Ficha disposicion

Ficha disposicion

Universitat Politècnica de València. RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2017, del rector, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, cos/escala tècnic superior de laboratoriTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7960 de 18.01.2017
Número identificador:  2017/316
Referència Base de Dades:  000623/2017
 RESOLUCIÓ de 13 de gener de 2017, del rector, per la qual es convoca procés específic de promoció interna per a l'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, cos/escala tècnic superior de laboratori (PF1623), en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de maç, del Govern Valencià. [2017/316]

Aquesta convocatòria té en compte el principi d'igualtat de tracte entre dones i homes pel que fa a l'accés a l'ocupació pública i així utilitza un llenguatge inclusiu en la seua redacció, d'acord amb l'article 14 de la Constitució espanyola i la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes.Amb la finalitat d'atendre les necessitats de personal en aquesta administració pública encarregada del servei públic de l'Educació Superior, aquest Rectorat, de conformitat amb que disposa l'article 75 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'Universitats; el Reial decret 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, i la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, i Decret 33/1999, de 9 de març del Govern Valencià, acorda:

Convocar proves d'accés al grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, cos/escala tècnic superior de laboratori de la Universitat Politècnica de València, d'acord amb les bases següents.Primera. Objecte de la convocatòria

1.1. Aquesta convocatòria té per objecte la selecció de personal per a cobrir llocs del grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, cos/escala tècnic superior de laboratori de la Universitat Politècnica de València, pel torn de promoció interna, en aplicació de la disposició addicional quarta del Decret 33/1999, de 9 de març, del Govern Valencià.

1.2. La realització d'aquestes proves selectives s'ajustarà al que preveu la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i la normativa que el desenvolupa.

Segona. Condicions generals dels aspirants

2.1. Per a l'admissió a aquestes proves selectives, els aspirants hauran de reunir els requisits següents:

a) Els aspirants que concórreguen a aquestes proves selectives hauran de ser personal funcionari de carrera de la Universitat Politècnica de València, del grup A, subgrup A2, sector d'administració especial, i haver-hi prestat serveis efectius durant almenys dos anys com a funcionari de carrera en la categoria de tècnic mitjà de laboratori en el grup A, subgrup A2, i complir els requisits següents:

1. Trobar-se exercint el lloc amb destinació definitiva.

2. Que el lloc de treball ocupat es trobe classificat en la relació als llocs de treball d'aquesta Universitat Politècnica de València per a ser proveït pel grup de titulació A, subgrup A1/A2, sector d'administració especial, denominació del lloc tècnic superior de laboratori o tècnic mitjà de laboratori.

b) Estar en possessió del títol de llicenciat, títol d'Enginyeria, d'Arquitectura, grau o titulació equivalent, o tenir complides les condicions per a obtenir-lo en la data que acabe el termini de presentació d'instàncies. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, caldrà estar en possessió de la credencial que acredite la seua homologació o de la credencial de reconeixement per a l'exercici de les professions considerades regulades en virtut del Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre.2.2. Les condicions per a l'admissió a les proves, s'hauran de reunir en el moment de finalització del termini de presentació de sol·licituds i mantenir-se durant tot el procés selectiu, fins al moment de la presa de possessió.Tercera. Sol·licituds

3.1. Qui desitge prendre part en aquestes proves selectives, ho haurà de fer constar en la sol·licitud segons el model que serà facilitat gratuïtament en el Registre General de la Universitat Politècnica de València, sitis al camí de Vera, s/n, de València; en el Registre de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, sítia a la plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, d'Alcoi; en el Registre de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, sítia al carrer Paranimf, número 1, del Grau de Gandia.

3.2. Les sol·licituds es dirigiran al rector de la Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, CP 46071 València, en el termini de 20 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el DOGV.

3.3. La presentació de sol·licituds es podrà efectuar en el Registre General de la Universitat Politècnica de València, edifici 3F, planta baixa, al costat del Rectorat, camí de Vera, s/n, CP 46071, de València; en el Registre de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, plaça de Ferrándiz i Carbonell, s/n, Alcoi; en el Registre de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, carrer Paranimf, número 1, del Grau de Gandia, o en qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el cas que s'optara per presentar la sol·licitud davant una oficina de correus, es farà en sobre obert, perquè la instància figure datada i segellada pel personal de correus abans de ser certificada. Si no es fa d'aquesta manera, es considerarà presentada en la data d'entrada en qualsevol dels llocs establits en el paràgraf anterior.

Les sol·licituds subscrites a l'estranger es podran cursar, en el termini expressat en la base 3.2, a través de les representacions diplomàtiques o consulars espanyoles corresponents, les quals les trametran seguidament a l'organisme competent.

La persona interessada adjuntarà a l'esmentada sol·licitud el comprovant bancari d'haver satisfet els drets d'examen.

3.4. Els drets d'examen seran 28 euros amb 18 cèntims, que s'ingressaran en el compte corrent número ES97 2038 6543 9060 0001 4194 –Drets d'examen–, de Bankia.

La persona interessada ha d'adjuntar a l'esmentada sol·licitud el comprovant bancari d'haver satisfet els drets d'examen. En cap cas la mera presentació i el pagament comportarà la substitució del tràmit de presentació de la sol·licitud, dins del termini establit i en la forma escaient, davant l'òrgan expressat en la base 3.2.

3.5. Exempcions i bonificacions en el pagament de la taxa d'examen:

3.5.1. Estaran exempts del pagament dels drets d'examen a proves selectives, les persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, havent d'acompanyar a la sol·licitud document acreditatiu de tal condició.

3.5.2. Estaran exempts del pagament dels drets d'examen a proves selectives, els membres de famílies nombroses de categoria especial, havent d'acompanyar a la sol·licitud document acreditatiu de tal condició.

3.5.3. Tindran una bonificació del 50 per cent del pagament dels drets d'examen a proves selectives, els membres de famílies nombroses de categoria general, que hauran d'acompanyar la sol·licitud del document acreditatiu d'aquesta condició, sent en aquest cas els drets d'examen de 14 euros amb nou cèntims.

3.6. La falta de justificació del pagament dels drets d'examen o de trobar-se exempt determina l'exclusió de l'aspirant.

3.7. En cap cas la presentació i el pagament a les oficines a què es fa referència suposa la substitució del tràmit de presentació de la sol·licitud, dins del termini i en la forma escaient.Quarta. Admissió d'aspirants

4.1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el rector dictarà resolució, que es publicarà en el DOGV, que contindrà la relació provisional d'admesos i exclosos a la realització de les proves, així com els nomenaments dels membres que componen el tribunal de selecció.4.2. Els aspirants podran, en el cas d'error o exclusió, esmenar els defectes en què hagen incorregut en la sol·licitud o realitzar les reclamacions que consideren convenients, en el termini de 10 dies hàbils comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la relació provisional d'admesos i exclosos en el DOGV.

4.3. En tot cas, a fi d'evitar errors i, en el supòsit de produir-se'n, possibilitar l'esmena en temps i forma, els aspirants comprovaran fefaentment no sols que no figuren en la relació provisional d'exclosos sinó, a més, que els noms i les dades consten correctament en les relacions d'admesos pertinents.4.4. Transcorregut el termini de 10 dies hàbils, esmenats els defectes, si escau, i vistes les reclamacions que corresponguen, es dictarà una resolució que contindrà la relació definitiva d'admesos i exclosos, i, almenys amb una antelació de quinze dies hàbils, la data, el lloc i l'hora de realització i començament dels exercicis, que es publicarà en el DOGV. Si és procedent, es publicarà també l'ordre d'actuació dels aspirants segons el que disposa la base 7.2.

4.5. Els errors de fet que pogueren advertir-se, es podran esmenar en qualsevol moment, d'ofici o a petició de la persona interessada.Cinquena. Proves selectives

5.1. El procediment de selecció constarà de dos exercicis obligatoris i eliminatoris:

5.1.1. Primer exercici.

Es realitzarà per escrit i versarà sobre els coneixements que s'especifiquen en el temari de l'annex I de la present convocatòria.

Aquest exercici es configurarà en forma de qüestionari tipus test amb quatre alternatives de resposta, de les quals només una és correcta. Les respostes en blanc i errònies no penalitzen.

La duració d'aquest exercici serà fixada pel tribunal amb la suficient antelació.

5.1.2. Segon exercici.

Consistirà en una prova pràctica sobre el temari especificat en l'annex I i les funcions a desenvolupar en el lloc de treball.

La duració d'aquest exercici serà fixada pel tribunal amb la suficient antelació.

5.2. En tots els exercicis, el tribunal adoptarà les mesures necessàries per a garantir-ne l'anonimat en la valoració, sempre que ho permeta la tipologia de l'exercici. S'anul·laran tots aquells que continguen alguna marca que poguera identificar-ne l'autor.

Sisena. Qualificació dels exercicis

6.1. En aquests exercicis es valorarà la capacitat d'aplicar els coneixements a les qüestions teòriques o a les situacions pràctiques que es plantegen, el treball sistemàtic, la capacitat d'anàlisi i la capacitat d'expressió escrita de l'aspirant.

6.2. El primer exercici es qualificarà de 0 a 10 punts. Caldrà obtenir una qualificació igual o superior a 5 punts per a ser declarat apte.6.3. El segon exercici es puntuarà de 0 a 10 punts. Caldrà obtenir una qualificació igual o superior a 5 punts per a ser declarat apte. Els criteris de correcció es faran públics amb anterioritat a la realització dels exercicis.

6.4. Els aspirants que hagen resultat aptes en els dos exercicis conformaran la relació d'aspirants aprovats.

6.5. Resoltes les possibles al·legacions i esmenes, el tribunal dictarà acord que fixarà la relació definitiva d'aspirants aprovats.

Setena. Desenvolupament de les proves selectives

7.1. Els exercicis tindran lloc a la ciutat de València.

El primer exercici es realitzarà al lloc, la data i l'hora que s'establisca en la resolució per la qual s'aprova i es publica en el DOGV la llista definitiva d'admesos i exclosos de les proves objecte d'aquesta convocatòria, amb una antelació no inferior a quinze dies hàbils.

7.2. Els aspirants seran convocats per a cada exercici en crida única. Els membres del tribunal qualificador i el personal col·laborador no permetran l'accés a la sala on es realitze l'exercici d'aquelles persones que hi compareguen una vegada conclosa la crida dels aspirants convocats.En cas de realitzar-se l'exercici en diverses sessions, l'ordre d'intervenció dels aspirants començarà per la lletra M, seguint l'ordre alfabètic de cognoms segons la Resolució de 8 de març de 2016, de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques (DOGV 7740, 14.03.2016).

Els aspirants hauran d'acreditar-ne la personalitat mitjançant la presentació del DNI o del resguard amb fotografia, del passaport o del permís de conduir, sense que amb aquest efecte siguen vàlides les fotocòpies confrontades d'aquests documents; així com de l'exemplar per a l'interessat de la sol·licitud d'admissió a les proves.

7.3. Començades les proves, l'anunci de la realització de la resta d'exercicis el farà públic el tribunal al local en què s'haja realitzat l'anterior; al tauler d'anuncis del Servei de Recursos Humans, a l'edifici del Rectorat, i, complementàriament i sense caràcter oficial, en la pàgina web del Servei de Recursos Humans, en l'adreça http://www.upv.es/entidades/SRH/pas/ «Selecció - Provisió», amb una antelació mínima de 48 hores.

Els aspirants perdran el seu dret quan es personen als llocs de realització una vegada s'hagen iniciat les proves, o per no assistir-hi, encara que es dega a causes justificades.Vuitena. Publicitat de les llistes

El tribunal elevarà al rector les llistes definitives dels aspirants que hagen superat les proves, per a la inserció en el DOGV.Novena. Coneixements de valencià

9.1. L'acreditació dels coneixements de valencià pels aspirants que hagen superat les proves selectives, que disposa l'article 53.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana, es podrà realitzar mitjançant la presentació d'algun dels documents següents:

a) Títol de Batxiller o equivalent cursat a la Comunitat Valenciana, amb superació de les assignatures de valencià.

b) Títol de l'Escola Oficial d'Idiomes corresponent al tercer curs de coneixements de valencià.

c) Certificat de nivell mitjà de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

d) Certificat de grau mitjà de coneixements del valencià expedit o homologat pel Gabinet de Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València.

9.2. Qui no puga acreditar aquests coneixements, conforme al que estableix el punt anterior, haurà de realitzar el curs específic de valencià a què es refereix l'article 53.2 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana.

Deu. Presentació de documents

10.1. En el termini de 20 dies hàbils, comptadors des de l'endemà de la publicació en el DOGV de les relacions definitives d'aprovats, els aspirants proposats hauran de presentar al Servei de Recursos Humans d'aquesta Universitat Politècnica de València, a través del Registre General de la Universitat Politècnica de València, situat al camí de Vera, s/n, CP 46071; al Registre de l'Escola Politècnica Superior d'Alcoi, situat a la plaça Ferrándiz i Carbonell, s/n, d'Alcoi; al Registre de l'Escola Politècnica Superior de Gandia, situat al carrer Paranimf, número 1, Grau de Gandia, o en qualsevol de les formes establides en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la documentació següent:a) Llevat que conste en l'expedient personal, còpia confrontada del títol acadèmic exigible segons aquesta convocatòria o certificat acadèmic que acredite haver realitzat tots els estudis per a l'obtenció del títol. En el cas de titulacions obtingudes a l'estranger, haurà d'adjuntar-se la credencial que acredite l'homologació.

b) Els aspirants amb discapacitat hauran de presentar document de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives o dels òrgans competents d'altres administracions públiques que acredite discapacitat igual o superior al 33 %, així com la seua capacitat per a exercir les funcions que corresponguen a les vacants oferides.

c) Certificat mèdic acreditatiu de tenir la capacitat física i psíquica necessària per a l'exercici de les funcions dels llocs de treball oferits. Amb aquest efecte, els reconeixements es realitzen a través del Servei Integrat de Prevenció de Riscos Laborals de la Universitat Politècnica de València, a fi de que aquest realitze el pertinent reconeixement mèdic i expedisca el certificat mèdic que pertoque.10.2. Els aspirants seleccionats que, dins del termini establit en el punt anterior i tret de casos de força major, no presenten la documentació acreditativa es deduirà que no tenen algun dels requisits exigits i no podran ser nomenats funcionaris de carrera, sense perjudici de la responsabilitat en què puguen haver incorregut per falsedat en les sol·licituds de participació.Onze. Nomenament de funcionaris

Conclós el procés selectiu i transcorregut el termini de presentació de la documentació, els qui l'hagen superat es nomenaran funcionaris de carrera del grup A, subgrup A1, sector d'administració especial, cos/escala tècnic superior de laboratori d'aquesta Universitat Politècnica de València mitjançant resolució que es publicarà en el DOGV, i quedaran adscrits com a funcionaris d'aquest grup als llocs que ocupaven amb caràcter definitiu.Dotze. Informació respecte de les dades recollides

12.1. De conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), les dades subministrades per les persones interessades poden quedar incorporades en un fitxer automatitzat personal, el titular del qual és la Universitat Politècnica de València, per a la gestió de les proves i concursos convocats per la Universitat i també per a la gestió de la borsa de treball que es puga constituir en acabar el procés selectiu.

12.2. El fitxer Personal quedarà sota la responsabilitat del Rectorat de la Universitat Politècnica de València, al camí de Vera, s/n, CP 46071 València.

12.3. La informació obtinguda serà processada exclusivament per a la gestió de personal.

12.4. Les dades de caràcter personal seran tractades d'acord amb el que estableix el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i s'adoptaran les mesures de seguretat necessàries per a garantir la confidencialitat i la integritat de la informació.

12.5. Les persones interessades poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en compliment del que estableix la LOPD, davant del Servei de Recursos Humans (PAS) de la Universitat Politècnica de València, situat al camí de Vera, s/n, CP 46071 València.

Tretze. Tribunal

13.1. El tribunal de selecció d'aquestes proves selectives serà nomenat pel rector en la resolució que faça pública la relació provisional d'admesos i exclosos, amb una antelació mínima d'un mes a la data del començament de les proves, i estarà compost per:

President, nomenat pel rector de la Universitat Politècnica de València, funcionari de carrera.

Quatre vocals, nomenats pel rector de la Universitat Politècnica de València, funcionaris de carrera.

Un secretari, nomenat pel rector de la Universitat Politècnica de València, funcionari de carrera, que actuarà amb veu però sense vot.

Així mateix, es designarà un tribunal suplent amb la mateixa composició.

D'acord amb l'article 60.3 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, la pertinença als òrgans de selecció serà sempre a títol individual, no podent exercir-se aquesta en representació o per compte de ningú.

13.2. El tribunal, per a la realització de les proves, podrà designar el personal col·laborador, ajudant i assessor especialista que considere oportú.

13.3. Els membres del tribunal, així com el personal col·laborador, ajudant i assessor especialista, se n'hauran d'abstenir i podran ser recusats per les persones interessades quan hi concórreguen circumstàncies de les previstes en els articles 23 i 24 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Així mateix, s'haurà d'abstenir qui haguera realitzat tasques de preparació d'aspirants en els cinc anys anteriors a la publicació d'aquesta convocatòria.

Tots els membres del tribunal hauran de reunir els requisits establits en l'article 57.3 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'ordenació i gestió de la funció pública valenciana i, almenys, la meitat més un d'aquests haurà de tenir una titulació corresponent a la mateixa àrea de coneixements l'exigida per a l'ingrés.

13.4. El tribunal, així com el personal col·laborador, ajudant i el personal especialista, podrà exigir dels aspirants, en qualsevol moment, que acrediten la identitat de conformitat amb el que preveu la base 7.2.13.5. A l'efecte de comunicacions i de qualsevol altra incidència el tribunal tindrà la seu a la Universitat Politècnica de València, camí de Vera, s/n, CP 46071 València.

13.6. Serà aplicable al tribunal el que s'estableix en els articles 21 i 24.2 de l'annex IV, de Normativa sobre indemnitzacions per comissions de servei i gratificacions per assistències del pressupost de la Universitat Politècnica de València.

El tribunal tindrà la consideració d'òrgan col·legiat de l'administració i, en aquest sentit, estarà sotmés a les normes contingudes en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.Catorze. Recursos

14.1. Contra la present convocatòria i les seues bases, que posen fi a la via administrativa, la persona interessada pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu corresponent, en el termini de dos mesos comptadors des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Així mateix, amb caràcter potestatiu, es pot interposar recurs de reposició, en el termini d'un mes des de l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució. Tot això de conformitat amb el que estableixen els articles 112, 114, 115, 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i els articles 8, 14.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.14.2. Contra els actes del tribunal, que no posen fi a la via administrativa, es pot interposar un recurs d'alçada, en el termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la notificació o publicació, tot això de conformitat amb el que es disposa en els articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquest recurs es pot interposar davant l'òrgan que va dictar l'acte que s'impugna o davant el rector com a òrgan competent per a resoldre'l.València, 13 de gener de 2017.– El rector: Francisco José Mora Mas.

ANNEX ICodi de lloc: PF1623.

Denominació actual del lloc: tècnic mitjà de laboratori

Unitat: D. Ciència Animal

Catalogació actual: grup A, subgrup A1/A2 20 I026.Funcions del lloc:

Sota la dependència de la direcció del departament, d'acord amb el nivell de responsabilitat, així com la dificultat tècnica dels llocs i atenent a la classificació d'aquests, la persona que ocupe aquest lloc tindrà les funcions següents:

Funcions generals:

Responsabilitat sobre el personal de laboratori de menor qualificació.

Supervisar, dirigir i realitzar, si escau, les operacions necessàries per al correcte funcionament del Laboratori/Taller de conformitat amb les necessitats docents i investigadores.

Supervisar, dirigir i realitzar, si escau, la preparació, muntatge i manteniment de les pràctiques de laboratori, d'acord amb les especificacions del professorat responsable d'aquestes.

Col·laboració i suport tècnic al professorat en el desenvolupament de les classes pràctiques i treballs de recerca, d'acord amb les especificacions del professorat responsable d'aquestes.

Suport als professors i alumnes de projecte fi de grau, fi de màster, doctorat i crèdits de lliure elecció, en l'ús de les instal·lacions dels laboratoris.

Maneig, utilització i manteniment dels equips, instruments i material de laboratori, així com supervisió de l'adquisició d'aquest.

Maneig i instal·lació de paquets informàtics a nivell d'usuaris.

Maneig de PC a nivell d'usuari.

Realització de tots aquells treballs tècnics per als quals el capacite el nivell de coneixements exigits.

– Gestionar l'inventari dels laboratoris.

– Gestió i vigilància del compliment de les normes de seguretat i salut, emanades dels òrgans tècnics competents.

– Gestió de residus en l'àmbit del propi lloc de treball.

– Tenir iniciativa per a la creació de millora i innovació en la unitat i implicar-se activament en els programes de millora contínua i innovació que establisca la Universitat.

– Suport a la preparació de la documentació que siga requerida per a la realització de les tasques anteriors.

I totes aquelles funcions inherents al lloc de treball d'acord amb la categoria professional.Funcions específiques:

Gestió mediambiental en el Departament de Ciència Animal. Coordinar la recollida selectiva dels residus generats en el Departament. Gestió de l'àrea d'aportació.

Posada a punt de tècniques i maneig d'equips relacionats amb l'anàlisi de productes animals (llet, formatges, carn i ous) i residus ramaders.Supervisar el correcte funcionament del laboratori i manteniment d'equips de recerca sobre qualitat de llet i residus ramaders.Desenvolupament i control dels processos d'elaboració de formatge i productes làctics.

Gestió i manteniment de les instal·lacions i equipament de la Planta Pilot d'elaboració de formatge.

Suport tècnic en la utilització de programes informàtics (material ramader i bibliografia).

Temari

Bloc general1. Llei orgànica d'universitats.

2. Estatuts de la Universitat Politècnica de València. Naturalesa i finalitats. Règim Jurídic. Estructura de la Universitat. Govern de la Universitat.

3. Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el tex refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.4. Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

5. Pressupost de la Universitat Politècnica de València. El cicle pressupostari. Principis pressupostaris. Elaboració i aprovació del pressupost de despeses i d'ingressos de la Universitat Politècnica de València. Modificacions pressupostàries. Gestió del pressupost d'ingressos. Gestió del pressupost de despeses.

6. Llei de contractes del sector públic. Àmbit d'aplicació. Principis de contractació pública. L'expedient de contractació en les administracions públiques. Les parts en el contracte. La tramitació de l'expedient de contractació i adjudicació. Contractes de subministraments i de serveis: característiques principals.

7. Llei de prevenció de riscos laborals: objecte, àmbit d'aplicació i definicions. Drets i obligacions. Serveis de prevenció. Consulta i participació dels treballadors. Responsabilitats i sancions.8. El Manual de drets i obligacions del personal de la Universitat Politècnica de València en matèria de seguretat i salut en el treball.

9. Pla Estratègic de la Universitat Politècnica de València.

10. Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Títol preliminar: objecte i àmbit de la llei. Títol I: el principi d'igualtat i la tutela contra la discriminació. Títol II, capítol I: principis generals. Títol IV, capítol I: igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral; capítol II: igualtat i conciliació; capítol III: els plans d'igualtat de les empreses i altres mesures de promoció de la igualtat. Títol V, capítol I: criteris d'actuació de les administracions públiques.11. Llei orgànica 1/2004, de 28 desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. Títol preliminar: objecte de la llei. Títol I, capítol I: en l'àmbit educatiu; capítol II: en l'àmbit de la publicitat i dels mitjans de comunicació. Títol II, capítol I: dret a la informació, a l'assistència social integral i a l'assistència jurídica gratuïta; capítol III: drets de les funcionàries públiques. Títol III, article 30. Títol V, capítol IV: mesures judicials de protecció i de seguretat de les víctimes.12. Entorn de treball del Windows. Connexió a la xarxa UPVnet. internet. Navegació. Cerca d'informació. La pàgina web de la UPV. La intranet. El correu electrònic. El correu web.

13. Seguretat en els equips informàtics personals. Regles bàsiques de la navegació i el correu segurs. Antivirus i tallafocs.

14. Creació de documents bàsics amb el Word. Edició i impressió. Formats. Ortografia i gramàtica. Disseny de pàgines. Taules. Estils. Imatges i gràfics.

15. Càlculs elementals en l'Excel. Creació, edició i impressió de fulls de càlcul. Operacions bàsiques. Funcions. Gràfics. Creació i edició de diapositives i presentacions amb PowerPoint.Bloc específic16. Seguretat en laboratoris. Riscos d'origen químic en els laboratoris del Departament de Ciència Animal. Identificació i mesures a adoptar.

17. Seguretat en laboratoris. Riscos d'origen biològic en els laboratoris del Departament de Ciència Animal. Identificació i mesures a adoptar.

18. Normes de seguretat i senyalització de laboratoris. Colors de seguretat, senyals en forma de panell, senyals lluminosos i acústiques, comunicacions verbals i senyals gestuals.

19. Equips de treball. Generalitats. Condicions mínimes de seguretat i salut. Condicions generals d'utilització.

20. Normes d'higiene en els laboratoris del Departament de Ciència Animal.

21. Gestió de residus en els laboratoris. Pla de recollida selectiva. Gestió de residus perillosos en la UPV.

22. Gestió de qualitat en laboratoris. Bones pràctiques de laboratori. Certificació de laboratoris.

23. Maneig i manteniment de material i equipament bàsic dels laboratoris docents del Departament de Ciència Animal.

24. Maneig i manteniment del material i equipament bàsic de la Planta Pilot d'elaboració de formatge i productes làctics.

25. Higiene i seguretat en explotacions ramaderes. Codi de Bones Pràctiques. Bioseguretat.

26. Preparació i maneig de material en un laboratori d'anàlisi microbiològica.

27. Control de Mastitis en granja. Mètodes de detecció. Presa de mostres. Anàlisi microbiològica.

28. Instal·lacions de munyiment mecànic. Elements, neteja i manteniment.

29. Aspectes generals en la presa de mostres de matèries primeres i productes animals. Presa de mostres, preparació i conservació.

30. Anàlisi química de pinsos i matèries primeres. Determinació d'humitat, greix brut, proteïna, fibra bruta, carbohidrats i cendres.

31. Qualitat bioquímica de la llet. Determinació de paràmetres fisicoquímics (acidesa, densitat punt crioscòpic) i composició química (matèria seca, grassa, proteïna, lactosa i cendres).

32. Qualitat higiènica de la llet. Anàlisi microbiològica. Recompte de cèl·lules somàtiques. Detecció de conservants i adulterants.

33. Mètodes automàtics per al control de qualitat de la llet. Tècniques d'infrarojos i ultrasons per a l'anàlisi de composició. Citometria de flux per a recomptes cel·lulars.

34. Presència de residus d'antibiòtics en la llet i productes làctics. Aspectes legals. Mesures de control. Mètodes de detecció i quantificació.

35. Control de la qualitat i la traçabilitat de la llet en el sector primari. Sistema de gestió Lletra Q. Controls obligatoris i oficials.

36. Etapes del procés d'elaboració del formatge. Classificació i tipus de formatges. Denominacions d'Origen Protegides a Espanya. Formatges Valencians.

37. Fabricació a escala pilot de diferents tipus de formatge (coagulació enzimàtica, làctica i mixta). Elaboració d'altres productes làctics (quallada, iogurt i altres llets fermentades).

38. Característiques i composició dels formatges. Mesura de pH, determinació d'humitat, matèria grassa, proteïnes i cendres.

39. Anàlisi microbiològica de formatges i productes làctics. Recompte de gèrmens totals, patògens i indicadors d'higiene del procés d'elaboració.

40. Traçabilitat en formatgeries. Codis de Bones Pràctiques d'elaboració. Pla APPCC.

41. Bases de l'anàlisi sensorial. Fonaments. Tipus de proves. Obtenció i anàlisi de dades.

42. Característiques organolèptiques de la llet i els productes làctics. Mètodes instrumentals i sensorials.

43. Característiques organolèptiques de la carn. Mètodes instrumentals i sensorials.

44. Composició química de la carn. Determinació d'humitat, grassa, proteïna i cendres.

45. Valoració de la qualitat de l'ou. Qualitat de la pela. Qualitat de la gemma. Qualitat de l'albumen.

46. Presa de mostres, preparació i conservació de residus ramaders.47. Anàlisi fisicoquímica de residus ramaders. pH i conductivitat elèctrica. Determinació en matèria seca, nitrogen (total i amoniacal) i cendres.

48. Determinació de paràmetres contaminants en residus ramaders. Índexs físics (sòlids en suspensió) i químics (DBO,*DQO).

49. Registre de paràmetres ambientals en granja. Temperatura, humitat i ventilació.

50. Emissions gasoses en ramaderia. Determinació de metà i amoníac.

51. Tractament de residus ramaders. Digestió anaeròbia i generació de biogàs.

52. Materials i equips per a les instal·lacions ramaderes. Classificació i criteris d'elecció.

53. Aplicació pràctica de l'elecció de materials i equipament per a instal·lacions ramaderes mitjançant la utilització de programari específic.

54. Programari bàsic ofimàtica (Word, Excel, Acces i Power Point).

55. Programari específic de gestió de referències bibliogràfiques.

56. Anàlisi estadística de dades experimentals.

57. Manipulació manual de càrregues.Enllaços d'interès:

http://www.upv.es/entidades/SRH/pas/676956normalv.html

Mapa web