Ficha disposicion

Ficha disposicion

Ordre de 21 de setembre de 1989, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es constitueix i regula el Registre de Personal adscrit a les Institucions Sanitàries del Servei Valencià de Salut.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 1167 de 23.10.1989
Referència Base de Dades:  2474/1989
 Ordre de 21 de setembre de 1989, de la Conselleria de Sanitat i Consum, per la qual es constitueix i regula el Registre de Personal adscrit a les Institucions Sanitàries del Servei Valencià de Salut.

El traspàs de les funcions i dels serveis de l'Institut Nacional de la Salut a la Comunitat Valenciana comportà la transferència del personal de l'esmentat Institut que quedà incorporat al Servei Valencià de Salut mantenint els seus peculiars règims jurídics. A aquest Organisme, segons la Llei 14/1986, General de Sanitat i la pròpia Llei 8/1987, de la Generalitat Valenciana, del Servei Valencià de Salut i per tal d'una major eficàcia en la gestió dels serveis sanitaris, s'hi estan incorporant alguns serveis i personal sanitari provinents de la pròpia Conselleria de Sanitat i d'altres Administracions Públiques infraautonòmiques.

L'elevat nombre de personal adscrit al SVS, la complexitat dels diversos règims jurídics existents i la flexibilitat i el dinamisme propis de l'atenció sanitària, aconsellaren un tractament particular de la gestió d'aquest personal. Així, el decret 46/1988, de 12 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament del Servei Valencià de Salut, al seu article 42.a) declara la competència de la Secretaria General de la Conselleria de Sanitat i Consum sobre el Registre de Personal Sanitari i Estatutari del Servei Valencià de Salut.

Posteriorment, el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre regulació dels òrgans de gestió del personal de la Conselleria de Sanitat i Consum i òrgans que en depenen, fixà el concepte de personal sanitari a fi de regular les competències, quant a la gestió i resolució dels assumptes relatius al personal, de la Conselleria d'Administració Pública i de la Conselleria de Sanitat i Consum, i va atribuir a aquesta darrera la gestió del personal inclós a l'article primer de l'esmentada norma.

El correcte desplegament i exercici de les dites funcions exigeix disposar de les dades globals i particulars del personal sanitari amb la necessària fiabilitat i rapidesa que el avanços tecnològics en matèria de tractament de la informació fan possible, i també el registre i manteniment de tots els actes que afecten la vida laboral del personal adscrit al SVS.

Per tot això, i en virtut del que estableixen el Decret 60/1986, de 19 de maig, i el Decret 71/1989, de 15 de maig, ambdós del Consell de la Generalitat Valenciana,

ORDENE:

Article primer

El Registre de Personal adscrit a les Institucions Sanitàries del Servei Valencià de Salut, segons que estableix l'article 1 del Decret 71/1989, de 15 de maig, en la seua referència a l'article 42.a) del Decret 46/1988, de 12 d'abril, correspon a la Secretaria General de la Conselleria de Sanitat i Consum.

Article segon

La Unitat d'Actuació Assistencial, dependent de la Secretaria General Administrativa, és l'òrgan de control directe i la Direcció del Registre, a qui li compet la inscripció de tot el personal comprés en l'article 1 de l'esmentat Decret 71/1989 i l'anotació preceptiva de tots els actes i resolucions que afecten la seua vida laboral.

Article tercer

L'organització administrativa central del Registre es trobarà en la Unitat d'Actuació Assistencial, que haurà de comptar amb la col·laboració funcional i amb l'aportació de mitjans materials i humans dels centres directius i òrgans administratius del Servei Valencià de Salut amb competència en matèria de personal.

Les relacions i comunicacions entre la Unitat d'Actuació Assistencial i els esmentats centres i òrgans es duran a cap, quant es refereix a competències objecte d'aquesta Ordre, preferentment per mitjans telemàtics que oferesquen garanties d'autenticitat i que permeten la constatació de la seua recepció.

La Secretaria General de la Conselleria podrà establir, per raons d'oportunitat, economia, agilitat i eficàcia administrativa, departaments dependents del Registre en els corresponents centres assistencials.

Article quart

Segons que estableix l'article 2 de l'esmentat Decret 71/1989, de 15 de maig, queden exclosos de l'àmbit d'inscripció d'aquest Registre, el personal que ocupe llocs de treball que figuren adscrits als Serveis Centrals i Territorials de la Conselleria de Sanitat i Consum i a les Delegacions del Servei Valencià de Salut, que es regiran sobre això per la normativa de funció pública de la Generalitat Valenciana.

Article cinqué

Corresponen al Registre de Personal les següents funcions:

1. La inscripció de tot el personal subjecte a l'àmbit d'aplicació definit a l'article 3 d'aquesta ordre.

2. La anotació dels actes o de les resolucions que afecten la vida laboral del personal sanitari del SVS.

3. El tractament de la informació registrada.

4. L'elaboració de les relacions de llocs de treball de les Institucions Sanitàries del Servei Valencià de Salut.

Article sisé

Quan el programa de progressiva implantació ho permetrà, l'anotació en el Registre de Personal Sanitari dels actes o resolucions de reconeixement de nous efectes remuneratius serà requisit indispensable per al reflex de l'oportuna inclusió en la nòmina corresponent.

En cas de baixa en la nòmina serà suficient adjuntar la comunicació d'aquest acte al Registre de Personal Sanitari.

Article seté

La Secretaria General de la Conselleria de Sanitat i Consum assignarà un número de registre a tot el personal subjecte a l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordre, compost pel número del Document Nacional d'Identitat i pels corresponents dígits de control.

Article vuité

La Secretaria General de la Conselleria de Sanitat i Consum i la Direcció del Servei Valencià de Salut, procediran directament a l'anotació dels actes i de les resolucions objecte de registre la competència dels quals els corresponga. La resta d'unitats amb competència sobre actes objecte de registre, per si mateixa o per delegació, trametran al Registre de Personal en els dos dies següents a la seua realització, la comunicació dels actes i de les resolucions corresponents.

Article nové

Els actes i resolucions objecte de registre seran:

1. Personal Funcionari:

a) Presa de possessió de la primera destinació i de les successives.

b) Canvis de situació administrativa.

c) Adquisició de grau personal.

d) Reingressos.

e) Jubilacions.

f) Pèrdua de la condició de funcionari.

g) Reconeixement d'antiguitat i de triennis.

h) Autorització o reconeixement de compatibilitat.

i) Adscripció temporal o en Comissió de Servei.

j) Subjecció a expedients disciplinaris.

k) Cessaments.

l) Premis, sancions, condecoracions i mencions.

m) Títols, diplomes i idiomes.

n) Cursos de perfeccionament.

o) Concessió d'excedències forçoses.

p) Concessió d'excedències voluntàries.

q) Concessió de permisos i llicències quan aquests tinguen incidència sobre el reconeixement de l'antiguitat i de triennis.

r) Concessió de complements no pas vinculats al lloc de treball.

2. Personal Estatutari.

a) Presa de possessió de la primera destinació i de les successives.

b) Canvis de situació administrativa.

c) Reingressos.

d) Jubilacions.

e) Pèrdua de la condició de personal estatutari.

f) Reconeixement d'antiguitat i de triennis.

g) Autorització o reconeixement de compatibilitat.

h) Adscripció temporal o en Comissió de Servei.

i) Subjecció a expedients disciplinaris.

j) Cessaments.

k) Premis, sancions, condecoracions i mencions.

l) Títols, diplomes i idiomes.

m) Concessió d'excedències forçoses.

n) Concessió d'excedències voluntàries.

o) Concessió de permisos i llicències quan aquests tinguen incidència sobre el reconeixement de l'antiguitat i de triennis.

p) Concessió de complements no pas vinculats al lloc de treball.

3. Personal laboral.

a) Altes.

b) Baixes temporals i definitives.

c) Reingressos.

d) Canvis de destinació.

e) Pròrrogues de contracte.

f) Excedències.

g) Situacions.

h) Jubilacions.

i) Reconeixement d'antiguitat.

j) Categoria laboral.

k) Autorització i reconeixement de compatibilitat.

l) Premis, sancions i condecoracions.

m) Títols, diplomes i idiomes.

n) Cursos de perfeccionament.

o) Concessió de permisos i llicències quan aquests tinguen incidència sobre el reconeixement de l'antiguitat.

p) Concessió de complements no pas vinculats al lloc de treball.

Això no obstant, la Secretaria General de la Conselleria de Sanitat i Consum podrà acordar l'anotació en el Registre d'aquells actes que afecten la vida laboral del personal sanitari i que no figuren en aquesta Ordre.

Article desè

La Secretaria General de la Conselleria de Sanitat i Consum, a través del Registre de Personal, confeccionarà els Fulls de Servei del personal sanitari, on incorporarà tots els seus actes.

Quan el programa de progressiva implantació ho permetrà, el personal destinat als centres a què es refereix l'article 1 de l'esmentat Decret 71/1989 que participe en convocatòries públiques de llocs exclosos de l'esmentat article, no hi podrà aportar com a mèrit, derivat de les seues destinacions en centres assistencials o en què es despleguen funcions de salut pública, cap acte administratiu o resolució que no estiga anotat en el Registre de Personal Sanitari.

Article onzè

El Registre lliurarà als interessats i als Organs administratius que el sol·liciten, certificat de les inscripcions que hi figuren.

Article dotzè

El Servei Valencià de Salut disposarà els mitjans materials i humans necessaris Per a la creació, al seu Centre de Processament de Dades de València, de les següents bases de dades dirigides pel Cap de Registre de Personal.

U Base de Dades de Personal Sanitari, com a sistema integrat d'informació al qual s'incorporen totes les inscripcions i anotacions del personal que afecten la seua vida laboral.

Dos. Base de Dades de Llocs de Treball, on hauran de figurar les característiques de cadascun dels llocs de treball de les Institucions Sanitàries del Servei Valencià de Salut i les dades que identifiquen el titular del lloc.

Article tretzè

En la documentació individual del personal no figurarà cap data relativa a la seua raça, religió o opinió.

Article catorzè

El personal tindrà accés al seu expedient individual.

DISPOSICIO ADDICIONAL

La Direcció del Servei Valencià de Salut designarà en cadascun dels seus centres un responsable del Registre de Personal, el qual mantindrà la subordinació orgànica corresponent i dependrà funcionalment, a aquest efecte, del Cap de Registre de Personal i assumirà la supervisió i el control de la informació relativa al personal del seu àmbit funcional.

Si calgués es podran establir unitats destacades depenents del Registre de Personal en qualsevol dels centres, establiments o dependències del Servei Valencià de Salut.

DISPOSICIO DEROGATORIA

Queden derogades les normes d'igual o d'inferior rang que s'oposen al que preceptua aquesta Ordre.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Es faculta la Secretaria General de la Conselleria de Sanitat i Consum perquè dicte les normes i adopte les mesures necessàries per tal d'acomplir el que disposa la present Ordre i, específicament, perquè aprove, en el termini màxim de tres mesos, mitjançant Resolució, el programa per a la seua implantació progressiva.

Segona

La present Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 21 de setembre de 1989.

El Conseller de Sanitat i Consum,

JOAQUIN COLOMER SALA

Mapa web