Ficha disposicion

Ficha disposicion

Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre regulació dels òrgans de gestió del personal de la Conselleria de Sanitat i Consum i òrgans dependents.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 1081 de 08.06.1989
Referència Base de Dades:  1226/1989
 Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre regulació dels òrgans de gestió del personal de la Conselleria de Sanitat i Consum i òrgans dependents.

La Llei de la Generalitat Valenciana 10/1985, de 31 de juliol, de la Funció Pública Valenciana estableix a l'article 1r, apartat 2, que mitjançant Decret del Govern Valencià s'adequarà la Llei a les característiques del personal sanitari, entre altres.

Posteriorment, diversos Decrets del Consell de la Generalitat Valenciana han regulat aspectes relatius a aquest personal. Així, l'article cinquè del Decret 60/1985, de 13 de maig, atribueix a la llavors denominada Conselleria de Sanitat, Seguretat Social i Treball competències en matèria d'incompatibilitats, i el Decret 69/1986, de 2 de juny, pel qual és aprovat el Reglament de selecció de personal i provisió de llocs de treball, estableix en la disposició addicional primera que les competències que s'atribueixen a la Conselleria d'Administració Pública corresponen a la Conselleria a la qual pertanyen els llocs de treball de caràcter sanitari.

El Decret 46/1988, de 12 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s'aprovà el Reglament d'organització i funcionament del Servei Valencià de Salut, atribueix al Títol III als òrgans de la Conselleria de Sanitat i Consum i de l'esmentat organisme determinades competències sobre el personal sanitari i estatutari, establint peculiaritats pel que fa al règim jurídic de l'esmentat personal, la classificació i provisió dels seus llocs de treball.

Escau, per tant, de fixar el concepte de personal sanitari en relació amb les esmentades normes als efectes de regular competències pel que fa a la gestió i resolució dels assumptes relatius a l'esmentat personal.

I per tot això, a proposta conjunta dels Consellers de Sanitat i Consum i d'Administració Pública i prèvia deliberació del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió mantinguda el dia 15 de maig de 1989,

DECRETE:

Article primer

El personal que tinga l'adscripció al Servei Valencià de Salut o qualsevol altre Centre dependent d'aquest i figure destinat en Institucions Sanitàries, Arees de Salut, Centres de Salut, d'Atenció Primària o Comunitària, Equips d'Atenció Primària, Serveis d'Urgències i qualsevol altre centre de caràcter assistencial o en el qual es realitzen funcions de salut pública, i també el personal que ocupe llocs reservats a funcionaris tècnics de l'Estat al Servei de la Sanitat Local tindran la consideració de personal sanitari i la gestió i resolució dels assumptes relatius a aquest correspondrà als òrgans als quals fa referència el Capítol II del Títol III del Reglament d'organització i funcionament del Servei Valencià de Salut, amb la distribució competencial que s'hi establesca.

Article segon

El personal que figure adscrit als Serveis Centrals i Territorials de la Conselleria de Sanitat i Consum i del Servei Valencià de Salut no tindran la consideració de personal sanitari i la gestió i resolució dels assumptes relatius a aquest correspondrà a la Conselleria d'Administració Pública i serà d'aplicació la normativa de la Funció Pública de la Generalitat Valenciana.

Article tercer

La inscripció i anotació dels actes i resolucions que afecten al personal determinat a l'article segon d'aquest Decret es realitzarà en el Registre de Personal de la Generalitat Valenciana adscrit a la Direcció General de la Funció Pública, creat pel Decret 60/1986, de 19 de maig, del Consell de la Generalitat Valenciana, i d'acord amb les seues normes.

Article quart

El personal estatutari que reunesca els requisits exigits podrà concursar a les convocatòries de provisió de llocs de treball de Direccions de Servei o de Programes Específics, pertanyents als Serveis Centrals o Perifèrics de la Conselleria de Sanitat i Consum i del Servei Valencià de Salut, que estiguen classificats com a naturalesa laboral o d'Administració Especial, si fa el cas.

Mentre ocupen aquests llocs els serà d'aplicació la normativa de funció pública de la Generalitat Valenciana, i quedaran en el centre de procedència en la situació que corresponga d'acord amb els seus respectius Estatuts.

DISPOSICIONS FINALS

Primera

Els Consellers d'Administració Pública i de Sanitat i Consum dictaran, en l'àmbit de les seues respectives competències, les disposicions necessàries per a l'aplicació d'allò que disposa aquest Decret.

Segona

Aquest Decret vigirà el mateix dia de publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Valencia, 15 de maig de 1989.

EL President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d'Administració Pública,

JOAQUIM AZAGRA I ROS

El Conseller de Sanitat i Consum,

JOAQUIM COLOMER SALA

Mapa web