Ficha disposicion

Ficha disposicion

LLEI 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6487 de 24.03.2011
Número identificador:  2011/3372
Referència Base de Dades:  003580/2011
 LLEI 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana. [2011/3372]

Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:PREÀMBULComplits més de vint anys des de la promulgació de la Llei 2/1987, de 9 d'abril, de la Generalitat, de l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, el temps transcorregut ha posat en evidència que la perspectiva amb què actualment es contempla la protecció dels drets i interessos dels consumidors és substancialment distinta a la que va inspirar el naixement de l'anterior estatut.

La caracterització de la llei valenciana de 1987 va continuar en essència l'esquema normatiu que va dissenyar la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, amb una visió fonamentalment estàtica de les relacions de consum i centrada, prioritàriament, en el reconeixement públic de la tutela dispensada i en la inequívoca exigència de dotar-la d'un tractament comú i generalitzat. Les anteriors premisses va ser necessàries per al reconeixement del dret de consum com a categoria jurídica, però prompte es revelaren insuficients per a abordar amb eficàcia la ràpida evolució que presenten les relacions de consum.

En este sentit, no pot obviar-se que, en l'actualitat, les relacions de consum presenten un caràcter profundament dinàmic que, d'acord amb l'auge del tràfic econòmic i la seua incidència en l'organització dels mercats, configuren les relacions de consum des d'una perspectiva cada vegada més complexa. Es tendix a la diversificació de productes i servicis i a la progressiva especialització segons les característiques dels seus destinataris, així com a l'automatització i tecnificació de les esmentades relacions.

En el pla deontològic, adquirixen especial interés una sèrie de valors que cal reforçar en la societat, fomentant nous hàbits i aptituds, com són la utilització racional dels recursos, l'adopció de criteris ecològics en les decisions individuals de compra, ús i gaudi dels productes i servicis de consum, així com l'eliminació dels residus que estos generen, la corresponsabilitat i participació del consumidor en la conservació del medi ambient, en la consecució del desenvolupament sostenible i en la protecció de la dignitat i dels drets de la persona en els procediments de fabricació i distribució dels béns i productes, i la prevenció del sobreendeutament.Conseqüència de tot això és la constatació que la normativa de defensa del consumidor ha d'unir el reconeixement i la protecció dels drets dels consumidors i usuaris i la capacitació d'estos per a exigir criteris de qualitat en les prestacions de consum.

En definitiva, estem davant de noves exigències en les relacions de consum que requerixen també noves respostes.

D'altra banda, en estos més de vint anys des que es va publicar l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, el marc normatiu de referència ha canviat substancialment, per la qual cosa cal adaptar i actualitzar la normativa valenciana.

La Unió Europea ha dictat un gran nombre de normes de protecció del consumidor regulant nous sectors i establixen nous mecanismes i tècniques jurídiques de tutela. I d'altra banda, es va promulgar el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que va aprovar el Text Refós de la Llei 26/1984, de 19 de juliol, General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, i altres lleis complementàries dictades precisament per a incorporar en dret intern el dret derivat europeu, modificat tant per la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el Lliure Accés a les Activitats de Servicis i el seu Exercici, com per la Llei 29/2009, de 30 de desembre, per la qual es modifica el règim legal de la competència deslleial i de la publicitat per a la millora de la protecció dels consumidors i usuaris. El text refós inclou preceptes que tenen caràcter bàsic i preceptes que es dicten a l'empara de competències exclusives de l'Estat i que, per tant, jurídicament, s'han de tenir en compte a l'hora d'establir una nova regulació de la protecció, defensa i promoció dels drets i interessos dels consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana.No s'ha d'oblidar, com afirma el Tribunal Constitucional en el fonament jurídic quart de la Sentència 88/1986, d'1 de juliol, que «el dret del consumidor, entés com el conjunt de regles que tenen per objecte la protecció del consumidor, difícilment pot trobar-se codificat en un conjunt normatiu emanat d'una sola instància, i és, més aviat, la resultant de la suma de les actuacions normatives adreçades a este objectiu dels distints poders públics amb base en el respectiu patrimoni competencial».La Generalitat no podia romandre aliena a estos canvis en relació amb el principi rector de la política social i econòmica de defensa dels consumidors i usuaris la garantia del qual imposa als poders públics l'article 51.1 i 2 de la Constitució Espanyola; màximament, si es té en compte l'oportunitat que brinda la reforma de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovada mitjançant la Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril. El nou estatut de consumidors es projecta, en este context, com una autèntica aplicació material de la reforma estatutària que respon, de forma íntegra i concordada, a la voluntat d'un ple desenvolupament de la competència exclusiva que ostenta la Generalitat en matèria de defensa dels consumidors i usuaris d'acord amb els articles 9 i 49.1.35.ª de l'Estatut d'Autonomia.

La nova regulació autonòmica identifica i protegix amb claredat els interessos estratègics i els nous paràmetres en la defensa i promoció dels drets dels consumidors i usuaris en l'inici del segle XXI. D'esta manera, el model valencià de protecció dels consumidors pretén millorar l'eficàcia i eficiència dels instruments i de les polítiques d'actuació en matèria de consum, a través de solucions singulars i especialitzades. D'altra banda, la nova llei no preveu les relacions de consum com un terreny de contraposició d'interessos entre consumidors i empresaris i professionals, sinó com un àmbit on potenciar els criteris de qualitat en les prestacions de consum i per tant incrementar la transparència del mercat i la competitivitat dels agents econòmics que oferixen béns i servicis en l'àmbit territorial valencià per a contribuir a reforçar precisament la confiança del consumidor en el funcionament de l'esmentat mercat.

En coherència amb els anteriors criteris i principis, la llei s'articula en huitanta articles, que s'estructuren en cinc títols, i té una disposició addicional, una transitòria, una derogatòria i tres disposicions finals.El títol I establix les disposicions generals de la llei i es dividix en dos capítols. En el primer es definixen l'objecte, els fins que servixen de principis informadors al model de protecció i defensa dels consumidors a la Comunitat, el concepte de consumidor i usuari, els col·lectius de consumidors necessitats d'una especial protecció, els drets bàsics dels consumidors i usuaris i els seus drets lingüístics. En el segon capítol es recull el catàleg d'agents del sistema de protecció i defensa dels consumidors en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, en el qual destaca la creació del Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, així com la tasca fonamental que exercixen, pel que fa a vertebració territorial i social i de proximitat al ciutadà, les oficines municipals d'informació al consumidor i les associacions de consumidors i usuaris.En el títol II és recullen els drets bàsics dels consumidors i usuaris i s'establix l'àmbit d'actuació de les administracions públiques. Es dividix en sis capítols. En el capítol I es regula el dret a la protecció de la salut i seguretat i es fomenta l'acció preventiva. En el capítol II s'arreplega el dret a la protecció dels legítims interessos econòmics i socials en el marc de la legislació que resulta aplicable. En el capítol III es reconeix el dret a la indemnització dels danys i a la reparació dels perjudicis patits i s'establix el foment dels mecanismes per a fer efectiu l'esmentat dret. En el capítol IV es regula el dret a una informació correcta i suficient sobre els béns i servicis, i a la informació, ajuda i orientació al consumidor per a l'adequat exercici dels seus drets. El capítol V se centra en el dret a l'educació i formació en matèria de consum com a instruments bàsics i de caràcter horitzontal per a l'èxit dels fins de la llei. I en el capítol VI es regula el dret de representació, audiència i participació, amb especial atenció a les associacions de consumidors i usuaris en la protecció i defensa dels ciutadans valencians, i es regula la nova realitat de l'associacionisme.

El títol III està dedicat als mecanismes de protecció administrativa dels drets dels consumidors i es dividix en quatre capítols. En el I es tracten disposicions generals dels esmentats mecanismes. En el capítol II es fa una completa regulació de les tasques d'inspecció de consum, de les quals cal destacar-ne el caràcter integral i la projecció a totes les fases del procés de comercialització, i s'establixen les facultats dels inspectors i les obligacions dels inspeccionats, així com els requisits de les preses de mostres. En el capítol III es regula la possibilitat d'utilització de mesures provisionals quan les circumstàncies així ho aconsellen, conscients de la seua importància com a peça bàsica en l'entramat de protecció administrativa dels consumidors, i es garantixen en tot moment el dret de defensa dels afectats i el principi de proporcionalitat de les mesures. I en l'últim capítol es fa menció necessària als fulls de reclamacions i se'n preveu la tramitació telemàtica subjecta a desplegament reglamentari.El títol IV es referix a la potestat sancionadora i es dividix en cinc capítols, en els quals es tracten, respectivament, les disposicions generals, les infraccions, les sancions, el procediment i els terminis de prescripció. Com a novetat en l'àmbit sancionador, s'ha procurat recollir una enumeració de tipus infractors bastant àmplia perquè es complisca el principi constitucional de tipicitat i la concreció amb què es configuren els criteris de qualificació i graduació.Finalment, en el títol V es fomenta de manera expressa la solució dels conflictes en matèria de consum a través de fórmules de resolució extrajudicials i, en especial, a través de la mediació i l'arbitratge en matèria de consum. Estos instruments, lluny de ser considerats com un espai de confrontació, constituïxen mecanismes eficaços per a aconseguir la protecció efectiva dels consumidors i usuaris en el marc d'unes prestacions de consum que han de tenir la qualitat com màxima aspiració.

La norma es tanca amb una disposició addicional que introduïx una modificació de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, en relació amb els pagaments de quantitats anticipades del preu de l'habitatge; una disposició transitòria que aclarix el règim i procediment aplicable en matèria sancionadora; una disposició derogatòria que, a fi de donar màxima seguretat jurídica, deroga expressament la Llei 2/1987, de 9 d'abril, de la Generalitat, de l'Estatut de Consumidors i Usuaris, i el Decret 188/1987, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es va crear i regula el Consell Valencià de Consum; i tres disposicions finals, on destaca la que establix l'aplicació, en allò que no preveu esta llei, del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.TÍTOL I

Disposicions generalsCAPÍTOL I

Principis generalsArticle 1. Objecte

L'objecte de la present llei és la protecció, defensa i promoció dels drets i legítims interessos dels consumidors i usuaris en el territori de la Comunitat Valenciana, per complir el mandat de l'article 51, apartats 1 i 2, de la Constitució Espanyola, i en l'exercici de les competències que els articles 9.5 i 49.1.35.ª de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana atribuïxen a la Comunitat Valenciana.

Article 2. Concepte de consumidors i usuaris

1. Als efectes d'esta llei, són consumidors i usuaris les persones físiques o jurídiques que actuen en un àmbit alié a una activitat empresarial o professional.

2. Qualsevol referència als consumidors en esta llei s'haurà d'entendre realitzada als consumidors i les consumidores i als usuaris i les usuàries.Article 3. Caràcter informador i fins

1. El conjunt de valors i principis que configuren el model de protecció i defensa dels consumidors a la Comunitat Valenciana informarà l'actuació de la Generalitat en tots els àmbits de la seua política.2. El model de protecció i defensa dels consumidors de la Comunitat Valenciana establix com a principis informadores de la seua aplicació la consecució dels fins següents:

a) Assolir un elevat nivell de protecció dels drets i interessos legítims dels consumidors, especialment en l'àmbit de la seua salut i seguretat.

b) Aconseguir, a través de la informació, formació i educació, un consum responsable i respectuós amb el medi ambient que es fonamente no només en criteris estrictament econòmics, sinó també en criteris de racionalitat, sostenibilitat i responsabilitat social.

c) Potenciar que els consumidors disposen d'una informació suficient sobre els béns i servicis que els capacite davant els nous reptes i la complexitat creixent de la societat de consum, i els permeta fer-ne una elecció lliure i adequada i una utilització satisfactòria i segura.d) Millorar la confiança del consumidor en el mercat, garantint-ne la llibertat d'accés als béns i servicis en condicions d'equilibri i igualtat, especialment quan es tracte de béns i servicis d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat, o quan l'empresari tinga una posició de domini en el mercat o quan es tracte de servicis oferits o prestats a través de mitjans telemàtics, telefònics, informàtics o electrònics.e) Aconseguir el major grau d'eficàcia dels procediments de protecció dels drets i interessos legítims dels consumidors per a garantir que la seua aplicació siga real i efectiva.

f) Fomentar la resolució extrajudicial de conflictes.

g) Actuar d'acord amb els principis de coordinació, cooperació i col·laboració en les relacions entre les diferents administracions públiques amb competència en consum, i entre les conselleries l'actuació de les quals incidisca en l'àmbit de protecció i defensa dels consumidors.

Article 4. Drets bàsics dels consumidors

Són drets bàsics dels consumidors, en els termes previstos en la legislació estatal aplicable:

1. La protecció contra els riscos que puguen afectar la seua salut o seguretat.

2. La protecció dels seus legítims interessos econòmics i socials; en particular, davant les pràctiques comercials deslleials i la inclusió de clàusules abusives en els contractes.

3. La indemnització dels danys i la reparació dels perjudicis patits.4. La informació correcta i suficient sobre els béns i servicis, i la informació, ajuda i orientació per a l'adequat exercici dels seus drets.5. L'educació i formació en matèria de consum.

6. La representació dels seus interessos, a través de les associacions, federacions o confederacions de consumidors i usuaris legalment constituïdes, així com la participació i l'audiència en les matèries que els afecten.

7. Disposar de procediments eficaços de protecció dels seus drets, en especial davant aquelles situacions d'inferioritat, subordinació o indefensió en què puguen trobar-se individualment o col·lectivament.

Article 5. Naturalesa dels drets reconeguts

1. Els drets reconeguts al consumidor en esta llei tenen caràcter imperatiu.

2. Es considera nul de ple dret:

a) La renúncia prèvia als drets reconeguts als consumidors en esta llei.b) Tot pacte l'objecte del qual siga excloure l'aplicació d'esta llei.3. Els actes en frau d'esta llei, qualsevol que siga la denominació o la forma que les parts hi assignen, no impediran la deguda aplicació de la norma que s'haguera tractat d'eludir.

4. La concurrència entre el que disposa esta llei i qualsevol altra norma de la Generalitat es resoldrà d'acord amb el principi d'aplicació de la norma més beneficiosa per al consumidor.Article 6. Dels col·lectius d'especial protecció

1. Es consideren col·lectius necessitats d'una especial protecció en l'actuació de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana els col·lectius de consumidors, en els termes de l'article 2, que es troben en situació d'inferioritat subordinació, indefensió o desprotecció més acusada per raó de la seua edat, origen o condició i en particular:a) Els xiquets i els adolescents.

b) Les persones amb discapacitat.

c) Les persones majors.

d) Els immigrants.

e) Les persones que es troben desplaçades temporalment de la seua residència habitual.

2. Reglamentàriament es podrà ampliar l'anterior catàleg de col·lectius de consumidors necessitats d'especial protecció.Article 7. Actuacions de protecció prioritàries

1. Seran objecte d'atenció, vigilància i control prioritari per part de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana els productes o servicis d'ús o consum comú, ordinari i generalitzat, i, en especial, els béns i productes de primera necessitat i els servicis essencials o d'interés general.

2. La protecció s'extremarà quan es tracte de productes o servicis utilitzats habitualment pels col·lectius establits en l'article anterior. En particular, s'atendrà:

a) La seguretat dels joguets i articles destinats a la infància.

b) La idoneïtat i composició dels productes infantils, l'etiquetatge i la informació que sobre estos s'oferix.

c) La supervisió de la publicitat dirigida al públic infantil i adolescent.

d) L'accessibilitat de les persones amb discapacitat.

e) La veracitat dels missatges publicitaris sobre els productes dietètics, nutricionals, ecològics i funcionals perquè no conduïsquen a error ni siguen utilitzats per a generar una informació falsa, tendenciosa o insuficient.

f) L'eficàcia i agilitat en la resolució de controvèrsies quan les estades que realitzen els consumidors o els empresaris a la Comunitat Valenciana siguen temporals.Article 8. Drets lingüístics

1. Els consumidors tenen dret a utilitzar qualsevol de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana.

2. La Generalitat fomentarà l'ús del valencià en les relacions d'empreses i professionals amb els consumidors. Amb esta finalitat adoptarà mesures perquè les condicions generals dels contractes i les ofertes comercials es faciliten també en valencià, especialment les relatives a servicis bàsics.CAPÍTOL II

Agents del sistema de protecció i defensa dels consumidorsArticle 9. Agents del sistema

1. En l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, són agents del sistema de protecció i defensa dels consumidors:

a) La Generalitat i en particular el Consell i l'administració de la Generalitat, a través de les conselleries amb competència específica o concurrent en matèria de consum.

b) El Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

c) Les juntes arbitrals de consum.

d) Les entitats locals amb seu en l'esmentat territori, especialment a través de les oficines d'informació al consumidor.

e) Les associacions de consumidors i usuaris.

f) Tots aquells que legalment tinguen assignades, o se'ls assignen expressament, funcions de defensa dels consumidors i usuaris.

2. Els agents ajustaran la seua actuació als principis de col·laboració i cooperació, i es facilitarà l'establiment d'acords entre les diferents administracions públiques competents que permeten rendibilitzar els recursos humans i materials de què disposen i fer efectiu i eficaç el control del compliment de la normativa vigent aplicable en matèria de protecció dels consumidors.

3. Així mateix, els agents del sistema de protecció dels consumidores promouran la col·laboració i el diàleg amb les cambres de comerç, indústria i navegació, a través del seu Consell, amb les associacions empresarials i amb qualsevol altra entitat o institució per a la consecució dels fins del model de protecció i defensa dels consumidors establits en l'article 3.2.Article 10. La Generalitat

1. Dins de l'àmbit competencial de la Generalitat, correspon al Consell dissenyar la planificació general de la política de protecció, defensa i promoció dels consumidors i usuaris, promulgar els reglaments que servisquen de desenvolupament a la present llei, i promoure programes d'actuació conjunta i mecanismes de coordinació amb les entitats locals per a la consecució dels objectius que en esta llei s'establixen.2. Correspon a la conselleria competent en matèria de consum, dins de la planificació general mencionada en l'apartat anterior, desenvolupar, entre altres, les actuacions següents:

a) Impulsar actuacions singulars i generals d'informació i formació.

b) Dissenyar i executar programes de seguretat de productes de consum em què s'adopten les mesures administratives oportunes per a la protecció dels consumidors davant cada tipus de risc, així com la gestió de les xarxes d'alerta dels productes de consum no alimentaris.c) Realitzar la inspecció i control de mercat dels béns productes i servicis oferits als consumidors, efectuar les oportunes preses de mostres de productes, i adoptar les mesures provisionals en els supòsits previstos en esta llei.

d) Exercir la potestat sancionadora en l'àmbit de la seua competència.

e) Fomentar l'associacionisme de consum, establir línies de cooperació amb les associacions de consumidors i les organitzacions empresarials, i desenvolupar mecanismes de col·laboració entre estes, especialment per a la implantació de codis de bones pràctiques i el desenvolupament de símbols de qualitat.

f) Impulsar i divulgar, en col·laboració amb les administracions competents, el Sistema Arbitral de Consum.

g) Coordinar l'actuació conjunta de les distintes conselleries les competències de les quals incidisquen, directament o indirectament, en matèria de protecció i defensa del consumidor, mitjançant la creació d'una Comissió Interdepartamental, la composició i el funcionament de la qual es determinarà reglamentàriament, així com a través d'altres mecanismes adequats a esta finalitat.

h) En general, adoptar en l'àmbit de les seues competències totes les mesures que siguen necessàries per al degut compliment del que s'establix en esta llei.Article 11. El Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana

1. Es crea el Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, com a òrgan col·legiat de consulta i assessorament de la Generalitat en matèria de protecció i defensa dels consumidors, adscrit a la conselleria competent en matèria de consum.

2. El Consell de Consumidors i Usuaris, a més de funcions d'assessorament, realitzarà el seguiment i la valoració de l'evolució del sistema de protecció dels consumidors de la Comunitat Valenciana, i elaborarà estudis, informes i propostes normatives o d'actuació que considere d'interés per als consumidors.

3. El Consell de Consumidors i Usuaris té també la naturalesa d'òrgan de participació i representació dels consumidors a través de les seues organitzacions i associacions. Reglamentàriament se n'establirà la composició, les funcions i el règim de funcionament.

Article 12. Les juntes arbitrals de consum

Les juntes arbitrals de consum són òrgans administratius creats mitjançant conveni entre l'administració general de l'Estat i les administracions públiques de la Comunitat Valenciana competents en matèria de consum, a través dels quals s'articula i gestiona l'arbitratge institucional de consum, i presten servicis de caràcter tècnic, administratiu i de secretaria en el marc a què es fa referència en el títol V d'esta llei.

Article 13. Les entitats locals

1. Correspon a les entitats locals vetlar per la protecció i promoció dels drets dels consumidors i usuaris en l'àmbit del seu territori i respecte a la seua població, amb l'abast i el contingut que els atribuïxen la present llei i la resta de normes jurídiques que els siguen aplicables, en el marc de la planificació i programació generals establides per la Generalitat, sense perjudici, no obstant això, de les planificacions pròpies o complementàries que siguen de preferent aplicació.

2. En concret, les entitats locals exerciran en el seu àmbit territorial les competències següents:

a) La inspecció de productes, béns i servicis que hi ha a disposició del consumidor per a comprovar-ne l'adequació a la normativa que els regula, l'origen i la identitat, el compliment de la normativa vigent en matèria de preus, l'etiquetatge, la presentació i la publicitat, i la resta de requisits o signes externs que fan referència a les seues condicions d'higiene, sanitat i seguretat.

b) Adoptar les mesures urgents i requerir les col·laboracions necessàries en els supòsits de crisi o emergència que afecten la salut i seguretat o els interessos econòmics i socials dels consumidors.

c) Desenvolupar actuacions d'informació i formació dirigides a consumidors. En especial, mitjançant la implantació d'oficines i servicis d'informació al consumidor.

d) L'exercici de la potestat sancionadora en els termes previstos en esta llei.

e) Col·laborar i participar en el Sistema Arbitral de Consum.

f) L'exercici de les accions judicials que en defensa dels consumidors els reconega la legislació aplicable.

g) Les altres que els atribuïsquen les lleis, així com l'exercici de les que els delegue l'administració de la Generalitat, de conformitat amb la legislació estatal i autonòmica de règim local.

3. Les entitats locals, per raons d'economia, coordinació o manca de mitjans, podran requerir l'actuació de la Generalitat en l'exercici i el desenvolupament de les seues competències en matèria de protecció al consumidor.

Així mateix, podran utilitzar, en la forma i amb els límits previstos en la normativa aplicable en matèria de règim local, les fórmules associatives que estimen oportunes per a l'exercici de les competències previstes en esta llei.Article 14. Les oficines municipals d'informació al consumidor

1. Les oficines municipals d'informació al consumidor són establiments oberts al públic, creats per les entitats locals, que presten el servici d'assessorament i informació al consumidor i usuari i servixen de via per a les seues reclamacions.

2. La Generalitat, a través de la conselleria competent en matèria de consum, coordinarà la tasca de les oficines municipals d'informació al consumidor i els prestarà el suport necessari en les termes que reglamentàriament es determine. La seua implantació serà obligatòria en els supòsits que es preveuen en la normativa aplicable sobre règim local. Quan no siga obligatòria, se'n facilitarà la implantació atenent criteris d'eficàcia, eficiència i proximitat.

Els municipis podran mancomunar-se per a la prestació d'este servici, d'acord amb les seues característiques i necessitats.

3. Les oficines municipals d'informació al consumidor podran exercir funcions en matèria de prevenció, protecció, promoció i participació. Reglamentàriament s'establiran les funcions que com a mínim han de realitzar i els requisits que han de complir per a poder ser acreditades per la Generalitat.

4. Les oficines acreditades s'inscriuran en un registre públic dependent de la conselleria amb competència en matèria de consum, l'organització i funcionament del qual s'establirà reglamentàriament.

5. Queda prohibida qualsevol forma de publicitat no institucional en les dependències de les oficines municipals d'informació al consumidor, així com en els altres espais públics que siguen pas obligat per a accedir a les esmentades dependències.Article 15. Les associacions de consumidors i usuaris

1. Les associacions de consumidors i usuaris constituïxen la via idònia de representació, participació, defensa, assessorament i consulta dels consumidors.

2. Als efectes d'esta llei, són associacions de consumidors i usuaris les entitats sense ànim de lucre que, constituïdes de conformitat amb el que es preveu en la legislació sobre associacions i reunint els requisits específics exigits en la normativa estatal bàsica aplicable i en esta llei i les seues normes de desenvolupament, tinguen com a finalitat la defensa dels drets i interessos legítims dels consumidors, incloent-hi la seua informació, formació i educació, bé siga amb caràcter general, bé en relació amb béns o servicis determinats.

3. També són associacions de consumidors i usuaris les entitats constituïdes per consumidors d'acord amb la legislació de cooperatives autonòmica, sempre que respecten els requisits bàsics exigits en la normativa estatal aplicable i entre els fins de les quals s'incloguen, necessàriament, l'educació i formació dels seus socis en matèries relacionades amb el consum, i estiguen obligades a constituïr un fons social amb tal objecte, segons la seua legislació específica.

4. Les associacions de consumidors i usuaris podran integrar-se en unions, federacions o confederacions que tinguen idèntics fins i complisquen els requisits específics exigits en esta llei.

5. Es prohibix utilitzar els termes consumidor o usuari, la denominació d'associació de consumidors i usuaris o qualsevol altra expressió semblant que induïsca a error o confusió sobre la seua naturalesa o la seua legitimitat per a la defensa dels drets i interessos dels consumidors i usuaris, a aquelles organitzacions que no reunisquen els requisits exigits en esta llei.

TÍTOL II

Drets dels consumidors i usuarisCAPÍTOL I

Dret a la protecció de la salut i seguretat tatArticle 16. Dret a la protecció de la salut i seguretat en la utilització i consum de béns i servicis

1. Els consumidors tenen dret que els béns i servicis posats en el mercat siguen segurs. El caràcter gratuït d'un bé o servici facilitat a un consumidor no n'exclou l'exigència que siga segur.2. Es consideren segurs els béns o servicis que, en condicions d'ús normals o raonablement previsibles, inclosa la seua duració, no presenten cap risc per a la salut o seguretat de les persones, o únicament els riscos mínims compatibles amb l'ús del bé o servici, i considerats admissibles dins d'un nivell elevat de protecció de la salut i seguretat de les persones.Article 17. Actuació de les administracions públiques

1. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les seues competències, vetlaran perquè els diferents empresaris i professionals que intervenen en la posada en el mercat de béns i servicis, dins dels límits de la seua activitat, complisquen les seues obligacions generals i específiques per a la protecció de la salut i seguretat dels consumidors en els termes de la legislació aplicable i en especial amb els deures següents:

a) Informar prèviament els consumidors i la resta de la cadena de distribució, per mitjans adequats, dels riscos susceptibles de provenir d'una utilització previsible dels béns i servicis, tenint-ne en compte la naturalesa, característiques, duració; i les persones a qui van destinats, tenint en compte l'existència de col·lectius de consumidors d'especial protecció definits en l'article 6.

b) Mantenir el necessari control, de manera que puga comprovar-se amb rapidesa i eficàcia l'origen, emmagatzematge, distribució, destinació i utilització dels béns potencialment insegurs, els que continguen substàncies classificades de perilloses o els subjectes a obligacions de traçabilitat.

c) Observar la normativa vigent sobre els casos, modalitats i condicions en què podrà efectuar-se la venda ambulant de begudes i aliments.

d) Adoptar, sense necessitat de requeriment administratiu, mesures adequades i eficaces, incloses la publicació d'avisos, la suspensió dels servicis, la retirada o la recuperació dels béns que estiguen en possessió dels consumidors, quan estos béns o servicis no s'ajusten a les condicions i als requisits exigits o que, per qualsevol altra causa, representen un risc per a la salut o seguretat de les persones, incompatible amb el deure general de seguretat dels béns i servicis. Hauran, igualment, de col·laborar amb les distintes administracions en totes les actuacions que estes mamprenguen per a evitar els riscos que presenten els productes, i facilitar, si és el cas, tota la informació pertinent.2. Per a assegurar la protecció de la salut i seguretat dels consumidors, la Generalitat, en l'àmbit de les seues competències, podrà establir reglamentàriament mesures proporcionades en qualsevol de les fases de producció i comercialització de béns i servicis, en particular quant al control, la vigilància i la inspecció.

3. Davant de situacions de risc per a la salut i seguretat dels consumidors, les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les seues competències, adoptaran les mesures que resulten necessàries i proporcionades per a l'eliminació del risc, inclosa la intervenció directa sobre les coses i la compulsió directa sobre les persones. En estos supòsits, totes les despeses que es generen aniran a càrrec de qui les haguera originades, amb independència de les sancions que, si és el cas, puguen imposar-se. L'exacció d'estes despeses i sancions podrà dur-se a terme pel procediment administratiu de constrenyiment.4. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, atenent a la naturalesa i gravetat dels riscos detectats, informaran, els consumidors i a les seues associacions, sobre els béns o servicis afectats, els riscos o irregularitats existents i, si és el cas, les mesures adoptades, així com sobre les precaucions procedents, tant per a protegir-se del risc com per a aconseguir la seua col·laboració en l'eliminació de les causes.

CAPÍTOL II

Dret a la protecció dels legítims

interessos econòmics i socialsArticle 18. Contingut

Els consumidors tenen dret que els seus legítims interessos econòmics i socials siguen respectats en els termes establits en la legislació comunitària, estatal i autonòmica aplicable.Article 19. Actuació de les administracions públiques

Les administracions públiques, en l'àmbit de les respectives competències, desenvoluparan les actuacions necessàries per a aconseguir una adequada protecció dels legítims interessos econòmics i socials dels consumidors, i en especial les encaminades a garantir, en els termes de la legislació aplicable:

1. La llibertat d'elecció i contractació dels consumidors, en particular davant de pràctiques comercials deslleials, mètodes enganyosos o agressius de contractació. En tot cas, les activitats dirigides a promoure de forma directa o indirecta la contractació de béns i servicis per part de consumidors i usuaris respectaran la dignitat i els drets de la persona.2. L'exercici de l'activitat publicitària amb estricte compliment de la normativa aplicable, instant la cessació i rectificació de les pràctiques publicitàries il·lícites.

3. La igualtat de tracte i la supressió de discriminacions injustificades entre els consumidors.

4. L'exposició pública i visible dels preus i tarifes, juntament amb els productes, béns i servicis oferits de conformitat amb la normativa aplicable.

5. La confecció i lliurament de pressupost previ que indique, necessàriament, el termini de validesa i l'import total desglossat, incloent-hi tots els conceptes. En el cas que existesquen despeses addicionals que no puguen ser calculades per endavant i repercutesquen sobre la persona consumidora o usuària, s'hauran de fer constar amb un import aproximat.

6. El lliurament de resguard de depòsit de béns proporcionats pel consumidor.

7. L'adequada formalització i el lliurament de rebut, factura detallada o document acreditatiu de les operacions realitzades, redactat amb claredat, fàcilment comprensible i degudament desglossat, si és el cas.8. El lliurament del document de desistiment i el respecte de les condicions d'exercici d'este, en els casos i en els termes previstos en la normativa vigent.

9. La tinença a disposició dels consumidors de fulls de reclamacions en els termes que reglamentàriament es determine.

10. L'absència de clàusules abusives o contràries a la bona fe i el just equilibri de les contraprestacions en els contractes que puguen formalitzar-se amb consumidors.

11. El compliment efectiu del dret a rebre productes que estiguen d'acord amb el contracte, així com a l'obtenció d'un document de garantia quan siga obligatori, de conformitat amb la legislació aplicable.

12. La disponibilitat d'adequats servicis postvenda amb els corresponents servicis tècnics i l'existència de recanvis en els termes marcats per la legislació vigent.

13. La continuïtat en la prestació del subministrament de servicis públics o d'interés general en els termes i amb les garanties previstes en la legislació.14. L'exactitud en el pes i mesura dels béns i la correcta prestació dels servicis.

15. El compliment del contingut de l'oferta, la promoció o la publicitat, que serà exigible pel consumidor encara que no figuren expressament en el contracte subscrit o en el document o comprovant rebut, sense perjudici que si el contracte subscrit continguera clàusules més beneficioses, prevalguen aquestes últimes.CAPÍTOL III

Dret a la indemnització dels danys

i a la reparació dels perjudicis patitsArticle 20. Contingut

Els consumidors i usuaris tenen dret, de conformitat amb la legislació comunitària, estatal i autonòmica que resulte aplicable, a ser indemnitzats pels danys i perjudicis ocasionats per l'adquisició, consum o utilització de béns i serveis.Article 21. Promoció del dret a la reparació de danys

Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana adoptaran aquelles mesures que afavorisquen i promoguen la indemnització dels danys i la reparació dels perjudicis patits pels consumidors, incloent-hi els procediments voluntaris de resolució de conflictes.

Article 22. Danys derivats de la prestació d'un servei públic

Els danys derivats de la prestació d'un servei públic estan sotmesos a les regles aplicables sobre responsabilitat patrimonial de l'administració.CAPÍTOL IV

Dret a la informacióArticle 23. Dret a la informació dels consumidors i usuaris en la promoció, oferta, adquisició, utilització i gaudi de béns i servicis1. Els consumidors, en els termes establits en la legislació comunitària, estatal i autonòmica aplicables, tenen dret a ser protegits enfront de les pràctiques comercials deslleials i a rebre una informació substancial, veraç, eficaç i suficient, que els permeta prendre una decisió sobre una transacció amb el corresponent coneixement de causa, i realitzar una utilització segura i satisfactòria dels béns i servicis.

2. L'obligació d'informar serà exigible als subjectes responsables de la producció, comercialització, distribució i venda de béns i prestació de servicis en els termes de la normativa aplicable.

Article 24. Actuació de les administracions públiques

1. A fi d'aconseguir que els consumidors obtinguen la informació exigida per la normativa aplicable, les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les seues competències, realitzaran actuacions tendents a garantir els fins següents:

a) Que l'oferta, promoció i publicitat dirigida als consumidors no continga elements falsos o enganyosos, ni silencie dades substancials que puguen generar, segons la normativa aplicable, una pràctica comercial deslleial.

b) Que l'etiquetatge i marcatge dels productes incloga tota la informació legalment establida i de manera comprensible per a l'ús i consum adequats.

c) Que es complisquen les obligacions d'informació dels prestadors de servicis legalment exigides.

d) Que els preus i tarifes dels béns i servicis, així com la informació sobre mitjans i forma de pagament, s'exposen i faciliten de conformitat amb la normativa aplicable.

e) Que es facilite la informació precontractual i contractual amb el contingut i en la forma legalment establerta, especialment en els serveis essencials o d'interès general.

f) Que n'hi haja i que s'utilitzen distintius que permeten als consumidors identificar béns i servicis caracteritzats per incorporar un elevat nivell de qualitat o que hagen sigut elaborats o fabricats a la Comunitat Valenciana.

g) Que hi haja informació adequada que permeta als consumidors identificar béns i serveis, els processos de producció, comercialització i adquisició dels quals respecten els principis de consum responsable.

2. Així mateix, les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les seues competències i tenint en compte el principi de col·laboració previst en l'article 9, realitzaran les actuacions següents per a garantir que els consumidors reben informació sobre els seus drets i assessorament sobre l'exercici adequat d'estos:a) La realització de campanyes informatives i de divulgació sobre les normes que regulen les característiques i la comercialització de béns i servicis, encaminades a un millor coneixement d'estes per part dels consumidors.

b) La difusió d'estudis sobre la qualitat de productes i servicis, les formes de producció i comercialització i els hàbits de consum.c) L'existència d'espais i programes, no publicitaris, dedicats a la informació i educació dels consumidors en els mitjans de comunicació social de titularitat pública, i el seu foment en els mitjans de comunicació social de titularitat privada. En estos espais i programes, d'acord amb el contingut i la finalitat, es facilitarà l'accés o participació de les associacions de consumidors i usuaris legalment constituïdes, així com de grups o sectors interessats.

CAPÍTOL V

Dret a l'educació i formació en matèria de consumArticle 25. Dret a l'educació i formació

1. Els consumidors i usuaris tenen dret a rebre l'educació i formació adequades en matèria de consum que els permeten conéixer els seus drets i obligacions i la manera d'exercir-los amb responsabilitat.2. L'educació en matèria de consum es considera part de la formació de l'individu i fomenta la incorporació de valors mediambientals, socials i ètics als hàbits de compra, ús i gaudi de béns i servicis, així com en la fase d'eliminació dels productes.3. Els objectius principals de l'educació i formació del consumidor són:

a) Facilitar el desenvolupament de la capacitat per a triar amb llibertat i responsabilitat els béns i servicis que s'oferixen en el mercat, promovent-ne formes més adequades per a l'ús i gaudi.

b) Afavorir el desenvolupament de pautes de consum que porten a la utilització més racional dels recursos naturals, a la conservació del medi ambient, a prevenir el sobreendeutament, a la consecució del desenvolupament sostenible i a la solidaritat amb la resta de consumidors

c) Promoure la divulgació del coneixement bàsic i elemental del funcionament del mercat, així com dels mitjans i instruments per a exercitar i satisfer els drets i interessos legítims dels consumidors.d) Impulsar la divulgació de coneixements sobre mesures de prevenció de riscos i danys que puguen derivar-se del consum de béns o de la utilització de béns i servicis.Article 26. Actuació de les administracions públiques en matèria d'educació en consum

Amb l'objectiu de fer efectiu el dret a l'educació dels consumidors, les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les seues respectives competències i tenint en compte el principi de col·laboració previst en l'article 9, adoptaran les mesures oportunes per a:1. Fomentar el desenvolupament de l'educació del consumidor en el currículum de tots els cicles i nivells educatius en la forma que millor s'ajuste a la finalitat pedagògica de cadascun.

2. Promoure la formació especialitzada d'educadors en matèria de consum i la formació permanent en l'esmentada matèria del personal docent, així com de les associacions de pares i mares d'alumnes i d'altres membres de la comunitat educativa.

3. Elaborar i publicar materials didàctics i d'estudi per a l'educació en matèria de consum, i facilitar-ne la màxima difusió.

4. Promoure l'ús de les noves tecnologies de la informació al servici de l'educació sobre consum.

5. Fomentar y educar en valors per al consum responsable.Article 27. Actuació de les administracions públiques en matèria de formació en consum

Amb l'objectiu de fer efectiu el dret a la formació dels consumidors, les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les seues respectives competències i tenint en compte el principi de col·laboració previst en l'article 9, adoptaran les mesures oportunes per a:1. Promoure la formació permanent dels consumidors, en particular dels col·lectius d'especial protecció.

2. Garantir la formació contínua en matèria de consum del personal de les administracions públiques que exercisca funcions d'ordenació, inspecció, control de qualitat, informació, o qualsevol altra responsabilitat en l'àmbit de la present llei.

3. Impulsar i garantir la formació en matèria de consum del personal de les associacions de consumidors i usuaris i de les organitzacions empresarials.

4. Fomentar que els agents econòmics que trauen al mercat béns i servicis coneguen els requisits de la seua activitat relacionats amb els drets i obligacions dels consumidors.

5. Impulsar i garantir la formació dels àrbitres de consum.

6. Elaborar i publicar materials didàctics i d'estudi per a la formació dels consumidors, i facilitar-ne la màxima difusió.

7. Promoure l'ús de les noves tecnologies de la informació al servici de la formació en matèria de consum.

8. Difondre i divulgar suficientment el contingut de la present llei, així com de qualssevol altres que tingueren incidència sobre els drets i interessos dels consumidors i usuaris.

9. Impulsar la investigació i els estudis avançats en matèria de consum.

CAPÍTOL VI

Dret de representació, audiència i participacióArticle 28. Dret de representació, audiència i participació

1. Els consumidors i usuaris tenen dret a constituir-se o integrar-se en associacions i altres organitzacions per a la defensa dels seus drets i legítims interessos i, en particular, per a l'exercici dels seus drets de representació, audiència i participació.

2. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana fomentaran l'associacionisme dels consumidors de la Comunitat Valenciana.

Article 29. Registre

1. Les associacions de consumidors i usuaris, legalment constituïdes, que tinguen la seu i desenvolupen les seues funcions a la Comunitat Valenciana, i vulguen gaudir dels drets i beneficis establits en l'article 30 d'esta llei, hauran de figurar inscrites en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, dependent de la conselleria amb competència en matèria de consum. Després de la seua denominació, estes associacions hauran d'indicar el seu número d'inscripció registral.

2. Les associacions de consumidors i usuaris que vulguen inscriure's en l'esmentat registre hauran de complir els requisits exigits en este capítol i acreditar els requisits mínims que reglamentàriament s'establisquen, amb vista a la seua implantació territorial, nombre d'associats i programa d'activitats a desenvolupar.

3. La Generalitat podrà demanar a les associacions de consumidors i usuaris que sol·liciten la seua inscripció en l'esmentat registre, o a les ja inscrites en este, tota la documentació i informació que calga per a verificar el compliment i manteniment dels requisits exigits en esta llei. Així mateix, podran realitzar, per si mateixa o per mitjà de la contractació amb entitats externes i independents, auditories de comptes amb idèntica finalitat.

4. L'incompliment dels deures i obligacions, o la realització d'alguna de les actuacions prohibides en esta llei, donarà lloc a la denegació de la inscripció o a l'exclusió del dit registre, després de la tramitació prèvia del procediment administratiu previst reglamentàriament, per un període no inferior a dos anys ni superior a deu anys des que van deixar de concórrer les esmentades circumstàncies.Article 30. Funcions i drets de les associacions de consumidors i usuaris

Són funcions i drets de les associacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana, en els termes que reglamentàriament es determinen:

1. Informar, formar i educar els consumidors i els usuaris sobre els seus drets i les seues obligacions i afavorir una protecció jurídica eficaç dels drets que tenen reconeguts en l'adquisició, l'ús o el gaudi de béns i serveis.

2. Tenir presència en els òrgans de consulta i participació on es coneguen assumptes que afecten directament els drets i interessos dels consumidors, de conformitat amb les reglamentacions establides dels òrgans de consulta.

3. Promoure com a interessades procediments administratius per a la defensa dels interessos dels consumidors en tot l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

4. Exercir les corresponents accions judicials o extrajudicials en defensa dels seus socis, de l'associació o dels interessos generals, col·lectius o difusos, dels consumidors, de conformitat amb la legislació aplicable, i, en particular, l'exercici de les accions de cessació.A l'efecte del que establixen l'article 11.3 de la Llei d'Enjudiciament Civil i l'article 24.2 del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, quan l'àmbit territorial del conflicte afecte fonamentalment la Comunitat Valenciana, tenen la consideració legal d'associacions de consumidors i usuaris representatives les associacions i federacions de consumidors i usuaris que figuren inscrites en el Registre Públic d'Associacions de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana i tinguen àmbit autonòmic o provincial.5. Facilitar i participar en la resolució extrajudicial de conflictes entre consumidors i empresaris, en especial per mitjà de la mediació i la proposta d'àrbitres de consum per a la seua acreditació per les juntes arbitrals de consum.

6. Formular peticions i exercir iniciatives, en el marc de la legislació vigent, sobre el funcionament dels servicis públics i, particularment dels prestats per les empreses públiques autonòmiques.7. Ser consultades en audiència, d'acord amb el que disposa l'article 33, en el procediment d'elaboració de disposicions generals que puguen afectar els interessos que representen.

8. Sol·licitar les ajudes i subvencions que convoquen les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

9. Sol·licitar i poder ser declarades d'utilitat pública i d'interés públic per a la Comunitat Valenciana i gaudir de les exempcions i bonificacions fiscals establides legalment.

10. Accedir al que establix la legislació específica sobre el voluntariat, podent constituir la protecció del consumidor una de les seues àrees d'intervenció.

11. Sol·licitar i poder gaudir del dret d'assistència jurídica gratuïta en la forma legalment prevista.

12. Integrar-se en unions, federacions o confederacions que tinguen idèntics fins i àmbit territorial més ampli.

13. Participar en societats mercantils sempre que reunisquen els requisits següents:

a) Tenir com a objecte social exclusiu el desenvolupament d'activitats instrumentals, concretament delimitades, que servisquen als fins d'informació, formació i defensa dels consumidors.

b) Tenir el seu capital social subscrit íntegrament per associacions de consumidors que reunisquen els requisits exigits per la legislació que els siga aplicable, i que els beneficis només es repartisquen entre les associacions de consumidors que participen en el capital social.

Estes societats mercantils estan sotmeses a les prohibicions previstes en el següent article i a l'obligació de depositar els seus comptes, que en tot cas hauran d'ajustar-se a la normativa que els siga aplicable segons la seua naturalesa, en el departament competent en matèria de consum de la Generalitat, en el termini d'un mes des de l'endemà de la data de la seua aprovació pels òrgans estatutaris corresponents.Del compliment per estes societats mercantils del que disposa esta llei, seran responsables les associacions de consumidors que participen en el seu capital social en els termes previstos en esta, l'incompliment d'això pot implicar, si és el cas, la pèrdua de la condició d'associació de consumidors.Article 31. Deures, obligacions i prohibicions de les associacions de consumidors i usuaris

1. Són deures i obligacions de les associacions de consumidors i usuaris de la Comunitat Valenciana:

a) Actuar, per al compliment dels seus fins, amb independència davant dels operadors del mercat i els poders públics, sense que l'obtenció de subvencions o altres recursos públics concedits basant-se en criteris objectius puguen minvar esta independència.

b) Ajustar les seues actuacions als principis de bona fe, lleialtat i diligència, no podent divulgar dades que no es troben recolzades per acreditacions, resultats analítics o controls de qualitat suficientment contrastats.

c) Rectificar públicament o cessar activitats temeràries quan hi haja sentència judicial ferma.

d) Aplicar les ajudes i col·laboracions que reben amb esta finalitat, exclusivament a la defensa dels consumidors o a l'obtenció dels mitjans instrumentals i personals per a aconseguir les esmentades finalitats.e) Col·laborar amb les administracions públiques de la Comunitat Valenciana en la consecució conjunta dels fins d'esta llei.

f) Complir les obligacions de transparència previstes en este capítol i qualsevol altra obligació imposada, legalment o reglamentàriament.

2. Per complir el deure d'independència, les associacions de consumidors no podran:

a) Incloure com a associades persones jurídiques amb ànim de lucre.

b) Percebre ajudes o subvencions d'empreses o grups d'empreses subministradores de béns o servicis als consumidors o de les organitzacions que les representen. No tindran la consideració d'ajudes econòmiques les aportacions que es realitzen en les condicions de transparència establides en esta llei i les normes reglamentàries que la despleguen, que no minven la independència de l'associació i tinguen el seu origen en els convenis o acords de col·laboració a què es referix l'article següent.

c) Realitzar comunicacions comercials de béns i servicis. A estos efectes, s'entén per comunicació comercial qualsevol acte, conducta o manifestació no merament informativa, inclosa la publicitat, que es relacione directament amb la promoció o venda de béns i servicis.d) Autoritzar-ne l'ús de la denominació, imatge o qualsevol altre signe representatiu en la publicitat comercial efectuada pels operadors del mercat, o no realitzar les actuacions tendents a impedir-ne l'esmentada utilització, a partir del moment en què es tinga coneixement d'esta conducta. A estos efectes, no es consideraran operadors de mercat les societats mercantils en què participen les associacions de consumidors en els termes previstos en l'apartat 13 de l'article 30 d'esta llei.e) Actuar l'associació o els seus representants legals amb manifesta temeritat, judicialment apreciada.

f) Dedicar-se a activitats diferents de la defensa dels interessos dels consumidors.

3. Les prohibicions regulades en els epígrafs a, c, d i f de l'apartat anterior s'aplicaran, respecte de les cooperatives de consumidors i usuaris que tinguen la consideració legal d'associació i estiguen inscrites en el registre previst en l'article 29, únicament i exclusivament a la seua actuació com a tals associacions de consumidors i usuaris, i no en el desenvolupament de la seua activitat econòmica com a cooperativa.Article 32. Col·laboració amb els operadors de mercat

1. Estatutàriament, o per acord adoptat en assemblea general, les associacions de consumidors i usuaris definiran, amb ple respecte al que establix esta llei, quin és el marc legítim de la seua col·laboració amb els operadors del mercat de qualsevol sector d'activitat, en defensa dels drets dels consumidors i la lleial competència, així com els supòsits en què podran celebrar-se convenis o acords de col·laboració amb estos, l'abast dels convenis i la forma d'instrumentar-los.

2. Els convenis o acords de col·laboració, de duració temporal o indefinida, de les associacions de consumidors i usuaris amb empreses, agrupacions o associacions d'empreses, fundacions o qualsevol organització sense ànim de lucre hauran de complir els requisits següents:a) Tenir com a finalitat exclusiva el desenvolupament de projectes específics d'informació, formació i defensa dels consumidors i usuaris, i millorar la seua posició en el mercat.

b) Respectar els principis d'independència i transparència.

c) Consistir en la realització d'actuacions, treballs, estudis o publicacions d'interés general per als consumidors i usuaris.Article 33. Audiència

1. A les associacions de consumidors i usuaris legalment constituïdes i inscrites en el registre previst en article 29, se'ls donarà el tràmit d'audiència en el procediment d'elaboració de les lleis i les disposicions de caràcter general que afecten directament els drets i interessos dels consumidors, i en les propostes de tarifes de servicis públics que estiguen subjectes legalment al control de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

2. S'entendrà complit el tràmit d'audiència quan les organitzacions o associacions de consumidors i usuaris estiguen representades en els òrgans col·legiats que participen en l'elaboració de les disposicions o propostes de tarifes. En els altres casos, el tràmit d'audiència es realitzarà preferentment a través del Consell de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana i, si de cas hi manca, mitjançant la notificació o comunicació dirigida a les federacions i associacions de consumidors amb més representativitat a la Comunitat Valenciana.

TÍTOL III

Protecció administrativa dels drets

dels consumidors i usuarisCAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 34. Principis i fins de la protecció en matèria de consum

1. Les actuacions de protecció de les administracions públiques de la Comunitat Valenciana amb competència en matèria de defensa dels consumidors i usuaris tindran com a finalitat fonamental la protecció de la salut i seguretat dels consumidors i usuaris i dels seus drets econòmics i socials.

2. Amb esta finalitat, les administracions públiques amb competències en matèria de consum, portaran a cap actuacions d'inspecció i control sobre els productes, béns i servicis que es posen a la disposició dels consumidors.

3. De la mateixa manera, les administracions públiques de la Comunitat Valenciana amb competència en matèria de consum actuaran protegint els consumidors i usuaris mitjançant els instruments de coordinació i actuació entre els organismes competents per a la defensa i protecció dels seus interessos, en l'àmbit de la seguretat dels productes, béns i servicis, en especial respecte d'aquells considerats d'ús o consum comú, ordinari o generalitzat, així com sobre aquells que, sense reunir estes característiques, perjudiquen o puguen perjudicar greument el dret a la salut, seguretat i als legítims interessos econòmics i socials dels consumidors i usuaris, o puguen crear situacions d'alarma social.

Article 35. Actuacions de protecció

1. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les respectives competències, estan obligades a desenvolupar totes aquelles actuacions administratives o judicials que siguen necessàries per a garantir la protecció efectiva dels drets dels consumidors i usuaris recollits en la present llei, en les seues normes de desplegament, o en la corresponent legislació sectorial. En especial, i sense perjudici d'altres mesures que puguen resultar oportunes, s'hauran de portar a cap les actuacions següents:

a) Vigilància, control i inspecció dels productes, béns i servicis.b) Adopció de les mesures administratives oportunes per a la protecció davant de qualsevol tipus de risc per a les persones.

c) Instrucció i resolució dels procediments sancionadors quan es produïsca algun tipus d'infracció en matèria de consum.

d) Adopció de les mesures provisionals que es consideren necessàries per a garantir la seguretat dels productes, béns i servicis.

e) Coordinació d'actuacions dels diferents òrgans i administracions amb competència en aspectes relacionats amb el consum.

2. De la mateixa manera, la Generalitat podrà demanar a altres administracions públiques, col·legis professionals i, en general, qualsevol autoritat, l'exercici d'aquelles potestats que els atribuïsca la legislació sectorial per a garantir la protecció efectiva dels drets dels consumidors i usuaris o per a imposar les correccions que corresponga.

Article 36. Vigilància dels productes, béns i servicis

1. Les administracions públiques valencianes amb competència en matèria de consum exerciran de forma constant tasques de vigilància i control, i desenvoluparan les inspeccions necessàries a fi de prevenir, detectar, impedir i, si és el cas, sancionar la producció, fabricació, elaboració, emmagatzematge, distribució i comercialització de béns o servicis que no complisquen les condicions exigides legalment per a garantir els drets i interessos dels consumidors i usuaris previstos en la present llei.

2. La vigilància, control i inspecció podrà desenvolupar-se en la forma i el moment que millor permeta conéixer la realitat, i pels mitjans que, en cada cas, es consideren més adequats. En particular, les indicades actuacions podran portar-se a cap en qualsevol fase del procés de producció, fabricació, elaboració, emmagatzematge, distribució o comercialització de béns o prestació de servicis dirigits a consumidors o usuaris, i podran recaure tant sobre els béns i servicis destinats a la comercialització directa o indirecta al mercat, com sobre els locals i establiments mercantils utilitzats per a la producció, fabricació, elaboració, emmagatzematge, distribució o comercialització.

Article 37. Suport tècnic

Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les respectives competències, promouran la celebració de convenis amb les universitats de la Comunitat Valenciana, col·legis professionals o altres institucions o entitats públiques o privades, a fi de facilitar l'accés dels consumidors i usuaris als servicis tècnics necessaris per a verificar l'existència de perjudicis al seu patrimoni ocasionats com a conseqüència del consum de béns o de la utilització de servicis.

CAPÍTOL II

Inspecció de consumArticle 38. Inspecció de consum

1. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana amb competències en matèria de consum desenvoluparan actuacions d'inspecció i control sobre els productes, béns i servicis que es posen a la disposició dels consumidors en qualsevol de les fases de la seua comercialització, per a comprovar que s'adeqüen a la legalitat quant a les característiques tècniques, de seguretat, de normalització i comercials, i que s'ajusten raonablement a les expectatives que puguen motivar-ne l'adquisició, derivades, entre altres circumstàncies, del preu o de la descripció realitzada en la publicitat, l'etiqueta, l'envàs, l'embolcall o qualsevol element de protecció o presentació.

2. Per a l'acompliment d'estes actuacions, les diferents administracions públiques competents en matèria de consum actuaran, coordinadament, unint els seus recursos d'inspecció i control.

3. L'àmbit objectiu sobre el qual l'activitat d'inspecció pot recaure comprén: tots els béns i servicis que s'oferisquen o estiguen destinats a oferir-se als consumidors, les primeres matèries emprades en la seua elaboració, qualsevol tipus de publicitat o oferta comercial, les condicions generals de la contractació, l'execució del contracte, els establiments i les activitats de distribució, comercialització, emmagatzematge i prestació de servicis.

4. Si en l'exercici de les seues funcions, la inspecció de consum detectara irregularitats davant les quals hagen d'actuar altres òrgans de l'administració, se'ls haurà de trametre la corresponent acta d'inspecció o, si és el cas, còpia degudament diligenciada.Article 39. Organització i funcionament de la inspecció de consumL'organització i el funcionament de la inspecció de consum de la Generalitat es determinarà reglamentàriament. En tot cas, la inspecció de consum desenvoluparà les seues funcions d'acord amb els principis de dependència jeràrquica, professionalització, coordinació, especialització, sigil professional i, en tot cas, amb subjecció als principis de legalitat i imparcialitat.Article 40. El personal de la inspecció de consum

1. El personal de la inspecció de consum de la Generalitat, o personal acreditat per esta, quan actue en l'exercici de la seua funció inspectora, tindrà la consideració d'autoritat a tots els efectes, particularment respecte de la responsabilitat administrativa i penal dels que oferisquen resistència o cometen atemptats o desacatament contra ells, de fet o de paraula, en actes de servici o amb motiu d'este.2. Per al desenvolupament de les seues actuacions inspectores, els agents de la inspecció o l'autoritat competent en matèria de consum podran sol·licitar el suport, concurs, auxili i protecció que necessiten de qualsevol altra autoritat.

3. Podran requerir l'exhibició de la documentació industrial, mercantil i comptable que la llei obligue a tenir emplenada i que es considere necessària per a efectuar les comprovacions que requerisca la seua funció, així com accedir directament als locals i dependències en què es duguen a terme activitats, o s'emmagatzemen béns que tinguen transcendència per als consumidors.

4. Els inspectors de consum, que tindran les potestats que els atribuïsca esta llei i les seues normes de desplegament, hauran d'actuar amb la deguda proporcionalitat, procurant ocasionar la mínima pertorbació possible en l'exercici de l'activitat inspeccionada, així com en els drets dels subjectes afectats. En tot cas, estaran obligats a observar un estricte deure de secret en relació amb les informacions obtingudes en l'exercici de les seues funcions.

5. El personal de la inspecció de consum haurà d'identificar-se com a tal quan es trobe en l'exercici de les seues funcions inspectores, exhibint la corresponent acreditació oficial.

La identificació de l'inspector serà sempre necessària per a exercir potestats, fer requeriments i advertències, imposar deures, imposar la col·laboració del subjecte inspeccionat i per a totes les diligències que efectuen.

6. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana amb competència en matèria de consum impulsaran la formació continuada del personal inspector.Article 41. De l'activitat inspectora

Corresponen a la inspecció de consum les funcions següents:1. Portar a cap les tasques de vigilància, control general, inspecció i investigació davant d'indicis d'irregularitat.

2. Comunicar a les empreses, durant la realització de les seues actuacions, les exigències, compliment i aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció i defensa dels drets dels consumidors i usuaris.3. Advertir a l'inspeccionat de la situació irregular en què es troba i indicar un termini prudencial, atenent les circumstàncies concurrents, suficient perquè hi faça les modificacions necessàries.4. Adoptar provisionalment en casos d'urgència les mesures necessàries per a protegir el dret a la salut i seguretat i a la protecció dels interessos econòmics i socials dels consumidors i usuaris segons el que disposa esta llei.

5. Realitzar les actuacions prèvies a un eventual procediment sancionador que jutge necessàries l'òrgan competent per a la incoació.6. Col·laborar en els procediments administratius sancionadors o en els procediments d'un altre tipus portant a cap les diligències que ordene l'òrgan competent.Article 42. Facultats de la inspecció i accés a establiments i documents

El personal de la inspecció de Consum, quan actue en l'exercici de les seues funcions, estarà facultat per a:

1. Accedir sense previ avís als establiments industrials o comercials oberts al públic i a qualsevol dependència o oficina on es porten a cap activitats que puguen afectar els consumidors.

En el cas que s'observen indicis d'irregularitat que ho justifiquen, o quan això fóra necessari per raons d'urgència, els inspectors de consum podran accedir a qualsevol lloc o recinte, encara que no estiguen oberts al públic en general, i això sense perjudici de la necessitat de disposar, si és el cas, del consentiment de l'afectat o d'autorització judicial.2. Exigir l'exhibició dels documents que siguen obligatoris segons l'actuació que realitzen, així com obtenir-ne còpies i reproduccions. En el cas d'observar indicis d'irregularitat que ho justifiquen, els inspectors de consum podran examinar tota la documentació mercantil, industrial o comptable de l'empresa inspeccionada i traure notes o còpies, així com sol·licitar de tercers dades o antecedents útils per a la investigació. En particular, podran demanar informació sobre les dades transmeses, les activitats realitzades i la identificació dels destinataris dels seus servicis als intermediaris de servicis de la societat de la informació. Les esmentades actuacions tindran, en tot cas, caràcter confidencial.3. Requerir la tramesa a les oficines administratives de la documentació necessària.

4. Procedir a realitzar les proves, investigacions o exàmens necessaris per a comprovar el compliment de les normes que protegixen els drets dels consumidors, així com prendre mostres per a la realització d'anàlisis i comprovacions en la forma i les condicions que, si és el cas, es determinen reglamentàriament.

5. Requerir la compareixença i col·laboració de qualsevol persona física o jurídica que de forma directa o indirecta poguera tenir alguna relació amb l'objecte de la inspecció. El requeriment de la compareixença o col·laboració es podrà efectuar durant la visita inspectora o amb qualsevol altre mitjà acceptat en dret, en l'empresa inspeccionada, en els locals relacionats amb l'activitat i en les dependències dels mateixos òrgans de control.Article 43. Obligacions dels inspeccionats

Les persones físiques o jurídiques que produïsquen, importen, distribuïsquen, comercialitzen o subministren productes, béns i servicis, els seus representants legals o les que estiguen a càrrec de l'establiment en el moment de la inspecció estaran obligades a:

1. Permetre i facilitar la inspecció i l'accés a les dependències de l'establiment.

2. Subministrar qualsevol classe d'informació sobre les instal·lacions, productes o servicis, així com l'autorització, permisos i llicències necessaris per a l'exercici de l'activitat, i permetre que el personal de la inspecció comprove directament les dades aportades.

3. Posar a la disposició de la inspecció la documentació que servisca de justificació de les transaccions efectuades, dels preus i marges aplicats, com ara contractes, factures, albarans i la resta de documents exigits legalment, així com aquells que siguen necessaris per a determinar les responsabilitats pertinents.

4. Facilitar l'obtenció de còpia o la reproducció de la documentació esmentada en els punts anteriors.

5. Comparéixer on i quan siguen requerits justificadament pels servicis competents.

6. Permetre que s'efectue la presa de mostres o qualsevol altre tipus de control o assaig sobre els productes, béns i servicis en qualsevol fase de la seua comercialització.

7. Depositar i conservar adequadament els productes, béns i servicis subjectes a mesures provisionals, seguint en tot moment les instruccions formulades pels servicis competents respecte d'això.

8. Facilitar personal i mitjans per a la pràctica de les inspeccions, quan els fóra motivadament requerit.

9. Acudir, per si mateixes o per mitjà dels seus representants, a les dependències de la inspecció de Consum a requeriment dels agents d'inspecció o dels òrgans competents, a fi d'aportar noves dades o comprovar les diligències d'inspecció.Article 44. Col·laboració amb els servicis d'inspecció

Les empreses amb participació pública, organitzacions empresarials i corporatives, així com les organitzacions i associacions de consumidors, subministraran, si són requerides per a això, la informació que els sol·liciten els serveis d'inspecció de consum per a l'esclari-ment dels fets lesius dels drets dels consumidors i els seus responsables, excepte quan hi haja causa legal que ho impedisca.Article 45. Presa de mostres

1. Reglamentàriament es regularà la presa de mostres dels béns inspeccionats a fi de sotmetre'ls a assaigs, proves o estudis mitjançant els quals es determine el grau de compliment de les condicions exigibles per a garantir la salut i la seguretat dels consumidors i usuaris i la comprovació del compliment de les condicions de normalització per a la posada a la disposició dels consumidors.2. La presa de mostres s'efectuarà en triple versió, i les quantitats que componguen cada un dels exemplars de mostra tindran la dimensió o grandària suficient per a garantir la pràctica correcta de les anàlisis o comprovacions.

3. La mostra pot estar constituïda per un sol exemplar en el cas de productes sotmesos a certificació o homologació que se sotmeten a assaig per a determinar-ne la seguretat o aptitud funcional. Així mateix, la mostra podrà limitar-se a un únic exemplar en els supòsits en què tècnicament no siga en possible l'obtenció en triple versió.

En estos casos es notificarà prèviament a les parts interessades la realització de l'assaig a fi que puguen presentar-se i efectuar totes les al·legacions que consideren oportunes.

4. En qualsevol cas, la realització de les indicades proves haurà de garantir el corresponent respecte al principi de contradicció i defensa, i l'administració actuant haurà d'assumir el cost de la mostra i l'anàlisi inicial. Si es comprovara l'existència d'una infracció, juntament amb la sanció que s'impose, s'exigirà del responsable el pagament de les despeses ocasionades amb motiu de la presa de mostres i els pertinents assajos, proves o estudis en la forma que es determine reglamentàriament.Article 46. Actes d'inspecció

1. Els inspectors de consum estendran la corresponent acta de les seues visites o de qualsevol altra actuació de vigilància, control o inspecció.

2. Reglamentàriament es regularà el contingut de les actes que, en tot cas, hauran de reflectir les mesures provisionals adoptades per l'inspector en casos d'urgent necessitat per a preservar la salut o la seguretat dels consumidors davant d'un perill imminent i greu, o per a no perjudicar-ne els interessos econòmics i socials, així com la causa i la finalitat. En les actes es faran constar les al·legacions del compareixent i les proves documentals aportades per este. Els documents annexos a l'acta hauran de ser diligenciats per l'inspector actuant.

3. Quan en la inspecció haja comparegut el subjecte inspeccionat o un representant seu, l'inspector haurà de lliurar-li una còpia de l'acta o, si és el cas, fer constar que no desitja rebre-la. La negativa a firmar l'acta no invalida el seu contingut ni el seu valor probatori.

4. De conformitat amb el que preveu la normativa administrativa general, els fets constatats personalment pels inspectors de consum o per altres servicis d'inspecció que estiguen recollits en les actes i diligències i observen els requisits legals pertinents, tindran valor probatori, sense perjudici de les proves que, en defensa dels respectius drets i interessos, puguen assenyalar o aportar els mateixos interessats.El superior jeràrquic o els instructors dels procediments podran sol·licitar dels funcionaris de la inspecció de consum intervinents la ratificació de les actes o diligències formalitzades per estos.CAPÍTOL III

De les mesures provisionalsArticle 47. Mesures provisionals

1. Sense perjudici de les mesures que es puguen adoptar en el curs del procediment sancionador, l'òrgan competent en matèria de consum adoptarà, mitjançant un acord motivat, les mesures provisionals que considere oportunes, entre les assenyalades en l'article següent, en aquells supòsits en què hi haja indicis de vulneració dels drets reconeguts als consumidors i usuaris i, en tot cas, en els següents:a) Quan hi haja indicis racionals de risc per a la salut i seguretat dels consumidors i usuaris.

b) Quan puguen lesionar-se de forma greu els interessos econòmics i socials dels consumidors.

2. En situacions d'urgència, o si en el transcurs de les actuacions d'inspecció i control s'observaren indicis racionals de risc per a la salut i seguretat o greus perjudicis per als interessos econòmics dels consumidors, el personal de la inspecció podrà adoptar les mesures provisionals previstes en la present llei, les quals hauran de ser ratificades per l'òrgan competent en el termini de cinc dies hàbils, computats des de l'endemà d'aquell en què s'hagen adoptat, i cessaran els seus efectes si en el dit termini no es produïx la notificació de la ratificació o el seu intent.3. Acordada l'adopció de mesures provisionals, es procedirà a comunicar-ne l'adopció als òrgans que pogueren tenir competències concurrents en la matèria i, amb caràcter prioritari, a l'òrgan competent en matèria de sanitat quan hi haguera indicis de risc per a la salut de les persones.

4. Les mesures podran afectar els responsables de la producció, distribució, emmagatzematge o comercialització de béns o servicis i qualsevol altre responsable, encara que ignoraren o no hagueren pogut conéixer les irregularitats del producte o activitat. Poden tenir un o diversos destinataris concrets o una pluralitat indeterminada de subjectes, o fins i tot caràcter general.

5. L'adopció de qualsevol mesura provisional és compatible amb la iniciació prèvia, simultània o posterior d'un procediment sancionador.

Article 48. Tipus de mesures provisionals

1. Per a garantir la protecció davant els riscos que afecten la salut i la seguretat dels consumidors, l'òrgan competent en matèria de consum podrà:

a) Prohibir temporalment la comercialització d'un producte o d'un lot de productes, en qualsevol fase de la comercialització, intervenint cautelarment, si és el cas, els productes de què es tracte i establint les mesures d'acompanyament necessàries per a garantir el compliment de la prohibició.

b) Prohibir temporalment, durant el període necessari per a efectuar els diferents controls, que se subministre, propose el subministrament o s'expose un producte o un lot de productes quan hi haja indicis de perillositat.

c) Suspendre temporalment la prestació d'un servici, imposant les mesures d'acompanyament necessàries per a garantir el compliment de la suspensió.

d) Clausurar temporalment establiments.

e) Imposar l'exhibició de cartells en establiments i la inserció d'anuncis en mitjans de comunicació que advertisquen els consumidors perquè s'abstinguen de consumir o utilitzar un producte o un servici que puga representar un risc.

f) Qualsevol altra mesura que siga necessària per haver-hi indicis racionals de risc per a la salut i la seguretat dels consumidors i usuaris.2. Per a garantir la protecció dels legítims interessos econòmics i socials dels consumidors, l'autoritat competent en matèria de consum podrà:

a) Prohibir la prestació dels servicis o la comercialització dels productes l'adulteració, falsificació o falta d'adequació dels quals a la normativa aplicable, haja sigut suficientment acreditada.

b) Qualsevol altra mesura que siga necessària per haver-hi indicis racionals de vulneració dels legítims interessos econòmics i socials dels consumidors i usuaris.Article 49. Procediment

1. Adoptada una mesura provisional, es procedirà a l'inici i tramitació del procediment corresponent de conformitat amb el que preveu la legislació reguladora del procediment administratiu comú.2. La resolució del procediment podrà elevar a definitives les mesures provisionals adoptades i inclourà els terminis i les condicions per a la seua execució.

3. Atenent la gravetat dels fets i a fi d'evitar danys irreparables, podrà acordar-se la tramitació d'urgència del procediment administratiu. En qualsevol fase del procediment, l'òrgan competent podrà ordenar-ne la pràctica de les inspeccions i controls necessaris per a la resolució.4. La resolució que s'adopte no impedirà, si és el cas, la iniciació simultània d'un procediment sancionador, si concorregueren infraccions en matèria de protecció al consumidor.

5. Les despeses que s'originen en relació amb els béns i servicis subjectes a mesures provisionals, com ara despeses d'emmagatzematge, trasllat, rectificació, esmena, certificació o, si és el cas, destrucció dels productes, aniran a càrrec del responsable d'estos quan les mesures siguen confirmades. Les despeses d'assaigs i proves sol·licitades per l'interessat, a fi d'acreditar-ne les manifestacions, aniran a càrrec d'ell.6. A fi de garantir l'eficàcia de les resolucions adoptades, l'interessat haurà de justificar documentalment el compliment de les obligacions imposades. Si es considera necessari, estes s'efectuaran en presència del personal d'inspecció.Article 50. Proporcionalitat de les mesures provisionals

Les mesures dels articles precedents hauran de ser proporcionals a la intensitat del risc o al dany que es pretenga evitar i, si és el cas, durar el temps estrictament necessari per a la realització dels oportuns controls i verificacions en els centres qualificats per a això, o el que els interessats invertisquen en l'esmena del problema o completa eliminació del risc, la qual cosa haurà de ser convenientment verificada per l'autoritat que va ordenar la mesura.Article 51. Comunicació de les mesures adoptades

1. Quan les situacions a què es referixen els articles anteriors puguen afectar l'àmbit de competències d'altres òrgans o administracions públiques de la Comunitat Valenciana, se'ls comunicaran immediatament, amb totes les dades rellevants; i si les mesures ja han sigut acordades, amb indicació de les mesures adoptades, i s'extremaran en estos casos els deures de coordinació i col·laboració administrativa.2. Si el risc, presumiblement, pot transcendir l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, l'autoritat competent ho comunicarà a la resta de les administracions públiques el territori de les quals puga resultar afectat, través de les vies i els procediments establits.

Article 52. Multes coercitives

1. A fi de garantir l'eficàcia de les resolucions previstes en el present capítol, l'òrgan competent, de conformitat amb la legislació vigent, podrà imposar multes coercitives.

2. L'òrgan que va dictar la resolució haurà de cursar per escrit un requeriment previ d'execució de la resolució, en el qual raonarà la gravetat que va motivar la resolució adoptada i advertirà el destinatari del termini de temps que disposa per al seu compliment i de la quantia de la multa coercitiva que li pot ser imposada en cas d'incompliment. El termini assenyalat ha de ser, en tot cas, suficient per al compliment de l'obligació de què es tracte, i la multa, proporcionada a la gravetat i alarma social generada, i no podrà excedir mai els 3.000 euros.3. Si es comprovara l'incompliment del que s'ha ordenat, es podran reiterar les esmentades multes per períodes que no poden ser inferiors a l'assenyalat en el primer requeriment.

4. Estes multes seran independents de les que es puguen imposar en concepte de sanció i seran compatibles amb estes.CAPÍTOL IV

Fulls de reclamacions dels consumidors i usuarisArticle 53. Fulls de reclamacions

1. Totes les persones físiques o jurídiques, professionals o empresaris i tots els establiments de la Comunitat Valenciana, fixos o ambulants, de titularitat pública o privada, que, en règim de dret privat, comercialitzen béns immobles o mobles, productes o presten serveis als consumidors a la Comunitat, hauran de tenir a disposició dels consumidors i lliurar-los de forma gratuïta els fulls de reclamacions instrumentalitzats en imprès normalitzat. De la mateixa manera, hauran de tenir fulls de reclamacions a disposició del consumidor, els subjectes que comercialitzen béns o presten serveis fora de l'establiment i també els espectacles públics i les activitats recreatives.2. La tramitació dels fulls de reclamacions i la possibilitat de presentar-los telemàticament es regularà reglamentàriament.

3. Els fulls de reclamacions s'anunciaran en els establiments mitjançant cartells col·locats a aquest efecte en lloc clarament visible al públic, en les condicions que s'establesca reglamentàriament.

TÍTOL IV

De la potestat sancionadoraCAPÍTOL I

Disposicions generalsArticle 54. Responsabilitats

1. La responsabilitat administrativa regulada en este títol ho serà sense perjudici de la responsabilitat civil, penal o de qualsevol altre tipus en què puguen incórrer els diferents subjectes que intervenen en el procés de producció, fabricació, elaboració, emmagatzematge, distribució o comercialització de béns o prestació de servicis.

2. La instrucció de causa penal davant dels tribunals de justícia suspendrà la tramitació de l'expedient administratiu sancionador que haguera sigut incoat pels mateixos fets i, si és el cas, l'eficàcia dels actes administratius d'imposició de sanció. Les mesures administratives que hagueren sigut adoptades per a salvaguardar la salut i seguretat de les persones es mantindran mentre l'autoritat judicial s'hi pronuncie.En cap cas es produirà una doble sanció pels mateixos fets i segons els mateixos interessos públics protegits, si bé hauran d'exigir-se les altres responsabilitats que es deduïsquen d'altres fets o infraccions concurrents.Article 55. Potestat sancionadora

1. En l'àmbit de la present llei, i sense perjudici del que preveu l'article següent, la potestat sancionadora correspon a la Generalitat, la qual l'exercirà a través dels òrgans següents:

a) La conselleria competent en matèria de consum, mitjançant els òrgans que reglamentàriament es determinen, per a les infraccions lleus i greus.

b) El Consell, per a les infraccions molt greus.

2. Quan en el mateix procediment es tinguen en compte diverses infraccions qualificades de forma distinta, l'òrgan competent per a dictar una resolució serà el que tinga la competència per a sancionar la més greu.Article 56. Competència sancionadora dels municipis

1. Sense menyscapte de les competències sancionadores de la Generalitat, que podran exercir-se en qualsevol cas, els municipis podran iniciar, instruir i resoldre els procediments sancionadors previstos en la present llei. A estos efectes, i sense perjudici que l'import de les sancions a imposar pels municipis siga el previst en l'article 71 de la present llei, la seua competència orgànica es determinarà d'acord amb la legislació de règim local i les normes d'organització.

2. Les competències sancionadores dels municipis estaran referides a infraccions en les quals concórreguen les circumstàncies següents:

a) Haver sigut detectades o conegudes pels mateixos servicis municipals.

b) Haver-se desenvolupat la conducta típica íntegrament en el terme municipal corresponent.

c) No haver sigut iniciat el corresponent procediment sancionador pels òrgans competents de la Generalitat.

3. Quan els òrgans del municipi tingueren coneixement de la comissió de conductes tipificades com a infraccions en la present llei, no localitzades exclusivament dins del seu terme municipal, ho comunicaran als òrgans competents de la Generalitat de forma immediata, i trametran tota la documentació sobre les actuacions efectuades. De la mateixa manera, i sense perjudici de les competències sancionadores previstes per a les infraccions localitzades exclusivament dins del seu terme municipal, els municipis, motivadament, podran comunicar els fets als òrgans competents de l'administració autonòmica per a la corresponent sanció.

4. Els òrgans competents de la Generalitat s'inhibiran d'exercir-ne la potestat sancionadora quan tingueren coneixement que ha sigut incoat amb anterioritat un procediment sancionador pels òrgans competents d'un municipi amb identitat de subjecte, fet i fonament. A estos efectes, els òrgans competents del municipi comunicaran als òrgans competents de la Generalitat, de forma immediata, la incoació d'un procediment sancionador. No obstant això, si durant la tramitació es descobriren infraccions connexes en altres termes municipals que feren convenient la instrucció d'un únic procediment, els òrgans competents de la Generalitat podran requerir, motivadament, a l'administració local que s'abstinga de continuar la tramitació iniciada i trameta, en el menor temps possible, tota la documentació i informació que tinguera en poder seu.5. Els òrgans competents dels municipis s'inhibiran d'exercir la seua potestat sancionadora quan tingueren coneixement que ha sigut incoat amb anterioritat un procediment sancionador pels òrgans competents de la Generalitat amb identitat de subjecte, fet i fonament. A estos efectes, els òrgans competents de la Generalitat comunicaran al municipi que poguera exercir la competència sancionadora d'acord amb el que preveu la present llei, de forma immediata, la incoació d'un procediment sancionador.Article 57. Coordinació i col·laboració administrativa

Els òrgans de les administracions autonòmica i local les competències dels quals puguen concórrer en l'àmbit d'actuació de la present llei queden obligats a actuar sota els principis de coordinació i col·laboració.Article 58. Subjectes responsables

1. Seran responsables, com a autors, les persones físiques o jurídiques que per acció o omissió cometen alguna de les infraccions tipificades en esta llei.

2. Quan en relació amb els mateixos béns o servicis hagen intervingut distints subjectes en la cadena de producció, elaboració, emmagatzematge, distribució o comercialització, cada un serà responsable de les infraccions que, si és el cas, haja comés.

3. En les infraccions comeses en productes envasats, es considerarà responsable la firma o raó social el nom de la qual aparega en l'etiqueta, presentació o publicitat, llevat que el tenidor demostre la falsificació o la mala conservació del producte i sempre que s'especifiquen en l'envasament original les condicions de conservació

4. Si el producte no porta les dades necessàries per a identificar-ne el responsable, segons el que establix la normativa vigent, seran considerats responsables els que hagen comercialitzat el producte, llevat que es puga identificar l'envasador. En els productes etiquetats en idioma diferent dels oficials s'imputarà la responsabilitat preferentment al distribuïdor.

5. En les infraccions comeses en productes a granel, el tenidor es considerarà responsable, llevat que es puga demostrar que l'esmentada responsabilitat correspon a un tenidor anterior.

6. En les infraccions comeses en la prestació de servicis es considerarà responsable la persona física o jurídica obligada a la prestació del servici.

7. Quan es tracte d'infraccions comeses amb ocasió de la comercialització o distribució de productes o servicis franquiciats, serà responsable tant el venedor o prestador directe del servici com la persona o entitat franquiciadora.

8. Les persones físiques o jurídiques que resulten presumptament responsables dels fets que siguen constitutius d'infracció administrativa, tindran la consideració d'interessats en els procediments sancionadors que instruïsquen, en matèria de consum, les administracions públiques de la Comunitat Valenciana.

9. En els procediments sancionadors es garantiran al presumpte responsable, entre altres, els drets següents:

a) Dret a ser informat dels fets que se li imputen, de les infraccions que estos fets puguen constituir i de les sancions que, si és el cas, se li pogueren imposar, així com de la identitat de l'instructor, de l'autoritat competent per a imposar la sanció i de la norma que atribuïx esta competència.

b) Dret a formular al·legacions i utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'ordenament jurídic que siguen procedents.

c) Els altres drets reconeguts per la legislació estatal i autonòmica que siga aplicable.Article 59. Lloc de comissió de la infracció

1. Les competències sancionadores previstes en este títol es referiran a infraccions comeses al territori de la Comunitat Valenciana, amb independència de la nacionalitat i del lloc on radique el domicili social o la residència de l'empresari o professional.

2. Als efectes previstos en este títol, les infraccions s'entendran comeses en qualsevol dels llocs en què es desenvolupen les accions o omissions constitutives d'infracció i, en tots aquells en què es manifeste la lesió o risc per als interessos dels consumidors i usuaris protegits per la norma sancionadora.

3. En el cas de la publicitat i de les distintes modalitats de contractació a distància i de comerç electrònic, la infracció s'entendrà comesa on radique el domicili del consumidor.Article 60. Mesures provisionals

1. Les mesures previstes en el capítol III del títol III d'esta llei podran ser adoptades en el mateix acord d'iniciació del procediment o durant la instrucció d'este per l'òrgan competent per a resoldre o per a iniciar el procediment, sempre que concórrega una situació de risc per a la salut o la seguretat dels consumidors o usuaris o puguen lesionar-se els seus interessos econòmics i socials.

2. Les mesures provisionals s'extingiran amb l'eficàcia de la resolució administrativa que pose fi al procediment sancionador.Article 61. Reposició de la situació alterada per la infracció i indemnització de danys i perjudicis

D'acord amb el que es preveu en l'article 130.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, les responsabilitats administratives que es deriven del procediment sancionador seran compatibles amb l'exigència a l'infractor, en l'esmentat procediment, de la reposició de la situació alterada per este al seu estat originari, així com amb la indemnització pels danys i perjudicis causats que podran ser determinats per l'òrgan competent per a imposar la sanció; en este cas caldrà que es notifique a l'infractor perquè, en el termini que a l'efecte es determine, en procedisca a la satisfacció i, si no es fa així, quedarà expedita la via judicial o, si és el cas, extrajudicial corresponent.CAPÍTOL II

InfraccionsArticle 62. Concepte

1. Constituïxen infraccions administratives en matèria de consum les accions o omissions dels distints subjectes responsables tipificades en la present llei i en la resta de normativa general i sectorial en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, i les pràctiques comercials deslleials amb els consumidors.

2. Les infraccions es qualifiquen com a lleus, greus i molt greus.

3. Al responsable de dos o més infraccions se li imposaran totes les sancions corresponents. No obstant això, en el cas que un sol fet siga constitutiu de dos o més infraccions, o quan una d'estes siga mitjà per a cometre l'altra infracció, la sanció o les sancions s'imposaran en proporció a la gravetat de la conducta. De la mateixa manera, tindrà la consideració d'una sola infracció administrativa continuada la realització d'una pluralitat d'accions o omissions tipificades en esta llei que infringisquen un mateix mandat, en execució d'un pla preconcebut o aprofitant idèntica ocasió.

4. Tindrà la consideració d'infracció administrativa permanent la realització d'una única acció o omissió tipificada en la present llei que es manté durant un període prolongat de temps.Article 63. Protecció de la salut i seguretat dels consumidors

Constituïxen infracció en matèria de protecció de la salut i seguretat dels consumidors:

1. Les accions o omissions que produïsquen riscos per a la salut o seguretat dels consumidors, ja siga de forma deliberada o per negligència.

2. L'incompliment o desatenció dels requeriments o advertiments que concretament formulen les autoritats competents per a situacions específiques, a fi de corregir o evitar situacions o circumstàncies que puguen resultar perjudicials per a la salut o seguretat dels consumidors.

3. L'incompliment de les disposicions sobre seguretat de productes, béns i servicis.Article 64. Alteració, adulteració o frau en productes i servicis

Constituïxen infraccions per alteració, adulteració o frau en productes i servicis:

1. L'elaboració, distribució, subministrament o venda de productes a què s'haja afegit o sostret qualsevol substància o element per a variar-ne la composició o qualitat, o encobrir la inferior qualitat o alteració dels productes utilitzats.

2. L'elaboració, distribució, subministrament o venda de productes i servicis quan la composició, qualitat, quantitat, etiquetatge o preu no s'ajusten a les disposicions vigents, o diferisquen de les declarades o oferides.

3. La manipulació dels aparells o sistemes de mesura que es posen a la disposició dels consumidors.

4. El frau quant a l'origen, qualitat, composició, quantitat, pes o mesura de qualsevol classe de productes, béns o servicis destinats al públic, o sobre la presentació d'estos productes, o qualsevol altra informació que induïsca o puga induir a l'engany o confusió, o emmascare la veritable naturalesa del producte, bé o servici.

5. L'incompliment, en la prestació de qualsevol tipus de servicis, de les condicions de qualitat, naturalesa, termini o preu, d'acord amb la normativa que resulte aplicable o amb les condicions pactades.Article 65. Normalització tècnica, condicions de venda i documentació

Constituïxen infraccions en matèria de normalització tècnica, documentació i condicions o tècniques de venda i subministrament de productes i servicis:

1. L'incompliment de les disposicions que normalitzen productes i servicis, així com d'aquelles que regulen els requisits documentals i de funcionament establits en la normativa vigent reguladora de l'activitat.2. La posada al mercat de productes la comercialització dels quals haja sigut declarada prohibida per una norma o per una resolució administrativa, així com la comercialització d'aquells, que tot i necessitar autorització administrativa, no la tinguen, sempre que no estiga atribuïda a una altra autoritat.

3. L'incompliment de les normes reguladores de preus, incloses les referents a marcatge i exhibició d'estos.

4. La realització de transaccions en què s'impose injustificadament al consumidor condicions, recàrrecs o cobraments indeguts, prestacions accessòries no sol·licitades o quantitats mínimes, així com la no acceptació dels mitjans de pagament admesos legalment o oferits.

5. L'ús de pràctiques comercials deslleials amb els consumidors i usuaris i la realització de publicitat il·lícita que infringisquen el que s'ha disposat en les disposicions aplicables.

6. L'incompliment de les obligacions d'informació exigides en la normativa aplicable.

7. La negativa o falta d'expedició de la corresponent factura o document acreditatiu de les transaccions comercials o de la prestació de servicis, així com la seua emissió amb incompliment dels requisits preceptius.

8. No facilitar pressupost previ en els casos en què siga obligatori per la normativa corresponent.

9. No lliurar resguard de depòsit en els casos en què siga obligatori per la normativa corresponent.

10. Realitzar treballs de reparació, instal·lació o semblants al consumidor quan no hagen sigut sol·licitats o autoritzats per este.

11. La facturació de treballs no realitzats o de peces de qualitat inferior a la contractada.

12. Incloure en l'oferta, la promoció, la publicitat o el contracte, formats, dimensions de lletres o contrasts que en dificulten la lectura i la comprensió o que incomplesquen la normativa específica aplicable.Article 66. Contractació a distància i fora d'establiments mercantilsConstituïxen infraccions en matèria de defensa dels consumidors i usuaris en la contractació a distància i fora d'establiments mercantils:1. L'incompliment de les obligacions que la regulació de contractes celebrats a distància imposa en matèria d'informació i documentació que s'ha de subministrar al consumidor, dels terminis d'execució i de devolució de quantitats pagades, els enviaments no sol·licitats pel consumidor amb pretensió de cobrament i l'ús de tècniques de comunicació que requerisquen el consentiment exprés previ o la falta d'oposició del consumidor, quan no concórrega la circumstància corresponent.

2. L'incompliment del règim establit en matèria de contractes celebrats fora d'establiments mercantils.Article 67. Garantia i servici posvenda

Constituïxen infraccions en matèria de garantia:

1. El no lliurament als consumidors de document de garantia en els termes previstos en la seua normativa específica.

2. La vulneració o inobservança del dret de garantia en la compra de béns de consum o prestació de servicis reconegut en la normativa específica.

3. La no assumpció o l'incompliment de la garantia comercial publicitada o lliurada al consumidor en el moment de l'adquisició de productes, béns o servicis.

4. Posar a la disposició dels consumidors béns d'ús durador sense que hi haja peces de recanvi en la forma obligada, així com l'incompliment, per qui en cada cas estiga obligat, al deure de garantir l'existència de recanvis en les condicions establides per les lleis i reglaments.

5. Publicitar o induir el consumidor a confiar en l'existència d'un servici tècnic postvenda quan açò no és cert, o no informar que està en un país diferent del domicili del consumidor, o que l'idioma per a relacionar-se és diferent de l'oficial d'Espanya o de l'utilitzat en el contracte.Article 68. Informació i vigilància

Constituïxen infraccions en matèria d'informació, vigilància, investigació, inspecció, tramitació i execució:

1. La resistència, negativa o obstrucció a facilitar les tasques d'inspecció, a subministrar dades o informacions sol·licitades per les autoritats competents o els seus agents, en el curs de les funcions d'informació, vigilància, investigació, inspecció, tramitació i execució, ja siga per part del titular de l'establiment com de les persones que actuen sota la seua dependència, en el termini concedit.

2. El subministrament d'informació inexacta o incompleta o l'incompliment dels requeriments d'esmena d'irregularitats efectuats per les autoritats de consum o els seus agents.

3. La manipulació, trasllat o disposició en qualsevol forma de les mostres depositades reglamentàriament, o de les mercaderies decomissades o subjectes a mesures provisionals per les autoritats competents.4. L'incompliment de les mesures provisionals, adoptades per les autoritats competents, en els procediments iniciats com a conseqüència de les actuacions de control efectuades per a la deguda protecció dels drets reconeguts en esta llei i normes aplicables, així com l'incompliment de les mesures que resulten necessàries per a assegurar l'eficàcia de les resolucions administratives que pogueren recaure en els procediments sancionadors.

5. L'excusa reiterada, negativa o resistent a la compareixença de les persones físiques o jurídiques, davant de les dependències pròpies o de les autoritats competents, sempre que medie requeriment notificat i exprés respecte d'això per part de les autoritats competents o els seus agents, per portar a cap les tasques d'informació, vigilància, investigació, inspecció, tramitació i execució.

6. La coacció,amenaça, represàlia i qualsevol altra forma de pressió exercida sobre els funcionaris encarregats de les actuacions a què es referix la present llei.Article 69. Altres infraccions

Es consideraran també infraccions en matèria de consum:1. La introducció de clàusules abusives en els contractes.

2. Les limitacions o exigències injustificades al dret del consumidor de posar fi als contractes de prestació de servicis o subministrament de productes de tracte successiu o continuat, l'obstaculització a l'exercici del dret del consumidor a través del procediment pactat, la falta de previsió d'este o la falta de comunicació a l'usuari del procediment per a donar-se de baixa en el servici.

3. Incloure en els contractes amb consumidors i usuaris reexpedicions a condicions generals o característiques contingudes en textos o documents que no es faciliten prèviament o simultàniament a la conclusió del contracte, o sense permetre a l'adherent una possibilitat efectiva de conéixer-ne l'existència, l'abast i el contingut en el moment de la celebració d'aquell.

4. La no tinença de fulls de reclamacions en model oficial a disposició dels consumidors i usuaris, així com la falta de la corresponent informació sobre estos fulls segons la normativa aplicable.

5. La negativa a facilitar els fulls de reclamacions al consumidor o usuari que els sol·licite.

6. La negativa a satisfer les demandes del consumidor o usuari, siga quina siga la seua nacionalitat o lloc de residència, quan la seua satisfacció estiga dins de les disponibilitats de l'empresari, així com qualsevol forma de discriminació respecte a les indicades demandes, sense que això menyscapte la possibilitat d'establir diferències en les condicions d'accés directament justificades per criteris objectius.7. Les conductes discriminatòries en l'accés als béns i la prestació dels servicis, i en especial les previstes com a tals en la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.8. Realitzar qualsevol conducta que comporte un incompliment dels deures, prohibicions i requisits establits legalment o reglamentàriament en benefici dels consumidors si, després del requeriment de l'administració i el transcurs del temps concedit per a això, no es porten a cap les correccions oportunes.

9. Qualsevol altre incompliment dels requisits, obligacions o prohibicions establides en la legislació en matèria de defensa dels consumidors i usuaris.Article 70. Qualificació de les infraccions

1. Totes les accions o omissions recollides en els articles anteriors tindran la qualificació de lleus, excepte les assenyalades en els punts 2 i 3 d'este article.

2. En tot cas seran qualificades com a greus les infraccions següents:

a) Les dels punts 1 i 2 de l'article 63.

b) Les del punt 3 de l'article 63 quan afecten un col·lectiu objecte d'especial protecció.

c) Les de l'article 64 quan afecte un nombre considerable de consumidors i usuaris.

d) Les del punt 2 de l'article 65.

e) La del punt 3 de l'article 65 quan puga resultar afectat un col·lectiu important de consumidors i usuaris o es realitzen reiteradament o deliberadament.

f) Les del punt 4 de l'article 65 quan resulte afectat un nombre considerable de consumidors.

g) Les del punt 5 de l'article 65.

h) Les del punt 11 de l'article 65 quan la no realització del treball o la posada de peces d'inferior qualitat inferior puguen representar un risc per a la salut o seguretat dels consumidors i usuaris.

i) Les descrites en l'article 66.

j) La dels punts 2 i 3 de l'article 67 quan puga resultar afectat un col·lectiu important de consumidors i usuaris o es realitzen reiteradament o deliberadament.

k) Les del punt 1 de l'article 68 quan hi haja reiteració de la conducta per l'infractor, o si es tracta d'un distribuïdor, importador o fabricant no facilite la informació requerida per a la retirada d'un producte que puga afectar la salut o seguretat dels consumidors i usuaris.

l) Les del punt 2 de l'article 68 quan de la informació facilitada s'ometen dades que puguen afectar la salut o seguretat dels consumidors i usuaris.

m) Les que obstaculitzen les tasques d'inspecció dels punts 3 i 6 de l'article 68.

n) L'assenyalada en el punt 1 de l'article 69.

o) Les que puguen afectar un nombre important de consumidors i usuaris o s'actue dolosament o negligentment en cas del punt 5 de l'article 69.

p) La comissió de dues infraccions lleus l'any immediatament anterior.

3. Les infraccions qualificades com a greus, d'acord amb els apartats anteriors, tindran la qualificació de molt greus quan concórrega alguna de les circumstàncies següents:

a) Greu risc per a la salut.

b) Que produïsquen una alteració social greu que origine alarma o desconfiança en els consumidores o afecte desfavorablement un sector econòmic.

c) Que la negativa a facilitar informació o prestar col·laboració als servicis de control o inspecció siga absoluta.

d) Que l'infractor gaudisca de posició de domini en el mercat, o quan mitjançant estes infraccions obtinga uns beneficis desproporcionats.

e) La comissió d'una infracció greu l'any immediatament anterior, sempre que no siga al seu torn conseqüència de l'aplicació de la lletra p de l'apartat anterior.CAPÍTOL III

SancionsArticle 71. Import de les sancions

1. Les infraccions seran sancionades amb advertència o multes compreses entre els imports que s'indiquen, de conformitat amb la normativa bàsica estatal:

a) Infraccions lleus: advertència o multa fins a 3.005,06 euros. La sanció consistent en advertència només podrà imposar-se, una única vegada, per simples incompliments formals o desatenció a les simples indicacions de l'autoritat administrativa, quan siguen corregits durant la instrucció de l'expedient.

b) Infraccions greus: entre 3.005,07 i 15.025,30 euros.

c) Infraccions molt greus: entre 15.025,31 i 601.012,10 euros.

La imposició de sancions pecuniàries es farà de manera que la comissió de les infraccions no resulte més beneficiosa per a l'infractor que el compliment de la norma infringida, per la qual cosa la quantia de la sanció en infraccions greus o molt greus podrà superar-se fins a arribar al quíntuple del valor dels béns o servicis objecte de la infracció.2. Les anteriors quanties es trobaran, al seu torn, dividides d'acord amb el següent esquema:

a) Infraccions lleus:

- Grau mínim, des d'advertència fins a 1.000 euros

- Grau mitjà, entre 1.000,01 i 2.000 euros

- Grau màxim, entre 2.000,01 i 3.005,06 euros

b) Infraccions greus:

- Grau mínim, entre 3.005,07 i 7.000 euros

- Grau mitjà, entre 7.000,01 i 11.000 euros

- Grau màxim, entre 11.000,01 i 15.025,30 euros

c) Infraccions molt greus:

- Grau mínim, entre 15.025,31 i 210.000 euros

- Grau mitjà, entre 210.000,01 i 405.000 euros

- Grau màxim, entre 405.000,01 i 601.012,10 euros

3. La graduació de les sancions es farà atenent la concurrència d'alguna de les circumstàncies següents:

a) Risc per a la salut.

b) Que s'incórrega en negligència greu o intencionalitat.

c) La situació rellevant en un sector del mercat.

d) Que el beneficio il·lícit obtingut siga desproporcionat en relació amb el valor del producte, bé o servici.

e) Que puga afectar previsiblement un nombre considerable de consumidors contractants amb l'infractor.

f) Que afecte un grup de persones pertanyents a un col·lectiu objecte d'especial protecció.

g) Reincidència, per comissió d'una infracció de la mateixa naturalesa, sancionada per resolució ferma l'any immediatament anterior.h) L'incompliment reiterat de les prohibicions i requeriments realitzats formalment.

i) Que hi haja reiteració, en haver sigut sancionat per resolució ferma per la comissió d'altres infraccions tipificades en la normativa de protecció als consumidors, en els dos anys anteriors a la comissió de la nova infracció.

j) Els danys i perjudicis causats als consumidors i usuaris.

k) La reparació dels danys i perjudicis causats als consumidors.l) La rectificació de les irregularitats que han motivat la incoació de l'expedient.

4. Si iniciat un procediment sancionador, l'infractor reconeix la seua responsabilitat i acredita haver rectificat les circumstàncies constitutives de la infracció comesa, tot això amb anterioritat a què es dicte la resolució de l'expedient, este es podrà resoldre directament, amb la imposició de la sanció corresponent a la quantia mínima de cada un dels graus, o si és el cas, amb la sanció d'advertència.

5. Si resolt l'expedient, l'infractor ingressa la quantia de la sanció imposada dins dels quinze dies següents a la notificació, li serà descomptat un 20 per cent de l'import.Article 72. Sancions complementàries per a les infraccions greus i molt greus

1. En el supòsit d'infraccions molt greus, podrà acordar-se el tancament temporal de l'establiment, instal·lació o servici per un termini màxim de cinc anys. En este cas s'aplicarà la legislació laboral en relació amb les obligacions de l'empresa enfront dels treballadors.2. L'autoritat competent per a resoldre l'expedient podrà acordar com a sancions accessòries:

a) El decomís de la mercaderia adulterada, deteriorada, fraudulenta, no identificada o que puga comportar risc per a la salut o els interessos econòmics dels consumidors.

L'administració decidirà, en la mateixa resolució sancionadora, o amb posterioritat, la destinació que, dins de les previsions que reglamentàriament s'establisquen, haja de donar-se als objectes decomissats.Aniran a càrrec de l'infractor les despeses que originen les operacions d'intervenció, transport, depòsit i destrucció dels béns i productes, així com totes les altres que siguen necessàries per a assegurar-ne la destinació final.

b) La publicitat de les sancions imposades, quan hagen adquirit fermesa en via administrativa, ha de fer referència als noms i als cognoms de les persones físiques responsables, la denominació o la raó social de les persones jurídiques responsables, la naturalesa i la qualificació de les infraccions i la quantia de les sancions. La publicitat es farà en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i també podrà fer-se a través dels mitjans de comunicació social que es consideren adequats a fi de prevenir futures conductes infractores. El cost de la publicació de les resolucions haurà d'anar a càrrec de la persona o l'empresa sancionada. Aquesta informació es facilitarà al Consell de Consumidors i d'Usuaris de la Comunitat Valenciana.

3. En els supòsits d'infraccions comeses en la comercialització de productes perillosos, per pràctiques comercials deslleials, publicitat il·lícita, garanties o existència de clàusules abusives, podrà imposar-se a l'empresa l'obligació d'advertir els consumidors afectats, bé individualment quan estiguen identificats, bé mitjançant la inserció d'anuncis en mitjans de comunicació social.

4. El Consell podrà acordar, per a les infraccions molt greus, la supressió, cancel·lació o suspensió total de qualsevol classe d'ajudes, crèdits o subvencions, reconeguts o sol·licitats en qualsevol dels òrgans o de les empreses públiques de la Generalitat.

5. Les empreses sancionades per la comissió d'infraccions molt greus podran ser inhabilitades per a contractar amb l'administració durant un període màxim de cinc anys, a partir de la data en què siga ferma i definitiva la sanció imposada.

CAPÍTOL IV

PrescripcióArticle 73. Prescripció de les infraccions

1. Les infraccions a què es referix la present llei prescriuran pel transcurs dels terminis següents: les molt greus als tres anys, les greus als dos anys i les lleus a l'any, comptats tots estos des del dia en què la infracció s'haguera comés.

2. A l'efecte del còmput del termini de prescripció, es tindran en compte les regles següents:

a) S'entendrà comesa la infracció el dia de finalització de l'activitat o el de l'últim acte amb què la infracció estiga plenament consumada.b) En el cas d'infracció continuada, el termini començarà a comptar-se des del dia en què es va realitzar l'última de les accions típiques incloses en aquella.

c) En el cas d'infracció permanent, el termini començarà a comptar-se des que es pose fi a la situació il·lícita creada.

d) En el cas que els fets constitutius de la infracció foren desconeguts de manera general per no tenir qualsevol signe extern, el termini es computarà des que es manifesten.Article 74. Interrupció del termini de prescripció

1. La prescripció de les infraccions s'interromprà en els termes previstos en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. Sense perjudici del que preveu l'apartat anterior, interromprà la prescripció de les infraccions l'obertura d'un procés en via penal o la tramitació d'un altre procediment administratiu sancionador que impediren iniciar o continuar el procediment sancionador previst en la present llei.Article 75. Prescripció de les sancions

1. Les sancions a què es referix la present llei prescriuran pel transcurs del termini de quatre anys des que adquirisquen fermesa en via administrativa.

2. La prescripció de les sancions s'interromprà en els termes previstos en la Llei de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del Procediment Administratiu Comú.CAPÍTOL V

ProcedimentArticle 76. Procediment

1. La imposició de les sancions previstes en la present llei requerirà la tramitació d'un procediment en els termes previstos reglamentàriament.

2. El termini màxim en què ha de notificar-se la resolució expressa d'un procediment sancionador serà de sis mesos comptats des de la data de l'acord d'iniciació, transcorregut el qual se'n produirà la caducitat.La declaració de caducitat de l'expedient no impedirà la incoació d'un nou expedient si no hagueren prescrit les infraccions.

3. Les sol·licituds d'anàlisis contradictòries interrompran el termini de caducitat del procediment fins que se'n reben els resultats. El mateix ocorrerà amb les anàlisis diriments que fóra necessari efectuar.TÍTOL V

Solució extrajudicial de conflictesArticle 77. Foment de les solucions extrajudicials de conflictes

Sense perjudici de les accions legals i competències que pertanguen a l'àmbit dels òrgans judicials, les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les respectives competències, facilitaran, en col·laboració amb les associacions de consumidors i organitzacions empresarials de la Comunitat Valenciana i amb l'administració de l'Estat, la disponibilitat per als consumidors de sistemes operatius de resolució extrajudicial voluntària i amistosa de conflictes i reclamacions que els afecten com a tals, sempre que no es tracte de supòsits en què concórrega intoxicació, lesió o mort, ni hi haja indicis racionals de delicte.Article 78. Mediació de consum

1. La mediació de consum és un mecanisme pel qual les parts d'un conflicte, de forma totalment voluntària, són assistides per un mediador imparcial per a aconseguir, per si mateixes, un acord per a la resolució del conflicte.

2. Els procediments de mediació de consum que desenvolupen les administracions públiques i les entitats privades de la Comunitat Valenciana hauran d'ajustar-se als principis de voluntarietat, confidencialitat, imparcialitat, transparència, eficàcia i equitat.

3. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana garantiran la formació permanent dels mediadors de consum.Article 79. Arbitratge de consum

1. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les respectives competències, hauran de potenciar i fomentar el desenvolupament del Sistema Arbitral de Consum, i el dotaran per a això dels mitjans materials i humans que siguen necessaris. Per a este fi, hauran d'articular-se mecanismes eficaços mitjançant els quals difondre de manera suficient l'arbitratge com a mitjà de resolució extrajudicial de conflictes en matèria de consum.

2. En l'organització de l'arbitratge de consum, les juntes arbitrals de consum constituïdes a la Comunitat Valenciana disposaran d'una unitat d'arbitratge i una unitat de mediació en el procediment arbitral, d'acord amb el que establix la normativa general de l'arbitratge de consum, el funcionament de les quals serà objecte de desplegament reglamentari.

3. Les juntes arbitrals de consum constituïdes a la Comunitat Valenciana, en el marc del que s'ha disposat en la normativa general d'arbitratge de consum per als arbitratges sectorials, desenvoluparan l'arbitratge de consum turístic amb les especialitats pròpies de la matèria, atenent el caràcter turístic de la Comunitat Valenciana, així com aquells altres arbitratges sectorials que es puguen establir.

4. Les juntes arbitrals de consum de la Comunitat Valenciana, en els termes acordats per les administracions públiques competents, podran realitzar el suport administratiu de l'arbitratge de transports sempre que una de les parts tinga la consideració legal de consumidor, amb l'objecte de resoldre les controvèrsies sorgides en relació amb el compliment dels contractes de transport terrestre i de les activitats auxiliars i complementàries del transport per carretera.

5. En l'exercici de les seues competències i en el marc de la normativa aplicable, les juntes arbitrals de consum de la Comunitat Valenciana utilitzaran els mitjans electrònics i telemàtics en la tramitació dels procediments arbitrals, sempre que es garantisca la seguretat jurídica dels tràmits; igualment s'empraran els sistemes de comunicació per videoconferència, sempre que puga acreditar-se la identitat dels compareixents.

6. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les respectives competències, promouran l'adhesió al Sistema Arbitral de Consum de les associacions de consumidors i organitzacions empresarials i professionals, i podran subscriure convenis de col·laboració per al foment d'este sistema.

7. La Generalitat, en col·laboració amb les entitats públiques que desenvolupen actuacions en matèria d'arbitratge, garantirà la formació continuada d'àrbitres, en el marc del que disposa la normativa general d'arbitratge de consum.Article 80. El sector públic i l'adhesió a l'arbitratge de consum

1. Les entitats o empreses que conformen el sector públic de la Comunitat Valenciana, que proveesquen béns, productes, serveis, activitats o funcions destinats a consumidors finals en règim de dret privat, presentaran oferta pública de sotmetiment al sistema arbitral de consum a través de la Junta Arbitral de Consum de la Comunitat Valenciana, amb l'acord previ de l'òrgan de govern corresponent de l'entitat.2. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana, en l'àmbit de les competències respectives, propiciaran que les entitats o les empreses que gestionen serveis públics, serveis d'interès general o serveis universals en règim de concessió administrativa o que resulten adjudicatàries de contractes públics s'adheresquen al sistema arbitral de consum.

3. La Generalitat considerarà l'adhesió a l'arbitratge de consum com a requisit o mèrit objectiu en la valoració dels premis a la qualitat o en la concessió de distintius de qualitat que tinga establets o puga crear.4. Les administracions públiques de la Comunitat Valenciana han de tenir en compte l'adhesió a l'arbitratge de consum en l'atorgament d'ajudes i subvencions a les empreses i als establiments que oferesquen béns o serveis als consumidors i als usuaris.

DISPOSICIÓ ADDICIONALÚnica. Modificació de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana

Es modifiquen els paràgrafs 1 i 4 de l'article 15 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, «Pagaments anticipats del preu de l'habitatge», que queda redactat de la manera següent:

«La percepció per promotors o gestors de quantitats anticipades a compte del preu, en les compravendes d'habitatges efectuades abans d'iniciar-ne la construcció o durant esta, es garantiran mitjançant una assegurança o aval que indemnitze l'incompliment del contracte, en els termes establits per la Llei 57/1968, de 27 de juliol, i la Llei 38/1999, de 5 de novembre, sobre Ordenació de l'Edificació, que serà aplicable a la promoció de tota classe d'habitatges, inclosos els que es realitzen en règim de comunitat de propietaris o societat cooperativa».«En els contractes de compravenda es farà constar l'obligació de tornar les quantitats lliurades a compte més els interessos legals fins al moment efectiu de la seua devolució, per als supòsits d'incompliment del termini d'inici o acabament de les obres de construcció o per al cas de no haver-se obtingut la llicència d'ocupació o, si és el cas, la cèdula d'habitabilitat o de qualificació definitiva, en el supòsit que el comprador opte per la resolució contractual, sense perjudici dels altres pactes lícits que tinguen convinguts. Sense que puguen imposar-se al consumidor, en concepte d'indemnització o penalització, quanties superiores a les que s'imposen al promotor».

Es modifica l'article 63 de la Llei 8/2004, de 20 d'octubre, de la Generalitat, de l'Habitatge de la Comunitat Valenciana, que queda redactat de la forma següent:«Article 63. Quantitats a compte

L'incompliment dels requisits per a percebre quantitats a compte del preu abans o durant la construcció dels habitatges lliures constituirà infracció greu que serà sancionada amb multa, que serà imposada pels òrgans competents de la Generalitat en matèria de consum, en quantia, per cada infracció, de fins al 25 per cent de les quantitats la devolució de les quals haja de ser assegurada o avalada o, en cas de resultar superior, dels imports que es fixen per a les infraccions greus en l'Estatut dels Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

Quan es tracte d'habitatge amb protecció pública, el règim sancionador s'ajustarà al que s'ha disposat en la present llei».

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIAÚnica. Procediments administratius sancionadors

La present llei no s'aplicarà als procediments administratius sancionadors iniciats abans de la seua entrada en vigor, excepte en allò que afavorisca al presumpte infractor.

Mentre no es dicte la normativa de desplegament en relació amb la tramitació dels expedients sancionadors, serà aplicable el Decret 132/1989, de 16 d'agost, del Consell, pel qual es regulen les infraccions, el procediment i la competència sancionadora en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, en allò que no s'opose a la present llei.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions del mateix o d'inferior rang que s'oposen a la present llei i, en particular, les següents:

1. La Llei 2/1987, de 9 d'abril, de la Generalitat, d'Estatut de Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana.

2. El Decret 188/1987, de 23 de novembre, del Consell, pel qual es va crear i regula el Consell Valencià de Consum.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Aplicació de normativa supletòria

A més del que s'ha previst en esta llei, serà aplicable el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, així com tota aquella normativa que la substituïsca, complemente o desplegue.Segona. Habilitació normativa

S'habilita el Consell per a dictar totes les disposicions que siguen necessàries per al desplegament i l'aplicació de la present llei.Tercera. Entrada en vigor

La present llei entrarà en vigor al mes de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.

València, 22 de març de 2011El president de la Generalitat,

Francisco Camps Ortiz

Mapa web