diari

Decret 105/1992, de 6 de juliol, del Govern valencià, sobre recaptació de les taxes, preus públics i sancions de la Generalitat Valenciana.

(DOGV núm. 1832 de 23.07.1992) Ref. Base de dades 1863/1992

Decret 105/1992, de 6 de juliol, del Govern valencià, sobre recaptació de les taxes, preus públics i sancions de la Generalitat Valenciana.
L'article 7.2 de la Llei de la Generalitat Valenciana 7/1989, de 20 d'octubre, de Taxes, i l'article 4 del Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern valencià, pel qual es regulen els preus públics, autoritza l'Administració de la Generalitat Valenciana per a exigir el pagament previ o anticipat dels imports d'aquests, quan les necessitats de gestió ho permeten o aconsellen.
D'altra banda, la simplificació dels processos de gestió recaptatòria i comptable exigeixen l'establiment generalitzat de les autoliquidacions com a forma de relació dels contribuents amb l'Administració, sense perjudici d'aquelles excepcions que puguen produir-s'hi. Amb això, es facilita al contribuent el compliment de les seues obligacions tributàries al mateix temps que permeta l'Administració tributària una major participació de les entitats financeres com a entitats col·laboradores del procés de recaptació, d'acord amb el que estableix el vigent Reglament General de Recaptació.
Per tot això, a proposta del Conseller d'Economia i Hisenda, amb la deliberació prèvia del Govern valencià en la reunió del dia 6 de juliol de 1992,
DECRETE
Article primer
Amb caràcter general, els ingressos de les taxes, preus públics i sancions de les diferents conselleries de la Generalitat Valenciana s'efectuaran mitjançant declaracions-liquidacions o «abonaré», en els comptes corrents restringits oberts en les distintes entitats financeres autoritzades com a entitats col·laboradores de l'Administració, d’acord amb el que estableix l'article 80.1 del vigent Reglament General de Recaptació.
Article segon
En aquells supòsits en què, per l'escassa quantia de la taxa o preu públic o per la conveniència d'un millor servei al contribuent, el cobrament haja d'efectuar-se en les mateixes oficines de l'Administració, els encarregats d'aquest cobrament hauran d'ingressar diàriament, mitjançant «abonaré», l'import de la recaptació.
Article tercer
Ens els «abonaré» i en les declaracions-liquidacions haurà de constar el número identificatiu de la taxa, preu públic o sanció que és objecte d'ingrés, d'acord amb la classificació que establesca la Conselleria d'Economia i Hisenda.
Article quart
Cada «abonaré» haurà de recollir, exclusivament, els ingressos corresponents a un sol dels conceptes de la classificació a què es refereix l'article anterior.
Article cinqué
D'acord amb el que estableix l'article 7.2 de la Llei de Taxes de la Generalitat Valenciana i l'article 4 del Decret 73/1991, de 13 de maig, del Govern valencià, els distints òrgans de l'Administració de la Generalitat Valenciana exigiran el pagament previ o anticipat de les taxes o preus públics.
Article sisé
Els funcionaris públics que presten els serveis o lliuren els béns que constitueixen el fet imposable, seran responsables del no-pagament de les taxes i preus públics acreditats i no ingressats per incompliment del que disposa aquest decret.
DISPOSICIONS TRANSITORIES
Primera
.En el termini de 60 dies des de la publicació d'aquest decret, les conselleries determinaran quines taxes i quins preus públics han de ser objecte de cobrament en les dependències de l'Administració i trametran aquesta informació a la Direcció General de Tributs i Patrimoni perquè en prenga coneixement i les aprove, si és el cas.
Segona
La Direcció General del Tresor i Política Financera cancel·larà els comptes corrents restringits d'ingressos oberts fins avui per a l'ingrés de les taxes, preus públics i sancions gestionades per les distintes conselleries.
S'exceptuen d'aquesta cancel·lació els comptes corrents oberts tot complint l’Ordre de 17 de desembre de 1991, del Conseller d'Economia i Hisenda, per a l’ingrés dels tributs cedits que es realitzen per mitjà dels districtes hipotecaris de la Comunitat Valenciana, i els oberts en les entitats de dipòsit que presten el. servei de caixa en els serveis territorials de la Conselleria d'Economia i Hisenda.
DISPOSICIONS FINALS
Primera
S'autoritza la Conselleria d'Economia i Hisenda per a dictar les disposicions necessàries per al compliment i desplegament d'aquest decret.
Segona
Aquest decret vigirà el dia de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
València, 6 de juliol de 1992.
El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El Conseller d'Economia i Hisenda,
ANTONIO BIRLANGA CASANOVA

linea