Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDRE 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7806 de 15.06.2016
Número identificador:  2016/4433
Referència Base de Dades:  004251/2016
 ORDRE 25/2016, de 13 de juny, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport per la qual es regulen les condicions i el procediment de sol·licitud i d'autorització d'un pla específic d'organització de la jornada escolar en els centres sostinguts amb fons públics de segon cicle d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana. [2016/4433]

ÍndexPreàmbul

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació

Article 2. Condicions per a l'autorització del pla específic d'organització de la jornada escolar

Article 3. Centres rurals agrupats, centres incomplets i centres d'Educació Especial

Article 4. Alumnat amb necessitats educatives especials

Article 5. Objectius dels plans específics d'organització de la jornada escolar

Article 6. Ràtios en les activitats no lectives

Article 7. Documentació per a la sol·licitud del pla específic d'organització de la jornada escolar

Article 8. Procediment per a la sol·licitud

Article 9. Procediment per a l'autorització

Article 10. Avaluació externa

Disposicions addicionals

Primera. Centres experimentals de convocatòries anteriors

Segona. Jornada escolar dels centres privats no concertats

Tercera. Règim econòmic dels centres privats sostinguts amb fons públics

Quarta. Incidència pressupostària

Cinquena. Continuïtat del servei de transport escolar

Sisena. Modificacions no significatives de la jornada escolar

Setena. Annexos

Disposició transitòria

Única. Sol·licituds autorització pla específic a partir del curs 2016-2017

Disposició derogatòria

Única. Derogació de normativa

Disposicions finals

Primera. Habilitació

Segona. Entrada en vigor

PREÀMBULLa Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), modificada per la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE), estableix que les administracions educatives fomentaran i potenciaran l'autonomia dels centres, avaluaran els seus resultats i aplicaran els plans d'actuació oportuns.

Així mateix, l'esmentada llei ordena en el seu article 120.4 que els centres, en l'exercici de la seua autonomia, podran adoptar experimentacions, plans de treball, formes d'organització i ampliació del calendari escolar o de l'horari lectiu d'àrees o matèries, en els termes que establisquen les administracions educatives i dins de les possibilitats que permeta la norma aplicable.

L'Ordre d'11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, estableix els criteris generals pels quals s'ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, Ensenyaments Artístics i Ensenyaments d'Idiomes.

El Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, estableix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana i regula, en l'article 5, l'horari d'aquesta etapa.

L'apartat 3 de l'annex I del Decret 136/2015, de 4 de setembre, del Consell, modifica l'apartat 4 de l'article 5 del Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual s'estableix el currículum i es desenvolupa l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana. Aquest article indica que, excepcionalment, la direcció dels centres públics i les persones titulars dels centres privats concertats podran sol·licitar la modificació de la jornada escolar seguint el procediment establit per la normativa vigent.

La Resolució de 20 de juny de 2013, de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística, per la qual s'aprova el programa experimental per al desenvolupament de la jornada contínua en centres sostinguts amb fons públics, va establir les condicions en què els centres autoritzats podien portar a terme l'horari lectiu matinal. La Resolució de 31 de març de 2014 i la de 5 de març de 2015, d'aquesta direcció general van permetre la participació de trenta-un centres en l'experimentació d'aquesta modalitat horària.

Enguany, és el tercer curs escolar d'experimentació dels nou centres escolars que determinà la primera resolució; i és el segon curs per a la resta dels centres autoritzats. Considerant el temps transcorregut, s'ha procedit a investigar la incidència d'aquesta planificació horària en els centres on s'ha efectuat l'experimentació i s'ha efectuat un procés d'avaluació i autoavaluació sobre la dinàmica educativa des de diversos aspectes i amb la col·laboració d'aquests centres i de la inspecció d'Educació. Així mateix s'ha efectuat una revisió d'altres experiències a l'Estat espanyol i a distints països. Tot això amb la intenció d'oferir als centres una alternativa a l'organització única possible fins al moment actual, el de la jornada amb sessió lectiva de matí i de vesprada, però amb garanties suficients que permeten assolir els objectius educatius previstos amb l'escolarització dels alumnes d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial.De conformitat al que disposa l'article 53.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat per Llei Orgànica 5/1982, d'1 de juliol i reformat per Llei Orgànica 1/2006, de 10 d'abril, la Generalitat té la competència exclusiva en matèria d'Educació.Segons disposa el Decret 7/2015, de 29 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es determinen les conselleries en què s'organitza l'administració de la Generalitat, modificat pel Decret 10/2015, de 6 de juliol, del president de la Generalitat, s'assignen a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport les competències en matèria d'educació, investigació, formació professional reglada, universitats i ciència, promoció i patrimoni cultural, política lingüística i esport.Per tot això, una vegada emés informe per l'Advocacia de la Generalitat i la resta d'informes preceptius, amb l'audiència prèvia a les entitats representants dels col·lectius afectats i el dictamen del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, conforme el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, fent ús de les facultats que em confereix l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i de conformitat amb les facultats atorgades quant al disseny, coordinació i execució de programes o projectes que tinguen com a fi la innovació en l'organització en els centres docents i que implique diferents agents de la comunitat escolar, esmentades en l'article 7 del Decret 155/2015, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport

ORDENEArticle 1. Objecte i àmbit d'aplicació

Aquesta ordre té per objecte regular la jornada escolar, en els termes previstos en l'apartat 4 de l'article 5 establits en el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual estableix el currículum i desplega l'ordenació general de l'Educació Primària a la Comunitat Valenciana, modificat pel Decret 136/2015, de 4 de setembre, del Consell; i estableix les condicions i el procediment d'autorització a través del pla específic d'organització de la jornada escolar en les etapes i centres sostinguts amb fons públics del segon cicle d'Educació Infantil, d'Educació Primària i Educació Especial de la Comunitat Valenciana a partir del curs 2016-17.Article 2. Condicions per a l'autorització del pla específic d'organització de la jornada escolar

Atés el caràcter excepcional formulat en l'article 5.4 del Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, s'estableixen els requisits següents per a la seua autorització:

1. Pla específic d'organització de la jornada escolar

a) El pla específic d'organització de la jornada escolar inclourà els apartats relacionats en el punt 4 de l'article 7.

b) Les activitats extraescolars de caràcter voluntari organitzades en la jornada escolar fora de l'horari lectiu seran d'oferta obligada per al centre i voluntàries i gratuïtes per a les famílies.

c) L'organització de les activitats extraescolars de caràcter voluntari s'hauran de preveure dins del pla específic d'organització de la jornada escolar a través d'una planificació d'activitats pedagògiques que reflectisca el disseny coordinat entre el temps escolar lectiu i no lectiu. El temps escolar no lectiu s'organitzarà en forma de tasques o projectes que, amb un caràcter més lúdic, presenten una coherència interna i permeten afavorir aprenentatges actius i significatius per a l'alumnat dins d'un mateix marc conceptual i organitzatiu. Les accions programades seran inclusives, contribuiran a la normalització lingüística del valencià i atendran la diversitat i la igualtat de gènere: no fomentaran el sexisme, l'agrupació per sexes, ni la perpetuació de rols o models de masculinitat/feminitat preestablerts.d) L'atenció en horari no lectiu ha d'estar garantida a través de l'actuació cooperativa i coordinada del claustre de professors, de l'ajuntament del municipi, de l'associació o associacions de mares i pares, i, si convé, d'altres organitzacions sense finalitat de lucre.

e) La direcció del centre garantirà l'obertura de les instal·lacions escolars, mentre s'efectuen les activitats no lectives, amb la presència, almenys, d'un membre del claustre de professors i d'un membre de l'equip directiu. Aquesta mesura no implicarà augment d'hores lectives ni complementàries del professorat.

f) El pla específic d'organització de la jornada escolar formarà part del Projecte Educatiu de Centre (PEC) i serà inclòs en la Programació General Anual (PGA) i tindrà relació amb les necessitats socials, personals o acadèmiques de l'alumnat. Inclourà la proposta de millora que es pretén aconseguir a través d'aquest pla específic en diferents àmbits d'intervenció, entre els quals estaran, almenys, els següents:1r. Àmbit pedagògic.

2n. Àmbit de coordinació.

3r. Àmbit de convivència.

4t. Àmbit de la coeducació i igualtat de gènere.

5é. Àmbit de conciliació de la vida familiar i laboral.

6é. Àmbit de la salut.

g) Al llarg del curs escolar es farà una revisió trimestral del pla. En la memòria final de curs s'inclourà una memòria anual d'aquest pla, amb les implicacions per al centre dels aspectes més rellevants de la seua aplicació i l'anàlisi dels resultats d'acord amb els àmbits definits en el punt anterior.

h) El pla específic d'organització de la jornada escolar tindrà una vigència de 3 anys. L'Administració educativa podrà anul·lar l'autorització a un centre escolar en el cas d'incompliment de les condicions establertes en aquesta ordre o de constatar-se que no s'està aplicant el pla específic d'organització de la jornada escolar tal i com estava previst. També es podrà anul·lar l'autorització a proposta raonada del consell escolar de centre.

i) El pla específic d'organització de la jornada escolar podrà incloure, en els centres d'Educació Infantil i Primària, dos models diferenciats d'organització per cadascuna de les etapes.

2. Aprovació del pla específic d'organització de la jornada escolarPer a l'aprovació del pla específic d'organització de la jornada escolar del centre, caldrà:

a) Informe raonat de l'ajuntament del municipi on s'ubica el centre, prèvia consulta al consell escolar municipal, d'haver-ne.

b) L'aprovació per 2/3 dels membres del claustre, convocat a l'efecte en sessió extraordinària.

c) L'aprovació per 2/3 dels membres del consell escolar, convocat a l'efecte en sessió extraordinària.

d) L'obtenció d'un mínim del 55 % de vots favorables de la totalitat del cens de mares i pares.

3. Horaris

a) El centre docent romandrà obert des del mes d'octubre al mes de maig, com a mínim, des de les 09.00 h fins a les 17.00 h. Al setembre i juny, aplicaran l'horari establert amb caràcter general.

b) Per a l‘elaboració del pla específic d'organització de la jornada escolar s'atendrà, prioritàriament, als interessos, necessitats i característiques de l'alumnat i de les seues famílies.

c) L'horari lectiu de l'alumnat serà de 25 hores setmanals, i s'hi inclouran els esplais. L'esplai per a l'alumnat d'Educació Primària serà de 30 minuts. La duració màxima del temps d'esplai per a Educació Infantil no serà superior a 45 minuts i es podrà dividir en dues parts al llarg de la jornada.

d) La jornada escolar diària començarà a les 09.00 del matí i contemplarà horari lectiu tots els matins, de dilluns a divendres, amb un mínim de 3 hores i un màxim de 5. Excepcionalment, les direccions territorials podran autoritzar altres hores de començament i finalització per motius de coordinació de transport a la localitat.

e) Existirà, si correspon, un interval mínim de dues hores entre el període del matí i el de la vesprada.

f) L'horari total dedicat a cadascuna de les àrees durant el curs acadèmic, no serà, en cap cas, inferior al que es desprén de l'aplicació de la normativa que regula l'organització de la distribució de les hores lectives setmanals.

4. Menjador i transport escolar

a) El centre haurà de continuar oferint els serveis de menjador i transport escolar en el cas en què els estiguera oferint amb anterioritat.b) El menjador no podrà començar abans de les 12.00 h ni acabar després de les 15.00 h. En els centres que ofereixen doble torn de menjador, no podrà acabar després de les 15.30 h, assegurant, en tot cas, que l'alumnat d'Infantil i de 1r i 2n de Primària dine en el primer torn. L'horari ha de ser regular al llarg de tota la setmana.

c) Els alumnes que facen ús del menjador escolar podran abandonar el centre en finalitzar el període de menjador o a les 17.00 h.

d) El servei de transport de retorn als domicilis s'iniciarà les vesprades a partir de la finalització de la jornada escolar.

5. Horari complementari del professorat

a) Les hores complementàries del professorat s'organitzaran amb criteris d'eficàcia.

b) Si es dóna la circumstància que les hores lectives siguen exclusivament en jornada de matí, l'horari setmanal del professorat inclourà, com a mínim, una vesprada de dues hores, de les 5 hores de dedicació al centre, comuna per a tot el professorat per tal de garantir les tasques de coordinació. La sessió o sessions de vesprada d'una durada igual o superior a les dues hores no podran ser immediatament consecutives a l'horari lectiu de l'alumnat. Caldrà un interval mínim d'una hora.6. Reunions i sessions de tutoria amb les famílies

Les sessions de consell escolar i les reunions de pares i mares es realitzaran d'acord amb allò que disposa la normativa vigent.Article 3. Centres rurals agrupats, centres incomplets i centres d'Educació Especial

En els centres rurals agrupats, en els centres rurals de 5 o menys unitats i en els centres d'Educació Especial es podran contemplar excepcions, degudament raonades, en relació al seu pla específic d'organització de la jornada escolar derivades de la seua especial singularitat que hauran de ser validades per l'Administració educativa.Article 4. Alumnat amb necessitats educatives especials

El Pla específic d'organització de la jornada escolar concretarà les mesures per a garantir l'atenció a l'alumnat amb necessitats de suport en les activitats extraescolars.Article 5. Objectius dels plans específics d'organització de la jornada escolar

Els plans específics d'organització de la jornada escolar han d'estar basats en:

a) Millorar la resposta a les necessitats de l'alumnat i afavorir una millor atenció.

b) Enfortir el paper social i educatiu de l'escola.

c) Facilitar la coordinació i la formació permanent del professorat.d) Promoure projectes educatius amplis d'àmbit comunitari i compensador de les desigualtats.

e) Promoure la implantació de projectes innovadors que milloren, entre altres:

a) La metodologia

b) La gestió del temps, dels espais i dels agrupaments

c) La convivència

d) L'educació plurilingüe

e) El desenvolupament de plans de lectura

f) L'educació esportiva, artística i musical

g) L'educació mediambiental

h) El coneixement del nostre patrimoni històric, ambiental, artístic i cultural

i) La promoció de la salutArticle 6. Ràtios en les activitats no lectives

La ràtio entre alumnat i monitor per a les activitats no lectives s'ajustarà al tipus d'activitat i en cap cas serà superior a la ràtio establerta amb caràcter general per a les activitats lectives.Article 7. Documentació per a la sol·licitud del pla específic d'organització de la jornada escolar

Per a l'obtenció de l'autorització del pla específic d'organització de la jornada escolar caldrà presentar la documentació següent:

1. Sol·licitud autorització modificació de la jornada escolar (annex I).

2. Certificació de l'acord del consell escolar de centre o del titular del centre concertat en què s'acorda sol·licitar l'inici del procediment de modificació de la jornada escolar (annex II A o annex II B).3. Informe raonat de l'ajuntament de la localitat, prèvia consulta al consell escolar municipal (annex IV).

4. El pla específic d'organització de la jornada escolar que inclourà (annex V):

a) Justificació: millores que es pretenen aconseguir a través d'aquest pla.

b) Horari general del centre.

1. Horari d'obertura del centre (annex II).

2. Horari de tancament.

3. Horari lectiu.

4. Horari no lectiu:

4.1. Horari de menjador.

4.2. Horari d'activitats extraescolars de caràcter voluntari.

4.3. Altres (si s'escau: obertura anticipada,…).

c) Planificació de l'activitat dels docents.

1. Docència.

2. Altres hores de dedicació al centre:

2.1. Activitats de coordinació docent.

2.2. Atenció a les famílies.

2.3. Altres

d) Implicació del professorat del centre en la coordinació de l'activitat no lectiva.

e) Planificació de les activitats extraescolars de caràcter voluntari. Per a cadascuna d'aquestes caldrà detallar els apartats següents: descripció; etapa o nivell a la qual va dirigida l'activitat; ràtio; personal necessari per a l'atenció de l'alumnat d'acord amb el que està establert en l'article 4 de l'ordre; grau d'implicació de l'ajuntament, entitats, institucions col·laboradores; i finançament.

f) Planificació dels serveis complementaris de menjador i transport, amb les mesures de coordinació, si convé, entre els centres docents que puguen compartir aquests dos serveis, especialment pel que fa a les hores d'entrada i eixida de l'alumnat.

g) Mesures per a garantir l'atenció a l'alumnat amb necessitats de suport en les activitats extraescolars.

h) Previsió d'actuacions formatives per a la comunitat educativa (famílies i professorat), associades a l'aplicació d'aquest pla específic que s'inclouran en la PGA.

i) Previsió del seguiment i avaluació del Pla específic d'organització de la jornada escolar amb la participació de tota la comunitat escolar.5. Acta del claustre en què conste els resultats de la votació de la proposta del pla específic d'organització de la jornada escolar (annex VI).

6. Acta del consell escolar de centre en què conste els resultats de la votació de la proposta del pla específic d'organització de la jornada escolar (annex VII).

7. Certificació de l'ajuntament on conste l'informe raonat (annex IV).

8. Certificació de l'ajuntament del municipi o municipis afectats, de l'associació o associacions de mares i pares, i, si s'escau, d'altres organitzacions sense finalitat de lucre que participen en l'organització de les activitats extraescolars de caràcter voluntari en què es manifesten els compromisos adquirits.Article 8. Procediment per a la sol·licitud

1. Inici del procediment

a) El consell escolar de centre o, en el seu cas, el titular del centre, iniciarà el procés de sol·licitud de modificació de la jornada escolar en què es formularà una proposta en els termes assenyalats en l'annex II A o annex II B (horari general del centre).

b) La direcció o titular del centre educatiu sol·licitarà, a l'ajuntament de la localitat informe raonat respecte a la modificació de l'horari general del centre aprovat pel consell escolar de centre (annex III).c) L'ajuntament de la localitat, prèvia consulta al consell escolar municipal, emetrà l'informe corresponent (annex IV).

2. Redacció del Pla específic d'organització de la jornada escolar.a) La direcció del centre completarà la redacció del pla específic d'organització de la jornada escolar d'acord amb el que queda establert en el punt 4 de l'article 7, i el presentarà al claustre per a la seua aprovació (annex VI).

Per a l'aprovació per part del claustre, caldrà l'obtenció d'almenys dos terços de vots favorables de tots els seus integrants.

b) Si el claustre ha aprovat el pla, es presentarà al consell escolar de centre per a la seua aprovació (annex VII).

Per a l'aprovació per part del consell escolar del centre, caldrà el vot favorable de dos terços de tots els seus integrants.

3. Remissió de la documentació.

a) La direcció o titular del centre educatiu remetrà a la direcció territorial d'educació corresponent, la documentació relacionada en l'article 7.

b) La Inspecció Educativa sol·licitarà al centre, si cal, les correccions escaients.

c) La direcció territorial, previ informe de la Inspecció d'Educació, emetrà informe (annex XIII) i remetrà la documentació a la direcció general competent en matèria d'innovació i organització dels centres escolars.

4. Informe favorable previ a la consulta a les famílies.

La direcció general competent en matèria d'innovació i organització dels centres escolars, en vista de la documentació remesa, emetrà al centre educatiu, si procedeix, un informe favorable per a procedir a la consulta a les famílies.

5. Consulta a les famílies.

a) A partir de l'informe favorable emés per la direcció general competent, l'equip directiu amb la col·laboració dels representants de les famílies i de les associacions de mares i pares, obrirà el procediment d'informació i facilitarà els recursos i estratègies necessaris perquè, de forma objectiva, totes les famílies puguen ser informades i que el projecte siga conegut i valorat.

b) El procés d'informació a les famílies assegurarà una comunicació escrita d'acord amb el model de l'annex VIII en què conste com a mínim:

1r. Horari general del centre.

2n. Accions informatives previstes.

3r. Data i horaris en què es farà la votació.

c) Finalitzat el procés d'informació a les famílies, se sotmetrà a consulta la proposta sobre la possible adopció del pla específic d'organització de la jornada escolar.

Per a l'aprovació per part de les famílies, caldrà el vot favorable de, com a mínim, el 55 % de vots del cens amb dret a vot. Aquesta consulta seguirà el procediment descrit en aquesta ordre.

6. Comissió de coordinació del procés.

a) Constitució.

Una vegada rebut l'informe favorable de la direcció general competent en matèria d'innovació i organització dels centres escolars, s'acordarà l'inici del procediment de votació de les famílies. Per a dur a terme la consulta entre tots els pares, mares o persones que exercisquen la tutela de l'alumnat, es constituirà en el centre una comissió de coordinació del procés composta per quatre membres: la direcció, que ostentarà la presidència en els centres públics, mentre que en els concertats serà el director pedagògic; dos pares, mares o tutors de l'alumnat, triats per sorteig d'entre els representants del sector en el consell escolar, i la persona que exercisca de secretari/ària del consell escolar, que actuarà com a tal i alçarà acta de les sessions.S'haurà de preveure el nomenament d'un nombre de suplents del sector de pares i mares, designats també per sorteig.

b) Competències de la comissió de coordinació del procés.

Les competències que s'atribuïxen a la comissió de coordinació del procés són les següents:

b.1. Aprovar i publicar el cens electoral, que comprendrà una llista alfabètica amb els cognoms, nom i DNI, NIE o passaport dels corresponents mares, pares o tutors legals. Per a la confecció del cens es tindrà en compte només l'alumnat que es trobe inscrit en ensenyaments d'Educació Infantil, Educació Primària (a excepció de l'alumnat de sisé i Educació Especial).

b.2. Concretar el calendari de votació.

b.3. Organitzar el procés de votació.

b.4. Promoure la constitució de la mesa de votació.

b.5. Resoldre les reclamacions presentades al llarg del procés.

7. Calendari per a la votació de les famílies

a) La comissió de coordinació del procés es constituirà en un termini no superior a cinc dies lectius a partir de l'informe emés per la direcció general competent. El mateix dia de la seua constitució, la comissió de coordinació del procés fixarà la data, lloc i horari per a dur a terme la votació i aprovarà el cens provisional, que haurà de publicar-se en el tauler d'anuncis del centre l'endemà de la seua aprovació.b) Contra el cens provisional es podran presentar reclamacions davant de la comissió de coordinació del procés dins dels dos dies lectius següents a la seua publicació. Aquestes reclamacions hauran de ser resoltes el dia lectiu següent i a continuació es procedirà a publicar el cens definitiu.

c) Una vegada publicat el cens definitiu, i en un termini no superior a tres dies lectius, la comissió de coordinació del procés procedirà a dur a terme el sorteig públic per a designar els dos pares, mares o tutors d'alumnes que formaran part de la mesa de votació, així com els suplents d'aquests.

d) El text de la consulta que figurarà en la papereta de votació serà el que s'indica en l'annex IX. La papereta haurà d'estar a disposició de les famílies en un termini no superior a deu dies naturals des de la constitució de la comissió de coordinació.

e) La consulta tindrà lloc dins dels trenta dies naturals comptats des de la constitució de la comissió de coordinació del procés.

f) El dia de la consulta, abans de l'hora fixada per la comissió de coordinació del procés per a l'inici de les votacions i en el lloc determinat per a l'acte, procedirà a constituir-se la mesa de votació.

g) Contra les decisions de la mesa de votació, es podran presentar reclamacions, dins dels dos dies lectius següents davant de la comissió de coordinació del procés, que resoldrà en el termini d'un dia lectiu.8. Mesa de votació.

a) La mesa de votació es constituirà amb antelació a l'acte de la votació, i serà l'encarregada de conservar l'ordre, vetlar per la integritat del sufragi i realitzar l'escrutini.

b) La mesa de votació estarà integrada per la persona que exercisca la direcció, que actuarà de president/a, i dos pares, mares o tutors d'alumnes, integrants del cens electoral, designats per sorteig, actuant de secretari el de menor edat. La comissió de coordinació del procés haurà de preveure el nomenament d'un nombre de suplents, designats també per sorteig, que garantisca la presència en la mesa de dos pares, mares o tutors.

c) Podran actuar com a supervisors de la votació els pares, mares i tutors dels alumnes inclosos dins el cens electoral, que hagen sigut proposats per l'associació o les associacions de mares i pares de l'alumnat, o que presenten un mínim de vint avals d'altres membres del cens.9. Procediment de votació

a) El vot serà directe, secret i no delegable i s'efectuarà a través de la papereta de votació.

b) La comissió de coordinació del procés, a fi de facilitar l'assistència dels votants, fixarà el lloc on se celebrarà la votació i el temps durant el qual podrà emetre's el vot, que no podrà ser inferior a deu hores consecutives ni superior a catorze hores, comptades a partir de l'inici de l'horari lectiu corresponent a la jornada de matí. Així mateix, la comissió de coordinació del procés establirà els mecanismes de difusió que crega oportuns per al general coneixement del procés de votació, i es publicarà, almenys, al tauler d'anuncis del centre i, si fóra el cas, a la pàgina web del centre.

c) Cada pare, mare o tutor/a legal podrà emetre només un vot. Les famílies monoparentals o aquelles en les quals només hi haja un tutor o tutora per diverses circumstàncies, comptaran amb dos vots.

10. Vot diferit

a) Les mares, els pares i els representants legals de l'alumnat podran participar en la votació enviant el seu vot a la mesa de votació corresponent per correu certificat o lliurant-lo a la direcció del centre abans de la realització de l'escrutini.

b) Per a garantir el secret del vot, la identitat de la persona votant i evitar possibles duplicitats, s'utilitzarà el sistema de doble sobre. El sobre exterior es dirigirà per correu certificat a la mesa de votació corresponent, o bé, es lliurarà durant els cinc dies hàbils anteriors al de la votació a la persona titular de la direcció del centre que el custodiarà fins al seu lliurament a la mesa de votació. El sobre exterior contindrà firma manuscrita del pare, mare o tutor legal que efectua el vot i coincident amb la que apareix en el document d'identificació que aporte, fotocòpia del DNI, NIE, passaport o carnet de conduir i un segon sobre en blanc i tancat en l'interior del qual s'haurà inclòs la papereta de vot.c) En el cas que el sobre per al vot diferit siga lliurat a la persona titular de la direcció del centre, aquesta expedirà un document amb un rebut com a justificant de l'entrega i, elaborarà una relació detallada amb el nom i cognoms de les persones votants que serà lliurada a la mesa de votació, junt amb tots els sobres, abans de l'escrutini. S'elaborarà un llistat similar que incloga els sufragis per correu.d) La mesa de votació comprovarà que les persones votants que utilitzen la modalitat de vot no presencial estan incloses en el cens electoral i que no hagen emés un vot presencial.

e) Els vots diferits s'incorporaran acabat el període de votació i abans de l'escrutini. Cas d'observar-se duplicitats entre vots recepcionats per la direcció i rebuts per correu certificat, es consideraran nuls. Així mateix, en cas d'observar-se duplicitats entre els vots emesos presencialment i els no presencials, aquestos també es consideraran nuls.f) Els vots rebuts una vegada acabat el període de votació no seran tinguts en compte.

11. Escrutini.

a) Una vegada finalitzada la votació, la mesa de votació procedirà a l'escrutini dels vots. Efectuat el recompte d'aquests, que serà públic, s'estendrà una acta (annex X), firmada per tots els components de la mesa, en la qual es farà constar el resultat de la votació, i serà remesa a la comissió de coordinació del procés.

b) Als supervisors acreditats se'ls facilitarà un certificat del contingut de l'acta, si ho sol·liciten.

12. Publicació i comunicació del resultat.

a) L'acta amb el resultat definitiu de la consulta serà feta pública per la comissió de coordinació del procés en el tauler d'anuncis del centre, per mitjà d'acta de l'escrutini de vots (annex X), una vegada resoltes les reclamacions que, en el seu cas, s'hagueren presentat contra les actuacions de la mesa de votació.

b) La comissió de coordinació del procés traslladarà l'acta amb el resultat definitiu de la consulta al consell escolar del centre, al claustre i al consell escolar municipal.

13. Recursos i reclamacions contra el resultat electoral

a) Contra les decisions de la comissió de coordinació del procés constituïda en els centres docents públics es podrà interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes davant la direcció territorial corresponent, de conformitat amb la Llei de Procediment Administratiu Comú.

La resolució d'aquest, que posarà fi a la via administrativa, haurà de dictar-se i notificar-se en el termini màxim de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense que recaiga una resolució expressa, es podrà entendre desestimat el recurs.

b) Contra les decisions de la comissió de coordinació del procés dels centres privats concertats es podrà presentar, en el termini d'un mes, reclamació davant la direcció territorial d'Educació corresponent, la resolució de la qual, que es dictarà en el termini màxim de tres mesos, posarà fi a la via administrativa. Transcorregut aquest termini sense que s'haja dictat resolució expressa, la reclamació podrà entendre's desestimada.

14. Normalitat de funcionament del centre

La comissió de coordinació del procés adoptarà les mesures necessàries perquè el procés de votació que s'establix en aquesta ordre no afecte el normal desenvolupament de les activitats lectives i no lectives del centre.Article 9. Procediment per a l'autorització

1. La direcció o titular del centre educatiu remetrà a la direcció territorial d'Educació corresponent, la documentació relativa al pla específic d'organització de la jornada escolar esmentada a l'article 7 d'aquesta ordre, la qual haurà de ser remesa amb anterioritat al 28 de gener de cada any.

2. Tot el procés haurà de tindre lloc en el mateix curs acadèmic. Si en el curs acadèmic en què s'inicia el procés tinguera lloc la renovació del consell escolar del centre, la votació d'aquest òrgan es produirà una vegada es renove.

3. Cada direcció territorial remetrà a la direcció general competent en matèria d'innovació i organització dels centres escolars, la documentació relativa als plans específics d'organització de la jornada escolar, juntament amb els informes de l'inspector/a de cadascun dels centres.4. La persona titular de la direcció general competent remetrà, si procedeix, l'informe favorable per tal que cadascun dels centres educatius organitze la consulta a les famílies.

5. Els centres educatius remetran els resultats de l'escrutini de la consulta a les famílies sobre l'adopció del pla específic d'organització de la jornada escolar a la direcció general competent en matèria d'innovació i organització dels centres escolars (annex X)

6. La persona titular d'aquesta direcció general dictarà, si procedeix, l'autorització definitiva per tal que cadascun del centres educatius aplique el pla específic d'organització de la jornada escolar que ha presentat.

7. L'autorització definitiva s'estendrà per períodes de tres cursos acadèmics renovables sempre i quant els resultats s'ajusten a les millores previstes en el pla.

8. Per a la renovació de l'autorització, caldrà l'inici del procediment en els termes establerts en aquesta ordre.

9. L'Administració educativa informarà sobre els centres autoritzats a aplicar el pla específic d'organització de la jornada escolar amb anterioritat a l'inici del període de sol·licitud de matrícula per als centres d'Educació Infantil, Educació Primària i Educació Especial.10. Els centres informaran de la resolució del pla específic d'organització de la jornada escolar a la comunitat educativa i als ajuntaments en els quals s'ubiquen.Article 10. Avaluació externa

L'Administració educativa determinarà el procediment per avaluar la correcta aplicació del pla específic d'organització de la jornada escolar i per analitzar la seua incidència sobre el procés d'ensenyament-aprenentatge i els resultats obtinguts per l'alumnat.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Centres experimentals de convocatòries anteriors

Els centres als quals fa referència la Resolució de la Direcció General d'Innovació, Ordenació i Política Lingüística per la qual es prorroga el programa experimental de jornada contínua, de 5 de març de 2015, hauran de concórrer a la present convocatòria en igualtat de condicions que la resta de centres sostinguts amb fons públics.Segona. Jornada escolar dels centres privats no concertats

Els centres privats no concertats que impartixen Educació Infantil, Educació Especial i Educació Primària establiran la jornada escolar i l'horari general del centre amb l'autonomia que els reconeix l'article 25 de la Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, Reguladora del Dret a l'Educació, i de conformitat amb el que estableix la normativa vigent que regula l'ordenació d'aquests ensenyaments.

Si el titular del col·legi privat no concertat ha decidit aplicar un pla específic d'organització de la jornada escolar, ho comunicarà anualment, abans de l'1 de juliol, a l'ajuntament de la localitat on s'ubica i a la direcció territorial d'educació corresponent que ho traslladarà a la direcció general competent.Tercera. Règim econòmic dels centres privats sostinguts amb fons públics

L'aplicació dels plans específics d'organització de la jornada escolar en els centres privats sostinguts amb fons públics no suposarà, en cap cas, variacions en el finançament establert per l'Administració educativa a través dels mòduls econòmics que s'aproven en les lleis de Pressupostos de la Comunitat Valenciana.Quarta. Incidència pressupostària

La implementació i el posterior desplegament d'aquesta ordre no podran tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport, i en tot cas haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials que aquesta tinga assignats.Cinquena. Continuïtat del servei de transport escolar

Les direccions territorials d'educació arbitraran les mesures oportunes en els col·legis públics que compten amb el servei de transport escolar, a fi d'aconseguir la necessària coordinació en les hores d'entrada i eixida dels alumnes i d'assegurar el dret a seguir sent beneficiaris del transport escolar als alumnes que no puguen abandonar el centre abans de l'hora en la qual ho venien fent.Sisena. Modificacions no significatives de la Jornada Escolar

Els centres que opten a modificar la seua jornada escolar per disposar d'una vesprada formativa o per modificar de forma no significativa l'horari d'inici i/o d'acabament de la jornada escolar estipulada amb caràcter general, sol·licitaran anualment l'autorització d'aquesta modificació a la direcció territorial corresponent d'acord amb allò que disposa l'apartat 4 de l'article 5 del Decret 108/2014, de 4 de juliol.Setena. Annexos

S'aproven els següents annexos:

Annex I. Sol·licitud d'autorització de modificació de la jornada escolar

Annex II A. Certificat de l'acord del consell escolar del centre en què es resol iniciar el procés de sol·licitud de modificació de la jornada escolar (horari general de centre)

Annex II B. Certificat del titular del centre concertat en què es resol iniciar el procés de sol·licitud de modificació de la jornada escolar (horari general de centre)

Annex III. Sol·licitud d'informe de l'ajuntament

Annex IV. Informe de l'ajuntament

Annex V. Contingut del projecte del pla específic d'organització de la jornada escolar

Annex VI. Acta de votació del claustre sobre la proposta d'adopció del pla específic d'organització de la jornada escolarAnnex VII. Acta de votació del consell escolar del centre sobre la proposta d'adopció del pla específic d'organització de la jornada escolarAnnex VIII. Model de carta informativa a les famílies sobre la possible adopció del pla específic d'organització de la jornada escolar

Annex IX. Model de papereta per a participar en la consulta a les famílies sobre l'adopció del pla específic d'organització de la jornada escolar proposat pel centre escolar

Annex X. Model d'acta d'escrutini de la consulta a les famílies sobre la possible adopció del pla específic d'organització de la jornada escolar proposat pel centre escolar

Annex XI. Calendari d'actuacions per a la implementació del pla específic d'organització de la jornada escolar

Annex XII. Previsió del seguiment i avaluació del pla específic d'organització del temps escolar amb la participació de tota la comunitat educativa

Annex XIII. Informe d'Inspecció sobre la jornada escolar

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIAÚnica. Sol·licituds d'autorització pla especific del curs 2016-2017

Els centres docents que desitgen sol·licitar l'autorització d'un pla específic per a l'organització de la jornada escolar del curs 2016/2017, podran remetre la seua sol·licitud, amb tota la documentació requerida, a la seua direcció territorial competent en matèria d'educació fins el dia 1 de juliol de 2016.

La direcció general competent en matèria d'innovació remetrà als centres el calendari per a la realització del procés per al curs 2016-17.Si la votació de les famílies es realitza durant el mes de setembre de 2016, el cens electoral estarà constituït pels pares, mares o tutors de tots els alumnes matriculats en aquell moment al centre.

L'Administració educativa informarà sobre els centres autoritzats a aplicar un pla específic d'organització de la jornada escolar en el mes de setembre de 2016.DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Derogació normativa

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s'oposen al que disposa aquesta ordre.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Habilitació

Es faculta la persona titular de la direcció general competent en matèria d'innovació i organització dels centres escolars per dictar les instruccions necessàries per al desenvolupament i compliment d'aquesta ordre, així com per a realitzar les adaptacions i modificacions, en cas de ser necessari, en els annexos que l'acompanyen.Segona. Entrada en vigor

Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 13 de juny de 2016El conseller d'Educació, Investigació, Cultura i Esport,

VICENT MARZÀ IBÁÑEZ

Mapa web