Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDE de 8 de març de 2007, de la Conselleria de Sanitat, per la qual regula la sol·licitud d'inclusió en la carrera professional del personal en situació de servicis especials que ocupa un càrrec directiu.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 5487 de 11.04.2007
Número identificador:  2007/4288
Referència Base de Dades:  4557/2007
 L'article 40 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Servicis de Salut, preveu l'establiment de mecanismes de carrera professional per al personal dels servicis de salut, que és el dret dels professionals a progressar de forma individualitzada com a reconeixement del desenvolupament professional quant a coneixements, experiència i compliment dels objectius de l'organització a la qual presten servicis.

Igualment, l'article 35 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, reconeix el dret a la carrera professional dels nostres professionals sanitaris.

L'article 37 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de les Professions Sanitàries, establix les normes generals del desenvolupament professional. El punt 2 de l'article preveu que el reconeixement del desenvolupament professional és públic i fa l'atribució expressa del grau aconseguit per cada professional en l'exercici del conjunt de funcions que li són pròpies.

El Decret 66/2006, de 12 de maig del Consell, pel qual aprova el sistema de carrera professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, desenvolupa les previsions legals esmentades, regula i fa efectiu en el seu àmbit el dret a la carrera professional, després de la negociació amb les centrals sindicals presents en la Mesa Sectorial de Sanitat, d'acord amb el que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servici de les Administracions Públiques.

Un dels objectius bàsics de la política de la Generalitat Valenciana és la qualitat en la satisfacció de les necessitats i expectatives dels pacients i ciutadans de la Comunitat Valenciana.

La implicació, la participació i la coresponsabilització dels professionals sanitaris, en concret la duta a terme pels professionals que ocupen càrrecs directius, contribuïx de manera determinant a la consecució d'estos objectius en el conjunt del sistema sanitari.

Com a reconeixement d'eixa labor, en desplegament de les disposicions exposades anteriorment, i d'acord amb l'article 44 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià,

ORDENE

Article 1. Requisits

El personal adscrit a les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat que tinga nomenament fix en alguna de les categories per a l'exercici de les quals habiliten les titulacions previstes en els articles 6 i 7 de la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries, que tinga la consideració de personal sanitari d'acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat, i que es trobe en situació de servicis especials i ocupe un càrrec directiu, té dret a percebre el complement de carrera professional.

Article 2. Quantia

El complement de carrera professional es paga en la quantia corresponent al grau que tinga reconegut este personal.

Article 3. Sol·licituds

Les persones interessades han de formular la sol·licitud segons el model que s'inclou com a annex, i que es troba a la seua disposició en les institucions en què presten servicis, i també en el lloc web de la Conselleria de Sanitat (www.san.gva.es).

Les sol·licituds s'han d'adreçar al gerent del Departament de Salut en què presten servicis. Poden presentar-se en les unitats de personal de les institucions on presten servicis, o per mitjà de qualsevol de les formes previstes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons la redacció donada per la Llei 4/1999.

Article 4. Documentació que s'ha d'aportar

Juntament amb la sol·licitud del complement de carrera s'ha de presentar una certificació de servicis prestats en institucions sanitàries públiques. Només es tenen en compte, pel que fa a la sol·licitud de carrera professional, els servicis prestats en categories professionals per a l'exercici dels quals habiliten les titulacions previstes en els articles 6 i 7 de la Llei d'Ordenació de Professions Sanitàries, i sempre que es tracte de categories les funcions de les quals siguen pròpies d'una mateixa professió sanitària.

A fi d'enquadrar la persona interessada inicialment en el grau corresponent de carrera professional, i amb els mateixos requisits assenyalats en el paràgraf anterior, serà computable també el període de formació sanitària especialitzada per mitjà de residència.

Article 5. Efectes econòmics

Els efectes econòmics de l'abonament del complement s'han de retrotraure a l'1 de gener de 2007.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

El personal en situació de servicis especials que ocupa un càrrec directiu que, abans de la publicació d'esta orde, ha sol·licitat la inclusió en la carrera professional seguint el procediment que establix l'Orde de 18 de maig de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual establix el termini i el model de sol·licitud d'inclusió en la carrera professional del personal de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, està exempt de presentar la sol·licitud segons els articles 3 i 4 d'esta orde, i es pren com a vàlida l'anterior, i té, per tant, dret a percebre els efectes econòmics de l'abonament del complement.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

1. Queden derogades totes les normes del mateix rang o d'un rang inferior en el que contradiguen o s'oposen al que disposa esta orde.

2. Queda expressament derogada la disposició addicional de l'Orde de 18 de maig de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual establix el termini i el model de sol·licitud d'inclusió en la carrera professional del personal de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

València, 8 de març de 2007

El conseller de Sanitat,

RAFAEL BLASCO CASTANY

<div id="AquiVaUnaImagen"></div>

Mapa web