Ficha disposicion

Ficha disposicion

ORDE de 18 de maig de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual establix el termini i el model de sol·licitud d'inclusió en la carrera professional del personal de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 5266 de 25.05.2006
Número identificador:  2006/X6041
Referència Base de Dades:  2860/2006
 ORDE de 18 de maig de 2006, de la Conselleria de Sanitat, per la qual establix el termini i el model de sol·licitud d'inclusió en la carrera professional del personal de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. [2006/X6041]

L'article 40 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Servicis de Salut, preveu l'establiment de mecanismes de carrera professional per al personal dels servicis de salut, la qual cosa comporta el dret dels professionals a progressar de manera individual com a reconeixement del desenvolupament professional quant a coneixements, experiència i compliment dels objectius de l'organització a la qual presten els seus servicis.

Igualment, l'article 35 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, reconeix el dret a la carrera professional dels nostres professionals sanitaris.

L'article 37 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de les Professions Sanitàries, establix les normes generals del desenvolupament professional. El punt 2 de l'article preveu que el reconeixement del desenvolupament professional serà públic i amb atribució expressa del grau aconseguit per cada professional en l'exercici del conjunt de funcions que li són pròpies.

El Decret 66/2006, de 12 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el sistema de carrera professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat, desenvolupa les previsions legals esmentades, regula i fa efectiu en el seu àmbit el dret a la carrera professional, després de la negociació amb les centrals sindicals presents en la Mesa Sectorial de Sanitat, d'acord amb el que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servici de les Administracions Públiques.

Tal com establix l'article 5 d'este decret, per a fer efectiu el dret d'accedir-hi, la persona interessada ha de fer la sol·licitud formal d'inclusió en la carrera professional, en els termes que arrepleguen les disposicions de desplegament de la norma esmentada.

Per tot això, i d'acord amb l'article 44 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencià,

ORDENE

Article 1. Termini de presentació

El termini per a la presentació de la sol·licitud d'inclusió en la carrera professional del personal de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat s'inicia a partir de l'1 de juny de 2006.

Article 2. Requisits

Pot formular esta sol·licitud el personal adscrit a les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat que tinga un nomenament fix en alguna de les categories per a l'exercici de les quals habiliten les titulacions previstes en els articles 6 i 7 de la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries (llicenciats i diplomats sanitaris).

Article 3. Sol·licituds

Els interessats han de formular la sol·licitud segons el model que s'inclou com a annex, i que es troba a la seua disposició en les institucions on presten servicis, i també el lloc web de la Conselleria de Sanitat (www.san.gva.es).

Les sol·licituds s'han d'adreçar al gerent del Departament de Salut, o a l'òrgan directiu dels centres no integrats en els departaments de salut en què presten servicis. Poden presentar-se en les unitats de personal de les institucions en què presten servicis, o per mitjà de qualsevol de les formes previstes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, segons la redacció modificada per la Llei 4/1999.

Article 4. Documentació que s'han d'aportar

S'ha d'adjuntar a la sol·licitud una certificació de servicis prestats en institucions sanitàries públiques. Per a això, només es tenen en compte els servicis prestats en categories professionals per a l'exercici dels quals habiliten les titulacions previstes en els articles 6 i 7 de la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries, i sempre que es tracte de categories les funcions de les quals siguen pròpies d'una mateixa professió sanitària.

Per a l'enquadrament en el grau de carrera professional corresponent, i amb els mateixos requisits indicats en el paràgraf anterior, es compta també el període de formació sanitària especialitzada per mitjà de residència.

Article 5. Resolució de les sol·licituds

Les sol·licituds les ha de resoldre el director gerent del departament o l'òrgan directiu dels centres no integrats en els departaments que corresponga, fent ús de les competències assignades per l'article 32 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana. Cada departament o centre no integrat ha d'enviar una còpia de les resolucions, i també una llista desglossada per graus dels professionals a qui se'ls ha reconegut la inclusió en la carrera professional, a la Direcció General de Recursos Humans.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

El personal que no estiga en situació de servici actiu en la categoria per la qual opta a ser inclòs en el sistema de carrera professional, pot sol·licitar la inclusió, i se li pot reconéixer el grau, però no meritarà drets econòmics.

València, 18 de maig de 2006

El conseller de Sanitat,

VICENTE RAMBLA MOMPLET

Mapa web