Ficha disposicion pc

Texto h2

diari

Llei de la Generalitat Valenciana 4/1985, de 16 de març de 1985, del Consell Social de les Universitats de la Comunitat Valenciana.

(DOGV núm. 238 de 21.03.1985) Ref. Base de dades 0315/1985

Llei de la Generalitat Valenciana 4/1985, de 16 de març de 1985, del Consell Social de les Universitats de la Comunitat Valenciana.
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que les Corts Valencianes han aprovat i jo, d'acord amb el que estableix la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom. del Rei, promulgue la Llei següent.
I
L'article 35 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que és de la competència plena de la Generalitat Valenciana la regulació i administració de l'ensenyament en tota la seua extensió, nivells i graus modalitats i especialitats, en l'àmbit de les seues competències, sense perjudici del que disposen l'article 27 de la Constitució i les Lleis Orgàniques que, d'acord amb l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució, i de l'alta inspecció necessària per al seu compliment i garantia.
Amb la Llei Orgànica 11/1983, de 25 d'agost, de Reforma Universitària, promulgada per l'Estat en ús de la reserva legal que en aquesta matèria li atribueix la Constitució, i com a desplegament del principi d'autonomia universitària contingut en el número 10 de l'article 27 de la norma fonamental espanyola, s'ha perfilat el nou règim jurídico - administratiu de la Universitat.
Aquesta Llei Orgànica, congruent amb la doble perspectiva que ofereix d'una banda, el principi d'autonomia universitària, i de l'altra, la distribució competencial que en aquesta matèria estableixen el Títol VIII de la Constitució i els corresponents Estatuts d'Autonomia, precisa les atribucions corresponents tant a la Universitat com als poders públics estatals i autonòmics.
El legislador, en la Llei de Reforma Universitària parteix de la concepció que la Universitat constitueix un autèntic servei públic referit als interessos generals de tota la comunitat nacional i de les respectives Comunitats Autònomes. I a això respon la creació d'un Consell Social que, inserit en l'estructura universitària, garantesca una participació en el govern de les diverses torces socials.
L'article 14 de la Llei Orgànica de Reforma Universitària, alhora que crea el Consell Social de la Universitat i estableix les finalitats i funcions, remet la concreció de la composició i de la representació dels interessos socials en aquest, a allò que establesca una Llei de la Comunitat Autònoma corresponent, objectius que acompleix aquesta Llei de la Generalitat Valenciana.
II
La conveniència d'aquesta Llei no es deriva únicament de la necessitat de desplegar els preceptes susdits, sinó també de configurar en les Universitat de la Comunitat Valenciana uns òrgans institucionals garants de la participació real dels diferents sectors de la nostra societat en la vida i el govern d'aquelles.
La Universitat, en definitiva, pertany a la societat , i en aquesta té el seu origen i la seua finalitat, per la qual cosa ambdues han d'anar unides en una permanent interacció a través del Consell Social.
Aquesta institució és concebuda per tal que, mitjançant la participació social en la Universitat, aquesta tinga present la problemàtica real de la societat valenciana, en la qual s'insereix en el desplegament de l'alta missió docent i de recerca. I, alhora per tal que la societat valenciana s'adone de les necessitats de les seues Universitats i de les potencialitats de desenvolupament i progrés que aquestes li ofereixen.
D'aquest permanent i recíproc coneixement en derivarà, d'una banda, l'evidència que la societat ha d'aprovar a la Universitat els recursos que calguen per al millor desenvolupament de la vida acadèmica i d'investigació, i de l'altra l'aconduïment de la tasca universitària cap a la recerca de solucions als problemes de la societat, i la utilització dels avanços derivats de l'activitat universitària en benefici de tots.
Dues són les tasques que el Consell Social té encomanades: la supervisió de les activitats de caràcter econòmic i de rendiment dels serveis de la Universitat, i la promoció de la col·laboració de la societat en el finançament de la Universitat.
III
La Llei de Reforma Universitària estableix una composició del Consell Social en la qual dues cinquenes parts són integrades per representants de la Junta de Govern de la respectiva Universitat. La resta dels membres, que no pertanyen a la comunitat universitària , ho són en re presentació dels interessos socials. D'entre aquests, hi hauran necessàriament representants de sindicats i d'associacions empresarials.
La present Llei opta per un nombre de components del Consell que, tot i abastant els diferents sectors socials, maximalitze la seua eficàcia, i guarde la proporcionalitat legal.
En les tres cinquenes parts que en la composició del Consell Social resten reservades a la representació dels interessos socials, aquesta Llei, sense perdre de vista l'operativitat necessària que aquest òrgan col·legiat requereix, introdueix un ampli ventall de sectors representatius de la societat valenciana. Així, conjuntament amb els representants dels sindicats i de les associacions empresarials, hi seran presents els representants de les Corporacions Locals i igualment podran accedir-hi altres persones en representació de les Cambres de Comerç, Entitats Financieres, Col·legis Professionals, Fundacions i altres entitats de Dret Públic o Privat.
La idea que inspira la creació d'aquest òrgan de participació social, determina que la Llei haja optat per adscriure al President del Consell en la representació que els interessos de la societat hi ha de tenir, per entendre que d'aquesta manera es garanteix l'autèntica funció per a la qual ha estat creat el Consell Social.
Del correcte compliment dels objectius assignats al Consell Social, de l'autèntica vertebració de la societat valenciana i de les institucions universitàries a través d'aquest òrgan col·legiat i de l'autèntica representativitat, només poden esperar-se beneficis tant per al poble valencià com per a les seues Universitats.
TITOL PRIMER
Del Consell Social i els seus membres
Article primer
U.- El Consell Social és l'òrgan de participació de la societat en la Universitat.
Dos.- El Consell Social de cadascuna de les Universitats existents en l'àmbit de la Comunitat Valenciana serà compost per un President i catorze vocals.
Tres.- La representació de les Juntes de Govern en el Consell Social de la respectiva Universitat serà integrada pel Rector, pel Secretari General, pel Gerent i per altres vocals elegits per la Junta d'entre els seus membres.
Quatre.- La representació del interessos socials en cadascun dels Consells Socials de les Universitats de la Comunitat Valenciana, serà composta pel President i els vuit vocals següents:
a) Dos, designats per les Organitzacions Sindicals de Treballadors que d'acord amb els corresponents resultats oficials, hagen obtingut el major nombre de representants a la Comunitat Valenciana en les eleccions sindicals immediatament anteriors al nomenament. La designació d'aquests dos representants serà efectuada pels òrgans de govern de les organitzacions sindicals de treballadors de que es tracte (en el territori corresponent), i el nomenament serà efectuat pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.
b) Dos, designats per les Associacions Empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana. La designació d'aquests dos membres serà efectuada pels òrgans de govern de les organitzacions empresarials, i el nomenament serà efectuat pel Conseller de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.
c) Dos, elegits per les Diputacions Provincials respectives d'entre els membres dels òrgans de govern de les Corporacions Locals existents en el territori de la Universitat de què es tracte.
d) Dos, d'entre persones de reconegut prestigi i especial qualificació i relleu per a la Comunitat Universitària vinculades a les Cambres de Comerç, Entitats Financeres, Col·legis Professionals, Fundacions i altres entitats anàlogues de Dret Públic o Privat, de naturalesa o finalitat econòmica o cultural els quals seran elegits per les Corts Valencianes.
Article segon
U. El mandat dels vocals que representen els interessos socials tindrà una durada de quatre anys, i podrà ser renovat per un altre període igual. Les causes que determinen la separació del càrrec anticipada, per variació de les condicions que concorregueren en el seu nomenament seran fixades per via de reglament.
Dos. En el cas de produir-se vacants, s'hauran de cobrir en el termini de tres mesos mitjançant el procediment previst en l'article anterior.
Si en l'esmentat termini no s'hagués fet la designació, el Conseller de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana nomenarà la persona o persones que estime més idònies per a exercir la representació corresponent.
Article tercer
U. El President del Consell Social, serà nomenat pel Consell de la Generalitat Valenciana per Decret acordat a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència, oït el Rector de la Universitat.
Dos. El mandat del President tindrà una durada de quatre anys, i podrà ser renovat per un altre període igual.
Article quart
La condició de President del Consell Social o de Vocal d'aquest en representació de interessos socials serà incompatible amb la de membre de la Comunitat Universitària.
Article cinqué
No podran ser membres del Consell Social els qui tinguen alguna vinculació amb empreses que, de forma permanent o ocasional, subministren, facen serveis remunerats o realitzen obres per a la Universitat.
TITOL SEGON
Del Consell Social i les seues funcions
Article sisè
U.- Correspon al Consell Social l'aprovació del Pressupost i de la programació plurianual de la Universitat, a proposta de la Junta de Govern i, en general, la subvenció de les activitats de caràcter econòmic de la Universitat i del rendiment dels seus serveis.
Dos.- Li correspon, igualment, de promoure la col·laboració de la societat en la finançació de la Universitat, així com totes les altres competències que li atribueixen la Llei Orgànica l l/1983, de 25 d'agost de Reforma Universitària i la present Llei.
TITOL TERCER
Del funcionament del Consell Social
Article seté
U. En termini de tres mesos de la data de la Constitució, el Consell Social elaborarà el seu Reglament d'Organització i Funcionament, el qual haurà de sotmetre’s a l'aprovació del Consell de la Generalitat Valenciana, a proposta del Conseller de Cultura, Educació i Ciència.
Dos. Aprovat el Reglament per Decret del Consell entrarà en vigor arran de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Tres. El Reglament del Consell Social haurà de contemplar la periodicitat amb què s'haurà de celebrar la sessió ordinària, la qual no podrà ser inferior al mes, i també el quòrum que calga per a l'adopció vàlida d'acords i la majoria necessària en cada cas.
Quatre. Igualment, el Reglament haurà d'establir un procediment per tal que, en el cas d'incompliment de les obligacions del càrrec per part d'algun dels membres, el Consell Social en propose el cessament i la designació d'una altra persona que el substituesca, en la forma establerta en l'article 2.n, 2 d'aquesta Llei.
Entre els supòsits d'incompliment de les obligacions del càrrec, el Reglament haurà de contemplar les absències sovintejades a les sessions del Consell per part dels seus membres.
Cinc. El Consell Social podrà funcionar en règim de Ple i Comissions, i el Reglament ha de contenir, si s'escau, el nombre de composició i les funcions específiques i respectives de cadascuna d'aquestes.
Article vuité
U. Per l'adequat compliment de les seues funcions el Consell Social disposarà d'una Secretaria dotada de mitjans materials necessaris.
DOS. La direcció de la Secretaria del Consell Social correspondrà a un Secretari, que serà nomenat lliurement pel President.
Tres. El Secretari nomenat actuarà en les sessions del Consell Social, amb veu però sense vot.
Article nové
U. El Consell Social comptarà amb un capítol propi en el pressupost de la Universitat.
Dos. El Reglament del Consell Social pot preveure les competències econòmiques que, ocasionalment, puguen percebre els vocals d'aquest.
DISPOSICIO ADDICIONAL
La Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat Valenciana habilitarà els crèdits que calguen per al funcionament dels Consells Socials de les Universitats de la Comunitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
La Constitució dels Consells Socials de les Universitats de la Comunitat Valenciana, a què fa referència aquesta Llei, tindrà lloc en el termini de dos mesos des de l'entrada en vigor de la Llei.
Segona
El Consell de la Generalitat i la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, queden autoritzades, en l'àmbit de llurs respectives competències, a dictar les disposicions que calguen per a l'aplicació d'aquesta Llei.
Tercera
Aquesta Llei entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Per tant ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir aquesta Llei.
València, 16 de març de 1985.
El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

linea
Mapa web