 46071; al Registre de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, situat a la plaça Ferrándiz i Carbonell, s/n, d'Alcoi; al Registre de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, situat al carrer Paranimf, número 1, Grau de Gandia, o en qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la documentació següent:a) Llevat que conste en l'expedient personal, còpia confrontada del títol acadèmic exigible segons aquesta convocatòria o certificat acadèmic que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, haurà d'adjuntar-se la credencial que acredite l'homologació.

b) Els aspirants amb discapacitat hauran de presentar document de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o dels òrgans competents d'altres administracions públiques que acredite discapacitat igual o superior al 33 %, així com la seua capacitat per a exercir les funcions que corresponguen a les vacants oferides.

c) Certificat mèdic acreditatiu de tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions dels llocs de treball oferits. Amb aquest efecte, els reconeixements es realitzen a través del Servei Integrat de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat Politècnica de València, a fi de que aquest realitze el pertinent reconeixement mèdic i expedisca el certificat mèdic que pertoque.10.2. Els aspirants seleccionats que, dins del termini establit en el punt anterior i tret de casos de força major, no presenten la documentació acreditativa es deduirà que no tenen algun dels requisits exigits i no podran ser nomenats funcionaris de carrera, sense perjudici de la responsabilitat en què puguen haver incorregut per falsedat en les sol·licituds de participació.

Onze. Nomenament de funcionaris

Conclòs el procés selectiu i transcorregut el termini de presentació de la documentació, els qui l'hagen superat es nomenaran funcionaris de carrera del grup A, subgrup A2, sector d'administració general, cos/escala gestió administrativa d'aquesta universitat Politècnica de València mitjançant resolució que es publicarà en el DOGV, i quedaran adscrits com a funcionaris d'aquest grup als llocs que ocupaven amb caràcter definitiu.

Dotze. Informació respecte de les dades recollides

12.1. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades subministrades per les persones interessades poden quedar incorporades en un fitxer automatitzat personal, el titular del qual és la Universitat Politècnica de València, per a la gestió de les proves i concursos convocats per la Universitat i també per a la gestió de la borsa de treball que es puga constituir en acabar el procés selectiu.

12.2. El fitxer Personal quedarà sota la responsabilitat del Rectorat de la Universitat Politècnica de València, al camí de Vera, s/n, CP 46071 València.

12.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de personal.

12.4. Les dades de caràcter personal seran tractades d'acord amb el que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i s'adoptaran les mesures de seguretat necessàries per a garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.

12.5. Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat Politècnica de València, situat al camí de Vera, s/n, CP 46071 València.

Tretze. Tribunal

13.1. El tribunal de selecció d'aquestes proves selectives serà nomenat pel rector en la resolució que faça pública la relació provisional d'admesos i exclosos, amb una antelació mínima d'un mes a la data del començament de les proves, i estarà compost per:

President, nomenat pel rector de la Universitat Politècnica de València, funcionari de carrera.

Quatre vocals, nomenats pel rector de la Universitat Politècnica de València, funcionaris de carrera.

Un secretari, nomenat pel rector de la Universitat Politècnica de València, funcionari de carrera, que actuarà amb veu però sense vot.

Així mateix, es designarà un tribunal suplent amb la mateixa composició.

D'acord amb l'article 60.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no podent exercir-se aquesta en representació o per compte de ningú.

13.2. El tribunal, per a la realització de les proves, podrà designar el personal col·laborador, ajudant i assessor especialista que considere oportú.

13.3. Els membres del tribunal, així com el personal col·laborador, ajudant i assessor especialista, se n'hauran d'abstenir i podran ser recusats per les persones interessades quan hi concórreguen circumstàncies de les previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Així mateix, s'haurà d'abstenir qui haguera realitzat tasques de preparació d'aspirants en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

Tots els membres del tribunal hauran de reunir els requisits establits en l'article 57.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i, almenys, la meitat més un d'aquests haurà de tenir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements l'exigida per a l'ingrés.13.4. El tribunal, així com el personal col·laborador, ajudant i el personal especialista, podrà exigir dels aspirants, en qualsevol moment, que acrediten la identitat de conformitat amb el que preveu la base 7.2.

13.5. A l'efecte de comunicacions i de qualsevol altra incidència el tribunal tindrà la seu a la Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, CP 46071 València.

13.6. Serà aplicable al tribunal el que s'estableix en els articles 21 i 24.2 de l'annex IV, de Normativa sobre indemnitzacions per comissions de servei i gratificacions per assistències del pressupost de la Universitat Politècnica de València.

El tribunal tindrà la consideració d'òrgan col·legiat de l'administració i, en aquest sentit, estarà sotmés a les normes contingudes en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.Catorze. Recursos

14.1. Contra la present convocatòria i les seues bases, que posen fi a la via administrativa, la persona interessada pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es pot interposar recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.14.2. Contra els actes del tribunal, que no posen fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la notificació o publicació, tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquest recurs es pot interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el rector com a òrgan competent per a resoldre'l.València, 13 de gener de 2017.– El rector: Francisco José Mora Mas.

ANNEX I

ProgramaGESTIÓ UNIVERSITÀRIA

1. Llei orgànica d'universitats.

2. Estatuts de la Universitat Politècnica de València.

3. Regulació de l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials. Els estudis de grau i màster. Regulació dels ensenyaments oficials de doctorat.

4. Règim acadèmic i avaluació de l'alumnat de la Universitat Politècnica de València. Normativa de progrés i permanència de la Universitat Politècnica de València.

5. Reconeixement i transferència de crèdits en la Universitat Politècnica de València.

6. Accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles. Regulació de l'accés en la Comunitat Valenciana.

7. Expedició de títols universitaris oficials i del Suplement Europeu al Títol, i homologació de títols estrangers d'Educació Superior.8. Llei 4/2007, de 9 de febrer, de Coordinació del Sistema Universitari Valencià.

9. Pla Estratègic de la Universitat Politècnica de València.

10. Règim de beques generals per a estudis universitaris d'àmbit estatal. Règim de beques per a estudis universitaris d'àmbit autonòmic. Normativa de beques i ajudes per a alumnes de la Universitat Politècnica de València.DRET ADMINISTRATIU

11. Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i la seua normativa de desenvolupament.

12. Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

13. Normativa de creació de la seu electrònica de la Universitat Politècnica de València. Conceptes bàsics per a la utilització de la seu electrònica de la Universitat Politècnica de València. Requisits de maquinari i programari (de lectors i targetes). Identificació en seu (tipus de certificats). Signatura de sol·licituds i documents. Enviament de correus electrònics signats.

14. Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.15. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Títol preliminar: objecte i àmbit de la llei. Títol I: el principi d'igualtat i la tutela contra la discriminació. Títol II, capítol I: principis generals. Títol IV, capítol I: igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral; capítol II: igualtat i conciliació; capítol III: els plans d'igualtat de les empreses i altres mesures de promoció de la igualtat. Títol V, capítol I: criteris d'actuació de les administracions públiques.16. Llei orgànica 1/2004, de 28 desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Títol preliminar: objecte de la llei. Títol I, capítol I: en l'àmbit educatiu; capítol II: en l'àmbit de la publicitat i dels mitjans de comunicació. Títol II, capítol I: dret a la informació, a l'assistència social integral i a l'assistència jurídica gratuïta; capítol III: drets de les funcionàries públiques. Títol III, article 30. Títol V, capítol IV: mesures judicials de protecció i de seguretat de les víctimes.17. Ordenament jurídic administratiu. Fonts (I). La Constitució. La llei: classes. Els tractats internacionals. El dret comunitari. Els principis de reserva de llei, de jerarquia normativa i de competència.18. Ordenament jurídic administratiu. Fonts (II). El reglament. Concepte. Classes i límits. La inderogabilitat singular de les disposicions generals.

19. Llei de contractes del sector públic. Objecte i finalitat. Àmbit d'aplicació subjectiu. Àmbit d'aplicació objectiu. Règim jurídic i jurisdicció competent. Disposicions generals. Elements subjectius: les parts en el contracte. L'òrgan de contractació i l'organització administrativa. L'empresari interessat, el licitador i l'adjudicatari. Elements objectius: objecte, preu i quantia dels contractes.20. Preparació dels contractes. Preparació dels contractes de les administracions públiques: actuacions preparatòries dels diferents tipus de contractes i expedients de contractació. Preparació de contractes per ens, organismes i entitats que no són administracions públiques. Garanties que cal prestar en els contractes del sector públic. El control de la contractació.

21. Selecció del contractista i adjudicació dels contractes. Procediments d'adjudicació de les administracions públiques: classes i desenvolupament de les licitacions. L'adjudicació. Adjudicació de contractes per ens, organismes i entitats que no són administracions públiques: les instruccions internes de contractació. Formalització dels contractes. Racionalització tècnica de la contractació: acords marc; sistemes dinàmics de contractació i centrals de contractació.

22. Efectes, compliment i extinció dels contractes administratius. Normes generals. Normes específiques dels diferents tipus contractuals.

RELACIONS INTERNACIONALS I UNIÓ EUROPEA

23. Les institucions de la Unió Europea. El Consell de la Unió Europea. La Comissió Europea. El Parlament Europeu. El Tribunal de Justícia de les CCEE. El Tribunal de Comptes Europeu. Òrgans de la Unió Europea. El Banc Central Europeu. El Banc Europeu d'Inversions. El Defensor del Poble Europeu. El Supervisor Europeu de Protecció de Dades.GESTIÓ ECONÒMICA I FINANCERA

24. Pressupost de la Universitat Politècnica de València. Pressupost d'ingressos. Pressupost de despeses. Normes de funcionament.25. Llei general de subvencions. Títol preliminar. Disposicions generals. Procediments de concessions i gestió de les subvencions.26. Llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Àmbit d'aplicació. Principis generals.

27. Control de la gestió economicofinancera del sector públic. Control intern: funció interventora, control financer i auditories. El control extern exercit pels tribunals de comptes.RECURSOS HUMANS

28. Funció pública valenciana (I). Objecte, principis i àmbit d'aplicació de la llei. Objecte. Organització de l'administració de la Generalitat en matèria de funció pública. Òrgans executius en matèria de funció pública en les universitats públiques. Principis reformadors. Àmbit d'aplicació. Personal al servei de les administracions públiques.29. Funció pública valenciana (II). Ordenació dels llocs de treball. Instruments de planificació i ordenació del personal. Registres de personal i de llocs de treball. Naixement i extinció de la relació de serveis. Drets, deures i incompatibilitats del personal empleat públic. Provisió de llocs i mobilitat. Promoció professional. Situacions administratives dels funcionaris i les funcionàries de carrera. Règim disciplinari. Representació, negociació col·lectiva i participació institucional.30. El personal docent i investigador universitari. Classes i règim jurídic del professorat universitari. Normativa d'aplicació. Accés i funcions del personal docent i investigador respecte dels diferents tipus de professorat universitari. Règim retributiu.

31. El personal laboral al servei de la Universitat Politècnica de València. El contracte eventual per circumstàncies de la producció. El contracte d'obra o servei determinat. El contracte d'interinitat. El contracte en pràctiques. El contracte de treball a distància.

32. La contractació del personal investigador de caràcter laboral. Modalitats contractuals. Contracte predoctoral. Contracte d'accés al Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. Contracte d'investigador distingit.ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE QUALITAT

33. Definició i evolució del concepte de qualitat. Principis de la gestió de qualitat.

34. Sistemes de gestió de qualitat ISO-9001. La família de les normes ISO 9000.

35. Model EFQM d'excel·lència. Principis d'excel·lència. Estructura del model.

36. Gestió per processos. Concepte i elements d'un procés. Classificació dels processos. Representació gràfica dels processos.

37. Qualitat de servei. Concepte i avaluació de qualitat de servei. La carta de serveis: definició, finalitats, estructura i contingut. La norma UNEIX 93200.

38. Els sistemes d'informació per a la direcció i la gestió. La informació com a recurs en les administracions públiques per a la presa de decisions.

39. Avaluació i millora dels serveis públics. Transparència i rendició de comptes.

40. Medi ambient. El procés d'implantació del sistema de gestió ambiental en la Universitat Politècnica de València. Gestió dels residus no perillosos en la Universitat Politècnica de València. Normativa aplicable.

41. Llei de prevenció de riscos laborals. Objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors. Responsabilitats i sancions.42. El Manual de drets i obligacions del personal de la Universitat Politècnica de València en matèria de seguretat i salut en el treball.

43. Ergonomia. Anàlisi ergonòmica dels espais de treball d'oficina.

INVESTIGACIÓ

44. Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació. Objecte. Objectius generals. Sistema Espanyol de Ciència, Tecnologia i Innovació. Principis. L'avaluació de l'assignació dels recursos. Els recursos humans dedicats a la recerca. Especificitats aplicables al personal docent i investigador al servei de les universitats públiques.

45. Normativa de la Universitat Politècnica de València sobre beques de col·laboració de recerca.

46. Reglament regulador de la gestió d'activitats de recerca, desenvolupament, transferència de la tecnologia i de formació no reglada de la Universitat Politècnica de València.Enllaços d'interès:

http://www.upv.es/entidades/SRH/pas/676956normalv.html

Mapa web