diari

DECRET 8/2002, de 15 de gener, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el sistema de recaptació de tributs, preus públics, sancions i altres ingressos de dret públic de la Generalitat Valenciana. [2002/X442]

(DOGV núm. 4172 de 21.01.2002) Ref. Base de dades 0261/2002

DECRET 8/2002, de 15 de gener, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el sistema de recaptació de tributs, preus públics, sancions i altres ingressos de dret públic de la Generalitat Valenciana. [2002/X442]
La nova realitat del sistema de recaptació, tant dels tributs com d'altres recursos de dret públic de la Hisenda Valenciana, així com la introducció de nous mitjans tecnològics en la gestió dels ingressos, aconsellen la modificació del Decret 105/1992, de 6 de juliol, del Govern Valencià, norma que, junt amb la normativa dictada en el seu desplegament, ha regulat fins ara la recaptació de taxes, preus públics i sancions de la Generalitat Valenciana.
El present decret pretén, des d'una perspectiva global, sistematitzar la regulació del sistema d'ingressos de la Generalitat Valenciana, ampliant el seu àmbit d'aplicació, d'una banda, als tributs en la totalitat i, de l'altra, a altres ingressos de dret públic que pogueren entendre's no inclosos en la normativa anterior.
Així mateix, amb aquesta norma es pretén modernitzar la regulació fins ara vigent, la qual ha patit el lògic desfasament que el temps i l'estat de la tècnica produeixen, que permeta l'actualització del sistema, fent-lo, al mateix temps, més àgil i operatiu, a fi de propiciar una major fluïdesa, tant en les relacions del contribuent amb l'administració tributària com en la col·laboració que ha d'existir entre les distintes administracions públiques.
D'altra banda, les necessitats organitzatives i funcionals de la Tresoreria de la Generalitat Valenciana fan imprescindible comptar amb comptes de tresoreria operatius per a dipositar-hi la recaptació dels ingressos que són objecte del present decret, el que ha obligat també a modificar en aquest punt la normativa vigent fins ara.
Cal destacar, també, la voluntat de l'administració autonòmica de facilitar al contribuent el compliment de les seues obligacions tributàries, en el marc del que disposa l'article 20 de la Llei 1/1998, de 26 de febrer, de Drets i Garanties dels Contribuents, el que aconsella comptar amb un sistema fàcilment accessible i generalitzat per a la recaptació de tributs per entitats financeres col·laboradores, autoritzant totes aquelles que reunisquen les condicions necessàries per a una correcta prestació del servei.
Finalment, l'article 9.2 de la Llei 12/1997, de 23 de desembre, de Taxes de la Generalitat Valenciana, estableix que el seu pagament es realitzarà d'acord amb el sistema de recaptació establit en el Decret 105/1992, de 6 de juliol, del Govern Valencià, i les normes dictades en el seu desplegament, el que exigeix l'actualització del sistema a través del qual es produeixen els ingressos per aquest tipus de tributs.
Totes aquestes raons advoquen per la creació d'una norma que, mantenint l'esperit del sistema dissenyat pel Decret 105/1992, de 6 de juliol, reculla tots els aspectes assenyalats per a aproximar més el dit sistema a les noves necessitats de la gestió de recaptació de l'administració autonòmica.
Per tant, en virtut de les atribucions que, en matèria d'administració dels ingressos de la Generalitat Valenciana, li confereix l'article 9 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, aprovat mitjançant Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, a proposta del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, conforme amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 15 de gener de 2002,
DECRETE
Article 1
1. Constitueix l'objecte del present decret la regulació del sistema de recaptació dels ingressos derivats de tributs, preus públics, sancions i altres ingressos de dret públic gestionats per la Generalitat Valenciana.
2. En allò que no disposa el present decret s'aplicarà supletòriament, pel que fa als recursos de dret públic propis de la Generalitat Valenciana, el que disposa el Reial Decret 1.684/1990, de 20 de desembre, pel qual s'aprovà el Reglament General de Recaptació.
Article 2
Amb caràcter general, els ingressos a què es refereix l'apartat 1 de l'article anterior s'efectuaran utilitzant els models d'autoliquidació o liquidació que a aquest efecte aprove la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, en qualsevol de les entitats financeres autoritzades com entitats col·laboradores de la Generalitat Valenciana en la gestió de recaptació.
Article 3
Els ingressos que es produïsquen en les entitats col·laboradores en la gestió de recaptació s'hauran d'efectuar en efectiu. A aquest efecte, s'entendrà efectuat el pagament en efectiu quan s'utilitze qualsevol dels mitjans següents, amb els requisits i les condicions que, per a cadascun d'ells, establisca la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació:
a) Diners.
b) Xec.
c) Transferència.
d) Domiciliació.
e) Targeta de crèdit i dèbit.
f) Qualssevol altres mitjans que autoritze la conselleria esmentada.
Article 4
1. Als efectes previstos en l'article anterior, cada entitat financera col·laboradora obrirà, a nom de la Generalitat Valenciana, els comptes restringits d'ingressos necessaris per a dipositar-hi la recaptació corresponent als ingressos objecte del present decret.
2. Amb la periodicitat que establisca la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, les entitats col·laboradores transferiran l'import de la quantitat recaptada en cada període al compte que, en cada cas, determine l'òrgan administratiu al qual estiga adscrit el Tresor de la Generalitat Valenciana.
Article 5
Excepcionalment, en aquells supòsits, en què, per l'escassa quantia dels ingressos o perquè hi haja raons de millora de la seua gestió que així ho aconsellen, el procediment per a efectuar la recaptació podrà ser, a més de l'establit en l'article 4 anterior, qualsevol altre procediment que establisca la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
Article 6
La Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, mitjançant el procediment que reglamentàriament s'establisca, autoritzarà les entitats financeres que ho sol·liciten a tenir la condició d'entitats col·laboradores en la gestió de recaptació, atenen criteris de funcionalitat, capacitat de gestió i desenvolupament tecnològic, condicions aquestes que hauran d'acreditar suficientment les entitats col·laboradores.
Article 7
1. En els models d'autoliquidació o liquidació en què es documenten els ingressos es farà constar les dades identificatives d'aquests, d'acord amb la classificació que establisca la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació.
2. En cada model d'ingrés es recollirà un sol dels conceptes de la classificació a què es refereix l'apartat anterior.
Article 8
1. A iniciativa dels òrgans directius o gestors respectius, i amb la proposta prèvia de la Direcció General de Tributs, la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació aprovarà els models que s'hagen d'utilitzar en la recaptació dels ingressos objecte d'aquest decret.
2. Els models d'ingrés s'hauran de confeccionar de forma que permeten la seua mecanització i control per mitjans informàtics, així com la transmissió telemàtica de la informació continguda en aquests.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogat el Decret 105/1992, de 6 de juliol, del Govern Valencià, sobre recaptació de les taxes, preus públics i sancions de la Generalitat Valenciana.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i desplegament del present decret.
Segona
El present decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 15 de gener de 2002
El president de la Generalitat Valenciana,
EDUARDO ZAPLANA HERNÁNDEZ-SORO
El conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació,
VICENTE RAMBLA MOMPLET

linea