Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDE de 7 d'octubre de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica l'Orde de 31 d'octubre de 2003, per la qual s'aprova el barem aplicable a les convocatòries per a la provisió de places de cap de servici i de cap de secció de caràcter assistencial en les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 4864 de 18.10.2004
Número identificador:  2004/X10462
Referència Base de Dades:  4687/2004
 ORDE de 7 d'octubre de 2004, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es modifica l'Orde de 31 d'octubre de 2003, per la qual s'aprova el barem aplicable a les convocatòries per a la provisió de places de cap de servici i de cap de secció de caràcter assistencial en les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat. [2004/X10462]

Donada la conveniència de valorar en el barem aplicable a les convocatòries per a la provisió de places de direccions de servici i de secció assistencials la condició de professor associat i de catedràtic en ciències de salut en hospitals amb conveni específic amb universitat i amb programa de docència pregraduada, omesa en l'orde d'octubre de 2003.

Fent ús de les competències que m'atorga el Decret 116/2003, d'11 de juliol del Consell de la Generalitat; i segons el que preveu la disposició addicional primera del precitat Decret 7/2003,

ORDENE

Article únic

Aprovar la modificació del barem aplicable a les convocatòries per a la provisió de places de cap de servici i de cap de secció, segons el que establix l'annex de la present orde.

València, 7 d'octubre de 2004

El conseller de Sanitat,

VICENTE RAMBLA MOMPLET

ANNEX

Es modifica l'article 11 de l'apartat “Altres activitats” del barem aplicable a les convocatòries per a la provisió de places de cap de servici i de cap de secció de caràcter assistencial en les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, que queda redactat de la manera següent:

Altres activitats

La suma dels apartats 11 i 12 no podrà excedir els 1,5 punts.

11. Professor associat en ciències de la salut en hospitals amb conveni específic amb universitat i amb programa de docència pregraduada, per cada curs acadèmic complet, i, fins a un màxim de 0,5 punts: 0,10 punts

Professor titular en ciències de la salut en hospitals amb conveni específic amb universitat i amb programa de docència pregraduada, per cada curs acadèmic complet, i fins a un màxim de 0,5 punts: 0,125 punts

Catedràtic en ciències de la salut en hospitals amb conveni específic amb universitat i amb programa de docència pregraduada, per cada curs acadèmic complet, i fins a un màxim de 0,5 punts: 0,150 punts

12. Per treballs científics i d'investigació publicats en llibres o revistes de prestigi reconegut en l'àmbit sanitari de la respectiva especialitat a què es concursa, apreciats pel tribunal, fins a un màxim d'1 punt.

Mapa web