Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 38/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, que establix determinades categories i funcions de personal estatutari de l'Agència Valenciana de Salut, organisme autònom adscrit a la Conselleria de Sanitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 5228 de 28.03.2006
Número identificador:  2006/X3443
Referència Base de Dades:  1710/2006
 DECRET 38/2006, de 24 de març, del Consell de la Generalitat, que establix determinades categories i funcions de personal estatutari de l'Agència Valenciana de Salut, organisme autònom adscrit a la Conselleria de Sanitat. [2006/X3443]

El Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual es va aprovar el Reglament dels Servicis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, estableix, en l'article 10 de l'annex, que en l'administració de la Generalitat es constituiran tres servicis de prevenció per als sectors sanitari, docent i d'administració pública i justícia, respectivament.

L'Orde de 6 d'agost de 2001, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'estructura i organitza el Servici de Prevenció de Riscos Laborals del sector sanitari de la Generalitat, preveu la distribució territorial de les unitats del Servici de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria de Sanitat.

L'article 15 de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal estatutari dels servicis de salut, assenyala que en àmbit de cada servici de salut s'establiran, modificaran o suprimiran les categories de personal estatutari.

En l'àmbit de la Mesa Sectorial de Sanitat es van negociar els perfils i les funcions de les categories professionals que han d'integrar els servicis de prevenció de riscos laborals de les institucions sanitàries de l'Agència Valenciana de Salut.

D'acord amb l'Estatut marc del personal estatutari dels servicis de salut, este decret s'aprova després de la negociació amb les centrals més representatives presents en la Mesa Sectorial de Sanitat, d'acord amb el que preveu la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servici de les Administracions Públiques.

Per tot això, d'acord amb el que establixen els articles 38 i 40 de la Llei de Govern Valencià, a proposta del conseller de Sanitat i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat, en la reunió del dia 24 de març de 2006,

DECRETE

Article 1

En l'àmbit de les institucions sanitàries de l'Agència Valenciana de Salut, adscrita a la Conselleria de Sanitat, s'establixen les categories de personal estatutari següents:

a) Facultatiu Especialista en Medicina del Treball.

b) Tècnic Superior en Higiene del Treball.

c) Tècnic Superior en Seguretat en el Treball.

d) Tècnic Superior en Psicosociologia i Ergonomia del Treball.

e) ATS/DUI d'Empresa.

f) Tècnic Mitjà en Prevenció de Riscos Laborals.

Article 2

Els requisits i les funcions de les categories de personal estatutari detallades en l'article anterior són les relacionades en l'annex d'este decret.

Article 3

L'accés a les places de les distintes categories s'ha de fer pels procediments establits en la legislació que s'aplica en matèria de selecció i provisió de places de personal estatutari dels Servicis de Salut.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

S'autoritza el conseller de Sanitat per a dictar les disposicions necessàries per al desplegament i l'execució del present decret.

Segona

El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 24 de març de 2006

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Sanitat,

VICENTE RAMBLA MOMPLET

ANNEX

REQUISITS I FUNCIONS DE LES CATEGORIES DE PERSONAL ESTATUTARI DE L'AGÈNCIA VALENCIANA DE SALUT.

A) CATEGORIA DE FACULTATIU ESPECIALISTA EN MEDICINA DEL TREBALL

I. Requisits de la categoria:

Grup A

Llicenciat en Medicina i Cirurgia i especialista en Medicina del Treball o Diplomat en Medicina d'Empresa.

II. Funcions :

1. En coherència amb les funcions establides en l'Estatut marc del Personal Estatutari dels Servicis de Salut, les establides en la legislació vigent:

. Promoció, amb caràcter general, de la prevenció en l'empresa.

. Promoció de la salut.

. Vigilància de la salut.

. Col·laboració en el disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.

. Avaluació dels factors de risc que puguen afectar la seguretat i salut dels treballadors, des de la perspectiva de la seua disciplina.

. Vigilància el compliment del programa de control i reducció de riscos i efectuar personalment les activitats de control de les condicions de treball que tinga assignades.

. Participació en la planificació de l'activitat preventiva i dirigir les actuacions que s'han de fer en casos d'emergència i primers auxilis.

. Planificació de l'acció preventiva que s'ha de fer en les situacions en què el control o reducció dels riscos suposa la realització d'activitats diferents que impliquen la intervenció de distints especialistes.

. Formació i informació de caràcter general, a tots els nivells, i en les matèries pròpies de la seua àrea d'especialització (amb major profunditat en allò que fa referència als treballadors).

. Vigilància i control de la salut dels treballadors.

. Aportació de dades útils per a la vigilància de la salut dels treballadors.

. Col·laboració en els estudis pertinents per a poder realitzar el mapa epidemiològic dels riscos de treball.

. Col·laboració en l'elaboració de la memòria anual.

. Col·laboració en el Manual de Procediments, en el qual participarà en els aspectes següents:

a) Disseny de protocols mèdics específics de vigilància de la salut en funció dels riscos laborals.

b) Disseny de protocols que servisquen per a identificar a tots els treballadors/es especialment sensibles o amb determinada idiosincràsia.

c) Elaboració de protocols per a evitar el risc d'exposicions a agents químics i biològics.

d) Valoració funcional del treballador per a ubicar-lo al lloc de treball.

e) Assessorament i valoració en l'anàlisi i adquisició dels equips de protecció específics, i fomentar-ne la utilització.

f) Protocol·lització de l'assistència sanitària en cas de lesió o dany derivat del treball.

g) Establiment i participació en l'avaluació, aplicació i manteniment dels plans d'emergència.

h) Participació, en tots els aspectes referents a la seua disciplina, en l'elaboració dels documents exigibles per la llei.

i) Manteniment de la guarda i custòdia de totes les dades que calga guardar com a conseqüència de l'exercici de la seua professió, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

j) Participació en l'elaboració de la documentació legalment requerida, i en la confecció de protocols.

2. Objectius generals:

. Promoció de la salut dels treballadors a càrrec seu.

. Prevenció dels riscos laborals dels treballadors a càrrec seu.

. Vigilància de la salut dels treballadors a càrrec seu.

. Assistència sanitària dels treballadors a càrrec seu.

. Labor assessora i pericial a la direcció gerencial.

3. Totes les accions que es desprenguen de la seua disciplina que puguen intervindre en la correcció o disminució del risc laboral, des del treball en equip des de la pròpia unitat o en col·laboració amb les altres unitats perifèriques.

4. Sota la direcció del coordinador/cap de la unitat perifèrica, participarà, amb la resta dels sectors de la unitat, en les tasques comunes: confecció d'estadístiques i memòria anual, cursos de formació, programes preventius, anàlisi de riscos, investigació d'accidents, etc., en l'àrea operativa de la unitat o en suport d'altres unitats, seguint les instruccions de la unitat central.

B) CATEGORIA DE TÈCNIC SUPERIOR EN HIGIENE DEL TREBALL

I. Requisits de la categoria:

. Grup A

Titulat universitari de grau superior (específic en la matèria), en possessió de la formació acreditada requerida en la legislació vigent en l'especialitat d'Higiene Industrial, amb una duració no inferior a 600 hores.

. Grup B

Titulat universitari de grau mitjà (específic en la matèria), en possessió de la formació acreditada requerida en la legislació vigent en l'especialitat d'Higiene Industrial, amb una duració no inferior a 600 hores.

II. Funcions:

1. Les establides en la legislació vigent en relació a l'especialitat:

. Promoció, amb caràcter general, de la prevenció en l'empresa.

. Proposta de mesures per al control i reducció dels riscos, a la vista dels resultats de l'avaluació.

. Vigilància del compliment del programa de control i reducció de riscos i realització, personalment, de les activitats de control de les condicions de treball que tinga assignades.

. Realització d'avaluacions de riscos i adopció de mesures preventives adequades, així com la vigilància de la seua eficàcia, des del punt de vista de la higiene.

. Formació i informació de caràcter general, a tots els nivells, i en les matèries pròpies de la seua àrea d'especialització (amb major profunditat en allò que fa referència als treballadors).

. Promoció de la salut.

. Col·laboració en el disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.

. Avaluació dels factors de risc que puguen afectar la seguretat i salut dels treballadors, des de la perspectiva de la seua disciplina.

. Col·laboració en els estudis pertinents per a poder realitzar el mapa epidemiològic dels riscos de treball.

. Col·laboració en l'elaboració de la memòria anual.

. Col·laboració en el Manual de Procediments, en el qual participarà en els aspectes següents:

a) Anàlisi dels requisits exigibles en els productes que seran utilitzats en la realització del treball.

b) Avaluació del risc segons els productes utilitzats.

c) Indicació dels equips necessaris per a la protecció.

d) Avaluació del risc afegit per causa mediambiental.

e) Avaluació del risc pels residus generats i requisits exigibles per a evitar-lo.

f) Participació en l'elaboració de protocols per a minimitzar el risc.

g) Participació en l'anàlisi, posada en marxa i manteniment dels plans d'emergència.

2. Totes les accions que es desprenguen de la seua disciplina que puguen intervindre en la correcció o disminució del risc laboral, des del treball en equip en la seua unitat o en col·laboració amb les altres unitats perifèriques.

3. Sota la direcció del coordinador/cap de la unitat perifèrica, participarà, amb la resta dels sectors de la unitat, en les tasques comunes: confecció d'estadístiques i memòria anual, cursos de formació, programes preventius, anàlisi de riscos, investigació d'accidents, etc., en l'àrea operativa de la unitat o en suport d'altres unitats, seguint les instruccions de la unitat central.

C) CATEGORIA DE TÈCNIC SUPERIOR EN SEGURETAT EN EL TREBALL

I. Requisits de la categoria:

. Grup A

Titulat universitari de grau superior (específic en la matèria), en possessió de la formació acreditada requerida en la legislació vigent en l'especialitat de Seguretat en el Treball, amb una duració no inferior a 600 hores.

. Grup B

Titulat Universitari de grau mitjà (específic en la matèria), en possessió de la formació acreditada requerida en la legislació vigent en l'especialitat de Seguretat en el Treball, amb una duració no inferior a 600 hores.

II. Funcions:

1. Les establides en la legislació vigent en relació a l'especialitat:

. Promoció, amb caràcter general, de la prevenció en l'empresa.

. Promoció de la salut.

. Avaluació dels factors de risc que puguen afectar la seguretat i salut dels treballadors.

. Proposta de mesures per al control i reducció dels riscos, a la vista dels resultats de l'avaluació.

. Col·laboració en la determinació de prioritats en l'adopció de mesures preventives adequades i la vigilància de la seua eficàcia, des del punt de vista de la seguretat.

. Participació en la planificació de l'activitat preventiva i direcció de les actuacions que s'han de fer en casos d'emergència i primers auxilis.

. Vigilància del compliment del programa de control i reducció de riscos i realització, personalment, de les activitats de control de les condicions de treball.

. Formació i informació de caràcter general, a tots els nivells, i en les matèries pròpies de la seua àrea d'especialització (amb major profunditat en allò que fa referència als treballadors).

. Col·laboració en el control i prevenció dels riscos.

. Col·laboració en els plans de primers auxilis i plans d'emergència

. Col·laboració en els estudis pertinents per a poder realitzar el mapa epidemiològic dels riscos de treball.

. Col·laboració en l'elaboració de la memòria anual.

. Col·laboració en el Manual de Procediments i en la realització de l'avaluació de riscos participant en els:

a) Requisits exigibles per a la protecció del treballador, respecte als materials, equips i instruments utilitzats en el procés productiu.

b) Anàlisi del risc corresponent a la pràctica del treball.

c) Investigació d'accidents laborals.

d) Senyalització dels llocs de treball.

e) Valoració i control dels equips de protecció.

f) Valoració de tots els processos en què puguen existir riscos mediambientals.

g) Participació en l'anàlisi, posada en marxa i manteniment dels plans d'emergència.

2. Totes les accions que es desprenguen de la seua disciplina i que puguen intervindre en la correcció o disminució del risc laboral, des del treball en equip en la seua unitat o en col·laboració amb les altres unitats perifèriques.

3. Sota la direcció del coordinador/cap de la unitat perifèrica, participarà, amb la resta dels sectors de la unitat, en les tasques comunes: confecció d'estadístiques i memòria anual, cursos de formació, programes preventius, anàlisi de riscos, investigació d'accidents, etc., en l'àrea operativa de la unitat o en suport d'altres unitats, seguint les instruccions de la unitat central.

D) CATEGORIA DE TÈCNIC SUPERIOR EN PSICOSOCIOLOGIA I ERGONOMIA DEL TREBALL

I. Requisits de la categoria:

. Grup A

Titulat universitari de grau superior (específic en la matèria), en possessió de la formació acreditada en la legislació vigent en l'especialitat d'Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, amb una duració no inferior a 600 hores.

. Grup B

Titulat universitari de grau mitjà (específic en la matèria), en possessió de la formació acreditada en la legislació vigent en l'especialitat d'Ergonomia i Psicosociologia Aplicada, amb una duració no inferior a 600 hores.

II. Funcions:

1. Les establides en la legislació vigent en relació a l'especialitat:

. Promoció, amb caràcter general, de la prevenció en l'empresa.

. Proposta de mesures per al control i reducció dels riscos, a la vista dels resultats de l'avaluació.

. Vigilància del compliment del programa de control i reducció de riscos i realització, personalment, de les activitats de control de les condicions de treball que tinga assignades.

. Formació i informació de caràcter general, a tots els nivells, i en les matèries pròpies de la seua àrea d'especialització (amb major profunditat en allò que fa referència als treballadors).

. Planificació de l'acció preventiva que s'ha de fer en les situacions en què el control o reducció dels riscos suposa la realització d'activitats diferents, que impliquen la intervenció de distints especialistes.

. Promoció de la salut.

. Avaluació dels factors de risc que puguen afectar la seguretat i salut dels treballadors, des de la perspectiva de la seua disciplina.

. Col·laboració en la determinació de prioritats en l'adopció de mesures preventives adequades i la vigilància de la seua eficàcia, des del punt de vista de la Psicosociologia i Ergonomia.

. Col·laboració en els plans de primers auxilis i plans d'emergència.

. Col·laboració en l'aportació de dades útils per a la vigilància de la salut dels treballadors.

. Aplicar els processos del Manual de Procediments, en el qual participarà en els aspectes següents:

a) Anàlisi dels riscos inherents a factors psicosocials, per qüestió de les relacions del treballador en el seu medi de treball.

b) Anàlisi del risc associat per qüestions organitzatives, referides al treball.

c) Control de la utilització dels equips de treball i les seues exigències ergonòmiques.

d) Control dels equips de protecció individual, adaptats a l'ergonomia.

e) Disseny dels mètodes i procediments de treball, des de la perspectiva de l'adaptació del binomi lloc/treballador.

f) Participació en l'elaboració de la documentació legalment requerida.

2. Totes les accions que es desprenguen de la seua disciplina que puguen intervindre en la correcció o disminució del risc laboral, des del treball en equip des de la seua pròpia unitat o en col·laboració amb les altres unitats perifèriques.

3. Sota la direcció del coordinador/cap de la unitat perifèrica, participarà, amb la resta dels sectors de la unitat, en les tasques comunes: confecció d'estadístiques i memòria anual, cursos de formació, programes preventius, anàlisi de riscos, investigació d'accidents, etc., en l'àrea operativa de la unitat o en suport d'altres unitats, seguint les instruccions de la unitat central.

E) CATEGORIA D'ATS/DUI D'EMPRESA

I. Requisits de la categoria:

Grup B

Diplomat Universitari en Infermeria/ATS i Diplomat en Infermeria d'Empresa.

II. Funcions:

1. En coherència amb les funcions establides en l'Estatut marc del personal estatutari dels servicis de salut, les establides en la legislació vigent:

. Promoure, amb caràcter general, la prevenció en l'empresa.

. Aplicar els protocols per a la vigilància de la salut a nivell d'infermeria.

. Col·laborar en la realització dels reconeixements mèdics.

. Aplicar els protocols de les campanyes de vacunació.

. Aplicar els protocols en la prevenció d'accidents laborals.

. Revisar el material i equips sanitaris.

. Col·laborar en els plans de primers auxilis i d'emergència.

. Col·laborar en l'elaboració de la història clínica laboral.

. Col·laborar en la guarda i custòdia de totes les dades que calga guardar com a conseqüència de l'exercici de la seua professió, d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

. Vigilar el compliment del programa de control i reducció de riscos i efectuar personalment les activitats de control de les condicions de treball que tinga assignades.

. Aplicar les enquestes per a conéixer la situació laboral referida als possibles riscos i informar la unitat central.

. Formar i informar amb caràcter general, a tots els nivells, i en les matèries pròpies de la seua àrea d'especialització.

. Col·laborar en l'obtenció de dades a nivell d'infermeria per a la creació de la memòria anual.

. Col·laborar en l'obtenció de dades procedents de la disciplina d'infermeria per a la creació del Mapa de Riscos Laborals.

2. Totes les accions que es desprenguen de la seua disciplina que puguen intervindre en la correcció o disminució del risc laboral, des del treball en equip en la seua unitat o en col·laboració amb altres unitats perifèriques.

3. Sota la direcció del coordinador/cap de la unitat perifèrica, participarà, amb la resta dels sectors de la unitat, en les tasques comunes: confecció d'estadístiques i memòria anual, cursos de formació, programes preventius, anàlisi de riscos, investigació d'accidents, etc., en l'àrea operativa de la unitat o en suport d'altres unitats, seguint les instruccions de la unitat central.

F) CATEGORIA DE TÈCNIC MITJÀ EN PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

I. Requisits de la categoria:

Grup C

Batxiller Superior, Formació Professional de Segon Grau, o equivalent, i en possessió de la formació acreditada requerida en la legislació vigent per a l'exercici de les funcions de Nivell Mitjà en Prevenció de Riscos Laborals, amb una duració no inferior a 300 hores i un programa d'acord amb el contingut de l'annex V del Reglament de Desplegament de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

II Funcions:

1. Les establides en la legislació sobre la matèria:

. Promoure, amb caràcter general, la prevenció en l'empresa.

. Realitzar avaluacions de riscos, excepte les específicament reservades al nivell superior.

. Proposar mesures per al control i reducció dels riscos o plantejar la necessitat de recórrer al nivell superior, a la vista dels resultats de l'avaluació.

. Realitzar activitats d'informació i formació bàsica de treballadors.

. Vigilar el compliment del programa de control i reducció de riscos i efectuar personalment les activitats de control de les condicions de treball que tinga assignades.

. Participar en la planificació de l'activitat preventiva i dirigir les actuacions que s'han de fer en casos d'emergència i primers auxilis.

. Qualsevol altra funció assignada com a auxiliar, complementària o de col·laboració amb el nivell superior.

2. Totes les accions que es desprenguen de la seua disciplina i que puguen intervindre en la correcció o disminució del risc laboral, des del treball en equip en la seua unitat, o en col·laboració amb les altres unitats perifèriques.

3. Sota la direcció del coordinador/cap de la unitat perifèrica, participarà, amb la resta de membres de la unitat, en les tasques comunes: confecció d'estadístiques i memòria anual, cursos de formació, programes preventius, anàlisi de riscos, investigació d'accidents, etc., en l'àrea operativa de la unitat o en suport d'altres unitats, seguint les instruccions de la unitat central.

Mapa web