Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 66/2006, de 12 de maig, del Consell, que aprova el sistema de carrera professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 5259 de 16.05.2006
Número identificador:  2006/X5693
Referència Base de Dades:  2671/2006
 DECRET 66/2006, de 12 de maig, del Consell, que aprova el sistema de carrera professional en l'àmbit de les institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat. [2006/X5693]

La Conselleria de Sanitat és l'òrgan directiu de la Generalitat que ha de garantir la provisió de servicis de salut als ciutadans en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Un dels grans eixos sobre els quals gira la política sanitària de la Generalitat és el professional sanitari, i la implicació del professional en la millora de la prestació sanitària. La implicació, la participació i la corresponsabilització dels professionals esmentats és fonamental per a gestionar un sistema sanitari que tinga com a objectiu bàsic la qualitat en la satisfacció de les necessitats i expectatives dels pacients i ciutadans de la Comunitat Valenciana. D'ací que la millora de les condicions de treball dels professionals que presten els seus servicis en les institucions sanitàries siga un dels objectius prioritaris.

L'article 40 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Servicis de Salut, preveu l'establiment de mecanismes de carrera professional per al personal dels servicis de salut, que configuren el dret dels professionals a progressar, de forma individualitzada, com a reconeixement al desplegament professional quant a coneixements, experiència i compliment dels objectius de l'organització a la qual presten servicis.

També els articles 6 i 7 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'Ordenació de les Professions Sanitàries, arrepleguen les diferents professions sanitàries de nivell de llicenciats i diplomats als quals s'aplica este decret, tot desplegant els principis generals establits en el títol III de la llei esmentada.

Igualment, l'article 35 de la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, reconeix el dret a la carrera professional dels nostres professionals sanitaris.

Este decret s'aprova després de la negociació amb les centrals sindicals presents en la Mesa Sectorial de Sanitat, d'acord amb el que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servici de les Administracions Públiques.

Per tant, a proposta del conseller de Sanitat, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i després de la deliberació del Consell, en la reunió del dia 12 de maig de 2006,

DECRETE

Article 1. Àmbit d'aplicació de la carrera professional

Este sistema de carrera professional s'aplica als llicenciats i diplomats, inclosos en els articles 6 i 7 de la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries, adscrits a la Conselleria de Sanitat i que tenen la consideració de personal sanitari, d'acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell.

Article 2. Definició de la carrera professional

S'entén per carrera professional dels llicenciats i diplomats, inclosos en els articles 6 i 7 de la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries, el dret dels professionals a progressar, de manera individualitzada, com a reconeixement al desplegament professional quant a coneixements, experiència i compliment dels objectius de la Conselleria de Sanitat.

La progressió a un grau superior de la carrera professional requerix un període mínim de permanència en el grau anterior, i també l'avaluació favorable dels mèrits que establisca la Conselleria de Sanitat. Estos graus es definixen, una vegada adquirits, com a consolidats i irreversibles.

Article 3. Voluntarietat

L'accés a la carrera té caràcter voluntari, i el reconeixement individualitzat basat en una avaluació objectiva i reglada comporta la percepció del complement retributiu de carrera corresponent, d'acord amb les previsions d'esta norma.

Article 4. Graus de la carrera professional

1. Nombre de graus

S'establix una carrera professional sanitària amb 4 graus per als llicenciats i diplomats, inclosos en els articles 6 i 7 de la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries, més un grau inicial o d'accés.

2. Denominació dels graus de la carrera

Els graus que componen la carrera professional són:

Grau G-0. No té cap denominació específica.

Grau G-1. Adjunt.

Grau G-2. Expert.

Grau G-3. Referent.

Grau G-4. Consultor.

Article 5. Accés a la carrera professional

El dret a l'accés del professional sanitari a la carrera es produïx en el moment de la primera incorporació definitiva a un lloc de plantilla de personal sanitari adscrit a la Conselleria de Sanitat. Per a fer efectiu este dret, la persona interessada ha de fer la sol·licitud formal d'inclusió en la carrera professional, en els termes que arrepleguen les disposicions de desplegament d'esta norma.

Article 6. Reconeixement de servicis previs i enquadrament en el grau corresponent

El temps de treball prestat prèviament en qualsevol institució sanitària pública s'ha de tindre en compte per a la valoració dels anys de permanència necessaris per a accedir als graus de carrera en els termes arreplegats en les disposicions de desplegament d'esta norma.

L'avaluació del temps de servicis prestats determina l'enquadrament inicial del professional en el grau de carrera que li corresponga, d'acord amb els criteris definits en els articles 11 a 16 i tenint en compte la disposició transitòria primera.

Article 7. Àrees d'avaluació

Sense perjuí del que disposa la disposició transitòria primera, per a la promoció a graus superiors es requerix haver romàs en el grau anterior el mínim d'anys que s'establix en cada grau i complir els requisits determinats en relació amb l'avaluació de les àrees següents:

a) Activitat assistencial: valora l'experiència, l'esforç personal i la qualitat assistencial. Per a avaluar-la es té en compte, en cada grau, el temps de permanència en el grau i el compliment d'objectius fixats prèviament mesurats per mitjà d'indicadors objectivables i referits a l'activitat i qualitat assistencials.

b) Adquisició de coneixements: es valora l'assistència a activitats de formació contínua i continuada relacionades amb l'exercici professional, sempre que estiguen acreditades oficialment. Es valora l'assistència a cursos, doctorat, aprenentatge de noves tècniques, etc., sempre que incidisca positivament en una formació acreditada. L'avaluació es fa d'acord amb un barem oportú que s'ha d'aprovar en les disposicions de desplegament d'esta norma i ha de tindre en compte les diferències en l'accés a esta activitat, dependents de la naturalesa de cada institució.

c) Activitat docent i investigadora: considera la participació en programes de formació continuada acreditada, la participació com a col·laborador en treballs d'investigació i publicacions científiques, singularment en les línies prioritzades per la Conselleria de Sanitat, i la contribució als programes d'actualització i formació professional en l'àmbit de la seua àrea de coneixement. L'avaluació es fa d'acord amb un barem oportú que s'ha d'aprovar en les disposicions de desplegament d'esta norma i ha de tindre en compte les diferències en l'accés a esta activitat, dependents de la naturalesa de cada institució.

d) Compromís amb l'organització: valora la participació voluntària en programes de millora de la qualitat assistencial, participació en comissions clíniques, grups d'experts, equips d'investigació, grups de qualitat i acreditació, exercici de llocs directius o de coordinació i supervisió i, en general, el desplegament d'activitats que contribuïsquen de forma efectiva a la millora de l'assistència sanitària.

Article 8. Avaluació de l'activitat assistencial

1. D'acord amb el principi d'eficiència, l'avaluació de l'activitat assistencial a què fa referència l'article 7.a) es basa en els mesuraments que es fan per a la determinació de la productivitat variable. Per al que disposen els punts 2.a) dels articles 12, 13, 14 i 15, es considera que un professional ha complit els objectius assistencials en un determinat any si durant l'any ha meritat alguna quantitat en concepte de productivitat variable.

Si durant un exercici no hi ha cap partida pressupostària destinada al pagament de productivitat variable, l'avaluació del compliment d'objectius s'ha de fer aplicant, als objectius corresponents a eixe exercici, els mateixos criteris d'avaluació utilitzats l'any anterior.

Si, per qualsevol circumstància diferent del que disposa el número 2 d'este article, a un treballador determinat no se li aplica el complement de productivitat variable, l'avaluació del compliment d'objectius es fa aplicant, als objectius d'eixe treballador, els mateixos criteris d'avaluació utilitzats per a la resta dels treballadors del centre.

2. Els professionals en situació de servicis especials tenen dret al còmput del temps per a la carrera. Durant cada any o fracció que dure la situació administrativa esmentada, es considera que els objectius assistencials i el compromís amb l'organització es complixen plenament.

3. Durant els permisos per a l'assistència a cursos o seminaris de formació o per a participar en programes acreditats de cooperació nacional o internacional o en activitats i tasques docents o d'investigació sobre matèries relacionades amb l'activitat dels servicis de salut, es considera que els objectius assistencials es complixen plenament, sempre que se n'acredite l'aprofitament.

4. Quan l'any avaluat no coincidisca amb l'any natural, es pren com a mesura del compliment dels objectius assistencials la mitjana dels resultats de cada un dels anys, ponderada pel temps efectiu computat de cada any.

Article 9. Sol·licitud d'avaluació

Quan un professional estiga o crega que està en condicions de progressar al grau següent de carrera, ha de sol·licitar voluntàriament l'avaluació en els termes regulats en esta norma, per mitjà del formulari específic que s'ha de publicar amb la normativa de desplegament. L'administració ha de resoldre la sol·licitud i notificar la resolució en un termini no superior a 6 mesos, transcorregut el qual es presumix que accedix al que se sol·licita. En tot cas, els efectes econòmics es reconeixen des del dia en què siga efectiu el dret.

Article 10. Informació al professional

La Conselleria de Sanitat establirà els mitjans oportuns per a garantir que els professionals puguen conéixer periòdicament quina és la situació del seu expedient de carrera professional i, en particular, quina és la seua puntuació en cada una de les àrees d'avaluació.

Article 11. El grau 0 o inicial. Requisits

Al grau 0 o inicial es pot accedir des del mateix moment en què s'ocupa de forma definitiva una plaça de plantilla de personal sanitari adscrit a la Conselleria de Sanitat, sempre que es complisquen els requisits de l'article 1. Este grau comporta els drets i complements retributius comuns a cada categoria professional.

Article 12. El grau 1

1. Requisits

Sense perjuí del que disposa l'article 6, per a accedir al grau 1 es requerix:

a) Haver prestat servicis en el sistema de salut durant almenys 5 anys en el grau de base 0.

b) Haver obtingut 50 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 7.

2. Valoració de les àrees d'avaluació

a) Activitat assistencial: fins a 70 crèdits, obtinguts de la manera següent:

. Permanència en el grau 0: fins a un màxim de 50 crèdits. S'assignen 10 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 5 per cada any en què no es complisquen.

. Èxit d'objectius: fins a 20 crèdits obtinguts en multiplicar per 20 el valor de la mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius.

b) Adquisició de coneixements: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem.

c) Activitat docent i investigadora: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem.

d) Compromís amb l'organització: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem.

Article 13. El grau 2

1. Requisits

Sense perjuí del que disposa l'article 6, per a accedir al grau 2 es requerix:

a) Haver prestat servicis en el sistema de salut durant almenys 5 anys en el grau 1.

b) Haver obtingut un mínim de 55 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 7.

2. Valoració de les àrees d'avaluació

a) Activitat assistencial: fins a 65 crèdits, obtinguts de la manera següent:

. Permanència en el grau 1: fins a un màxim de 45 crèdits. S'assignen 9 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 5 per cada any en què no es complisquen.

. Èxit d'objectius: fins a 20 crèdits obtinguts en multiplicar per 20 de la mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius durant el temps de permanència en el grau 1.

b) Adquisició de coneixements: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem.

c) Activitat docent i investigadora: fins a 10 crèdits, d'acord amb el barem.

d) Compromís amb l'organització: fins a 15 crèdits, d'acord amb el barem.

Article 14. El grau 3

1. Requisits

Sense perjuí del que disposa l'article 6, per a accedir al grau 3 es requerix:

a) Haver prestat servicis en el sistema de salut durant almenys 6 anys en el grau 2.

b) Haver obtingut un mínim de 60 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 7.

2. Valoració de les àrees d'avaluació

a) Activitat assistencial: fins a 60 crèdits, obtinguts de la manera següent:

. Permanència en el grau 2: fins a un màxim de 48 crèdits. S'assignen 8 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 4 per cada any en què no es complisquen.

. Èxit d'objectius: fins a 12 crèdits obtinguts en multiplicar per 12 el valor de la mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius durant el temps de permanència en el grau 2.

b) Adquisició de coneixements: fins a 5 crèdits, d'acord amb el barem.

c) Activitat docent i investigadora: fins a 15 crèdits, d'acord amb el barem.

d) Compromís amb l'organització: fins a 20 crèdits, d'acord amb el barem.

Article 15. El grau 4

1. Requisits

Sense perjuí del que disposa l'article 6, per a accedir al grau 4 es requerix:

a) Haver prestat servicis en el sistema de salut durant almenys 6 anys en el grau 3.

b) Haver obtingut un mínim de 65 crèdits en la suma de la valoració de les àrees d'avaluació que conté l'article 7.

2. Valoració de les àrees d'avaluació.

a) Activitat assistencial: fins a 55 crèdits, obtinguts de la manera següent:

. Permanència en el grau 3: fins a un màxim de 42 crèdits. S'assignen 7 crèdits per cada any en què es complisquen els objectius i 4 per cada any en què no es complisquen.

. Èxit d'objectius: fins a 13 crèdits obtinguts en multiplicar per 13 el valor de la mitjana dels tres millors resultats de compliment d'objectius.

b) Adquisició de coneixements: fins a 5 crèdits, d'acord amb el barem.

c) Activitat docent i investigadora: fins a 20 crèdits, d'acord amb el barem.

d) Compromís amb l'organització: fins a 20 crèdits, d'acord amb el barem.

Article 16. Accés abreviat als graus 3 i 4

Si una persona obté entre 75 i 90 crèdits en l'avaluació per a accedir al grau 1 o al grau 2 pot utilitzar-los per a reduir en 6 mesos el temps de permanència necessari per a passar als graus 3 o 4. Si este requisit es complix simultàniament en els graus 1 i 2, la reducció serà d'1 any.

En el cas que la puntuació se situe per damunt dels 90 crèdits, la reducció serà el doble de la indicada en el paràgraf anterior.

Article 17. Retribució dels graus de carrera

Les retribucions derivades de l'aplicació de la carrera professional queden enquadrades en el complement de carrera professional regulat en l'article 43.2.e) de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut Marc del Personal Estatutari dels Servicis de salut. Estes retribucions s'han d'adequar i actualitzar periòdicament d'acord amb el que disposen les lleis anuals de pressupostos o altres disposicions legals per a això.

La retribució de la carrera professional té caràcter mensual i s'associa a l'obtenció d'un grau de carrera determinat.

La quantia, en còmput anual, del complement de carrera per als llicenciats sanitaris serà la següent:

. Grau 1: 3.000 euros.

. Grau 2: 6.000 euros.

. Grau 3: 9.000 euros.

. Grau 4: 12.000 euros

La quantia, en còmput anual, del complement de carrera per als diplomats sanitaris serà la següent:

. Grau 1: 1.950 euros.

. Grau 2: 3.900 euros.

. Grau 3: 5.850 euros

. Grau 4: 7.800 euros

Article 18. Altres beneficis associats a la carrera professional

El grau aconseguit en la carrera professional és un mèrit que es valora en els processos per a trasllats, concursos, accés a places de responsabilitat en gestió clínica, direccions de servici o de secció, de coordinació d'atenció primària, direccions d'institucions i places de responsables d'unitats de gestió assistencial. També és un mèrit que es valora per a la participació com a docent en programes d'actualització i formació professional en l'àmbit de l'àrea de coneixement del treballador, i també en programes de cooperació nacional o internacional o en activitats i tasques docents o d'investigació sobre matèries relacionades amb l'àrea de coneixement.

Article 19. Comissió de Seguiment de la Carrera Professional

1. Es crea la Comissió de Seguiment de la Carrera Professional, amb la finalitat de comprovar el compliment de les responsabilitats exigit per a la promoció a nivells superiors a instàncies de les comissions d'avaluació.

2. La Comissió de Seguiment de la Carrera Professional està presidida pel director gerent de l'Agència Valenciana de Salut i compta com a vocals, almenys, amb els directors generals de l'Agència Valenciana de Salut i un representant de cada un dels sindicats presents en la Mesa Sectorial de Sanitat. Hi actua com a secretari el director d'Assistència Sanitària de Zona que designe el director gerent de l'Agència Valenciana de Salut.

Article 20. Subcomissió Tècnica per al Desplegament i Avaluació de la Carrera Professional

1. Es crea la Subcomissió Tècnica per al Desplegament i l'Avaluació de la Carrera Professional, dependent de la Comissió de Seguiment de la Carrera Professional, amb la finalitat de garantir el seguiment i el desplegament de la implantació de la carrera professional, i també d'avaluar-ne els resultats.

2. La Subcomissió Tècnica per al Desplegament i l'Avaluació de la Carrera Professional està presidida pel director d'Assistència Sanitària de Zona que actue com a secretari de la Comissió de Seguiment de la Carrera Professional, i compta, almenys, amb quatre vocals, dels quals dos seran designats pel director general d'Assistència Sanitària i altres dos pel director general de Recursos Humans.

Article 21. Comissions i comités d'avaluació de la carrera professional

1. En cada Departament de Salut, i també en els centres o estructures d'àmbit supradepartamental, s'ha de constituir una Comissió d'Avaluació de la Carrera Professional per cada professió sanitària definida en la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries.

2. La Comissió d'Avaluació de la Carrera Professional està presidida pel gerent del Departament de Salut o el càrrec equivalent en les estructures d'àmbit supradepartamental, o la persona de l'equip directiu que hi delegue. Compta, com a vocals, almenys, amb set professionals de la professió sanitària corresponent, designats pel president de la Comissió d'Avaluació de la Carrera Professional, i un representant per cada un dels sindicats presents en la Mesa Sectorial de Sanitat.

3. Depén de cada Comissió d'Avaluació de la Carrera Professional un Comité d'Avaluació de la Carrera Professional per cada centre o institució encarregat d'avaluar als professionals d'acord amb el que disposa este decret. El comité esta integrat, almenys, per cinc professionals de la mateixa professió sanitària del que s'avalua, designats per la comissió, dels quals, almenys, un ha de procedir del servici o la unitat a què pertany el professional a qui s'avalua. En cada comité s'ha de garantir la presència d'avaluadors externs designats per agències de qualitat o societats científiques d'eixe àmbit de competència.

Article 22. Homologació de la carrera amb altres organismes vinculats a la Conselleria de Sanitat

La Conselleria de Sanitat ha d'establir els acords oportuns amb els consorcis, les concessions administratives o altres organismes emmarcats en les fórmules de gestió arreplegades en la Llei 15/1997, de 25 d'abril, i en la Llei 3/2003, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Ordenació Sanitària de la Comunitat Valenciana, a fi de garantir l'homologació del grau de carrera obtingut pel seu personal i el dels centres esmentats.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Primera

Els servicis prestats en qualsevol institució sanitària pública abans de la data d'entrada en vigor d'este decret queden exempts de l'avaluació, per la qual cosa s'ha de considerar que durant este període s'han complit plenament els requisits assistencials i, en la part proporcional, la resta dels requisits.

Segona

El complement de carrera professional es paga de forma progressiva durant una fase d'implantació que dura 4 anys, amb efecte econòmic des de l'1 de juliol de 2006 i amb l'equivalència següent:

. Primer exercici: el 20% del complement.

. Segon exercici: el 40% del complement.

. Tercer exercici: el 60% del complement.

. Quart exercici: el 80% del complement.

. A partir del cinqué exercici es percebrà el 100% del complement.

Tercera

Fins que no s'aprove la normativa que substituïsca l'establida en el capítol IX de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, el complement de carrera professional previst en l'article 17 d'este decret s'inclou en les taules retributives que s'apliquen al personal d'institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, arreplegades en l'annex de la llei esmentada, d'acord amb les consignacions reflectides en la llei de pressupostos.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

El Consell ha de tramitar un projecte de llei de règim retributiu que substituïsca el vigent contingut en la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, que continga el complement de carrera professional en les quanties necessàries per a l'aplicació del complement en l'exercici 2007.

Segona

El personal facultatiu i no facultatiu de quota i zona i els sanitaris locals integrats en els servicis jerarquitzats d'assistència especialitzada i en els equips d'Atenció Primària, respectivament, queden, a partir del moment en què es produïsca la integració, fent la jornada que s'hi preveu amb caràcter general, enquadrats en el grau de carrera professional que corresponga, atés el temps de servicis prestats i d'acord amb el sistema de carrera professional establit en este decret.

El personal facultatiu de quota i zona i els sanitaris locals no integrats en els servicis jerarquitzats d'assistència especialitzada i en els equips d'Atenció Primària, respectivament, poden accedir a la carrera professional en els termes que establisca la legislació de desplegament d'este decret.

Tercera

El personal de salut publica té accés a la carrera professional en els termes regulats en la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, i les disposicions que la despleguen.

Quarta

Es faculta el conseller de Sanitat per a dictar totes les disposicions que requerisquen el desplegament i l'execució d'este decret.

Cinquena

Este decret vigirà des del dia 1 de juliol de 2006.

València, 12 de maig de 2006

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Sanitat,

VICENTE RAMBLA MOMPLET

Mapa web