Ficha disposicion

Ficha disposicion

DECRET 15/2015, de 6 de febrer, del Consell, de modificació del Decret 168/2010, de 15 d'octubre, pel qual es determinen les condicions dels locals i les característiques de les urnes, paperetes, sobres i la resta de documentació electoral a utilitzar en les eleccions a les Corts.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7461 de 09.02.2015
Número identificador:  2015/1031
Referència Base de Dades:  001101/2015
 DECRET 15/2015, de 6 de febrer, del Consell, de modificació del Decret 168/2010, de 15 d'octubre, pel qual es determinen les condicions dels locals i les característiques de les urnes, paperetes, sobres i la resta de documentació electoral a utilitzar en les eleccions a les Corts. [2015/1031]

PREÀMBULILa Llei 1/1987, de 31 de març, Electoral Valenciana, en la disposició addicional primera, faculta el Consell per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i execució de la llei. En exercici d'esta facultat es va aprovar el Decret 168/2010, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual es determinen les condicions dels locals i les característiques de les urnes, paperetes, sobres i la resta de documentació electoral a utilitzar en les eleccions a les Corts.

No obstant això, des de l'entrada en vigor de l'esmentat decret diverses modificacions efectuades en l'ordenament jurídic electoral, així com les observacions realitzades per l'administració electoral, fan que siga necessària una revisió, tant des del punt de vista normatiu com des del punt de vista de la racionalització i modernització de la gestió electoral.IIUn primer àmbit de revisió adapta a la normativa actual els diferents impresos relacionats amb el procediment de vot dels espanyols residents en l'estranger, tant en el material a utilitzar directament pels electors, com per les candidatures i les diferents juntes electorals. D'altra banda, se suprimixen del text les remissions normatives específiques per altres de caràcter més genèric a la legislació electoral, la qual cosa el dota de major estabilitat davant de futurs canvis. Finalment, en este aspecte s'ha procedit a una revisió i actualització detallada de la totalitat del material electoral imprés.IIIS'introduïxen diverses mesures de racionalització i modernització en la gestió dels impresos electorals que comprenen des del redisseny d'impresos i sobres, facilitant amb això el seu ús, a la reducció del nombre de còpies d'alguns models i la unificació de determinats models d'impresos i sobres. En esta mateixa línia de modernització, es continua amb l'impuls de les noves tecnologies ja iniciat en el Decret 168/2010, i, en concret, amb la utilització d'impresos en format electrònic. Igualment s'inclou una disposició relativa a la reutilització de la documentació electoral que, per les seues circumstàncies i característiques, siga possible.IVAtés que la gestió dels processos electorals requerix d'una gran agilitat en la resposta per part de l'administració convocant davant dels possibles canvis que puguen produir-se en matèria electoral, es modifica la disposició final segona del Decret 168/2010, de 15 d'octubre, del Consell, i s'amplia l'habilitació expressa a la persona titular de la conselleria competent en matèria de processos electorals per a poder modificar el contingut dels annexos a través de la disposició reglamentària corresponent. En esta mateixa línia, se suprimix l'índex de la part inicial del decret i s'inclouen índexs específics amb la relació dels models de sobres, impresos i actes para cada un dels seus annexos, i s'aconseguix amb això més claredat en la classificació de la documentació electoral i una major adaptabilitat, per a la qual cosa s'ha optat per la publicació íntegra de tots els annexos que componen el decret.Per tot l'anteriorment exposat, a proposta del conseller de Governació i Justícia, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 6 de febrer de 2015,DECRETEArticle únic. Modificació del Decret 168/2010, de 15 d'octubre, del Consell, pel qual es determinen les condicions dels locals i les característiques de les urnes, paperetes, sobres i la resta de documentació electoral a utilitzar en les eleccions a les Corts.

1. Es modifiquen els articles 2.3, 4.1, 5.1, 5.4 i 6 del Decret 168/2010, de 15 d'octubre, del Consell, així com l'apartat 2 de la disposició final primera, i la disposició final segona, la nova redacció de la qual figura en l'annex únic d'este decret.

2. S'afig un nou article, el 9, la redacció del qual s'inclou en l'annex únic d'este decret.

3. Se substituïxen els annexos del Decret 168/2010, de 15 d'octubre, del Consell, pels que s'inclouen a continuació de l'annex d'este decret, comprensiu de les modificacions i addicions a aquell decret. Això sense perjuí de la possibilitat de reutilització prevista pel nou article 9.

DISPOSICIONS ADDICIONALSPrimera. Incidència en les dotacions de gasto

L'aprovació d'este decret no implicarà increment en el gasto del pressupost assignat a la conselleria competent en matèria de processos electorals.Segona. Índex

Se suprimix l'índex general del Decret 168/2010, de 15 d'octubre, del Consell, i s'inclou un índex específic en l'encapçalament de cada un dels annexos.DISPOSICIONS FINALSPrimera. Normes d'aplicació, desplegament i execució

Es faculta la persona titular de la conselleria amb competències en matèria de processos electorals per a dictar totes les disposicions que exigisquen l'aplicació, el desplegament i l'execució d'este decret.Segona. Entrada en vigor

Este decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.València, 6 de febrer de 2015.El president de la Generalitat,

ALBERTO FABRA PARTEl conseller de Governació i Justícia,

LUIS SANTAMARÍA RUIZANNEX

Nova redacció dels preceptes afectats per la modificació del Decret 168/2010, de 15 d'octubre, del Consell, així com dels annexos que en formen part1. Nova redacció de l'apartat 3 de l'article 2. Urnes i cabines

«2.3. Les característiques de les urnes i cabines electorals a utilitzar en les eleccions a les Corts seran les determinades per la normativa estatal aplicable en esta matèria».2. Nova redacció de l'apartat 1 de l'article 4. Sobres de votació

«4.1. Els sobres de votació s'ajustaran a les especificacions tècniques assenyalades en este decret i seran del mateix color que les paperetes de votació».3. Nova redacció dels apartats 1 i 4 de l'article 5. Impresos i sobres«5.1. S'aproven els models de sobres i impresos que s'inclouen en els annexos d'este decret».

«5.4. La Generalitat proposarà a la Junta Electoral Central l'aprovació dels models corresponents, d'acord amb les previsions de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General».

4. Nova redacció de l'article 6

«Article 6. Nomenament d'interventors i interventores

Les i els representants dels partits polítics, federacions i coalicions electorals podran presentar a les juntes electorals de zona les quatre còpies de l'imprés múltiple de nomenament d'interventors o interventores en documents individuals idèntics editats per mitjà de sistemes informàtics, als efectes que les esmentades juntes verifiquen la concordança de les mencionades còpies i, de ser així, procedisquen al seu segellat».

5. Nou article, el 9, del Decret 168/2010, de 15 d'octubre, del Consell

«Article 9. Racionalització del material electoral

1. A fi d'obtindre una millor economia de mitjans en la gestió del material electoral, serà reutilitzable per a diferents processos electorals aquella documentació electoral les característiques de la qual així ho permeta.

2. La Generalitat impulsarà l'ús del format electrònic en la documentació electoral i buscarà una major simplicitat en la gestió material dels processos electorals».6. Nova redacció del apartat 2 de la disposició final primera. Normativa supletòria

«2. En tot allò no previst per este decret, seran aplicables les normes contingudes en la normativa estatal aplicable en matèria d'impresos i material electoral».7. Nova redacció de la disposició final segona. Habilitació

«S'autoritza la persona titular de la conselleria competent en matèria de processos electorals per a dictar els actes i les disposicions que requerisquen l'aplicació, el desplegament i l'execució d'este decret, així com per a modificar el contingut dels seus annexos, i es podrà demanar per a això l'informe previ de la Junta Electoral de la Comunitat Valenciana».8. Nou contingut dels annexos:

Mapa web