Ficha disposicion

Ficha disposicion

CORRECCIÓ d'errades del Decret 30/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual es modifica l'estructura, funcions i règim retributiu del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 6736 de 16.03.2012
Número identificador:  2012/2640
Referència Base de Dades:  002750/2012
 CORRECCIÓ d'errades del Decret 30/2012, de 3 de febrer, del Consell, pel qual es modifica l'estructura, funcions i règim retributiu del personal directiu d'institucions sanitàries de la Conselleria de Sanitat.

[2012/2640]En l'annex I de l'esmentat decret.On diu:

Ha de dir:* * * * * * * * * * * *En el anexo I del citado decreto.Donde dice:

Debe decir:

Advertit error material en la publicació del mencionat decret (DOCV núm. 6709, de 08.02.2012), i de conformitat amb el que preveu l'article 105 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, es procedix a la seua correcció.

Mapa web