Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 32/2006, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'Impacte Ambiental.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 5218 de 14.03.2006
Número identificador:  2006/M2895
Referència Base de Dades:  1496/2006
 DECRET 32/2006, de 10 de març, del Consell de la Generalitat, pel qual es modifica el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'Impacte Ambiental. [2006/M2895]

L'experiència adquirida en els anys de gestió des de l'aprovació i l'entrada en vigor del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'Impacte Ambiental, planteja la necessitat d'abordar canvis en la regulació del procediment regulat en este.

Des del moment que coexistixen una diversitat d'administracions que projecten la seua activitat sobre el mateix àmbit territorial i material, és necessari propugnar una racionalització dels treballs burocràtics en esta matèria, per a garantir que les administracions públiques es regisquen en la seua actuació pels criteris d'eficiència. Amb esta finalitat, s'ha introduït com a novetat l'obligació que els instruments d'ordenació territorial siguen aprovats provisionalment per l'ajuntament, amb antelació al sotmetiment al procediment d'avaluació d'impacte ambiental.

De la mateixa manera, cal ressaltar la necessitat de sotmetre al tràmit d'informació pública tots els projectes que requerisquen declaració d'impacte ambiental, i que s'efectue amb anterioritat a la seua remissió a l'òrgan competent en matèria d'impacte, d'acord amb la seua normativa sectorial. La finalitat és aportar a este òrgan tant el certificat del compliment del tràmit d'informació pública com el resultat final en el projecte de les al·legacions presentades.

Esta modificació s'emmarca en el que establix l'article 32.1.6 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que reconeix a la Generalitat la competència per a escometre el desenrotllament legislatiu en el marc de les competències bàsiques fixades per l'estat en matèria de protecció del medi ambient. En execució d'esta previsió es va aprovar la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'Impacte Ambiental, la disposició final segona de la qual faculta el Consell de la Generalitat per al desplegament reglamentari d'esta, d'esta manera es va aprovar el Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'Impacte Ambiental.

Per tot això, s'han complit els tràmits procedimentals previstos en l'article 49 bis de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de Territori i Habitatge, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 10 de març de 2006,

DECRETE

Article 1

Totes les referències a l'Agència del Medi Ambient que es fan en el text del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, queden substituïdes pel terme «òrgan ambiental competent».

Article 2

Es modifiquen els articles següents i annexos del Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'impacte ambiental, aprovat pel Decret 162/1990, de 15 d'octubre, del Consell de la Generalitat, que queden redactats de la manera següent:

Article 2. Estudi, avaluació, declaració, estimació d'impacte ambiental, projecte, titular del projecte i autoritat competent substantiva

2. Avaluació d'impacte ambiental: és el procediment que permet apreciar els efectes que l'execució d'un determinat projecte, obra o activitat causa sobre el medi ambient.

6. Projecte: és el document tècnic previ a l'execució d'una construcció, instal·lació, obra o qualsevol altra activitat, que la definix o la condiciona de manera necessària, particularment pel que fa a la localització i l'explotació, com també a qualsevol altra intervenció sobre el medi ambient, incloses les destinades a la utilització dels recursos naturals i la realització de plans i programes, incloent els instruments d'ordenació del territori. Els estudis informatius de projectes de carreteres tindran la consideració de projecte a l'efecte del present reglament.

8. Autoritat competent de medi ambient o òrgan ambiental: és aquella a la qual, en l'administració de la Generalitat, li corresponga l'exercici de les competències en matèria d'impacte ambiental.

Article 5. Òrgan mediambiental

L'òrgan mediambiental a qui correspon efectuar l'avaluació d'impacte ambiental és l'òrgan superior jeràrquic dependent de la conselleria competent en matèria de medi ambient.

Al titular d'este li correspon dictar les resolucions en matèria d'avaluació d'impacte ambiental.

Article 8. Característiques generals del projecte, alternatives i solucions

2. L'estudi d'impacte ambiental contindrà l'examen de les distintes alternatives tècnicament viables, i la justificació de la solució proposada, amb descripció de les exigències previsibles en el temps, amb vista a la utilització del sòl i altres recursos naturals.

Article 15. Autoria

1. L'estudi d'impacte ambiental ha d'estar subscrit per titulat expert en alguna de les diferents matèries de naturalesa ambiental que estiguen en relació amb el projecte concret subjecte a avaluació, i visat pel col·legi professional corresponent. El firmant assumix amb la seua firma la responsabilitat del contingut de l'estudi d'impacte ambiental.

2. Si són diversos els autors, estarà identificat individualment cada expert i la matèria de l'estudi de la qual s'ha fet càrrec. En estos casos, l'elaboració de l'estudi d'impacte ambiental ha de ser dirigida i coordinada per un dels autors, que serà qui assumisca la responsabilitat del seu contingut, i serà visat pel col·legi professional del tècnic que figure com a director d'este.

Article 21. Remissió de l'expedient

1. Els projectes que han de sotmetre's a la declaració d'impacte ambiental es presentaran davant de l'òrgan administratiu amb competència substantiva en la matèria.

2. Amb caràcter previ a la resolució administrativa que s'adopte per a la realització o, si és el cas, l'autorització de l'obra, instal·lació o activitat de què es tracte, l'òrgan competent en matèria substantiva remetrà l'expedient a l'òrgan ambiental, acompanyat, si és el cas, de les observacions que crega oportunes, a fi que este últim formule una declaració d'impacte ambiental, en la qual es determinen les condicions que han d'establir-se per a l'adequada protecció del medi ambient i els recursos naturals.

3. L'expedient a què es referix el número anterior estarà integrat, almenys, pels documents tècnics del projecte, l'estudi d'impacte ambiental i el certificat del resultat de la informació pública, incloent la còpia de les al·legacions presentades de caràcter ambiental, com també la contestació a estes efectuada per l'òrgan amb competència substantiva en la matèria.

4. En el cas d'instruments d'ordenació territorial, en l'expedient a què es referix l'apartat 2 anterior, ha d'incloure's, necessàriament, el certificat de l'aprovació provisional del projecte pel ple de l'ajuntament o òrgan competent d'acord amb la legislació urbanística, en el qual quedaran clarament inserides, si és el cas, les modificacions introduïdes en la documentació aprovada inicialment.

5. Qualsevol modificació que supose un canvi substancial o significatiu del projecte original es presentarà, si és el cas, davant de l'òrgan ambiental per l'òrgan amb competència substantiva en la matèria subjecta a avaluació d'impacte ambiental, i ha de constar obligatòriament en l'expedient l'acreditació de la realització de la fase d'informació pública del projecte modificat, com també la còpia de la contestació a les al·legacions d'este.

Article 22. Informació pública

Preceptivament, tots els projectes que requerisquen la declaració d'impacte ambiental han de ser sotmesos al tràmit d'informació pública.

Si en el procediment substantiu no està previst el tràmit d'informació pública, l'òrgan mediambiental sotmetrà directament el referit estudi d'impacte ambiental al tràmit d'informació pública durant un termini de trenta dies, perquè els que es consideren afectats d'alguna manera per la realització del projecte puguen fer les observacions pertinents. L'anunci d'este tràmit es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

En tot cas, l'òrgan ambiental pot demanar els informes que considere oportuns.

Article 24. Declaració d'impacte ambiental

La declaració d'impacte ambiental determinarà, només a l'efecte ambiental, la conveniència o no de realitzar el projecte i, en cas afirmatiu, fixarà les condicions en què haja de realitzar-se. En cas contrari, es qualificarà negativament si les alteracions previsibles no es consideren admissibles.

Article 25. Remissió de la declaració d'impacte ambiental

En el termini de dos mesos següents a la recepció de l'expedient a què es referix l'article 21, l'òrgan mediambiental remetrà la declaració d'impacte ambiental a l'òrgan competent en matèria substantiva.

Quan haja de portar-se a terme la informació pública en compliment del que disposa l'article 22, o l'ampliació de l'estudi d'impacte ambiental prevista en l'article 23, el termini de dos mesos a què es referix el paràgraf precedent començarà a comptar-se des de la recepció del resultat de la informació pública o des de la recepció de l'ampliació requerida.

ANNEX I

2. Energia.

g) Transport i distribució d'energia elèctrica quan el transport no isca del territori de la Comunitat Valenciana i l'aprofitament de la seua distribució no afecte una altra comunitat autònoma, sempre que existisca alguna de les circumstàncies següents:

. Quan la tensió nominal entre fases siga igual o superior a 132 KV.

. Quan es tracte de línies de més de 20 KV que travessen, en tot o en part, parcs o paratges naturals, o altres espais naturals protegits mitjançant un decret de la Generalitat.

3. Extracció i transformació de minerals no energètics i productes derivats. Indústries químiques.

c.1. Materials de construcció (substàncies argiloses, roques i pissarres, àrids naturals i per esquerdat, algeps, roques ornamentals).

6. Recuperació i/o eliminació de productes i el seu emmagatzemament.

a) Instal·lacions de tractament i/o eliminació de rebutjos i residus sòlids urbans.

a.1. Instal·lacions d'incineració i coincineració de residus no perillosos incloses en l'àmbit del Reial decret 653/2003, de 30 de maig.

a.2. Instal·lacions d'eliminació de residus no perillosos amb capacitat superior a 100 tones diàries, diferents de l'eliminació per mitjà de depòsit a abocador.

a.3. Instal·lacions de valorització i eliminació de residus urbans no recollits selectivament.

a.4. Abocadors de residus no perillosos.

b) Plantes depuradores d'aigües, de nova construcció i les seues modificacions, situades en terrenys seminaturals, naturals o incultes classificats com a sòl no urbanitzable, quan es projecten per a més de 100.000 habitants equivalents, com també el sistema de col·lectors corresponent, excepte en els casos que porten a terme característiques i traçat recollits en instruments d'ordenació del territori amb declaració d'impacte ambiental positiva. Emissaris submarins i la seua ampliació.

c) Desballestament i/o emmagatzemament de ferralla:

c.1. Centres de tractament de vehicles al final de la seua vida útil, d'acord amb la definició del Reial decret 1383/2002, de 20 de desembre.

c. 2. Altres instal·lacions de desballestament i/o emmagatzemament de ferralla.

d) Instal·lacions d'eliminació o tractament de residus perillosos per incineració, tractament físic i/o químic, o emmagatzemament a terra:

d.1. Instal·lacions de valorització i eliminació de residus perillosos.

d.2. Instal·lacions que realitzen emmagatzemament de residus perillosos a sòl no urbanitzable.

e) Plantes d'emmagatzemament i/o tractament de residus radioactius.

f) Instal·lacions de valorització i eliminació de fangs.

g) Instal·lacions per a la recuperació o destrucció de substàncies explosives.

8. Projectes d'infraestructura.

g) Instruments urbanístics i d'ordenació territorial:

1. Instruments d'ordenació territorial previstos en el títol III de la Llei 4/2004, de 30 de juny, de la Generalitat, d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge.

2. Plans generals i les seues revisions, en tot cas. Les modificacions del Pla General només quan afecten sòl classificat com a no urbanitzable o impliquen la implantació o la modificació de l'ús industrial a sòl urbanitzable.

3. Plans parcials i plans especials, fins i tot les seues modificacions, quan afecten sòl classificat com a no urbanitzable o impliquen la modificació de les condicions de l'ús industrial establides pel Pla general a sòl urbanitzable.

ANNEX II

2. Energia

Transport i distribució d'energia elèctrica quan el transport no isca del territori de la Comunitat Valenciana i l'aprofitament de la seua distribució no afecte una altra comunitat autònoma, sempre que existisca alguna de les circumstàncies següents:

. Que la tensió nominal entre fases siga superior a 20 KV i inferior a 132 KV.

. Els projectes que es relacionen en l'article 63 de la Llei 3/1993, de 9 desembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana.

3. Projectes d'infraestructures

(S'eliminen els epígrafs 3.f, 3.g i 3.h del Decret 162/1990, de 15 d'octubre, de la Generalitat, i s'afig:)

f) Projectes d'urbanització de plans parcials d'ús industrial, que porten a terme plans generals d'ordenació urbana o normes subsidiàries i complementàries del planejament no sotmesos a avaluació o estimació d'impacte ambiental.

5. Projectes gestió de residus:

a) Instal·lacions d'incineració i coincineració de residus excloses de l'àmbit del Reial Decret 653/2003, de 30 de maig, amb capacitat superior a 50 tones diàries.

b) Instal·lacions d'emmagatzemament i tractament de pneumàtics fora d'ús.

c) Instal·lacions de recepció de vehicles, d'acord amb la definició del Reial Decret 1383/2002, de 20 de desembre.

d) Instal·lacions productores de residus perillosos a sòl no urbanitzable, o que produïsquen quantitats superiors a 50 tones anuals de residus perillosos.

e) Instal·lacions d'emmagatzemament, valorització i eliminació de residus no perillosos a sòl no urbanitzable, diferents de les incloses en l'annex I .

f) Instal·lacions de classificació i reciclatge de residus de construcció i demolició mesclats amb capacitat superior a 50.000 tones anuals que no s'ubiquen en sòl no urbanitzable.

g) Abocadors de residus inerts.

S'elimina l'apartat 4. Instruments urbanístics i d'ordenació territorial.

Disposició final

El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 10 de març de 2006

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Territori i Habitatge,

RAFAEL BLASCO CASTANY

Mapa web