diari

DECRET 215/1997, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics que ha de percebre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la prestació de serveis en centres d'ensenyament infantil.

(DOGV núm. 3062 de 22.08.1997) Ref. Base de dades 2460/1997

DECRET 215/1997, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual es regulen els preus públics que ha de percebre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la prestació de serveis en centres d'ensenyament infantil.
El Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern Valencià, estableix el règim regulador dels preus públics de la hisenda valenciana i el procediment de fixació i aprovació de les quanties.
D'altra banda, els Decrets 227/1991, de 9 de desembre i 159/1992, de 28 de setembre, del Govern Valencià, determinen la relació de béns, serveis i activitats susceptibles de ser retribuïts mitjançant preus públics, entre els quals hi ha els serveis prestats en guarderies infantils.
El règim específic en aquesta matèria actualment vigent està constituït pel Decret 151/1996, de 30 de juliol, del Govern Valencià, i per l'Ordre de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de 17 de setembre de 1996. Pel que respecta al decret, en el text es constata l'absència de cap menció a aspectes substantius bàsics de qualsevol ingrés de dret públic, essencials per a la seua correcta configuració. D'altra banda, l'ordre recull aspectes que més pròpiament haurien d'haver sigut regulats mitjançant decret.
D'acord amb això, tenint en compte que de la memòria economicofinancera que s'acompanya a la proposta de preus públics es desprén que aquests no cobreixen el cost dels serveis, i atenent l'interés sociocultural propi dels serveis prestats als centres d'ensenyament infantil de la Generalitat Valenciana, és procedent la seua regulació mitjançant decret del Govern Valencià, de conformitat amb el que disposa l'article 2.4 del Decret 73/1991 esmentat.
Així mateix, aquest decret pretén instaurar, en relació amb els serveis d'ensenyament i menjador als centres d'ensenyament infantil, un règim normatiu marc que tinga l'estabilitat necessària i la vigència del qual, per tant, siga indefinida, sense perjudici de les modificacions puntuals que, si escau, convinga introduir en aquest règim a mesura que les necessitats de gestió ho vagen aconsellant.
Per tot això, d'acord amb el que disposa l'article 3.2.a) del Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern Valencià, vist l'informe favorable de la Direcció General de Tributs i Patrimoni de la Conselleria d'Economia i Hisenda i Administració Pública, i a proposta del conseller de Cultura, Educació i Ciència, després de la deliberació del Govern Valencià en la reunió del dia 30 de juliol de 1997,
DECRETE
Article 1. Objecte
Aquest decret té per objecte la regulació del règim jurídic aplicable als preus públics que ha d'exigir la Generalitat Valenciana per la prestació de serveis als centres d'ensenyament infantil de la Comunitat Valenciana.
Article 2. Pressupost de pagament
Constitueix el pressupost de pagament dels preus públics regulats en aquest decret la prestació dels serveis d'ensenyament i menjador als centres d'ensenyament infantil de la xarxa de centres de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència.
Article 3. Obligats al pagament
U. Són subjectes obligats al pagament dels preus públics que es regulen en aquest decret els representants legals dels alumnes dels centres a què es refereix l'article anterior i, en particular, els pares. A l'efecte d'aquest decret, s'entendran per fills tant els fills pròpiament dits com, en general, les persones de les quals es tinga la representació legal. De la mateixa manera, la referència als pares s'entendrà feta, si escau, als altres representants legals de l'alumne.
Dos. Quan la representació legal d'un mateix alumne corresponga a més d'una persona, tots els seus representants legals respondran solidàriament del pagament dels preus corresponents als serveis prestats a l'alumne.
Article 4. Quanties
U. La quantia dels preus públics regulats en aquest decret es determinarà d'acord amb el següent quadre de tarifes, on el tipus de gravamen, situat en la intersecció de les diferents files i columnes, va expressat en pessetes per fill i mes.
Dos. A l'efecte de les tarifes previstes en el quatre recollit en l'apartat u anterior, seran d'aplicació les regles següents:
1. Regles comunes als dos serveis.
1a. Constitueixen modalitats d'unitat familiar: a) La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si n'hi ha, els fills menors de 26 anys que hi convisquen i no perceben cap tipus d'ingrés; b) La formada pel pare o la mare i els fills que complisquen els requisits a què es refereix la lletra a) anterior. A l'efecte del que disposen ambdues lletres, ningú no podrà formar part de dues o més unitats familiars alhora.
2a. Els ingressos de la unitat familiar estaran formats: a) En el supòsit de la lletra a) de la regla 1a anterior, per la suma total dels rendiments íntegres i increments de patrimoni corresponents als cònjuges, determinats mitjançant l'aplicació de les normes de l'impost sobre la renda de les persones físiques; b) En el supòsit de la lletra b) de l'esmentada regla, per la suma total dels rendiments íntegres i increments de patrimoni corresponents al pare o la mare, segons pertoque, determinats mitjançant l'aplicació de les normes de l'impost sobre la renda de les persones físiques.
3a. Els centres requeriran els obligats al pagament dels preus regulats en aquest decret, durant el mes de setembre de cada any, perquè acrediten la composició de la seua unitat familiar, acreditació que caldrà fer mitjançant la presentació de la còpia compulsada del llibre de família. L'acreditació dels ingressos de la unitat familiar es farà després del requeriment, també en aquest mes, mitjançant la presentació de la còpia del corresponent model 101, degudament segellat per l'entitat on va ser presentat, amb detall de tots els seus fulls, inclòs el document d'ingrés o devolució, al qual s'adjuntarà la declaració responsable, signada pels obligats al pagament, que els fills menors de 26 anys que hi conviuen manquen de cap renda i que no hi ha més rendes, per a cap membre de la unitat familiar, que les declarades. Això no obstant, si no hi ha obligació de presentar declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'aportació del model 101 serà substituïda per un certificat negatiu a l'efecte d'aquest impost, expedit per la delegació o administració de l'agència estatal d'administració tributària competent.
4a. La manca d'acreditació del nombre de membres de la unitat familiar determinarà l'aplicació, per a cada nivell d'ingressos, de la tarifa corresponent al màxim nombre de fills. De la mateixa manera, la manca d'acreditació dels ingressos de la unitat familiar comportarà l'aplicació, per a cada nombre de fills, de la tarifa corresponent als ingressos del tram màxim.
5a. Una vegada establida la tarifa aplicable, no podrà ser revisada durant el curs corresponent, encara que varien les condicions (ingressos de la unitat familiar i/o nombre de fills) que van servir de base per a la seua fixació.
6a. El centre tindrà dret a la comprovació de tota la documentació presentada, podrà sol·licitar als subjectes passius tots els aclariments necessaris sobre aquesta i efectuar tots els requeriments de correcció dels defectes i omissions advertits que considere oportuns, i practicar, si escau, les liquidacions complementàries que en conseqüència siguen procedents.
7a. Quan resulte aplicable la tarifa recollida en el número 2 de l'apartat u d'aquest article, s'entendrà que la meitat de l'import aplicat correspon al servei d'ensenyament i l'altra meitat al de menjador.
2. Regles específiques
1a. Els serveis d'ensenyament prestats a alumnes de tres o més anys seran gratuïts; en aquests casos resultarà aplicable únicament la tarifa recollida en el número 1 de l'apartat u d'aquest article, en concepte de contraprestació pel servei de menjador.
2a. Per al càlcul de l'import de la contraprestació corresponent al servei de menjador, seran objecte de descompte:
a) Els dies compresos en els períodes de vacances de Nadal i Pasqua.
b) Els períodes de 15 dies hàbils consecutius, almenys, en què els alumnes no assistisquen al centre per causa de malaltia, després de la comunicació al centre per part de l'obligat al pagament.
c) Els dies del mes de setembre durant els quals l'alumne no assistisca al centre per indicació d'aquest últim, amb motiu de l'entrada progressiva de l'alumnat.
Article 5. Exigibilitat i pagament
U. L'obligació de pagament dels preus corresponents als serveis a prestar durant cada mes natural naixerà el primer dia d'aquest mes, i haurà de fer-se efectiva en la primera desena hàbil d'aquest, d'acord amb el procediment que es descriu en l'apartat dos següent.
Dos. El centre practicarà la liquidació corresponent a cada mes mitjançant la utilització del model d'ingrés oportú, que l'obligat al pagament haurà de recollir al centre, en els últims dies del mes anterior, i abonar en qualsevol de les entitats col·laboradores que en aquest model s'indiquen, i haurà de presentar en el centre, una vegada ingressat, la còpia degudament segellada de l'exemplar per a l'interessat.
Tres. Sens perjudici del que disposa l'apartat dos precedent, els centres que ho consideren oportú podran optar pel sistema de domiciliació bancària per al cobrament dels preus públics regulats en aquest decret. Per a això presentaran al cobrament, a l'entitat designada a aquest efecte per l'obligat al pagament, en els cinc primers dies de cada mes, el model d'ingrés corresponent, l'import del qual serà carregat en el compte que s'indique adjunt al model. A aquest efecte, els obligats al pagament hauran d'assenyalar el compte de càrrec dels diferents rebuts, que necessàriament haurà de pertànyer a alguna de les entitats col·laboradores de la Generalitat Valenciana. En qualsevol cas, s'expedirà un model d'ingrés pels serveis prestats a cada alumne, sense que, en cap cas, resulte procedent l'acumulació d'imports corresponents els serveis prestats a dos o més alumnes en un mateix model d'ingrés.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Decret 151/1996, de 30 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les quanties dels preus públics que ha de percebre la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència per la prestació de serveis als centres d'ensenyament infantil i l'Ordre de 17 de setembre de 1996, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, per la qual es desplega el Decret 151/1996.
DISPOSICIONS FINALS
Primera. Autoritzacions
S'autoritza el conseller de Cultura, Educació i Ciència a dictar les disposicions necessàries per al desplegament del que disposa aquest decret.
Segona. Entrada en vigor
Aquest decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 30 de juliol de 1997
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller de Cultura, Educació i Ciència,
FRANCISCO E. CAMPS ORTIZ

linea