Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDE de 7 de maig de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual aprova els barems de mèrits que s'apliquen als processos selectius per a la cobertura de places de personal estatutari al servici d'institucions sanitàries de la Generalitat..Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 5518 de 23.05.2007
Número identificador:  2007/6564
Referència Base de Dades:  6654/2007
 ORDE de 7 de maig de 2007, del conseller de Sanitat, per la qual aprova els barems de mèrits que s'apliquen als processos selectius per a la cobertura de places de personal estatutari al servici d'institucions sanitàries de la Generalitat.. [2007/6564]

Els articles 30 i següents de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Servicis de Salut, regula els sistemes de selecció, i establix amb caràcter general el sistema de concurs oposició per a la selecció del personal estatutari fix, després d'una convocatòria pública i d'acord amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat.

D'altra banda, el Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, partint de la normativa legal corresponent en la matèria, va abordar la regulació dels sistemes de selecció i provisió de places de personal estatutari al servici d'institucions sanitàries dependents de la conselleria de Sanitat. Esta dotació d'un marc reglamentari propi, coherent amb les nostres peculiaritats, seguix en l'actualitat en harmonia perfecta amb el que disposa la legislació bàsica estatal.

L'article 3 del decret esmentat introduïx com a novetat davant de la normativa anterior que els concursos de trasllats del personal fix dependent d'institucions sanitàries no necessiten l'autorització prèvia en el decret d'oferta d'ocupació, i es convoquen amb independència dels processos selectius.

En el capítol III del Reglament de Selecció i Provisió es regulen diversos aspectes relatius als sistemes de selecció i el seu desplegament, que amb caràcter general ha de ser el concurs oposició.

Finalment, esta orde arreplega, en l'àmbit i objecte de l'orde, els torns d'accés, l'acreditació de mèrits, els distints barems que establix segons el grup de titulació, la definició de la formació acadèmica, especialitzada, l'experiència professional valorable, així com la valoració d'altres activitats, activitats formatives, coneixements de valencià i, finalment, els criteris de desempat.

En definitiva, es tracta d'una aposta decidida que perseguix disposar d'un marc jurídic coherent que permeta la planificació eficient dels recursos humans, la seguretat jurídica i la previsió d'uns procediments assentats i transparents, als quals han d'ajustar-se les convocatòries per als processos de selecció de personal estatutari fix. Tot això es fa des del convenciment que la selecció dels millors professionals redundarà en la millora de la qualitat dels servicis públics que es presten als ciutadans i, en concret, en la millora de la qualitat assistencial.

Per tant, després de la consulta i negociació amb les organitzacions sindicals més representatives presents en la Mesa Sectorial de Sanitat, d'acord amb el que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servici de les Administracions Públiques, modificada per la Llei 21/2006, de 20 de juny, i d'acord amb l'article 37 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell,

ORDENE

Article 1. Àmbit

Els barems annexos a esta orde s'apliquen als processos selectius, a través del sistema de concurs oposició, per a la cobertura de places bàsiques de personal estatutari al servici d'institucions sanitàries de la Generalitat.

Article 2. Objecte

És objecte d'esta orde regular els barems de mèrits que s'apliquen a la fase de concurs del sistema de concurs oposició en els processos selectius per a la selecció del personal estatutari fix previst en el capítol III del Decret 7/2003, de Selecció i Provisió de places de Personal Estatutari.

Article 3. Torns d'accés

Els barems de la fase de concurs s'apliquen a tots els aspirants seleccionats en la fase d'oposició siga quin siga el torn pel qual hagen accedit al procés selectiu, torn de promoció interna o d'accés lliure, així com per la quota de reserva de minusvalidesa.

Article 4. Acreditació de mèrits

4.1. Es valoren els mèrits obtinguts o que hom està en condicions d'obtindre en la data en què acaba el termini de presentació d'instàncies per a participar en el concurs oposició. S'han d'allistar, en tots els casos, en la sol·licitud de participació, i s'han d'acreditar amb documents.

4.2. El còmput de temps de servicis prestats acaba el dia de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

4.3. En cap cas es pot puntuar un mèrit per més d'un apartat o subapartat.

4.4 La documentació que s'ha d'aportar juntament amb la instància de participació ha de ser l'original o una fotocòpia compulsada que acredite els mèrits al·legats. La documentació ha d'estar grapada, ordenada i numerada segons l'orde en què se citen els mèrits en l'imprés d'autobarem.

4.5 La persona interessada ha d'aportar l'autobaremació dels mèrits al·legats, segons el model que es facilita juntament amb la instància de participació en la convocatòria. En cap cas l'autobaremació vincula el tribunal del concurs oposició, té un caràcter orientatiu només.

4.6 La consignació de dades falses en la instància o en la documentació aportada pels aspirants en comporta l'exclusió del procés selectiu o la nul·litat de la participació, si és el cas, sense perjuí de les mesures legals que corresponguen, segons el que disposa l'article 19 del Decret 7/2003.

Article 5. Barems de mèrits de la fase de concurs

El sistema de concurs consistix en l'avaluació de la competència, l'aptitud i la idoneïtat de les persones aspirants per a l'exercici de les funcions, a través de la valoració dels aspectes més significatius dels currículums, d'acord amb el que establix l'article 4.3 i en l'annex del Decret 7/2003, de Selecció i Provisió de Places de Personal Estatutari, en què s'establixen les línies bàsiques dels barems de mèrits de processos selectius que s'apliquen a la fase de concurs, adaptats a les especificacions que s'hi regulen i d'acord amb el grup de titulació de la categoria i especialitat convocada, que es concreten en els annexos d'esta orde:

– Annex I: barem de mèrits del personal facultatiu.

– Annex II: barem de mèrits del personal sanitari (grups A, B, C i D) i del personal de gestió i servicis dels grups A, B i C.

– Annex III: barem de mèrits del personal de gestió i servicis dels grups D i E.

Article 6. Valoració de la formació acadèmica

6.1. En este apartat es valoren, com a mínim, els expedients acadèmics o estudis de la titulació exigida per a l'accés a les places convocades, i també el doctorat.

6.2. No es tenen en compte les assignatures de religió, idiomes, ètica, formació política i educació física, ni les qualificacions de matèries de lliure elecció.

6.3. D'acord amb els plans d'estudis vigents, les puntuacions de les assignatures troncals, obligatòries i optatives són ponderades pel nombre de crèdits adscrits a cada una, i es dividix la suma pel total de crèdits de cada matèria. No és valoren les qualificacions de les matèries de lliure configuració.

6.4. En relació amb tot això, es pondera adequadament l'expedient acadèmic segons els pla d'estudis vigent en el moment de la publicació de cada convocatòria.

6.5. La puntuació màxima ha de ser equivalent al 10 per cent de la puntuació total del barem.

Article 7. Valoració de la formació especialitzada

7.1. En este apartat es valora com a mínim:

7.1.1. Els títols oficials de les especialitats sanitàries que es determinen, així com, si és el cas, els períodes de formació i residència anteriors a l'adquisició d'estos títols.

7.1.2. Els cursos, cursos superiors, diplomes o màsters impartits per centres universitaris, servicis de salut o conselleries de salut de les comunitats autònomes, el Ministeri de Sanitat i Consum, el Ministeri d'Administracions Públiques, l'Institut Valencià d'Administració Pública o equivalents, l'Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut i també les escoles de salut pública adscrites a qualsevol dels organismes esmentats.

7.1.3. Els cursos de formació contínua i continuada, i també els cursos impartits per centres acreditats o reconeguts per a la docència i que compten amb el reconeixement de l'organisme competent en matèria d'educació o sanitat de l'administració pública corresponent.

7.2. Característiques generals de les activitats formatives:

7.2.1. Les activitats formatives han de concordar amb la categoria concreta objecte de les places convocades.

7.2.2. Els cursos han de ser impartits per centres acreditats o reconeguts per a la docència i que compten amb el reconeixement de l'organisme competent en matèria d'educació o sanitat de l'administració pública corresponent.

7.2.3. En la valoració dels cursos de formació relacionats amb la categoria i l'especialitat en què es concursa, impartits, reconeguts o homologats per universitats o per organismes competents per a la formació del personal sanitari, tenen esta consideració els convocats dins del pla de formació dels empleats públics al servici de la Generalitat, inclosos els cursos homologats de les organitzacions sindicals que signen de l'acord de formació contínua en les administracions públiques.

7.2.4. En cap cas es puntuen en este epígraf els cursos de valencià i d'altres idiomes, ni els cursos pertanyents a una carrera universitària, cursos de doctorat i dels instituts diferents de les universitats quan formen part del pla d'estudis del centre, ni els cursos derivats de processos selectius, de promoció interna, de plans d'ocupació i d'adaptació del règim jurídic a la naturalesa de les places que s'ocupen.

7.2.5. Es consideren cursos de caràcter genèric els relacionats amb informàtica, estadística, prevenció de riscos laborals, ordenació, planificació i gestió sanitària i la resta que siguen de naturalesa semblant que incidisquen en la formació general dels empleats públics, llevat que l'aspirant pertanga a una categoria amb la qual hagen de valorar-se els cursos com a relacionats directament.

7.2.6. Tot això ha d'estar relacionat amb les funcions de les places convocades. La puntuació màxima és equivalent al 30 per cent de la puntuació total del barem.

Article 8. Valoració de l'experiència professional

8.1. En este apartat es valoren els servicis prestats en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut gestionades directament o indirectament d'acord amb el que establix la Llei 15/1997, de 25 d'abril, o altres administracions públiques, incloses les de la Unió Europea, o, si és el cas, en institucions acreditades per a la formació de l'especialitat de què es tracte o en institucions sanitàries d'un país estranger, fets per un conveni o acords d'assistència sanitària amb el país esmentat els quals hagen sigut expressament autoritzats a la persona interessada pel Ministeri de Sanitat i Consum.

8.2. També es valoraen els servicis prestats en llocs directius o càrrecs intermedis en centres sanitaris públics.

8.3. També es valoren els servicis prestats en el Ministeri de Sanitat i Consum, la conselleria de Sanitat, l'INSALUT, les conselleries de salut i els servicis de salut de les comunitats autònomes, exercint llocs com alts càrrecs o de lliure designació, llocs inclosos en les llistes de llocs de treball o plantilles dels organismesesmentats, i llocs dependents dels organismes esmentats amb funcions d'inspecció de servicis sanitaris.

8.4. També es valoren els servicis prestats en altres administracions públiques en la mateixa categoria a què s'opta.

8.5. També es valoren els servicis prestats en fundacions per a la investigació d'hospitals públics, sempre que conste acreditada una relació contractual, funcionarial o estatutària de prestació de servicis.

8.6. Al personal del SAMU i al personal nomenat per a guàrdies o atenció continuada, per cada 130 hores se li computa un mes de treball, o la part que corresponga proporcionalment. Si dins d'un mes natural s'han fet més de 130 hores, només pot valorar-se un mes, i l'excés d'hores efectuat no pot ser aplicat per al còmput de servicis prestats establits en la regla anterior.

8.7.Al personal nomenat com a tècnic en les unitats docents, els servicis prestats se li valoren com a prestats en la categoria o especialitat bàsica a què opte.

8.8. Igualment, al personal que siga metge de família i haja prestat servicis com a pediatre en equips d'Atenció Primària, estos servicis se li valoren com a exercits en una plaça bàsica de metge d'equip d'Atenció Primària.

8.9. La puntuació màxima ha de ser equivalent al 45 per 100 de la puntuació total del barem.

Article 9. Valoració d'altres activitats

9.1. En este apartat es valoren, com a mínim, les activitats científiques, docents i d'investigació, i les activitats esmentades han d'estar relacionades amb les funcions de les places convocades.

9.2. En la valoració dels treballs científics i d'investigació que hagen sigut publicats en llibres o revistes prestigiosos en l'àmbit de la categoria respectiva i l'especialitat a què es concursa, apreciats pel tribunal, els llibres i publicacions han de tindre, en tots els casos, respectivament, l'ISBN o ISSN acreditatiu, i els treballs només poden ser valorats una vegada.

9.3.La puntuació màxima ha de ser equivalent al 10 per cent de la puntuació total del barem.

Article 10. Valoració dels coneixements de valencià

10.1. Els coneixements de valencià es valoren d'acord amb els certificats expedits o homologats per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, d'acord amb l'escala dels annexos.

10.2. La valoració dels coneixements de valencià s'efectua puntuant exclusivament el nivell més alt obtingut.

10.3. Únicament es valoren els certificats expedits per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. No és suficient la justificació simple d'haver participat en les proves, sinó que s'han d'haver superat dins del termini de presentació d'instàncies. Per a això, s'han de tindre en compte les homologacions i convalidacions previstes en l'Orde de 16 d'agost de 1994, de la conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i les seues modificacions posteriors.

10.4. La puntuació màxima ha de ser equivalent al 5 per cent de la puntuació total del barem.

Article 11. Criteri de desempat en igualtat de puntuació

Superats els exercicis de la fase d'oposició i baremats els mèrits de tots els aspirants aprovats, en el cas d'empat en la puntuació total del concurs oposició, es resol a favor de l'aspirant amb més puntuació en la fase d'oposició i, si persistix l'empat, es resol a favor de l'aspirant amb més puntuació en l'epígraf de valoració del treball fet en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut o d'altres administracions públiques. Si persistix la igualtat, se seguix la mateixa pauta respecte als epígrafs següents, si fóra necessari, i en eixe mateix orde. Si la igualtat es manté, s'adjudica la plaça a l'aspirant de major edat.

València, 7 de maig de 2007

El conseller de Sanitat

RAFAEL BLASCO CASTANY

ANNEX I

Barem de mèrits del personal facultatiu

1. Formació acadèmica, fins a un màxim de 10 punts

1.1. Estudis de llicenciatura, fins a un màxim de 5 punts

Per cada matrícula d'honor: 5 punts.

Per cada excel·lent: 4 punts.

Per cada notable: 2 punts.

La suma de les puntuacions es dividix pel nombre total d'assignatures obligatòries o troncals avaluades en el pla d'estudis.

1.2. Estudis de doctorat, fins a un màxim de 5 punts

1.2.1. Sistema anterior a l'establit pel Reial Decret 185/1985:

Grau de llicenciatura: 1 punt.

Superació de la totalitat dels cursos de doctorat: 1 punt.

1.2.2. Sistema establit pel Reial Decret 185/1985 o pel Reial Decret 778/1998:

Aspirants que han obtingut els 32 crèdits del programa de doctorat: 1 punt.

Reconeixement de suficiència investigadora o DEA: 1 punt.

Els apartats 1.2.1 i 1.2.2 s'exclouen entre si.

1.2.3. Grau de doctor: 2 punts. Si este grau s'ha aconseguit amb la qualificació cum laude, se suma 1 punt més.

2. Formació especialitzada, fins a un màxim de 30 punts

2.1. Titulats superiors que hagen complit el període complet de formació com a residents en l'especialitat de què es tracta (certificat MIR, QUIR, FIR, PIR, BIR..): 22 punts.

2.2. Titulats superiors que hagen complit el període complet de formació com a residents en un centre estranger amb un programa reconegut de docència per a postgraduats de l'especialitat de què es tracta i amb el títol convalidat pel Ministeri d'Educació i Ciència: 22 punts.

2.3. Per formació com a especialista en centres acreditats per a la docència en l'especialitat de què es tracta, per un mínim de 2 anys: 8 punts.

2.4. Haver complit el període complet de formació com a resident en qualsevol especialitat (certificat MIR, QUIR, FIR, PIR, BIR...): 15 punts.

2.5. Haver complit el període complet de formació com a residents en un centre estranger amb un programa reconegut de docència per a postgraduats en qualsevol especialitat i amb un títol convalidat pel Ministeri d'Educació i Ciència: 15 punts.

2.6. Per formació com a especialista en centres acreditats per a la docència en qualsevol especialitat, per un mínim de 2 anys: 5 punts.

Els apartats 2.4, 2.5 i 2.6 únicament es valoren en les convocatòries per a la cobertura de places de les categories per a les quals no s'exigisca una especialitat com a requisit.

Els apartats 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 i 2.6 s'exclouen entre si.

2.7. Es valoren els cursos, cursos superiors, diplomes o màsters que hagen sigut cursats per la persona interessada, d'acord amb l'article 7, segons l'escala següent, fins a un màxim de 8 punts.

Per la realització de màsters, fins a un màxim de 3 punts.

Per cada màster: 1 punt.

Per la realització de cursos o diplomes de duració igual o superior a 100 hores lectives, fins a un màxim de 3 punts.

Per cada curs superior o diploma: 0,75 punts.

Per la realització de cursos d'una duració entre 20 i 100 hores lectives, fins a un màxim de 3 punts.

Per cada curs de 40 o més hores de duració: 0,40 punts.

Per cada curs de 20 o més hores de duració: 0,20 punts.

3. Experiència professional, fins a un màxim de 45 punts

3.1. Per cada mes complet de servicis prestats en la mateixa categoria i especialitat en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut: 0,30 punts.

3.2. Per cada mes complet de servicis prestats en un lloc d'alt càrrec, càrrecs intermedis, llocs directius o de lliure designació, o llocs amb funcions d'inspecció de servicis sanitaris, segons l'article 8: 0,20 punts.

3.3. Per cada mes complet de servicis prestats en una categoria diferent en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut: 0,15 punts.

3.4. Per cada mes complet de servicis prestats de caràcter assistencial o de coordinació i direcció en programes de cooperació internacional per convenis o acords organitzats o autoritzats per l'administració pública: 0,15 punts.

3.5. Per cada mes complet de servicis prestats en la mateixa categoria i especialitat en qualsevol administració pública o en institucions acreditades per a la formació de l'especialitat de què es tracte: 0,05 punts.

3.6. No es poden valorar per més d'un apartat servicis prestats simultàniament.

4. Altres activitats, fins a un màxim de 10 punts

4.1. Per haver fet treballs científics i d'investigació, d'acord amb la taula de càlcul següent, fins a un màxim de 6 punts:

Nacionals

Publicacions: 0,5

Capítols de llibre: 0.7

Llibres: 1

Internacionals

Publicacions: 1

Capítols de llibre: 1,4

Llibres: 2

4.2. Professor associat, o titular o catedràtic en ciències de la salut en hospitals amb un conveni específic amb la universitat i amb programa de docència pregraduada, fins a un màxim de 2 punts.

Per cada curs acadèmic complet: 0,50 punts.

4.3. Per formar part de comissions clíniques de control de qualitat acreditades en institucions sanitàries públiques, amb una certificació emesa pel director de la comissió, fins a un màxim d'1 punt.

Per cada 12 mesos: 0,25 punts.

4.4. Per activitats com a tutor de residents, haber rebut beques d'estudi o d'investigació, i també per tindre altres mèrits o haver fet activitats rellevants relacionades amb l'especialitat, no previstes en els apartats anteriors, fins a un màxim d'1 punt.

5. Coneixements de valencià, fins a un màxim de 5 punts

Certificat de coneixements orals: 2 punts.

Certificat de grau elemental: 3 punts.

Certificat de grau mitjà: 4 punts.

Certificat de grau superior: 5 punts.

ANNEX II

Barem de mèrits del personal sanitari dels grups

A, B, C i D i del personal de gestió i servicis

dels grups A, B i C

1. Formació acadèmica, fins a un màxim de 10 punts

1.1. Estudis de llicenciatura o diplomatura o batxiller o cicles formatius de grau superior o mitjà, fins a un màxim de 5 punts.

Per cada matrícula d'honor: 5 punts.

Per cada excel·lent: 4 punts.

Per cada notable: 2 punts.

La suma de les puntuacions es dividix pel nombre total d'assignatures obligatòries o troncals avaluades en el pla d'estudis.

S'ha de ponderar adequadament l'expedient acadèmic, fent les equivalències oportunes d'acord amb els plans d'estudis vigents.

1.2. Estudis de doctorat, fins a un màxim de 5 punts.

1.2.1. Sistema anterior a l'establit pel Reial Decret 185/1985:

Grau de llicenciatura: 1 punt.

Superació de la totalitat dels cursos de doctorat: 1 punt.

1.2.2. Sistema establit pel Reial Decret 185/1985 o RD 778/1998:

Aspirants que han obtingut els 32 crèdits del programa de doctorat: 1 punt

Reconeixement de suficiència investigadora o DEA: 1 punt.

Els apartats 1.2.1 i 1.2.2 s'exclouen entre si.

1.2.3. Grau de doctor: 2 punts. Si este grau s'ha aconseguit amb la qualificació cum laude, se suma 1 punt més.

2. Formació especialitzada, fins a un màxim de 30 punts

2.1. Tindre una altra llicenciatura o diplomatura o títol de formació professional relacionats amb les funcions del lloc i la categoria a què s'opta, diferents i d'un nivell no inferior a la titulació requerida com a requisit en la convocatòria, 10 punts.

2.2. Exclusivament aplicat al personal sanitari: tindre qualsevol de les especialitats d'infermeria següents: 15 punts.

– Infermeria Obstetricoginecològica

– Infermeria de Salut Mental

– Infermeria Geriàtrica

– Infermeria del Treball

– Infermeria d'Atencions Medicoquirúrgiques

– Infermeria Familiar i Comunitària

– Infermeria Pediàtrica

Les especialitats anteriors es puntuen llevat que s'exigisquen com a requisit de participació en la convocatòria.

Els apartats 2.1 i 2.2 s'exclouen entre si.

2.3 Es valoren els cursos, cursos superiors, diplomes o màsters que hagen sigut cursats per la persona interessada d'acord amb l'article 7, segons l'escala següent, fins a un màxim de 20 punts.

Per la realització de màsters, fins a un màxim de 8 punts:

Per cada màster: 2 punts.

Per la realització de cursos o diplomes de més de 100 hores lectives, fins a un màxim de 6 punts:

Per cada curs superior o diploma: 0,75 punts.

Per la realització de cursos d'una duració entre 20 i 100 hores lectives, fins a un màxim de 6 punts:

Per cada curs de 40 o més hores de duració: 0,40 punts.

Per cada curs de 20 o més hores de duració: 0,20 punts.

3. Experiència professional, fins a un màxim de 45 punts.

3.1. Per cada mes complet de servicis prestats en la mateixa categoria i especialitat en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut: 0,30 punts.

3.2. Per cada mes complet de servicis prestats en un lloc d'alt càrrec, càrrecs intermedis, llocs directius o de lliure designació, o llocs amb funcions d'inspecció de servicis sanitaris, segons l'article 8: 0,20 punts.

3.3. Per cada mes complet de servicis prestats en una categoria diferent en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut: 0,15 punts.

3.4. Per cada mes complet de servicis prestats de caràcter assistencial o de coordinació i direcció en programes de cooperació internacional per convenis o acords organitzats o autoritzats per l'administració pública: 0,15 punts.

3.5. Per cada mes complet de servicis prestats en la mateixa categoria i especialitat en qualsevol administració pública o en institucions acreditades per a la formació de l'especialitat que es tracte: 0,05 punts.

3.6. No es poden valorar per més d'un apartat servicis prestats simultàniament.

4. Altres activitats, fins a un màxim de 10 punts.

4.1. Per haver fet treballs científics i d'investigació, d'acord amb la taula de càlcul següent, fins a un màxim de 6 punts:

Nacionals

Publicacions: 0,5

Capítols de llibre: 0,7

Llibres: 1

Internacionals

Publicacions: 1

Capítols de llibre: 1,4

Llibres: 2

4.2. Professor associat, o titular o catedràtic en ciències de la salut, fins a un màxim de 2 punts.

Per cada curs acadèmic complet: 0,50 punts.

4.3. Per formar part de comissions clíniques de control de qualitat acreditades en institucions sanitàries públiques, amb una certificació emesa pel director de la comissió, fins a un màxim d'1 punt.

Per cada 12 mesos: 0,25 punts.

4.4. Per activitats com a tutor de residents, haver rebut beques d'estudi o d'investigació, i també per tindre altres mèrits o haver fet activitats rellevants relacionades amb l'especialitat, no previstes en els apartats anteriors, fins a un màxim d'1 punt.

5. Coneixements de valencià, fins a un màxim de 5 punts

Certificat de coneixements orals: 2 punts.

Certificat de grau elemental: 3 punts.

Certificat de grau mitjà: 4 punts.

Certificat de grau superior: 5 punts.

ANNEX III

Barem de mèrits del personal de gestió

i servicis dels grups D i E

1. Experiència professional, fins a un màxim de 45 punts

1.1. Per cada mes complet de servicis prestats en la mateixa categoria en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut: 0,30 punts.

1.2. Per cada mes complet de servicis prestats en una categoria diferent en institucions sanitàries del Sistema Nacional de Salut: 0,15 punts.

1.3. Per cada mes complet de servicis prestats en cooperació internacional per mitjà de convenis o acords organitzats o autoritzats per l'administració pública: 0,15 punts.

1.4. Per cada mes complet de servicis prestats en la mateixa categoria en qualsevol administració pública: 0,05 punts.

1.5. No poden valorar-se per més d'un apartat servicis prestats simultàniament.

2. Activitats formatives, fins a un màxim de 50 punts

2.1. Es valoren els cursos de formació i perfeccionament relacionats directament amb la categoria a què es concursa, de duració igual o superior a 10 hores, que hagen sigut cursats per la persona interessada, d'acord amb l'escala següent, fins a un màxim 35 punts:

De 100 o més hores de duració: 5,00 punts.

De 75 o més hores de duració: 4,00 punts.

De 50 o més hores de duració: 2,00 punts.

De 25 o més hores de duració: 1,00 punt.

De 15 o més hores de duració: 0,50 punts.

De 10 o més hores de duració: 0,25 punts.

2.2. La resta de cursos de formació i perfeccionament relacionats amb la formació dels empleats públics, de caràcter genèric, de duració igual o superior a 10 hores, que hagen sigut cursats per la persona interessada, es valoren d'acord amb l'escala següent, fins a un màxim de 10 punts:

De 100 o més hores de duració: 2,00 punts.

De 75 o més hores de duració: 1,50 punts.

De 50 o més hores de duració: 1,00 punt.

De 25 o més hores de duració: 0,50 punts.

De 15 o més hores de duració: 0,20 punts.

De 10 o més hores de duració: 0,10 punts.

2.3. Es valora haver fet activitats científiques, docents i d'investigació no arreplegades en apartats anteriors, fins a un màxim de 5 punts.

3. Coneixements de valencià, fins a un màxim de 5 punts

Certificat de coneixements orals: 2 punts.

Certificat de grau elemental: 3 punts.

Certificat de grau mitjà: 4 punts.

Certificat de grau superior: 5 punts.

Mapa web