Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 14/2014, de 24 de gener, del Consell, pel qual s'atribuïx a la Conselleria de Sanitat la gestió dels llocs de treball i del personal de sanitat ambiental.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7202 de 29.01.2014
Número identificador:  2014/743
Referència Base de Dades:  000875/2014
 
 • Anàlisi documental

  Texto
  Texto Texto2
  Origen de disposició: Conselleria d'Hisenda i Administració Pública;Conselleria Sanitat
  Grup temàtic: Legislació, Ocupació pública
  Matèries: Funció pública Sanitat
  Descriptors:
    Temàtics: funcionari, administració del personal, salari , relació de llocs de treball, Conselleria de Sanitat, personal de la GeneralitatDECRET 14/2014, de 24 de gener, del Consell, pel qual s'atribuïx a la Conselleria de Sanitat la gestió dels llocs de treball i del personal de sanitat ambiental. [2014/743]

PREÀMBULEn desplegament del que establix l'article 54.1 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la disposició final quinta de la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, disposa que el Consell regularà l'assignació a la Conselleria de Sanitat o a les seues entitats autònomes de les funcions i competències previstes en l'esmentada llei, especialment les referides a sanitat ambiental d'acord amb el que disposa l'article 9.2.g de dita llei i, així mateix, articularà la transferència dels recursos humans, materials i financers corresponents a les competències assignades a la Conselleria de Sanitat, que actualment corresponguen a altres conselleries, organismes o institucions de la Generalitat.Pel Decret 4/2014, de 3 de gener, el Consell va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat. L'article 14 d'este Reglament atribuïx a la Direcció General de Salut Pública les competències relatives a la vigilància i control de la sanitat ambiental sobre tots aquells factors que puguen suposar un risc per a la salut i, especialment, la vigilància i control sobre les aigües de consum humà.Per tant, els llocs de treball i el personal, que actualment depenen de departaments distints i realitzen funcions de control de sanitat ambiental que es relacionen en l'article 9.2.g de l'esmentada Llei 4/2005, han de ser traspassats a la Conselleria de Sanitat, i este és l'objecte d'este decret.

Els llocs de treball afectats per este decret, procedents de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient i de la Conselleria Presidència, Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, estan relacionats en els annexos I i II i la seua classificació és de naturalesa funcionarial, sector d'administració especial. Quant a les seues retribucions, ha sigut necessari modificar la taula IX, del personal de salut pública, de les taules retributives d'aplicació al personal d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat a fi d'incloure al personal transferit. La nova taula IX s'inclou com a annex III; i, com a annex IV, s'assigna el grup retributiu a cada un dels llocs traspassats. En la disposició addicional tercera es detallen els canvis de programes pressupostaris.En virtut d'això, vistos els Acords de 6 de febrer de 2012, de les subsecretaries de les conselleries afectades, amb la consulta i negociació prèvia amb les organitzacions sindicals més representatives en la Mesa Sectorial de Sanitat i en la Mesa Sectorial de Funció Pública, d'acord amb el que preveu la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, previs els informes preceptius, a proposta del conseller d'Hisenda i Administració Pública i del conseller de Sanitat, i conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 24 de gener de 2014,

DECRETEArticle 1. Llocs traspassats

En compliment del que disposa la disposició final quinta, en relació amb l'article 9.2.g de la Llei 4/2005, de 17 de juny,, de la Generalitat, de Salut Pública, els llocs de treball dels annexos I i II que actualment figuren en les respectives relacions de llocs de treball de les conselleries de Presidència, Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua i d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, gestionats per la Direcció General de Recursos Humans de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, causen baixa en les mencionades relacions i causen alta en la relació de llocs sanitaris gestionats per la Conselleria de Sanitat, i queden adscrits en els centres de destinació que s'indiquen en els annexos corresponents.Article 2. Consideració de personal sanitari del personal traspassatEl personal adscrit als llocs de treball objecte d'este decret, en tant que exercix funcions de sanitat ambiental, tindrà la consideració de personal sanitari. La gestió i resolució de la totalitat dels seus assumptes correspondrà a la Conselleria de Sanitat. En conseqüència, les atribucions que l'ordenament jurídic vigent atorga a la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública en matèria de funció pública s'entendran referides a la Conselleria de Sanitat, en relació amb el personal i els llocs de treball esmentats.Article 3. Relació jurídica del personal traspassat

El personal que ocupa els llocs de treball objecte d'este decret mantindrà la seua condició de funcionari d'administració especial de l'Administració de la Generalitat i li serà aplicable la Llei 10/2010, de 9 de juliol, de la Generalitat, d'Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana.

Així mateix, una vegada realitzat el traspàs, respecte al lloc que és objecte de nova adscripció, serà donat d'alta en el Registre de Personal Sanitari amb la mateixa situació administrativa que tinga en el Registre de Personal gestionat per la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.Article 4. Retribucions del personal traspassat

1. Com a conseqüència de la seua adscripció a la Conselleria de Sanitat i de la seua consideració de llocs d'institucions sanitàries, als llocs traspassats se'ls assigna un grup retributiu dels previstos en la taula IX, del personal de salut pública, de les taules retributives aplicables al personal de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. L'assignació de grup retributiu és la que es recull en l'annex IV.

2. El personal que, com a conseqüència de l'aplicació del grup retributiu previst en l'apartat anterior, poguera experimentar una minva en les retribucions totals anuals que percebera, se li reconeixerà un complement personal de garantia, que es regirà, quant al seu reconeixement i absorció, pel que disposen les lleis de pressupostos de la Generalitat.DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Altes i baixes en els registres de personal

La Conselleria d'Hisenda i Administració Pública i la Conselleria de Sanitat adoptaran els actes que legal i reglamentàriament siguen procedents, als efectes de donar de baixa en el Registre de Personal i en el de llocs de treball gestionats per la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, i d'alta en el Registre de Personal Sanitari gestionat per la Conselleria de Sanitat, al personal i als llocs de treball inclosos en els annexos I i II, en compliment del que disposa este decret, i s'efectuarà en ambdós unitats les anotacions registrals que procedisquen.

Segona. Modificació de la taula retributiva IX

D'acord amb les competències atribuïdes al Consell per l'article 53 de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, es modifica la taula IX del personal de salut pública, que quedarà com es recull en l'annex III d'este decret.Tercera. Modificacions pressupostàries del capítol I

En compliment del que disposa la disposició final quinta de la Llei 4/2005, la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública durà a terme les mesures d'assignació i transferència de crèdit necessàries per a executar el que preveu este decret, per a la qual cosa es procedirà a donar de baixa en el capítol I del programa 512.10, Gestió i Infraestructures de Recursos Hidràulics i Regadius, de la Conselleria de Presidència, Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, els crèdits pressupostaris necessaris per a satisfer els costos del personal traspassat relacionat en l'annex I. Este crèdit es donarà d'alta en el capítol I del programa 413.10 Salut, de la Conselleria de Sanitat.

També es procedirà a donar de baixa del capítol I del programa 442.50, Qualitat Ambiental, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, els crèdits pressupostaris necessaris per a satisfer els costos del personal traspassat relacionat en l'annex II. Este crèdit es donarà d'alta en el capítol I del programa 412.10, Centres Integrats de Salut Pública, de la Conselleria de Sanitat.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIAÚnica. Abast de la derogació normativa

Queden derogades quantes normes del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa este decret.

DISPOSICIÓ FINALÚnica. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 24 de gener de 2014El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PARTEl conseller d'Hisenda i Administració Pública,

JUAN CARLOS MORAGUES FERREREl conseller de Sanitat,

MANUEL LLOMBART FUERTES

Mapa web