Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 235/2007, de 14 de desembre, del Consell, pel qual atribuïx a la Conselleria de Sanitat la gestió del personal i dels llocs de treball amb requisit de llicenciat i diplomat sanitari.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 5663 de 19.12.2007
Número identificador:  2007/15264
Referència Base de Dades:  015617/2007
 DECRET 235/2007, de 14 de desembre, del Consell, pel qual atribuïx a la Conselleria de Sanitat la gestió del personal i dels llocs de treball amb requisit de llicenciat i diplomat sanitari. [2007/15264]

L'article 27.2 bis de la Llei 11/2006, de 27 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2007, establix que el personal llicenciat o diplomat en alguna de les titulacions arreplegades en els articles 6 i 7 de la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries que ocupe llocs en l'administració al servici de la Generalitat en la conselleria de Sanitat o en algun dels organismes autònoms que en depenen, per als quals s'incloga com a requisit tindre alguna de les titulacions dites, té la consideració de personal sanitari, d'acord amb el que disposa el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell.

Les titulacions mencionades, corresponents a l'article 6, llicenciats sanitaris, són: metges, farmacèutics, dentistes, veterinaris, i títol oficial d'especialista en ciències de la salut establit per a psicòlegs, químics, biòlegs, bioquímics o altres; i les corresponents a l'article 7, diplomats sanitaris, són: infermers, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, podòlegs, òptics optometristes, logopedes i dietistes nutricionistes.

Així, doncs, quan es complisquen els dos requisits que assenyala l'article 27.2 bis, és a dir, quan el lloc classificat per la Direcció General d'Administració Autonòmica, de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, tinga com a requisit una de les titulacions mencionades en els articles 6 i 7 de la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries, i el funcionari adscrit tinga el títol acadèmic corresponent, els llocs i els titulars que els ocupen passen a ser gestionats per la conselleria de Sanitat. Així mateix, s'inclouen els llocs vacants que tenen com a requisit només alguna de les titulacions establides. Tots estos llocs figuren en els annexos d'este decret.

Per tant, després de la consulta i negociació amb les organitzacions sindicals més representatives presents en la Mesa Sectorial de la Funció Pública i en la Mesa Sectorial de Sanitat, d'acord amb el que preveu la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, després dels informes preceptius, a proposta del conseller de Justícia i Administracions Públiques i del conseller de Sanitat, i conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i després de la deliberació del Consell, en la reunió del dia 14 de desembre de 2007,

Decrete

Article 1

Els llocs de treball dels annexos I i II que actualment figuren en la relació de llocs de la conselleria de Sanitat i de l'Agència Valenciana de Salut, gestionats per la Direcció General d'Administració Autonòmica, de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, causen baixa en les estes relacions i causen alta en la de llocs sanitaris gestionada per la conselleria de Sanitat. Els de l'annex I queden adscrits a la conselleria de Sanitat i els de l'annex II, a l'Agència Valenciana de Salut, en els centres de destinació que indiquen els annexos.

Article 2

El personal adscrit als llocs de treball que figuren en els annexos I i II té la consideració de personal sanitari, d'acord amb el que preveu el Decret 71/1989, de 15 de maig, del Consell, sobre regulació dels Òrgans de Gestió de Personal de la conselleria de Sanitat i Consum i dels Òrgans que en depenen, i en correspon la gestió i resolució de la totalitat dels assumptes a la conselleria de Sanitat, amb les excepcions que es preveuen en este decret.

En conseqüència, les atribucions que l'ordenament jurídic atorga a la conselleria de Justícia i Administracions Públiques en matèria de funció pública s'entenen referides a la conselleria de Sanitat, en relació amb el personal i els llocs de treball esmentats.

Article 3

1. El personal que ocupa els llocs de treball allistats en els annexos I i II manté la relació jurídica que té amb la Generalitat en la data d'entrada en vigor d'este decret, i també la mateixa situació administrativa.

2. Quant a les comissions de servicis, adscripcions provisionals i nomenaments de personal funcionari interí, es mantenen els que estan vigents en la data d'entrada en vigor d'este decret, i fins a la finalització, d'acord amb el règim jurídic per al personal de la Generalitat. Els òrgans competents, d'acord amb el Decret 71/1989, de 15 de maig, adopten, en la data de l'adscripció dels llocs de treball i de la incorporació de les persones als llocs de gestió sanitària, les resolucions i els actes administratius que calen jurídicament.

3. S'aplica al personal objecte de la nova adscripció la Llei de la Funció Pública Valenciana i la resta de la normativa estatal i autonòmica que legalment és procedent en matèria de funció pública.

Article 4

Es garantix al personal afectat el manteniment dels drets econòmics adquirits, inclosos els complements transitoris i de garantia, que han de continuar percebent d'acord amb la normativa, s'han d'actualitzar en la quantia que establisquen les lleis de pressupostos de la Generalitat, sense perjuí del que disposa l'apartat següent d'este article.

La implantació d'un sistema de retribucions, o d'algun dels elements, diferent del que preveu el Decret 99/1995, de 16 de maig, del Consell, modificat pels Decrets 56/2004, de 16 d'abril, i 34/2006, de 24 de març, comporta la modificació o supressió dels complements personals transitoris o de garantia, en el cas que resulten innecessaris perquè l'aplicació del sistema nou comporte un increment econòmic global.

La resolució de les incidències i reclamacions de qualsevol índole que tinguen caràcter econòmic correspon a la conselleria de Sanitat o als organismes que en depenen, segons pertoque.

Disposicions addicionals

Primera

La conselleria de Justícia i Administracions Públiques i la conselleria de Sanitat han d'adoptar els actes administratius que calguen legalment i reglamentàriament per a donar de baixa en el Registre de Personal i en el de Llocs de Treball gestionats per la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, i d'alta en el Registre de Personal Sanitari, gestionat per la conselleria de Sanitat, el personal i els llocs de treball inclosos en els annexos I i II, segons el que disposa este decret. En ambdues unitats s'han de fer les anotacions registrals que pertoquen.

Segona

Fent ús de les competències que atribuïx al Consell l'article 53 de la Llei 11/2000, de 28 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat, es crea la taula XV (Personal de l'article 27.2 bis de la Llei 11/2006, de 27 de desembre) de les taules retributives del personal d'institucions sanitàries dependents de la conselleria de Sanitat.

La taula nova s'incorpora com a annex III.

Tercera

Es faculta la conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació per a portar a efecte les mesures d'assignació i transferència de crèdit pressupostari oportunes per a complir a les mesures disposades en este decret.

Quarta

El personal temporal que ocupa llocs de treball dels annexos I i II ha de passar, en ocasió del seu cessament, a les borses d'ocupació temporal de la conselleria de Sanitat corresponents.

Cinquena

El personal que abans de la data d'entrada en vigor d'este decret es trobe en situació administrativa d'excedència, o en una altra de diferent de la de servici actiu que no comporte reserva del lloc, l'últim lloc de treball del qual figure en els annexos I i II, i que en la data d'entrada en vigor d'este decret complisca el requisit de titulació, ha de demanar el reingrés, si el sol·licita, a la conselleria de Sanitat, i se li aplica el règim jurídic general establit per a este personal en la conselleria de Sanitat.

El mateix criteri competencial s'aplica al personal que ocupa els llocs de treball inclosos en els annexos I i II, quan accedisquen, després de l'adscripció a llocs sanitaris, a la situació administrativa d'excedència o una altra de diferent de la de servici actiu que no comporte reserva del lloc, i hi sol·liciten després el reingrés.

Disposicions transitòries

Primera

Les modificacions que es produïsquen en els llocs dels annexos I i II no afecten els procediments de provisió en què es troben i que es resolguen després de l'entrada en vigor d'este decret. En este cas, els cessaments i les preses de possessió s'han de fer en els llocs amb el número, la denominació i la classificació del lloc sanitari.

Segona

El personal interí afectat per este decret que resulte desplaçat per l'execució dels processos derivats del Pla d'Estabilitat Laboral i de les proves selectives a què fa referència la disposició transitòria huitena del Decret 33/1999, de 9 de març, del Consell, s'ha d'incorporar, en el cas de cessament, a la borsa corresponent de la conselleria de Sanitat.

Tercera

La conselleria de Sanitat ha d'executar, si és el cas, les resolucions judicials que es referisquen als llocs de treball i als titulars afectats per este decret.

Disposició derogatòria

Única

Queden derogades totes les normes del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa este decret.

Disposició final

Única

Este decret té efecte des de l'1 de desembre de 2007.

Castelló de la Plana, 14 de desembre de 2007

El president de la Generalitat,

FRANCISCO CAMPS ORTIZ

El conseller de Justícia i Administracions Públiques,

FERNANDO DE ROSA TORNER

El conseller de Sanitat,

MANUEL CERVERA TAULET

Annex I

Llocs de la conselleria de Sanitat

Número

lloc Denominació Nat S G Niv CE A P Loc Sit

Subsecretaria

21459 Cap del Servici de Prevenció de Riscos Laborals F W A 26 E049 LD V

22276 Tècnic/a superior de prevenció de riscos laborals. Cap de sector F E A 24 E042 C V

22283 Tècnic/a mitjà/ana de prevenció de riscos laborals F E B 20 E032 C V

22277 Tècnic/a mitjà/ana de prevenció de riscos laborals F E B 20 E032 C V

Direcció General d'Ordenació, Avaluació i Investigació Sanitària

23962 Cap de l'Oficina d'Investigació Sanitària F W A 26 E049 LD V

22958 Cap de l'Oficina del Pla de Salut F E A 26 E049 C V

21461 Cap del Servici d'Avaluació i Auditories Sanitàries F S A 26 E049 LD V

13445 Cap del Servici de Recursos Sanitaris F S A 26 E049 LD V

13173 Cap del Servici d'Assegurament Sanitari F S A 26 E049 LD V

13169 Cap de la Secció d'Avaluació i Ordenació Sanitària F E A 24 E046 C V

13179 Cap de la Secció d'Autorització Sanitària F E A 24 E042 C V

13182 Cap de la Secció d'Estudis i Avaluació F E A 24 E042 C V

13178 Cap de la Secció de Recursos Sanitaris F E A 24 E042 C V

11782 Cap de la Secció d'Assegurament Sanitari F E A 24 E042 C V

9081 Tècnic/a d'avaluació i ordenació sanitària F E A 22 E040 C V

3337 Tècnic/a de recursos sanitaris F E A 20 E038 C V

11260 Tècnic/a de recursos sanitaris F E A 20 E038 C V

13412 Tècnic/a de recursos sanitaris F E A 20 E038 C V

13415 Tècnic/a de recursos sanitaris F E A 20 E038 C V

22959 Tècnic/a superior de pla de salut F E A 20 E038 C V

6138 Tècnic/a mitjà d'avaluació i ordenació sanitària F E B 19 E027 C V

13174 Tècnic/a mitjà de recursos sanitaris F E B 17 E023 C V

EVES

25704 director/a de l'EVES F W A 30 E050 LD V

16489 Cap del Servici de Docència F E A 26 E047 C V

11552 Cap de la Unitat de Gestió de Servicis Sanitaris F E A 24 E046 C V

18929 Cap de la Unitat de Programes Internacionals F E A 24 E046 C(AP) V

13172 Cap de la Secció d'Estudis de Processos Assistencials F E A 24 E042 C V

11503 Cap de la Unitat de Promoció de la Salut F E A 24 E042 C V

11507 Cap de la Unitat de Formació F E A 24 E042 C V

10376 Cap de la Unitat de Puericultura F E A 24 E042 C V

14750 Cap de la Unitat de Salut Laboral F E A 24 E042 C V

14751 Professor de l'àrea de salut laboral F E A 24 E042 C V

18685 Tècnic/a de formació en salut laboral F E A 20 E039 C V

8797 Tècnic/a d'avaluació de la formació F E A 20 E038 C V

19301 Cap de la Unitat de Formació de Comares F E B 24 E042 C V

14562 Cap de programes de formació continuada F E B 19 E027 C V

Direcció Territorial d'Alacant

10800 Cap del Programa de Coordinació Mèdica d'Assistència Especialitzada F E A 24 E042 C AL

10581 Cap del Programa de Servicis Sanitaris F E A 24 E042 C AL

12339 Cap de la Secció d'Inspecció i Ordenació Sanitària F E A 24 E042 C AL

1231 Tècnic/a d'inspecció i control de productes sanitaris F E A 24 E040 C AL

10839 Cap de la Unitat d'Orientació Familiar F E A 20 E038 C AL

10801 Cap del Programa de Coordinació d'Infermeria d'Assistència Especialitzada F E B 17 E023 C AL

5326 Tècnic/a mitjà/ana d'inspecció i ordenació sanitària F E B 16 E023 C AL

7040 Tècnic/a mitjà/ana d'orientació familiar F E B 16 E023 C AL

Direcció Territorial de Castelló

10171 Cap del Programa de Coordinació Mèdica d'Atenció Primària F E A 24 E042 C CA

12340 Cap de la Secció d'Inspecció i Ordenació Sanitària F E A 24 E042 C CA

8799 Metge/essa d'orientació familiar F E A 20 E038 C CA

12944 Cap del Programa de Coordinació d'Infermeria d'Assistència Especialitzada F E B 17 E023 C CA

10104 Cap del Programa de Coordinació d'Infermeria d'Atenció Primària F E B 17 E023 C CA

Direcció Territorial de València

789 Cap del Programa de Coordinació Mèdica d'Atenció Primària F E A 24 E042 C V

2377 Cap del Programa de Servicis Sanitaris F E A 24 E042 C V

12341 Cap de la Secció d'Inspecció i Ordenació Sanitària F E A 24 E042 C V

12344 Cap del Negociat d'Inspecció i Ordenació Sanitària F E A 20 E038 C V

6258 Metge/ssa d'orientació familiar F E A 20 E038 C V

11644 Metge/ssa d'orientació familiar F E A 20 E038 C V

3533 Tècnic/a d'inspecció i ordenació sanitària F E A 20 E038 C V

5648 Psicòleg de diagnòstic i orientació terapèutica F E A 20 E038 C V

5783 Psicòleg de diagnòstic i orientació terapèutica F E A 20 E038 C V

2636 Metge/ssa de diagnòstic i orientació terapèutica F E A 20 E024 C V

12512 Cap del Programa de Coordinació d'Infermeria d'Assistència Especialitzada F E B 19 E027 C V

426 Cap del Programa de Coordinació d'Infermeria d'Atenció Primària F E B 17 E023 C V

5620 ATS de diagnòstic i orientació terapèutica F E B 16 E023 C V

3184 Tècnic/a mitjà d'inspecció i ordenació sanitària F E B 16 E023 C V

1983 Tècnic/a mitjà de diagnòstic i orientació terapèutica F E B 16 E023 C V

763 Tècnic/a mitjà d'inspecció i ordenació sanitària F E B 16 E023 C V

2716 Tècnic/a mitjà d'inspecció i ordenació sanitària F E B 16 E023 C V

3558 Tècnic/a mitjà d'inspecció i ordenació sanitària F E B 16 E023 C V

6501 Tècnic/a mitjà d'inspecció i ordenació sanitària F E B 16 E023 C V

6891 Tècnic/a mitjà d'orientació familiar F E B 16 E023 C V

Annex II

Llocs de l'Agència Valenciana de Salut

Número

del lloc Denominació Nat S G Niv CE A P Loc Sit

Direcció Gerència

13458 Tècnic/a d'activitat assistencial F E A 20 E038 C V

13782 Tècnic/a d'activitat assistencial F E A 20 E038 C V

13783 Tècnic/a d'activitat assistencial F E A 20 E038 C V

02015 Tècnic/a d'atenció primària F E A 20 E038 C V

Direcció General d'Assistència Sanitària

24046 Cap de l'Àrea d'Assistència Sanitària F S A 30 E050 LD V

19014 Cap de l'Àrea de Concerts i Tecnologia Sanitària F S A 30 E050 LD V

16037 Cap del Servici d'Assistència Sanitària Urgent i Emergències F S A 26 E049 LD V

21449 Cap del Servici d'Assistència Sociosanitària F S A 26 E049 LD V

11505 Cap del Servici de Coordinació de Programes Especials F S A 26 E049 LD V

21447 Cap del Servici de Desenvolupament de Ferramentes per a la Gestió F S A/B 26 E049 LD V

21450 Cap del Servici de Gestió Clínic i Desenvolupament Professional F S A 26 E049 LD V

19317 Cap del Servici de Protocolització i Integració Assistencial F E A 26 E049 C V

21446 Cap del Servici de Recursos Assistencials F S A 26 E049 LD V

11500 Cap del Servici de Tecnologia Sanitària i Telemedicina F S A 26 E049 LD V

16039 Cap del Programa d'Atenció d'Urgències Sanitàries F E A 24 E046 C V

13426 Cap del Programa d'Activitat Assistencial I F E A 24 E042 C V

13425 Cap del Programa d'Activitat Assistencial III F E A 24 E042 C V

13500 Cap del Programa de Gestió de Recursos d'Atenció Primària F E A 24 E042 C V

13427 Cap del Programa de Tecnologia i Equipament F E A 24 E042 C V

14551 Cap de Programes Especials I F E A 24 E042 C V

13451 Cap de Programes Especials II F E A 24 E042 C V

13493 Tècnic/a de procés d'atenció primeria F E A 22 E040 C V

13845 Cap de la Unitat d'Infermeria i Atenció Primària F E B 24 E042 C V

13846 Cap del Programa d'Infermeria d'Assistència Especialitzada I F E B 19 E027 C V

14556 Cap del Programa d'Infermeria d'Assistència Especialitzada II F E B 19 E027 C V

14557 Cap del Programa d'Infermeria d'Assistència Primària II F E B 19 E027 C V

13521 Cap del Programa de Prestacions Concertades F E B 19 E027 C V

19285 Tècnic/a mitjà de gestió de la informació F E B 17 E023 C V

Direcció General de Farmàcia i Productes Sanitaris

21455 Cap del Servici d'Ordenació i Control del Medicament F E A 26 E049 C V

16043 Cap del Centro Autonòmic Valencià d'Informació de Medicaments F E A 24 E042 C V

13563 Cap de la Secció d'Assistència Farmacèutica F E A 24 E042 C V

21282 Cap de la Secció d'Inspecció d'Indústries Farmacèutiques F E A 24 E042 C V

07075 Cap de la Secció d'Ordenació Farmacèutica i Control de Medicaments F E A 24 E042 C V

09539 Cap de la Secció de Productes Sanitaris F E A 24 E042 C V

09867 Farmacèutic/a avaluador de la prestació farmacèutica F E A 24 E040 C V

11261 Tècnic/a de recursos sanitaris farmacèutics F E A 22 E040 C V

09080 Tècnic/a de farmacovigilància F E A 20 E038 C V

13413 Tècnic/a de farmacovigilància F E A 20 E038 C V

08846 Tècnic/a d'informació de medicaments F E A 20 E038 C V

11263 Tècnic/a d'informació medicaments F E A 20 E038 C V

13561 Tècnic/a de prestacions farmacèutiques F E A 20 E038 C V

13416 Tècnic/a de productes sanitaris F E A 20 E038 C V

13418 Tècnic/a de recursos sanitaris farmacèutics F E A 20 E038 C V

Direcció General de Qualitat i Atenció al Pacient

21444 Cap del Servici de Comunicació amb el Pacient F W A 26 E049 LD V

21445 Cap del Servici de Coordinació de l'Atenció al Pacient F S A 26 E049 LD V

21460 Cap del Servici de Qualitat Assistencial F S A 26 E049 LD V

13166 Cap del Servici d'Ordenació Sanitària F E A 26 E047 C V AM

14553 Cap de la Secció d'Assistència de la Carta del Pacient F E A 24 E042 C V

16040 Cap de la Secció de Sistemes de Comunicació F E A 24 E042 C V

22527 Tècnic/a d'atenció al pacient F E A 20 E038 C V

13487 Tècnic/a de programes especials F E A 20 E038 C V

02074 Tècnic/a de programes de salut F E A 20 E038 C V

18686 Tècnic/a mitjà d'anàlisis i estudis de qualitat F E B 19 E037 C V

Direcció General de Drogodependències

23254 Cap de la Secció d'Estudis i Investigació de Drogodependències F E A/B 24 E042 C (AP) V

10156 Farmacèutic/a F E A 20 E025 C V

9910 Tècnic/a de drogodependències F E A 20 E024 C V

13961 Metge/essa F E A 20 E024 C V

10155 ATS F E B 17 E023 C V

Descripcions

Nat Naturalesa.

F Funcionarial.

L Laboral.

S Sector.

G General.

E Especial.

G Grup.

Niv Nivell.

CE Complement específic.

A Altres.

L Perillositat.

T Toxicitat.

P Provisió.

C Concurs.

LD Lliure designació.

Loc Localitat

V Valencia

C Castelló de la Plana

A Alacant.

Sit Situació.

Am Amortitzable.

Annex III

Taula XV

Personal de l'article 27.2.bis de la Llei 11/2006, de 27 de desembre

Grup Categoria Grup Nivell Complement Sou Complement Complement

específic de destinació específic

1378 Cap d'àrea A 30 B EO50 1.112,85 977,18 1.529,70

1379 Cap de servici T1 A 26 B E049 1.112,85 704,28 1.444,03

1380 Cap de servici T2 A 26 B E047 1.112,85 704,28 1.298,63

1381 Cap de servici T3 B 26 B E049 944,48 704,28 1.444,03

1382 Cap de secció, de programa o d'unitat T1 A 24 B E046 1.112,85 588,00 1.247,52

1383 Cap de secció, de programa o d'unitat T2 A 24 B E042 1.112,85 588,00 981,88

1384 Cap de secció, de programa o d'unitat T3 B 24 B E042 944,48 588,00 981,88

1385 Tècnic/a T1 A 24 B E042 1.112,85 588,00 981,88

1386 Tècnic/a T2 A 24 B E040 1.112,85 588,00 926,90

1387 Tècnic/a T3 A 22 B E040 1.112,85 514,27 926,90

1388 Tècnic/a T4 A 20 B E039 1.112,85 443,52 888,14

1389 Tècnic/a T5 A 20 B E038 1.112,85 443,52 850,43

1390 Tècnic/a T6 A 20 A E025 1.112,85 443,52 550,05

1391 Tècnic/a T7 A 20 A E024 1.112,85 443,52 539,38

1392 Cap de programa T4 B 19 B E027 944,48 420,88 573,47

1393 Cap de programa T5 B 17 B E023 944,48 375,55 527,91

1394 Tècnic/a mitjà T1 B 20 BEO32 944,48 443,52 661,70

1395 Tècnic/a mitjà T2 B 19 B E037 944,48 420,88 821,17

1396 Tècnic/a mitjà T3 B 19 B E027 944,48 420,88 573,47

1397 Tècnic/a mitjà T4 B 17 B E023 944,48 375,55 527,91

1398 Tècnic/a mitjà T5 B 16 B E023 944,48 352,96 527,91

* * * * * * * *

ANEXO I

PUESTOS DE LA CONSELLERIA DE SANIDAD

Número

puesto Denominación Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Loc Si

SUBSECRETARIA

21459 JF. SERV. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES F W A 26 E049 LD V

22276 TÉC. SUP. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES JF. SECTOR F E A 24 E042 C V

22283 TÉC.MEDIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES F E B 20 E032 C V

22277 TÉC.MEDIO PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES F E B 20 E032 C VDIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN, EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN SANITARIA

23962 JF.OFICINA INVESTIGACIÓN SANITARIA F W A 26 E049 LD V

22958 JF.OFICINA PLAN SALUD F E A 26 E049 C V

21461 JF.SERV.EVALUACIÓN Y AUDITORIAS SANITARIAS F S A 26 E049 LD V

13445 JF.SERV.RECURSOS SANITARIOS F S A 26 E049 LD V

13173 JF.SERV. ASEGURAMIENTO SANITARIO F S A 26 E049 LD V

13169 JF.SEC.EVALUACIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA F E A 24 E046 C V

13179 JF.SEC.AUTORIZACIÓN SANITARIA F E A 24 E042 C V

13182 JF.SEC.ESTUDIOS EVALUACIÓN F E A 24 E042 C V

13178 JF.SEC.RECURSOS SANITARIOS F E A 24 E042 C V

11782 JF.SEC.ASEGURAMIENTO SANITARIO F E A 24 E042 C V

9081 TÉC.EVALUACIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA F E A 22 E040 C V

3337 TÉC.RECURSOS SANITARIOS F E A 20 E038 C V

11260 TÉC.RECURSOS SANITARIOS F E A 20 E038 C V

13412 TÉC.RECURSOS SANITARIOS F E A 20 E038 C V

13415 TÉC.RECURSOS SANITARIOS F E A 20 E038 C V

22959 TÉC.SUPERIOR PLAN SALUD F E A 20 E038 C V

6138 TÉC.MEDIO EVALUACIÓN Y ORD. SANITARIA F E B 19 E027 C V

13174 TÉC.MEDIO RECURSOS SANITARIOS F E B 17 E023 C V

E V E S

25704 DIRECTOR/A EVES F W A 30 E050 LD V

16489 JF.SERV.DOCENCIA F E A 26 E047 C V

11552 JF.UNIDAD GESTIÓN SERVICIOS SANITARIOS F E A 24 E046 C V

18929 JF. UNIDAD PROGRAMAS INTERNACIONALES F E A 24 E046 C(AP) V

13172 JF.SEC.ESTUDIOS PROCESOS ASISTENCIALES F E A 24 E042 C V

11503 JF.UNIDAD PROMOCIÓN SALUD F E A 24 E042 C V

11507 JF.UNIDAD FORMACIÓN F E A 24 E042 C V

10376 JF.UNIDAD PUERICULTURA F E A 24 E042 C V

14750 JF.UNIDAD SALUD LABORAL F E A 24 E042 C V

14751 PROFESOR ÁREA SALUD LABORAL F E A 24 E042 C V

18685 TÉC.FORMACIÓN SALUD LABORAL F E A 20 E039 C V

8797 TÉC EVALUACIÓN FORMACIÓN F E A 20 E038 C V

19301 JF.UNIDAD FORMACIÓN MATRONAS F E B 24 E042 C V

14562 JF.PROGRAMAS FORMACIÓN CONTINUADA F E B 19 E027 C V

DIRECCIÓN TERRITORIAL DE ALICANTE

10800 JF.PROG.COORD.MÉDICA ASISTENCIA ESPECIALIZADA F E A 24 E042 C AL

10581 JF.PROG.SERVICIOS SANITARIOS F E A 24 E042 C AL

12339 JF.SEC.INSPECCIÓN Y ORD.SANITARIA F E A 24 E042 C AL

1231 TÉC.INSP.Y CONTROL PRODUCT.SANTARIOS F E A 24 E040 C AL

10839 JF.UNIDAD ORIENTACIÓN FAMILIAR F E A 20 E038 C AL

10801 JF.PROG.COORD.ENFERM.ASIST.ESPECIALI. F E B 17 E023 C AL

5326 TÉC.MEDIO INSP.Y ORDENACIÓN SANITARIA F E B 16 E023 C AL

7040 TÉC.MEDIO ORIENTACIÓN FAMILIAR F E B 16 E023 C ALDIRECCIÓN TERRITORIAL DE CASTELLÓN

10171 JF.PROG.COORD.MÉDICA ATENC.PRIMARIA F E A 24 E042 C CA

12340 JF.SEC.INSPECCIÓN Y ORD.SANITARIA F E A 24 E042 C CA

8799 MÉDICO ORIENTACIÓN FAMILIAR F E A 20 E038 C CA

12944 JF.PROG.COORD.ENFERMERIA ASIST.ESPEC. F E B 17 E023 C CA

10104 JF.PROG.COORD.ENFERMERIA ATENC.PRIM. F E B 17 E023 C CADIRECCIÓN TERRITORIAL DE VALENCIA

789 JF.PROG.COORD.MÉDICA ATENC.PRIMARIA F E A 24 E042 C V

2377 JF.PROG.SERVICIOS SANITARIOS F E A 24 E042 C V

12341 JF.SEC.INSPECCIÓN Y ORD.SANITARIAS F E A 24 E042 C V

12344 JF.NG.INSPECCIÓN Y ORD.SANITARIAS F E A 20 E038 C V

6258 MÉDICO ORIENTACIÓN FAMILIAR F E A 20 E038 C V

11644 MÉDICO ORIENTACIÓN FAMILIAR F E A 20 E038 C V

3533 TÉC.INSPECCIÓN Y ORD. SANITARIAS F E A 20 E038 C V

5648 PSICÓLOGO D. Y. O. TERAPÉUTICA F E A 20 E038 C V

5783 PSICÓLOGO D. Y. O. TERAPÉUTICA F E A 20 E038 C V

2636 MÉDICO D. Y O. TERAPÉUTICA. F E A 20 E024 C V

12512 JF.PROG.COORD.ENFERMERIA ASIST.ESPEC F E B 19 E027 C V

426 JF.PROG.COORD.ENFERMERIA ATENC.PRIM. F E B 17 E023 C V

5620 ATS D. Y O. TERAPÉUTICA F E B 16 E023 C V

3184 TÉC.MEDIO INSPECCIÓN Y ORD. SANITARIAS F E B 16 E023 C V

1983 TÉC.MEDIO D. Y O. TERAPÉUTICA. F E B 16 E023 C V

763 TÉC.MEDIO INSPECCIÓN Y ORD.SANITARIAS F E B 16 E023 C V

2716 TÉC.MEDIO INSPECCIÓN Y ORD.SANITARIAS F E B 16 E023 C V

3558 TÉC.MEDIO INSPECCIÓN Y ORD.SANITARIAS F E B 16 E023 C V

6501 TÉC.MEDIO INSPECCIÓN Y ORD.SANITARIAS F E B 16 E023 C V

6891 TÉC.MEDIO ORIENTACIÓN FAMILIAR F E B 16 E023 C V

ANEXO II

PUESTOS DE LA AGÈNCIA VALENCIANA DE SALUT

Número

puesto Denominación Na S Grp Ni Esp. Otros Prov. Loc Si

DIRECCIÓN GERENCIA

13458 TÉCNICO ACTIVIDAD ASISTENCIAL F E A 20 E038 C V

13782 TÉCNICO ACTIVIDAD ASISTENCIAL F E A 20 E038 C V

13783 TÉCNICO ACTIVIDAD ASISTENCIAL F E A 20 E038 C V

02015 TÉCNICO ATENCIÓN PRIMARIA F E A 20 E038 C V

DIRECCIÓN GENERAL DE ASISTENCIA SANITARIA

24046 JF.ÁREA ASISTENCIA SANITARIA F S A 30 E050 LD V

19014 JF.ÁREA CONCIERTOS Y TECNOLOGÍA SANITARIA F S A 30 E050 LD V

16037 JF.SERV.ASISTENCIA SANIT.URGENTE Y EMERG. F S A 26 E049 LD V

21449 JF.SERV.ASISTENCIA SOCIO-SANITARIA F S A 26 E049 LD V

11505 JF.SERV.COORDINACIÓN PROGRAMAS ESPEC. F S A 26 E049 LD V

21447 JF.SERV.DESARROLLO HERRAMIENTAS GESTIÓN F S A/B 26 E049 LD V

21450 JF.SERV.GEST. CLÍNICA Y DESARROLLO PROF. F S A 26 E049 LD V

19317 JF.SERV.PROTOCOLIZACIÓN E INTEGR. ASISTEN. F E A 26 E049 C V

21446 JF.SERV.RECURSOS ASISTENCIALES F S A 26 E049 LD V

11500 JF.SERV.TECNOLOG.SANITARIA Y TELEMEDICINA F S A 26 E049 LD V

16039 JF.PROGRAMA ATENCIÓN URGENCIAS SANITAR. F E A 24 E046 C V

13426 JF.PROGRAMA ACTIVIDAD ASISTENCIAL I F E A 24 E042 C V

13425 JF.PROGRAMA ACTIVIDAD ASISTENCIAL III F E A 24 E042 C V

13500 JF.PROGRAMA GESTIÓN RECURSOS ATENC.PRIM F E A 24 E042 C V

13427 JF.PROGRAMA TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO F E A 24 E042 C V

14551 JF.PROGRAMAS ESPECIALES I F E A 24 E042 C V

13451 JF.PROGRAMAS ESPECIALES II F E A 24 E042 C V

13493 TÉC.PROCESO ATENCIÓN PRIMARIA F E A 22 E040 C V

13845 JF.UNIDAD ENFERMERÍA Y ATENCIÓN PRIMARIA F E B 24 E042 C V

13846 JF.PROG.ENFERMERIA ASISTENCIA ESPEC. I F E B 19 E027 C V

14556 JF.PROG.ENFERMERIA ASISTENCIA ESPEC. II F E B 19 E027 C V

14557 JF.PROG.ENFERMERIA ATENCIÓN PRIMARIA II F E B 19 E027 C V

13521 JF.PROG.PRESTACIONES CONCERTADAS F E B 19 E027 C V

19285 TÉC.MEDIO GESTIÓN INFORMACIÓN F E B 17 E023 C V

DIRECCIÓN GENERAL DE FARMACIA Y PRODUCTOS SANITARIOS

21455 JF.SERV.ORD. Y CONTROL DEL MEDICAMENTO F E A 26 E049 C V

16043 JF.CENTRO AUT.VAL.INFORM.MEDICAMENTOS F E A 24 E042 C V

13563 JF.SEC.ASISTENCIA FARMACEUTICA F E A 24 E042 C V

21282 JF.SEC.INSPECCIÓN INDUST.FARMACEUTICAS F E A 24 E042 C V

07075 JF.SEC.ORD.FARM.Y CONTROL MEDICAMENTOS F E A 24 E042 C V

09539 JF.SEC.PRODUCTOS SANITARIOS F E A 24 E042 C V

09867 FARMACÉUTICO EVALUADOR PREST.FARMACÉU. F E A 24 E040 C V

11261 TÉC.RECURSOS SANITARIOS FARMACÉUTICOS F E A 22 E040 C V

09080 TÉC.FARMACOVIGILANCIA F E A 20 E038 C V

13413 TÉC.FARMACOVIGILANCIA F E A 20 E038 C V

08846 TÉC.INFORMACIÓN MEDICAMENTOS F E A 20 E038 C V

11263 TÉC.INFORMACIÓN MEDICAMENTOS F E A 20 E038 C V

13561 TÉC.PRESTACIONES FARMACEUTICAS F E A 20 E038 C V

13416 TÉC.PRODUCTOS SANITARIOS F E A 20 E038 C V

13418 TÉC.RECURSOS SANITARIO-FARMACÉUT. F E A 20 E038 C V

DIRECCIÓN GENERAL DE CALIDAD Y ATENCIÓN AL PACIENTE

21444 JF.SERV.COMUNICACIÓN CON EL PACIENTE F W A 26 E049 LD V

21445 JF.SERV.COORD..ATENCIÓN AL PACIENTE F S A 26 E049 LD V

21460 JF.SERV.CALIDAD ASISTENCIAL F S A 26 E049 LD V

13166 JF.SERV.ORDENACIÓN SANITARIA F E A 26 E047 C V AM

14553 JF.SEC.ASISTENCIA CARTA DEL PACIENTE F E A 24 E042 C V

16040 JF.SEC.SISTEMAS DE COMUNICACIÓN F E A 24 E042 C V

22527 TÉC.ATENCIÓN AL PACIENTE F E A 20 E038 C V

13487 TÉC.PROGRAMAS ESPECIALES F E A 20 E038 C V

02074 TÉC.PROGRAMAS SALUD F E A 20 E038 C V

18686 TÉC.MEDIO ANÁLISIS Y ESTUD. DE CALIDAD F E B 19 E037 C V

DIRECCIÓN GENERAL DE DROGODEPENDENCIAS

23254 JF. SEC.ESTUDIOS INVESTIGACIÓN DROGODEP. F E A/B 24 E042 C (AP) V

10156 FARMACÉUTICO F E A 20 E025 C V

9910 TÉC DROGODEPENDENCIAS F E A 20 E024 C V

13961 MÉDICO F E A 20 E024 C V

10155 ATS F E B 17 E023 C V

DESCRIPCIONES

Na: Naturaleza.

F: Funcionario.

L: Laboral.

S: Sector.

G: General.

E: Especial.

Grp. Ni. Esp.: Grupo, nivel y complemento específico.

Otros:

L: Peligrosidad.

T: Toxicidad.

Prov.: Provisión.

C: concurso.

LD: Libre designación.

Loc: Localidad.

V: Valencia.

CS: Castellón de la Plana.

AL: Alicante.

Situación (Si).

AM: Amortizable.

ANEXO III

TABLA XV

PERSONAL ARTÍCULO 27.2 BIS, LEY 11/2006, DE 27 DE DICIEMBRE

GRUPO CATEGORÍA G N C.E. SUELDO C. DESTINO C. ESPECÍFICO

1378 Jefe Área A 30 B EO50 1.112,85 977,18 1.529,70

1379 Jefe Servicio T1 A 26 B E049 1.112,85 704,28 1.444,03

1380 Jefe Servicio T2 A 26 B E047 1.112,85 704,28 1.298,63

1381 Jefe Servicio T3 B 26 B E049 944,48 704,28 1.444,03

1382 J. Sección/J. Programa/J. Unidad T1 A 24 B E046 1.112,85 588,00 1.247,52

1383 J. Sección/J. Programa/J. Unidad T2 A 24 B E042 1.112,85 588,00 981,88

1384 J. Sección/J. Programa/J. Unidad T3 B 24 B E042 944,48 588,00 981,88

1385 Técnico T1 A 24 B E042 1.112,85 588,00 981,88

1386 Técnico T2 A 24 B E040 1.112,85 588,00 926,90

1387 Técnico T3 A 22 B E040 1.112,85 514,27 926,90

1388 Técnico T4 A 20 B E039 1.112,85 443,52 888,14

1389 Técnico T5 A 20 B E038 1.112,85 443,52 850,43

1390 Técnico T6 A 20 A E025 1.112,85 443,52 550,05

1391 Técnico T7 A 20 A E024 1.112,85 443,52 539,38

1392 Jefe Programa T4 B 19 B E027 944,48 420,88 573,47

1393 Jefe Programa T5 B 17 B E023 944,48 375,55 527,91

1394 Técnico medio T1 B 20 BEO32 944,48 443,52 661,70

1395 Técnico medio T2 B 19 B E037 944,48 420,88 821,17

1396 Técnico medio T3 B 19 B E027 944,48 420,88 573,47

1397 Técnico medio T4 B 17 B E023 944,48 375,55 527,91

1398 Técnico medio T5 B 16 B E023 944,48 352,96 527,91

Mapa web