Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 149/2002, de 10 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es creen les categories de metge, ATS/DUI, conductor portalliteres del Servici d'Ajuda Mèdica UrgentTexto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 4336 de 16.09.2002
Número identificador:  2002/M9791
Referència Base de Dades:  3964/2002
 DECRET 149/2002, de 10 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es creen les categories de metge, ATS/DUI, conductor portalliteres del Servici d'Ajuda Mèdica Urgent (SAMU) i locutor dels Centres d'Informació i Coordinació d'Emergències (CICU). [2002/M9791]

La creació de les categories de metge SAMU, ATS/DUI SAMU, conductor portalliteres SAMU i locutor CICU constituïx el desenvolupament organitzatiu corresponent en matèria de mitjans personals del nou model d'assistència extrahospitalària a la Comunitat Valenciana, els antecedents normatius del qual comencen en el Decret 122/1984, de 12 de novembre, del Govern Valencià, que aprovava el Pla d'Informació i Coordinació d'Urgències, i posteriorment es van publicar algunes normes reguladores d'esta matèria, i van culminar amb l'Orde d'11 de juliol de 2000, de la Conselleria de Sanitat, que regula els Centres d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU) i els Servicis d'Ajuda Mèdica Urgent (SAMU); totes són acreditatives de la necessitat d'establir un dispositiu modern extrahospitalari especialitzat en l'atenció de les urgències vitals, o emergències o catàstrofes, que garantisca l'atenció sanitària a la població millor i més adequada.

Quant al personal del dispositiu d'urgències, no s'inicia el camí amb este decret, ja que l'Orde esmentada d'11 de juliol de 2000 i l'Acord de 7 de març de 2000, del Govern Valencià, pel qual adopta mesures de racionalització del sistema retributiu del personal d'institucions sanitàries, ja considera l'existència, i en definix i establix les funcions, del personal sobre el qual incidix este decret, la finalitat del qual és, doncs, dotar de seguretat jurídica i regularitzar este àmbit assistencial en tots els sentits, entre els quals per a normalitzar la cobertura reglamentària de les seues places.

La creació formal de categories de personal estatutari es fonamenta en el paràgraf primer de la disposició addicional quarta de la Llei 30/1999, de 5 d'octubre, de Selecció i Provisió de Places de Personal Estatutari dels Servicis de Salut, que establix: «La creació, supressió o modificació de categories es podrà efectuar, en cada administració pública, mitjançant la norma que en cada cas escaiga, adoptada després de la negociació en la Mesa Sectorial que pertoque».

Per tant, a proposta del conseller de Sanitat, després de la negociació en la Mesa Sectorial de Sanitat, d'acord amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 10 de setembre de 2002,

Decrete

Article 1. Objecte de la norma

Es creen en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat les categories següents de personal estatutari: metge SAMU, pertanyent a l'Estatut Jurídic del Personal Mèdic; ATS/DUI SAMU, que s'inclou en l'Estatut de Personal Sanitari no Facultatiu; conductor portalliteres SAMU i locutor CICU, dins de l'Estatut de Personal no Sanitari. Les categories ressenyades faran les seues funcions en els Servicis d'Ajuda Mèdica Urgent i el locutor CICU en els Centres d'Informació i Coordinació d'Urgències, regulats en l'Orde d'11 de juliol de 2000, de la Conselleria de Sanitat.

Article 2. Funcions del metge SAMU

El personal facultatiu del Servici d'Ajuda Mèdica Urgent farà les funcions inherents a la seua titulació d'acord amb les instruccions rebudes des del CICU, i la resta que es diran ací, en coordinació amb la resta de l'equip:

– Prestar l'atenció sanitària en l'origen de la demanda (la via pública, el domicili del pacient, un centre sanitari) segons les instruccions rebudes del CICU i la valoració feta in situ de l'alerta rebuda i del pla d'actuació establit.

– Atendre el pacient en les condicions adequades de suport vital i manteniment durant el transport sanitari primari i secundari en les unitats mòbils destinades a això, tant terrestres com aèries, fins al centre sanitari assignat.

– Assumir la responsabilitat i la coordinació de l'equip SAMU.

– Participar en els equips d'alerta i prevenció de situacions de risc, simulacres, etc. que es determinen.

– Constituir i/o formar part del Lloc de Comandament Avançat (LCA), i també assumir la direcció del grup sanitari en el lloc de l'emergència, en les situacions d'emergència o catàstrofe que ho requerisquen, sempre en coordinació amb el CICU corresponent.

– Responsabilitzar-se de la informació adequada als familiars.

– Corresponsabilitzar-se amb la resta de l'equip del bon ús i l'atenció del vehicle assistencial, del sistema de comunicacions i del material sanitari necessaris per a la prestació adequada del servici.

– Emplenar i tramitar la documentació oficial que li siga pròpia derivada de l'assistència sanitària prestada i del servici de la manera que establisca la direcció del servici.

– Participar en l'elaboració i l'actualització dels protocols d'actuació, planificació i realització de simulacres, de dispositius de risc previsible, comissions de qualitat, docència, farmàcia, etc. i també en les activitats de formació i promoció de la salut o altres activitats que establisca la direcció en relació amb el desenvolupament dels objectius del servici.

– Participar en les activitats de formació continuada i investigació que es facen dirigides al servici.

– Fer totes les activitats que la direcció del servici o el CICU els assigne en relació amb el desenvolupament dels objectius del servici.

Article 3. Funcions de l'ATS/DUI SAMU

El personal d'infermeria del Servici d'Ajuda Mèdica Urgent farà les funcions inherents a la seua titulació d'acord amb les instruccions rebudes des del CICU, i la resta que es diran ací, en coordinació amb la resta de l'equip:

– Prestar l'atenció sanitària en l'origen de la demanda (la via pública, el domicili del pacient, un centre sanitari, etc.).

– Prestar les atencions d'infermeria al pacient en les condicions adequades de suport vital i manteniment durant el transport sanitari primari i secundari en les unitats mòbils destinades a això, tant terrestres com aèries.

– Revisar i mantenir adequadament la dotació i la reposició de medicaments, material sanitari, instrumental i aparells, tant de l'habitacle assistencial, com dels dispositius portàtils (incubadora, motxilla, maleta, etc.) necessaris per al servici.

– Supervisió de les actuacions assistencials i funcions que el conductor portalliteres té assignades sobre el material assistencial.

– Corresponsabilitzar-se amb la resta de l'equip del bon ús i l'atenció del vehicle assistencial, del sistema de comunicacions i del material sanitari necessaris per a la prestació adequada del servici.

– Emplenar i tramitar la documentació oficial que li siga pròpia derivada de l'assistència sanitària prestada i del servici de la manera que establisca la direcció del servici.

– Participar en els equips d'alerta i prevenció de situacions de risc que es determinen.

– En el Lloc de Comandament Avançat (LCA) que es constituïsca en les situacions d'emergència o catàstrofe, actuarà a les ordes del director del grup sanitari, sempre en coordinació amb el CICU corresponent.

– Participar en l'elaboració i l'actualització dels protocols d'actuació, planificació i realització de simulacres, de dispositius de risc previsible, comissions de qualitat, docència, farmàcia, etc. i també en les activitats de formació i promoció de la salut o altres activitats que establisca la direcció en relació amb el desenvolupament dels objectius del servici.

– Participar en les activitats de formació continuada i investigació que es facen dirigides al servici.

– Fer totes les activitats que la direcció del servici o el CICU els assigne en relació amb el desenvolupament dels objectius del servici.

Article 4. Funcions del conductor portalliteres SAMU

El personal conductor portalliteres del Servici d'Ajuda Mèdica Urgent farà les funcions inherents a la seua titulació d'acord amb les instruccions rebudes des del CICU, en coordinació amb la resta de l'equip, i farà les funcions següents:

– Conduir l'ambulància destinada al servici de la manera més adequada i eficaç per a un desplaçament segur.

– Triar el trajecte més adequat per a assolir una major eficàcia, rapidesa i seguretat.

– Situar el vehicle de manera correcta d'acord amb la valoració de la situació en el punt de destinació.

– Responsabilitzar-se del mitjà de transport, custòdia de les claus, vigilància de les funcions del vehicle durant la jornada laboral (frens, carburant, nivells, llums, pressió dels pneumàtics, aire condicionat, neteja, etc.).

– Comprovació de la disponibilitat i funcionalitat del material de mobilització (cadira, lliteres, etc.) i de la llenceria del vehicle.

– Controlar la disponibilitat i el funcionament correcte de les comunicacions fixes i mòbils, i transmetre correctament i en el moment adequat les missatges de situació, de temps, d'incidències, etc., al CICU.

– Comprovar la disponibilitat de tots els requeriments que segons la seua competència són necessaris per a iniciar un servici i comunicar adequadament les incidències ocorregudes.

– Utilitzar de manera correcta els senyals lluminosos i acústics.

– Adoptar les mesures de seguretat viària necessàries, respecte al lloc en què es faça l'assistència, a falta de cossos de seguretat.

– Comunicar al CICU en temps i forma adequats les diferents mobilitzacions i actuacions de l'equip SAMU d'acord amb els procediments establits.

– Conéixer el material i l'equipament sanitari i també la seua situació en el vehicle assistencial.

– Fer el transport en llitera dels pacients, i també la mobilització i la immobilització adequades.

– Col·laborar, sota les indicacions i la supervisió del personal sanitari, en l'estabilització dels pacients, incloent les tècniques de suport vital bàsic.

– Conéixer i manejar la incubadora de transport.

– Col·laborar amb el personal d'infermeria i sota la seua supervisió en la reposició del material, el control de les càrregues i el funcionament correcte del material d'electromedicina i comunicacions, i també els nivells i les atencions de les bales d'oxigen fixes i portàtils.

– Neteja i desinfecció del vehicle i l'habitacle assistencial necessàries durant el torn de treball.

– En el Lloc de Comandament Avançat (LCA) que es constituïsca en les situacions d'emergència o catàstrofe, actuarà a les ordes del director del grup sanitari, sempre en coordinació amb el CICU corresponent.

– Emplenar i tramitar els documents oficials de la manera que establisca la direcció del servici i, entre estos, l'informe de relleu a l'entrada i l'eixida de la guàrdia.

– Participar en l'elaboració i l'actualització dels protocols d'actuació, planificació i realització de simulacres, de dispositius de risc previsible, comissions de qualitat, docència, farmàcia, etc. i també en les activitats de formació i promoció de la salut o altres activitats que establisca la direcció en relació amb el desenvolupament dels objectius del servici.

– Participar en les activitats de formació continuada i investigació que es facen dirigides al servici.

– Fer totes les activitats que la direcció del servici o el CICU els assigne en relació amb el desenvolupament dels objectius del servici.

Article 5. Funcions dels locutors CICU

– Sempre sota la supervisió del metge coordinador, assignar, mobilitzar i fer el seguiment dels recursos assistencials més apropiats en cada cas, d'acord amb els criteris establits de disponibilitat, immediatesa, adequació, etc.

– Transmetre els missatges, comunicats, instruccions, etc., per telèfon, ràdio, suport informàtic o altres de què es dispose per a això, d'acord amb els procediments establits.

– Establir i mantindre la comunicació adequada amb els dispositius sanitaris i organismes o entitats extrasanitaris que participen en la resposta a l'emergència.

– Fer adequadament els enregistraments informàtics que tinga encomanats en relació amb cada servici.

– Comunicar les incidències detectades en el desenvolupament dels servicis assistencials al metge coordinador.

– Mantindre i actualitzar les bases de dades del sistema de gestió i de comunicacions del CICU, necessàries per al funcionament adequat del servici.

– Conéixer les vies de comunicació, plànols de carrers, recursos sanitaris fixos i mòbils de cada província.

– Conéixer el funcionament dels elements de programari i maquinari informàtics i de telecomunicacions del CICU, controlar que funcionen i es conserven correctament i comunicar les incidències detectades.

– Conéixer i activar, si cal, els sistemes de seguretat bàsics del CICU.

– Emplenar i tramitar els documents oficials que li siguen propis derivats del servici, de la manera que establisca la direcció del servici.

– Participar en les activitats pròpies del CICU, l'elaboració i l'actualització dels protocols d'actuació, dels catàlegs de recursos, planificació i realització de simulacres, de dispositius de risc previsible, comissions de qualitat, docència, etc., i també en les activitats de formació i promoció de la salut o altres activitats que s'establisquen relacionades amb el servici.

– Participar en les activitats de formació continuada i investigació que es facen dirigides al servici.

– En general, fer les funcions encomanades pel metge coordinador per al funcionament adequat del servici.

Article 6. Règim jurídic

Amb la subjecció als estatus respectius i a la legislació general que resulte aplicable en l'àmbit de la Conselleria de Sanitat, el règim jurídic del personal mèdic SAMU serà el corresponent al del personal facultatiu, el del personal ATS/DUI serà el corresponent al personal sanitari no facultatiu, i el del personal conductor portalliteres, i també el de locutor CICU, serà el corresponent al del personal no sanitari.

Quant a la dependència orgànica i funcional serà, a tots els efectes, de la direcció del Servici d'Emergències Sanitàries de la província en què estiguen, el qual tindrà atribuïdes les funcions de gestió d'este personal.

Article 7. Sistema de selecció

1. L'accés a les places de les categories estatutàries creades en este decret es farà pels procediments establits en la legislació vigent aplicable, de selecció i provisió de places de personal estatutari dels servicis de salut.

2. Requisits per a accedir a les places corresponents a les noves categories creades:

a) Metge SAMU: tindre qualsevol títol de metge especialista o la certificació prevista en l'article 3 del Reial Decret 853/1993, de 4 de juny, sobre l'exercici de les funcions de metge de medicina general en el Sistema Nacional de Salut, i també el certificat que acredite haver fet els cursos d'Actualització en el transport sanitari medicalitzat terrestre i aeri o del Diploma de transport sanitari medicalitzat, expedits pels òrgans competents o oportunament reconeguts.

b) ATS/DUI SAMU: tindre el títol de diplomat universitari en Infermeria o bé d'Ajudant Tècnic Sanitari, i també el certificat que acredite haver fet els cursos d'Actualització en el transport sanitari medicalitzat terrestre i aeri o del Diploma de transport sanitari medicalitzat expedits pels òrgans competents o oportunament reconeguts.

c) Conductor portalliteres: tindre la titulació d'EGB, Formació Professional de primer grau o una d'equivalent, i també el permís de conducció establit per la normativa aplicable. Haurà de tindre també el certificat acreditatiu d'haver fet el curs de formació de conductors portalliteres, regulat per l'Orde de 23 de març de 1996, del conseller de Sanitat, expedit pels òrgans competents o oportunament reconeguts.

d) Locutor CICU: tindre la titulació d'EGB, Formació Professional de primer grau o una d'equivalent i, si és el cas, la certificació d'haver fet els cursos que puguen ser, si és el cas, exigits per la Conselleria de Sanitat.

Disposicions addicionals

Primera

El Servici Especial d'Urgències es denominarà, a partir de l'entrada en vigor del present decret, Servici d'Emergències Sanitàries.

Per tant, les places de caràcter directiu que actualment existixen en el Servici d'Emergències Sanitàries —l'anterior Servici Especial d'Urgències— modifiquen la seua denominació en el termes següents:

– Director/a SEU, Alacant: passa a denominar-se: director/a del Servici d'Emergències Sanitàries d'Alacant.

– Director/a SEU, Castelló: passa a denominar-se: director/a del Servici d'Emergències Sanitàries de Castelló.

– Director/a SEU, València: passa a denominar-se: director/a del Servici d'Emergències Sanitàries de València.

– Director/a de gestió administrativa SEU, Alacant: passa a denominar-se: director/a de gestió administrativa del Servici d'Emergències Sanitàries d'Alacant.

– Director/a de gestió administrativa SEU, València: passa a denominar-se: director/a de gestió administrativa del Servici d'Emergències Sanitàries de València.

Segona

El personal que actualment treballa en les unitats del SAMU i del CICU de la Conselleria de Sanitat mitjançant un nomenament estatutari en les categories reconegudes per este decret, continuarà fent les seues funcions sota la dependència del Servici d'Emergències Sanitàries.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s'oposen al que establix este decret, i expressament el punt 2 de l'article 2 (Funcions del locutor CICU), i l'article 6 (Categories del SAMU) de l'Orde d'11 de juliol de 2000, de la Conselleria de Sanitat.

Disposicions finals

Primera

S'autoritza el conseller de Sanitat per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament del que establix este decret.

Segona

Este decret vigirà des del dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 10 de setembre de 2002

El president de la Generalitat Valenciana,

JOSÉ LUIS OLIVAS MARTÍNEZ

El conseller de Sanitat,

Mapa web