Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ordre de la Conselleria de Governació, de 7 de juliol de 1983, per la qual s'aprova la Instrucció número 2/1983, que estableix les directrius per a la redacció dels projectes tècnics adjunts a les sol.licituds de llicències d'activitats sotmeses al Reglament d'activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 113 de 19.07.1983
Referència Base de Dades:  0266/1983
 
 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Conselleria Governació
  Grup temàtic: Legislació, Reglamentació
  Matèries: Medi ambient
  Descriptors:
    Temàtics: administració local, vigilància del medi ambient, contaminació, sanció administrativa, reglament administratiu , activitats qualificadesOrdre de la Conselleria de Governació, de 7 de juliol de 1983, per la qual s'aprova la Instrucció número 2/1983, que estableix les directrius per a la redacció dels projectes tècnics adjunts a les sol.licituds de llicències d'activitats sotmeses al Reglament d'activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses.

La manca d'una regulació específica per a l'elaboració dels projectes tècnics que serveixen de base per a la sol·licitud de les oportunes llicències d'activitats, ha produit redaccions heterogènies, moltes vegades insuficients per la manca de concreció o de detall, circumstància que pugna amb la idea directriu que ha presidit la promulgació d'aquesta Instrucció.

El principal proposit de la Instrucció és de servir de guia i model per a la redacció dels projectes, pero també transmetre als professionals la necessitat que siguen aportades el major nombre de dades possibles. Ambdós propòsits atenen una finalitat prioritària, com és aconseguir l'agilització en la tramitació dels expedients, i l'objectiu final és assolir la sempre desitjable eficàcia que ha de presidir, fins i tot per imperatiu constitucional, la gestió de les Administracions Públiques.

Es evident que aquesta Instrucció no és la solució definitiva per a tots els problemes que actualment efecten la tramitació dels expedients de llicència. El proposit perseguit és complementari del global, que tendeix a la simplificació i brevetat d'un procediment que actualment és complex i que està sotmés a una normativa complicada, dispersa, de vegades contradictoria, i, sovint, obsoleta.

No obstant això, malgrat que tècnicament la normativa dimanant del Reglament d'activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses de 1961 i disposicions concordants, estiga superat, avui dia s'ignora en quin moment serà substituïda aquesta reglamentació, moment esperat per tothom i que no és prejutjat per aquesta Instrucció. De tota manera, són els professionals competents per a elaborar projectes els qui poden imposar, amb llur competència, l'adopció de tècniques que superen les que, amb el caràcter de mínim., estableix la normativa vigent.

D'altra banda, la Conselleria de Governació, que ja publicà al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de 25 de gener de 1983, una Instrucció que agilitzava el procediment en determinats supòsits en els quals les activitats poden considerar-se innocues, té la intenció d'augmentar la rapidesa del tràmit en els altres casos i per a això ha elaborat aquest text.

En atenció a aquests motius, a proposta de l'Il·lm. Sr. Subsecretari, en funcions de Director General d'1nterior, en exercici de les competències dels Articles 7.é i 32 del Reial Decret 2.414/61, de 30 de novembre, expressament transferides a aquesta Conselleria, i en ús de les facultats conferides per la Disposició Addicional Tercera de l'esmentat Decret, i d'acord amb l'Article 2.n del Decret de la Presidència del Consell d'1 d'abril de 1980,

ORDENE:

Article primer

Queda aprovada la instrucció per a la redacció dels projectes tècnics que acompanyen les sol·licituds de llicència municipal d'apertura d'activitat en el territori de la Comunitat Valenciana i que, seguidament, s'hi transcriu:

1. Normes generals

Per tal d'aconseguir una major adequació dels projectes tècnics que acompanyen l'expedient administratiu de llicència d'activitat, a les prescripcions del Decret 2.414/61, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, hauran de ser redactats ajustant-se a la finalitat que es pretén, concretant i específicant, amb tota precisió, tant les característiques generals que l'activitat en quëstió, com les de cada una de les parts o processos en què es pot considerar descomposta l'esmentada activitat, sense limitar-se, pero, a enumerar amb caràcter general i abstracte les condicions que hagen de complir-se, sinó detallant en profunditat les que corresponguen a l'activitat projectada.

Per a això hauran de contemplar-se les següents normes de caràcter general:

1.2. Les memòries s'hauran de redactar de manera específica per a cada projecte, i hauran de contenir, almenys, tots els apartats que, per a la redacció, s'estableixen en aquesta Instrucció, a fi de permetre la qualificació correcta de l'activitat i, si molt convé, l'establiment de les mesures correctores adients

1.3. Sense perjudici de la incorporació dels projectes específics d'instal·lacions, haurà d'indicar-s'hi el compliment de la normativa especial que siga d'aplicació en cada cas, especialment el compliment d'aquelles normes que fan referència a la seguretat, atés que poden tenir el caràcter de mesures correctores en activitats amb risc d'incendi o explosió, o de pública concurrència, etc

1.4. S'haurà de relacionar l'aplicació concreta de les normes de dret a l'activitat que es projecta, descrivint les mesures correctores que s'aplicaran, i per tant no serà suficient la inclusió de fórmules genèriques que remeten a la normativa general aplicable

1.5. El projecte haurà de ser redactat i subscrit per un facultatiu competent, amb el visat del Col·legi Oficial corresponent, així com els documents tècnics complementaris que, si escau, haja d'aportar, com a consequència dels tràmits d'audiència que es concedesquen

1.6. La documentació escrita serà presentada en format normalitzat UNE (A-4), i els plànols doblogats també a l'esmentada dimensió, i se'ls dotarà de pestanyes al marge de l'esquerra de tal manera que es facilite el desplegat i plegat d'aquests, tot degudament encarpetat

2. Apartats que en general

haurà de contenir la Memòria

2.1. Objectiu del projecte.-Inclourà la descripció clara de l'objectiu de l'activitat a desplegar perquè es puga avaluar les possibles causes de molèsties, nocivitat, insalubritat o perillositat

Igualment s'haurà d'indicar si es tracta d'una nova activitat o si, altrament, és una ampliació, trasllat, reforma o, en darrer terme, si es pretén de legalitzar-ne una de ja existent.

En el supòsit d'ampliació, trasllat o reforma, s'aportaran les dades relatives a la llicència i-si és possible-la fotocòpia d'aquella documentació.

2.2. Dades del titular de l'activitat-S'indicarà el nom., cognoms, domicili i número de Document Nacional d'1dentitat del sol·licitant; s'específicarà si actua en nom. propi o per representació, aportant, si escau, les dades fiscals i mercantils de l'entitat i assenyalant el domicili en què es pretén d'instal·lar l'activitat.

2.3. Emplaçament-S'ha de consignar la qualificació urbanística dels terrenys sobre els quals es pretén d'ubicar l'activitat, mitjançant l'oportuna certificació municipal en la qual haurà de constar: la data d'aprovació definitiva del document d'ordenació sobre el qual es basa la qualificació esmentada (Pla General), així com les Normes i Ordenances que resulten d'aplicació per a la zona D'aquestes dades, se n'extrauran les conclusions adients sobre l'admissibilitat o no de l'emplaçament proposat.

2.3.1 Edificis en generals-S'ha de descriure l'edifici o local de l'activitat indicant-ne les característiques, any de construcció, si es coneix i, en defecte d'açò, idea de l'antiguitat, relacionant-lo, de més a més, amb l'entorn.

2.3.2. Edificis en sòl urbà consolidat.-Tant si s'ocupa un edifici totalment, com si és d'ocupació parcial, s'indicarà l'ús actual dels locals confrontants: a la dreta entrant, esquerra i fons, aicí com dels situats damunt i baix de l'activitat, si n'hi haguessen, i d'aquells altres ubicasts enfront, quan el carrer siga d'un ample no superior a 5 metres.

Si per qualsevol circumstància l'ús urbanístic no coincidís amb l'actual indicat, també es farà constar en la memòria.

2.3.3. Edificis fora del nucli de població.-Cal indicar sempre la distància a aquest o al lloc habitat més pròxim i a zones de captació d'aigua, dipòsits i fonts naturals, i també s'ha d'esmentar l'existència, en les proximitats, de centres escolars, sanitaris o d'altres activitats, que puguen tenir efectes additius, amb expressió de la distància.

Si es tracta de nau industrial, a més del que hem esmentat, s'indicarà la retirada respecte dels limits del solar, camins, vials, séquies, etc, existents.

Superficie total del solar, construïda en planta, altets, dependències, etc.

2.4. Procés industrial.-Es fonamental la descripció detallada i clara del procés de producció, en elsupbsit d'activitat fabril, o dels serveis a prestar quan es tracte de tallers o altres activitats.

2.5. Nombre de persones.-D'hòmens i de dones, indicant el nombre de persones de mà d'obra directa, indirecta i d'estructura en general.

2.6. Maquinaria i d 'altres mitjans.-Relació de maquinària i d'altres mitjans, amb expresssió de la potència, entenent-hi: l'energia mecànica o electromecànica de cadascun dels motors que accionen els elements de l'activitat, expressada en CV, y la dels elements estàtics expressada en KW, ja que únicament interessa avaluar el possible grau de perillositat, molèstia, etc.

En el cas d'activitats qualificades de tipus no fabril, i quan s 'escaiga, s'ha d'indicar l'existència o no d'equip musical, jocs recreatius o d'altres (enumeració i tipus).

Quan una part del local estiga situada sota habitatges i l'altra a l'interior d'illa de cases o en una altra ubicació, s'indicarà la maquinària existent en cada situació.

2.7. Primeres matèries, productes intermedis i acabats-Es primordial l'expressió de l'stock màxim i mitjà, classe i composició de cada producte

En l'apartat corresponent de mesures correctores, s'hi detallaran les possibles molèsties, nocivitat, perillositat i/o insalubritat que les primeres matèries o productes acabats produiren, si és el cas, i, quan s'escaiga, la protecció contra insectos i rosegadors.

2.8. Combustibles.-Classes, quantitat, tipus i condicions de l'emmagatzenatge, amb indicació expressa de la Reglamentació específica a què s'acull.

2.9. Instal·laclons sanitaries.-Indicació de les previstes, tant per a hòmens com per a dones. Vestuaris i lavabos.

tot açò, segons el que estableix l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

2.10. Ventilació i enllumenat.-Haurà d'indicar mitjans de què dispuse per a complir el que estableix l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

2.11. Explicació de la repercussió de l'activitat sobre el medi ambient.

2.11.1. Sorolls-Indicació del nivell sonar màxim i mitjà que produesca l'activitat i el transmés fora d'aquesta, a confrontants. S'hi específicaran les mesures correctores proposades i aniran acompanyades dels càlculs justificatius.

Aquests càlculs, en especial, per a activitats ubicades al casc urbà i, en general, per a aquelles proximes a habitatges seran determinats amb tota classe de detalls per a cada parament, forjat, etc.

Les mesures correctores han de figurar als plànols de planta i alçat

2,11.2. Vibracions.-Quan les màquines puguen produir vibracions molestes s'enumeraran els assentaments i dispositius antivibratoris, sense necessitat d'adjuntar-ne plànols

A més a més, s'enumeraran les cimentacions o bancadas adoptades i, quan s'escaiga, es justificarà mitjançant càlcul el criteri adoptat en la relació de pesos bancada-màquina

2,11.3. Fums, gasos, olors, boires i pols en suspensió

2.11.3.1. Xemeneies, campanes i extractors. Hauran de descriurets detalladament, específicant-ne la ubicació, el trajecte i el punt final d'abocament o eliminació. Es tindrà en compte l'altura de l'abocament per damunt d'edificis situats al radi que s'escaiga

2.11.3.2. Gasos, boires, pols i olors én general. S'haurà de descriure el conjunt dels mecanismos correctors i el grau d'eficàcia d'aquests, amb menció expressa de no ultrapassar els màxims establerts a l'Annex 2 del vigent Reglament d'Activitats Molestes, insalubres, Nocives i Perilloses de 30 de novembre de 1961. Especificarà detalladament la composició d'aquestes.

2.11.4. Risc d'incendi, deflagració i explosió.-S'específicaran les mesures correctores així com el grau d'eficàcia d'aquestes.

Els mitjans previstos per a l'extinció d'incendis es justificaran en funció de la «Càrrega Tèrmica Ponderada», proposant, entre aquests mitjant, la classe d'extintors, nombre i capacitat, així com la instal lació, si escau, de preses d'aigua normalitzades.

La càrrega tèrmica ponderada es calcularà en Megacalories per metre quadrat (Mcal/m2) o l'equivalent en fusta en kilograms per metre quadrat (Kg/m2).

2.12. Aigües.

2.12.1. Aigua potable.-Se n'esmentarà la procedència: xarxa municipal d'abastiment, pous, fonts, aljups o dipòsits propis , ús de camions-cisterna, etc . S' enumeraran les mesures per tal de garantir el manteniment de la qualitat sanitària de l'aigua.

2.12.2. Aigües residuals.-Es detallarà la composició d'aquestes.

Quan hi haja clavegueram s'ha d'indicar, de més a més, si va a estació depuradora d'aigües residuals i punt final d'abocament, proposant un sistema de depuració, preferentment d'oxidació total, que s'acompanyarà dels plànols corresponents amb dades i dimensions.

Malgrat l'existència del clavegueram municipal, pot ser necessari realitzar una depuració prèvia a l'abocament, per a evitar la contaminació química de l'efluent de la població o la sobrecàrrega amb matèria orgànica i consegüent augment de la Demanda Bioquímica d'Oxígen (D.B.O ). En el supòsit que s'estime com a no necessària la depuració prèvia, aquest extrem haurà de ser justificat adientment en la memoria

Els olis, greixos i, en general, qualsevol liquid que no siguen aigües residuals, si són arrossegats per aquests, seran separats abans de l'abocament i serà determinada la seua destinació.

2.13. Residus sòlids-Cal indicar composició, forma d'eliminació, avaluació de la quantitat i les mesures correctores que calguen, amb l'autorització del lloc d'abocament quan siga procedent

En el supòsit que l'activitat siga susceptible de produir lixiviats, en la memoria es farà constar, bé l'estudi geologic de la zona en què es demostre la no afectació dels esmentats lixiviats, bé l'establiment de les mesures correctores adients.

En cas que siguen d'origen orgànic, s'establiran en la memoria les mesures a adoptar per tal d'impedir la proliferació d'insectes i rosegadors.

3. Plànols

Figuraran, degudament acotats, els següents:

3.1. Plànol d'emplaçament del local en què s'haja de situar l'activitat, a escala mínima 1:25.000 Aquest plànol haurà de ser suficientment explicit, fins i tot en elsupòsit que l'emplaçament estiga allunyat del nucli o nuclis de població

3.2. Plànol d'alineacions, planta i alçat de l'edifici i confrontants, que incloga suticients seccions perquè siga possible apreciar les caracteristiques de l'activitat i la influència en l'entorn immediat. L'escala mínima a utilitzar en aquest cas será 1:1.000, com a mínim..

Si es tracta d'una edificació exempta, s'hauran d'indicar les retirades.

3.3. Plànol de planta del local en què s'haja de desplegar l'activitat, en el qual es detallarà la situació de les màquines, serveis, mobiliari, distribució, llocs d'emmagatzenatge, cabina de pintura, xemeneies d'evacuació de fums, etcetera. També se situarà en aquest plànol les mesures correctores que s'hagen previts i siguen necessàries per efectuar un avaloració determinada de l'activitat

3.4. Tost els plànols que s'estimen oportuns.

Article segon.

Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia següent al de la publicació al Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 7 de juliol de 1983

El Conseller de Governació,

FELIP GUARDIOLA I SELLES

Mapa web