Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 91/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, d'integració de personal funcionari en estatutari.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 2517 de 29.05.1995
Referència Base de Dades:  1266/1995
 DECRET 91/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, d'integració de personal funcionari en estatutari.

Des de la transferència dels serveis sanitaris de l'INSALUD a la Generalitat Valenciana, mitjançant el Reial Decret 1612/1987, de 27 de novembre, fins a l'actualitat, ha estat palesa la presència de determinats col·lectius de personal funcionari en les institucions sanitàries del Servei Valencià de Salut.

Tant mitjançant el Reial Decret 1612/1987 esmentat com utilitzant les vies assenyalades en el Reial Decret 680/1986, de 7 de març, i també a través de les diferents convocatòries a places de caràcter directiu en les institucions sanitàries valencianes, determinats col·lectius de funcionaris han prestat serveis en places de naturalesa estatutària.

Als efectes de possibilitar als esmentats funcionaris una integració com a personal estatutari, a proposta del conseller de Sanitat i Consum i prèvia deliberació del Govern Valencià, en la reunió del dia 16 de maig de 1995,

DECRETE:

Article primer

El personal funcionari de carrera pertanyent a algun dels cossos, escales o classes indicats en la taula d'equivalències (annex 1), que ocupe o haja ocupat llocs de treball de naturalesa estatutària en institucions sanitàries dependents del Servei Valencià de Salut, que estiguen vinculats per transferència a través del Reial Decret 1612/1987, de 27 de novembre, o utilitzant la via establerta pel Reial Decret 680/1986, de 7 de març, com per concurs, oposició o concurs-oposició, podrà integrar-se en el corresponent règim estatutari de la Seguretat Social, en els termes i les condicions que s'estableixen en el decret present, sempre que es troben en algun dels següents supòsits:

A) En situació d'actiu en qualsevol de les institucions sanitàries que constitueixen el Servei Valencià de Salut, o en la Conselleria de Sanitat i Consum.

B) En situació de serveis especials en els seus respectius llocs de treball de les esmentades institucions sanitàries.

C) En situació d'excedència voluntària, sempre que no haja transcorregut el temps màxim d'excedència prevista legalment per a cada cas. En aquests supòsits, la integració s'efectuarà en la situació d'excedència voluntària i la posterior situació d'actiu s'obtindrà de conformitat amb el que preveu el Reial Decret 118/1991, de 25 de gener, sobre selecció de personal estatutari i provisió de llocs de treball a les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

Article segon

El personal que exercite l'opció s'integrarà en les categories bàsiques del règim estatutari que corresponga, segons la taula d'homologacions que es publica com a annex a aquest decret.

El personal integrat queda sotmès a la legislació vigent en matèria d'incompatibilitats i altres disposicions reglamentàries que la despleguen, tant a nivell estatal com autonòmic.

Aquest personal, junt amb la sol·licitud d'integració, haurà de presentar declaració de no estar afectat d'incompatibilitat per realitzar activitat en el sector públic ni activitats privades incompatibles o que requeresquen reconeixement de compatibilitat, per a la qual cosa se'ls facilitarà el model que figura en l'annex 2.

Article tercer

El personal transferit i, en conseqüència, integrat en els diferents règims estatutaris de la Seguretat Social, percebrà les retribucions que li corresponga segons la categoria d'homologació d'acord amb la taula que apareix com a annex 1.

Al personal transferit que percebia amb anterioritat retribucions superiors a les corresponents a la categoria en què han estat homologats, se'ls reconeixerà un complement personal i transitori consistent en la diferència de retribucions percebudes per tots els conceptes llevat de plus extra-conveni, plus de transport, hores extraordinàries, antiguitat i altres percepcions assimilables, que percebia en la seua anterior situació. Aquest complement sols podrà ser compensat o absorbit per canvi de grup, nivell, lloc de treball o per qualsevol increment retributiu que afecte el lloc de treball o grup de pertinença.

A aquest personal se li respectarà, a tots els efectes jurídics i econòmics, l'antiguitat que tinga reconeguda fins a la data d'efecte de la integració. El primer trienni que totalitze aquest personal a partir de la resolució de la seua opció d'integració ho serà d'acord amb el que preveu l'article 2.2.b) del Reial Decret Llei 3/1987, d'11 de setembre.

Article quart

El règim jurídic (jornada, horari, règim disciplinari, etc.) aplicable al personal que quede integrat en els corresponents estatuts jurídics, serà l'establert per la normativa bàsica estatal i per la dictada expressament per la Generalitat Valenciana en l'exercici de les seues legítimes competències.

Article cinquè

Els funcionaris que opten per la integració passaran, respecte al seu cos, escala d'origen o grup de pertinença, a la situació administrativa d'excedència per incompatibilitat segons la legislació corresponent.

Article sisè

Les sol·licituds individuals d'integració es formularan, conforme al model oficial, en el termini d'un mes a partir de la publicació d'aquest decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Les sol·licituds es presentaran, dirigides a la Direcció General del Servei Valencià de Salut, a les direccions territorials de Sanitat i Consum, sense perjudici del que preveu l'article 38.4 de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Article setè

Respecte al personal que, ocupant amb caràcter provisional o per lliure designació places de cap d'unitat o altres llocs de treball, exercite l'opció d'integració en la categoria d'homologació que li corresponga, hi romandrà fins que s'ocuparan reglamentàriament pels sistemes de provisió regulats en la normativa d'aplicació.

El personal nomenat en virtut de lliure designació quedarà integrat en el lloc de treball corresponent dins l'àrea de salut on preste serveis en el moment d'exercitar l'opció.

DISPOSICIó ADDICIONAL

Podrà tenir accés als concursos de trasllats que es convoquen de places de caràcter no sanitari de la funció administrativa de les institucions sanitàries el personal fix de l'administració que haja prestat servei en els serveis centrals o les direccions territorials de la Conselleria de Sanitat i Consum des de l'1 de gener de 1988, data d'efectivitat de les transferències a la Generalitat Valenciana de les funcions i serveis de l'Institut Nacional de la Salut.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Es faculta el conseller de Sanitat i Consum perquè adopte totes les mesures que calguen per al compliment del que s'estableix en aquest decret.

Segona

Aquest decret entrarà en vigor el dia de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

València, 16 de maig de 1995

El president de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El conseller de Sanitat i Consum,

JOAQUíN COLOMER SALA

Mapa web