Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 72/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regula l'atenció continuada en l'àmbit de l'atenció primària.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 3975 de 06.04.2001
Número identificador:  2001/M3159
Referència Base de Dades:  1386/2001
 DECRET 72/2001, de 2 d'abril, del Govern Valencià, pel qual es regula l'atenció continuada en l'àmbit de l'atenció primària. [2001/M3159]

El model actual d'atenció primària vertebrat al voltant de les àrees de salut com a estructura fonamental del sistema sanitari, aprovat pel Decret 42/1986, de 21 de març, del Govern Valencià, pretén la concepció integral de la salut, incloent necessàriament, entre les seues funcions, l'atenció a la urgència mitjançant l'establiment de torns d'atenció continuada per part dels membres dels equips d'Atenció Primària (EAP).

Ordres successives de 24 de març de 1995 i 26 de febrer de 1997 i la Resolució de 19 de novembre de 1999, del conseller de Sanitat, han anat suprimint els serveis especials i ordinaris d'urgències per tal d'unificar la prestació d'aquest servei en l'àmbit de l'atenció primària.

Igualment, atenent la resolució de la Sentència número 13/2000, de 2 de novembre, de la Sala Social, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, es feia necessària l'aprovació d'una norma que reculla el pronunciament judicial al·ludit, que es va fer eco del que estableix la Sentència de 3 d'octubre de 2000 del Tribunal de Justícia de la Comunitat Europea, el qual va dilucidar les qüestions prejudicials plantejades sobre si l'activitat dels metges dels EAP estava compresa dins de l'àmbit d'aplicació de les directives 89/391/CE, del Consell, de 12 de juny, relativa a l'aplicació de mesures per a promoure la millora de la seguretat i de la salut dels treballadors en el treball, i 93/1104/CE, del Consell, de 23 de novembre, relativa a determinats aspectes d'ordenació del temps de treball.

Per tant, després d'haver sigut acordat en la Mesa Sectorial de Sanitat de data 17 de novembre de 2000, d'acord amb el que disposa l'article 32.b) de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'Òrgans de Representació, Determinació de les Condicions de Treball i Participació del Personal al Servei de les Administracions Públiques, a proposta del conseller de Sanitat i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 2 d'abril de 2001,

DECRETE

Article 1. Àmbit d'aplicació

1. El present decret serà d'aplicació als equips d'atenció primària (EAP) que fan atenció continuada.

2. El personal de quota i zona faran atenció continuada de manera voluntària.

Article 2. Punts d'atenció continuada. Concepte

S'entén per atenció continuada l'atenció permanent que es presta a la població fora de l'horari ordinari e funcionament del centre, que es du a terme en els punts d'atenció continuada (PAC), mitjançant l'establiment de torns rotatius entre els professionals de l'EAP.

Article 3. Modalitat per a la prestació de l'atenció continuada

Tots els punts d'atenció continuada es realitzaran en la modalitat de presència física.

Article 4. Àmbit de cobertura de l'atenció continuada

Com a regla general, la població atesa per cada punt d'atenció continuada serà la de la zona bàsica de salut. No obstant això, a fi de garantir un optimització dels recursos assistencials existents i sempre que s'assegure la qualitat del servei prestat, els PAC podran organitzar-se de manera conjunta entre els membres dels EAP de diferents zones bàsiques de salut limítrofes geogràficament. Tanmateix, en el medi rural amb àmplia dispersió geogràfica, els PAC tindran àmbit de zona de salut.

Article 5. Horari de funcionament dels PAC. Òrgan competent per a fixar-lo

L'horari de funcionament dels PAC començarà quan acabe l'horari de funcionament del centre, és a dir, a les 15 hores en els centres que funcionen només en horari de matí i a les 21.00 hores en els centres que funcionen en horari de matí i vesprada, segons les característiques del centre, i finalitzarà a les 08.00 hores de l'endemà. Els diumenges i festius els PAC funcionaran les 24 hores.

L'òrgan competent per a fixar l'horari dels PAC és la direcció de l'àrea, atenent les característiques de la zona bàsica de salut.

Article 6. Exempció de realitzar l'atenció continuada per raó d'edat. Requisits

1. El personal de l'EAP major de 54 anys podrà quedar exempt de l'obligació de realitzar atenció continuada. Per tal que l'exempció al·ludida siga concedida, la persona interessada haurà d'adreçar, de manera preceptiva, una sol·licitud a la direcció d'atenció primària de l'àrea corresponent, havent de concedir-la en el termini màxim de dos mesos. En el supòsit que transcórrega aquest termini sense que hi haja resposta per part de l'administració, l'exempció s'entendrà concedida per silenci administratiu, segons que disposa l'article 43 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

2. L'obligació de fer atenció continuada s'anirà rebaixant de manera progressiva fins a arribar al límit de 45 anys. La rebaixa esmentada es farà a partir de l'1 de gener de cada any, començant el 2002 i acabant el 2005, de manera que l'1 de gener de 2002 el límit estarà fixat en els 52 anys, i l'1 de gener de 2005 en els 46 anys d'edat.

Tot això, però, quedarà supeditat al fet que es garantisca l'assistència sanitària de la població.

Article 7. Altres supòsits d'exempció de l'atenció continuada

Es podà sol·licitar l'exempció de l'atenció continuada en els supòsits següents:

– Per embaràs.

– Per període de lactància.

– Per problemes de salut que impossibiliten l'exercici de l'atenció continuada. Per tal que es concedisca l'exempció en aquest supòsit serà preceptiu que la persona interessada presente informe mèdic justificatiu. Una vegada presentat l'informe al·ludit, el director d'Atenció Primària de l'àrea corresponent serà el competent per a valorar-lo i, en el seu cas, concedir l'exempció sol·licitada.

En els tres supòsits al·ludits, la sol·licitud haurà d'adreçar-se per part de la persona interessada a la direcció d'Atenció Primària de l'àrea corresponent.

Article 8. Incorporació de la persona exempta al torn d'atenció continuada

En el supòsit que la persona exempta de la prestació del servei d'atenció continuada desitjara incorporar-s'hi novament, haurà de comprometre's a estar, com a mínim, un any natural prestant servei en atenció continuada abans de sol·licitar de nou l'exempció.

Article 9. Nombre d'hores en atenció continuada

El nombre màxim d'hores d'atenció continuada que es faran en Atenció Primària serà de 425 hores/any, i es podrà ampliar de manera voluntària fins a 850 hores/any.

En cap cas la jornada de treball no excedirà les 48 hores, inclòs el temps de treball dedicat a atenció continuada, per cada període de set dies, en còmput de 12 mesos.

Article 10. Contractació de reforços externs d'EAP

En el supòsit que foren necessaris reforços externs de l'EAP, per a la cobertura s'atendrà l'ordre jeràrquic següent:

1. Personal voluntari de la mateixa àrea de salut, sempre que no excedisca el nombre d'hores assenyalat en l'article 9.

2. Personal contractat de la borsa de treball, segons que preveu la normativa vigent.

3. Personal voluntari d'altres àrees, sempre que no excedisca el nombre d'hores assenyalat en l'article 9.

Article 11. Lliurança i compensació de dies

L'endemà d'haver fet atenció continuada, de manera obligatòria, serà dia de descans remunerat.

En el supòsit que l'atenció continuada s'efectue en diumenge, el dia de descans corresponent serà el dilluns i, a més, donarà lloc a un dia de compensació que se sumarà als períodes de vacances.

Els dies 24 i 31 de desembre, i també el 5 de gener, es consideraran festius pel que fa a les retribucions, amb una remuneració equivalent a 24 hores d'atenció continuada.

Els dies 1 i 6 de gener, el 9 d'octubre i el 25 de desembre tindran el tractament de diumenges, i per tant donaran lloc a un dia de compensació que se sumarà als períodes de vacances.

En atenció a la regulació fixada en aquest article, les direccions d'atenció primària podran arbitrar mesures organitzatives necessàries per a garantir l'atenció sanitària adequada a la població, després de l'autorització de la Conselleria de Sanitat.

Article 12. Dietes

Es retribuirà, en concepte de restauració, el personal facultatiu i el d'infermeria que preste serveis d'atenció continuada amb les quantitats següents:

– 1.500 pessetes en dies laborables.

– 3.000 pessetes en diumenges i festius.

Aquestes quantitats es revisaran anualment, atenent l'IPC.

Disposició final

El present decret tindrà efecte retroactiu, aplicant-se el mateix a partir de l'1 de gener de 2001.

València, 2 d'abril de 2001

El president de la Generalitat Valenciana,

EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO

El conseller de Sanitat,

SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ

Mapa web