Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDE de 31 d'octubre de 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aprova el barem aplicable a les convocatòries per a la provisió de places de cap de servici i de cap de secció de caràcter assistencial en les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 4634 de 20.11.2003
Número identificador:  2003/X12249
Referència Base de Dades:  5093/2003
 ORDE de 31 d'octubre de 2003, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'aprova el barem aplicable a les convocatòries per a la provisió de places de cap de servici i de cap de secció de caràcter assistencial en les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat. [2003/X12249]

La provisió de places de cap de servici i de cap de secció de caràcter assistencial es regula en el capítol V del Decret 7/2003, de 28 de gener, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el Reglament de Selecció i Provisió de Places de Personal Estatutari al Servici d'Institucions Sanitàries de la Generalitat Valenciana.

L'article vint-i-nou del mateix decret assenyala que la convocatòria pública per a la provisió d'eixes places ha de constar de la fase de valoració del currículum i de la fase d'exposició pública davant de la comissió de valoració del projecte tècnic presentat, i que cada una de les fases es pot valorar amb un màxim de 15 punts. Per tant, esta és la puntuació màxima de la valoració del currículum.

Des de l'aprovació del decret no s'ha aprovat un barem de mèrits per a facultatius especialistes d'àrea, i atés que tradicionalment el barem aplicable a la provisió de places de cap de servici i de cap de secció de caràcter assistencial ha sigut el mateix que s'utilitzava per a l'accés a les places de facultatiu especialista d'àrea, resulta convenient, en nom del principi de seguretat jurídica, desplegar el barem per a l'avaluació del currículum professional de les convocatòries de caps de servici i de caps de secció seguint les línies bàsiques dels barems de mèrits de processos selectius per a la cobertura de places de personal estatutari dependent d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat que figura com a annex del text reglamentari esmentat.

Per tot això, i fent ús de les competències que m'atorga el Decret 116/2003, d'11 de juliol del Consell de la Generalitat; i segons que preveu la disposició addicional primera del Decret 7/2003,

ORDENE

Article únic

Aprovar el barem que s'ha d'aplicar a les convocatòries per a la provisió de places de cap de servici i de cap de secció, que figura com a annex de la present orde.

València, 31 d'octubre de 2003

El conseller de Sanitat,

VICENTE RAMBLA MOMPLET

ANNEX

Barem aplicable a les convocatòries per a la provisió de places de cap de servici i de cap de secció de caràcter assistencial en les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat.

Formació acadèmica

La puntuació màxima per l'apartat de formació acadèmica és d'1,5 punts

1. Per cada matrícula d'honor o excel·lent durant els estudis de llicenciatura: 0,05 punts

Per cada notable: 0,025 punts

No han de valorar-se les assignatures de religió, idiomes, ètica, formació política i educació física.

(Puntuació màxima: 0,8 punts).

2. Grau de doctor: 0,6 punts

Grau de doctor cum laude: 0,7 punts

Formació especialitzada

La puntuació màxima per l'apartat de formació especialitzada és de 4,5 punts

3. a) Titulats superiors que hagen complit el període complet de formació com a resident en l'especialitat que es tracta (Certificat MIR): 3 punts.

b) Haver superat convocatòria nacional per a optar a places MIR i que no haja completat el programa. Per cada any complet en l'especialitat de la qual es tracta: 0,6 punts.

c) Titulats superiors que hagen complit el període complet de formació com a residents en centre estranger amb programa reconegut de docència per a postgraduats en l'especialitat de la qual es tracta, i amb títol convalidat pel Ministeri d'Educació i Ciència: 3 punts.

d) Per formació com a especialista en centres acreditats per a la docència, en l'especialitat de què es tracta, per un mínim de dos anys: 1,5 punts.

(Els apartats a, b, c, d són excloents entre si)

4. Per assistència a cursos superiors, diplomes o màsters impartits per centres universitaris, servicis de salut o conselleries de salut de les comunitats autònomes, Ministeri de Sanitat i Consum, Ministeri d'Administracions Públiques, Institut Valencià d'Administració Pública o equivalents, Escola Valenciana d'Estudis per a la Salut així com les escoles de Salut Pública adscrites a qualsevol dels organismes citats; cursos de formació contínua i continuada així com els cursos impartits per centres acreditats per a la docència i que compten amb el reconeixement de l'organisme competent en matèria d'educació o sanitat de la corresponent administració pública, que seran valorats de la manera següent:

– Per assistència a cursos d'una duració entre 40 i 100 hores lectives. Per cada curs: 0,05 punts

Puntuació màxima: 0,30

– Per assistència a cursos o diplomes de més de 100 hores lectives. Per cada curs: 0,10 punts

Puntuació màxima: 0,50

– Per assistència a màster. Per cada màster: 0,20 punts

Puntuació màxima: 1 punt

Tot això ha d'estar relacionat amb les funcions corresponents a les places convocades.

Experiència professional

La puntuació global en l'apartat d'experiència professional no pot d'excedir els 6,75 punts

5. Per cada mes de servicis prestats en propietat en l'especialitat de què es tracta en servicis jerarquitzats d'institucions sanitàries de la Seguretat Social o en institucions amb programa acreditat per a la docència per la comissió nacional de què es tracta, o en institucions sanitàries de país estranger realitzades en virtut de conveni o acords d'assistència sanitària amb eixe país l'exercici del qual haja sigut expressament autoritzat al facultatiu en qüestió pel Ministeri de Sanitat i Consum: 0,05 punts

6. Per cada mes de servicis prestats en propietat en servicis no jerarquitzats de la Seguretat Social en l'especialitat de què es tracta: 0,05 punts.

7. Per cada mes de servicis prestats com a interí, contractat o eventual en els servicis jerarquitzats de les institucions sanitàries de la Seguretat Social en l'especialitat de què es tracta: 0,05 punts.

8. Per cada mes de servicis prestats com a interí, contractat o eventual en els servicis no jerarquitzats de les institucions sanitàries de la Seguretat Social en l'especialitat de què es tracta: 0,05 punts.

(La suma dels apartats 5, 6, 7 i 8 no podrà excedir els 5 punts).

9. Per servicis prestats en llocs de caràcter directiu en centres sanitaris públics. Així com per servicis prestats en el Ministeri de Sanitat i Consum, Conselleria de Sanitat, Insalud, conselleries de salut i servicis de salut de les comunitats autònomes, exercint llocs com a alt càrrec o de lliure designació; llocs inclosos en les relacions de llocs de treball o plantilles d'eixos organismes, així com llocs dependents d'eixos organismes amb funcions d'inspecció de servicis sanitaris.

Per cada mes: 0,05 punts.

10. Per cada període de 4 anys de servicis prestats en propietat o amb nomenament provisional en servicis jerarquitzats dependents de l'administració pública o en institucions del sistema nacional de salut en l'especialitat de què es tracta:

a) com a cap de secció: 0,6 punts

b) com a cap de servici: 1 punt

La suma dels apartats 9 i 10 no pot excedir els 3 punts.

Altres activitats

La suma dels apartats 11 i 12 no podrà excedir els 1,5 punts.

11. Professor associat en ciències de salut en hospitals amb conveni específic amb universitat i amb programa de docència pregraduada, per cada curs acadèmic complet, i, fins a un màxim de 0,5 punts: 0,1 punts

12. Per treballs científics i d'investigació publicats en llibres o revistes de reconegut prestigi en l'àmbit sanitari de la respectiva especialitat a què es concursa, apreciats pel tribunal, fins a un màxim d'1 punt.

Coneixements de valencià

13. El coneixement del valencià es valorarà fins a un màxim de 0,75 punts quan s'acredite estar en possessió del corresponent certificat expedit o homologat per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià:

1. Grau oral: 0,20 punts

2. Grau elemental: 0,40 punts

3. Grau mitjà: 0,60 punts

4. Grau superior: 0,75 punts.

Mapa web