Ficha disposicion

Ficha disposicion

RESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2016, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'ordena la publicació del pacte entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica i les organitzacions sindicals integrants de la Mesa Sectorial de Sanitat, pel qual s'amplia el permís de paternitat, i es modifica la reducció de jornada i els efectes econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere, respecte al personal gestionat per la dita conselleria.Texto
Texto Texto2
Publicat en:  DOGV núm. 7947 de 30.12.2016
Número identificador:  2016/10642
Referència Base de Dades:  009872/2016
 

  • Anàlisi documental

    Texto
    Texto Texto2
    Origen de disposició: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
    Grup temàtic: Ocupació públicaRESOLUCIÓ de 20 de desembre de 2016, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'ordena la publicació del pacte entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Publica i les organitzacions sindicals integrants de la Mesa Sectorial de Sanitat, pel qual s'amplia el permís de paternitat, i es modifica la reducció de jornada i els efectes econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere, respecte al personal gestionat per la dita conselleria. [2016/10642]

L'Acord de 17 de juny de 2016, del Consell, va ratificar l'Acord de legislatura de la Mesa General de Negociació del Personal Funcionarial, Estatutari i Laboral de la Generalitat (MGN I) de 9 de juny de 2016. El dit acord de legislatura recull en l'apartat tercer que «En els diferents àmbits sectorials al servei de la Generalitat, les meses sectorials de la Funció Pública, de l'Administració de Justícia, d'Educació i de Sanitat, així com els àmbits de negociació corresponents al personal laboral resident en formació gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el personal laboral de l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, el personal laboral docent i el personal laboral gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública no previst en l'apartat 1.h del punt segon, negociaran el desenvolupament i l'aplicació, si és el cas, dels acords continguts en aquest document, en tot allò que siga propi del seu àmbit, respectant els termes d'aquest acord».El Reial decret legislatiu 5/2015, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, estableix en l'article 38.1 que: «Al si de les meses de negociació corresponents, els representants de les administracions públiques podran concertar pactes i acords amb la representació de les organitzacions sindicals legitimades a aquests efectes, per a la determinació de condicions de treball dels funcionaris de les dites administracions». Al si de la Mesa Sectorial de Sanitat s'ha firmat, en data 15 de desembre de 2016, el pacte entre la Conselleria i els representants de les organitzacions sindicals, pel qual s'amplia el permís de paternitat, així com la reducció de jornada i els seus efectes econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere.

Per la seua banda, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix en l'article 45 que «Els actes administratius seran objecte de publicació quan així ho establisquen les normes reguladores de cada procediment o quan ho aconsellen raons d'interés públic apreciades per l'òrgan competent.

En virtut de tot això, resolc:

Ordenar la publicació com a annex I del pacte entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública i les organitzacions sindicals integrants de la Mesa Sectorial de Sanitat, pel qual s'amplia el permís de paternitat, i es modifica la reducció de jornada i els efectes econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere, respecte al personal gestionat per la dita conselleria.València, 20 de desembre de 2016.– La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública: Carmen Montón Giménez.

ANNEX I

Pacte entre la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública

i les organitzacions sindicals integrants de la Mesa Sectorial

de Sanitat, pel qual s'amplia el permís de paternitat, i es modifica la reducció de jornada i els seus efectes econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere, respecte al personal

gestionat per aquesta conselleriaPer mitjà de l'Acord de 17 de juny de 2016, del Consell, es va ratificar l'acord de legislatura de la Mesa General de Negociació del Personal Funcionarial, Estatutari i Laboral de la Generalitat (MGN I) de 9 de juny de 2016.

Aquest acord de legislatura recull en l'apartat tercer: «En els diferents àmbits sectorials al servei de la Generalitat, les meses sectorials de la Funció Pública, de l'Administració de Justícia, d'Educació i de Sanitat, així com els àmbits de negociació corresponents al personal laboral resident en formació gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el personal laboral de l'àmbit de l'Administració de la Generalitat, al personal laboral docent i al personal laboral gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública no previst en l'apartat 1.h del punt segon, negociaran el desenvolupament i l'aplicació, si és el cas, dels acords continguts en el present document, en tot el que siga propi del seu àmbit, respectant els termes d'aquest acord».L'apartat cinqué de l'acord esmentat sota la denominació de «Mesures en relació amb les condicions de treball del personal empleat públic inclòs en l'àmbit d'aplicació de l'acord», recull en el punt F, Coresponsabilitat i nous usos del temps, «Amb l'objectiu d'aprofundir en la conciliació entre el compromís laboral, les responsabilitats familiars i la vida personal, s'acorden les mesures següents:a) Ampliar a sis setmanes la duració del permís de paternitat pel naixement, acollida o adopció d'un fill o una filla».

Per la seua banda l'apartat G, Violència de Gènere sobre les dones, «Per a col·laborar a combatre els efectes de la violència de gènere sobre les dones s'acorda la implantació de les mesures següents:

d) Introducció en la normativa reglamentària d'una reducció d'un terç de la jornada de les dones en aquesta situació, sense reducció d'havers, o bé d'un cinquanta per cent de la jornada, amb una reducció d'havers corresponent a la diferència entre el terç i la mitat d'aquella».A fi que l'acord general esmentat sobre l'ampliació del permís de paternitat, així com sobre la modificació de la reducció de la jornada i els efectes econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere, puga ser adoptat en l'àmbit del personal gestionat per aquesta conselleria, és necessària la tramitació i adopció d'un pacte propi, ja que és ineludible el compliment d'allò que s'ha preceptuat en l'article 24.8 de la Llei 11/2015, de pressupostos per al 2016,

En efecte, en el personal que atén la sanitat pública, és necessària la consignació pressupostària suficient prèvia per a poder atendre la cobertura de les substitucions que suposen prolongar un mes el permís de paternitat de què es parteix, o les substitucions conseqüència de l'ampliació de la reducció de jornada de les treballadores víctimes de violència de gènere, la qual cosa comporta l'inici de la posada en marxa d'aquesta mesura de conciliació en el primer exercici pressupostari següent a la vigència de l'acord en altres àmbits que no han necessitat aquesta mesura.

Per tot això, les parts acorden:Primer

Ampliar a sis setmanes la duració del permís de paternitat pel naixement, acollida o adopció d'un fill o una filla.Segon

Augmentar-la reducció de jornada per a les dones víctimes de violència de gènere, fins a un terç de la jornada sense deducció de retribucions, o fins al cinquanta per cent de la jornada, amb una reducció d'havers corresponents a la diferència entre el terç i la meitat d'aquella.

Tercera

L'àmbit d'aplicació d'aquest pacte inclou tot el personal gestionat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.Quarta

L'ampliació del permís de paternitat, així com la reducció de jornada i els seus efectes econòmics per a les dones víctimes de violència de gènere, serà efectiva a partir de l'1 de gener de 2017.València, 15 de desembre de 2016Per l'AdministracióPer les organitzacions sindicals

CEMSATSE CCOO UGT

CSI·F SIMAP-INTERSINDICAL SALUT

Mapa web