diari

LLEI 8/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, per la qual es Regulen els Organismes de Certificació Administrativa (OCA) [2012/10998]

(DOGV núm. 6912 de 28.11.2012) Ref. Base de dades 010889/2012

LLEI 8/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, per la qual es Regulen els Organismes de Certificació Administrativa (OCA) [2012/10998]
Sia notori i manifest a tots els ciutadans que Les Corts han aprovat i jo, d'acord amb el que establixen la Constitució i l'Estatut d'Autonomia, en nom del rei, promulgue la Llei següent:

PREÀMBUL

La Llei 2/2012, de 14 de juny, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana, es va dictar, dins del context de «l'extraordinària i urgent necessitat» que el justifica, a fi de desplegar «una sèrie d'iniciatives dirigides de forma expressa a revitalitzar i donar suport al teixit productiu i a afavorir la posada en marxa de noves activitats econòmiques que generen ocupació en l'àmbit de la Comunitat Valenciana».
Així mateix, la seua finalitat se centra a coadjuvar «l'impuls de la iniciativa empresarial i de l'empreniment», «impulsar la creació d'empreses i la generació d'ocupació» i, en general, en el suport a la «reactivació econòmica» dins d'un marc basat en la confiança i el benestar social.
En este sentit, esta llei, entre les seues diverses novetats i iniciatives, ha introduït modificacions substancials en el procediment d'obertura d'establiments públics mitjançant una declaració responsable establit en l'article 9 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

En concret, estes modificacions afecten, sobretot, la funció dels anomenats organismes de certificació administrativa (OCA), que, quant a les seues atribucions, exerciran tasques de comprovació, elaboració d'informes i certificació dels establiments públics subjectes a la normativa vigent en esta matèria.
Este tipus d'entitats certificadores resulten una novetat en este àmbit. En particular, si bé ja són mencionades en el Decret 52/2010, de 26 de març, del Consell, van ser introduïdes en la seua dimensió actual en virtut de la Llei 14/2010 esmentada; una llei que, com a tal, necessita ser objecte d'un complement normatiu a l'efecte de fixar la naturalesa, funcions i règim jurídic d'estes entitats.
La regulació originària dels OCA els atribuïa un paper complementari, que no excloent, de l'activitat administrativa. Un paper centrat, bàsicament, en la necessitat d'abreujar terminis i tasques burocràtiques, però sense perdre de vista la decisió última de l'administració en este àmbit.
Sense perjuí d'això, amb la nova regulació operada en virtut de la Llei 2/2012 esmentada, estos organismes passen a exercir un major protagonisme i responsabilitat dins del procediment d'obertura de locals oberts a la concurrència pública.
En este context, els canvis introduïts per la llei esmentada configuren un model d'obertura pel qual, si consta un certificat d'un OCA junt amb la documentació annexa presentada amb la declaració responsable, el titular o prestador podrà obrir l'establiment de manera immediata sense que siga necessari l'atorgament d'una llicència municipal. En altres paraules, s'atribuïx a l'OCA una funció en certa manera equivalent a l'activitat administrativa, de manera que la seua gestió, efectuada d'acord amb els requisits normativament establits, siga suficient per a la l'obertura esmentada.
Amb estes premisses, si la Llei 2/2012 és una norma basada en «l'extraordinària i urgent necessitat», sobretot pel substrat socioeconòmic actual, la present norma comporta una continuació i una via directa de desplegament d'aquell, concebuda per a possibilitar-ne l'aplicació pràctica necessària.
El vincle immediat entre l'una i l'altra norma respon, entre altres motius, a la consolidació d'una normativa destinada al foment de l'economia, a la necessitat de dotar el sistema d'elements o mecanismes pràctics per a este fi, a la creació d'eines que afavorisquen el quefer dels emprenedors, així com, en definitiva, a fixar el principi de «confiança en la ciutadania», tal com es desprén de la regulació estatal i europea en esta matèria.
A més del que s'ha dit més amunt, esta llei reguladora dels OCA gaudix de personalitat pròpia. Una autonomia basada en l'aparició d'una figura inexistent en el panorama jurídic valencià en este àmbit, de manera que la seua activitat, seguint una sèrie de premisses, es considera plena respecte als requisits, condicions i aplicació de la diversa normativa sectorial als efectes de l'obertura d'un local públic destinat a l'oci i a l'entreteniment.
Per este motiu principal, la regulació que ha d'efectuar-se dels OCA obliga a establir una previsió normativa que determine, de manera indubtable, unes condicions i uns requisits precisos i exigents destinats a evitar, en tot cas, disfuncionalitats i buits no desitjats en el control de la seguretat dels espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
Una regulació, en tot cas, necessària i d'aplicació immediata, ja que es tracta d'una figura demandada pels sectors socials i empresarials afectats i perquè, així mateix, la seua actuació facilitaria l'obertura dels locals públics d'una manera evident.
En este sentit, l'elecció de la forma de decret llei per a aprovar esta norma està plenament justificada, i el fet que habilita l'extraordinària i urgent necessitat, que exigix l'article 44 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, és dotar de continuïtat altres normes concebudes per a aportar mesures urgents en un temps en què això és requerix i, de la mateixa manera, presentar en el panorama jurídic una eina que faça possible l'aplicació pràctica d'este objectiu sense més dilació ni tardança.
Pel que s'hi ha exposat, a l'empara del que preveuen els articles 44 i 49 de l'Estatut d'autonomia de la Comunitat Valenciana, a proposta del conseller de Governació i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 29 de juny de 2012, es va adoptar el Decret llei 4/2012, pel qual es regulen els organismes de certificació administrativa. El Ple de les Corts, en la sessió del 12 de juliol de 2012, va validar aquest decret llei i va acordar la tramitació com a projecte de llei,


CAPÍTOL I
Disposicions generals

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació
1. És objecte d'esta norma la regulació de les condicions, requisits i funcions i la creació del registre dels organismes de certificació administrativa (OCA) que, amb independència del lloc del seu domicili, efectuen les funcions de comprovació, elaboració d'informes i certificació en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

2. Les funcions i les obligacions assignades als OCA regulades en aquesta norma estaran referides a l'obertura dels establiments públics i de les instal·lacions eventuals, portàtils o desmuntables, d'acord amb el que hi ha indicat en els articles 9, 10 i 17 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.

Article 2. Concepte
1. Als efectes d'esta norma, s'entendrà per Organisme de Certificació Administrativa (OCA) tota persona física o jurídica amb capacitat d'obrar que, inscrita degudament en el registre que es crea, exercisca funcions de comprovació, elaboració d'informes i certificació en l'àmbit de la normativa vigent en matèria d'espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics.
2. Les funcions dels OCA no substituiran les potestats de comprovació pròpies de l'administració. En este sentit, tant l'administració local com l'autonòmica podran, en qualsevol moment, verificar les funcions i actuacions desenrotllades per aquells.

Article 3. Dels col·legis professionals que es constituïsquen com a OCA
Els col·legis professionals els col·legiats dels quals puguen realitzar les funcions establides en esta norma podran constituir-se en OCA d'acord amb els requisits i condicions exigits, i els serà aplicable el règim que s'hi disposa.
Els col·legis professionals que es constituïsquen com a OCA s'ajustaran al règim d'incompatibilitat indicat en l'article 16 d'esta norma. i qualsevol altra de les incompatibilitats emanades de la legislació vigent en cada moment.

Article 4. Classificació dels OCA
1. Atenent la tipologia i risc dels espectacles, activitats i establiments objecte de comprovació, elaboració d'informes i certificació, així com segons els mitjans personals i materials, els OCA es classifiquen en tres categories o grups:
a) Grup A: organismes habilitats per a emetre un certificat dels establiments, activitats o espectacles inclosos en l'article 9 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat.
b) Grup B: organismes habilitats per a emetre un certificat dels establiments, activitats o espectacles inclosos en l'article 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, i amb un aforament que no excedisca de 3.000 persones en locals coberts o 10.000 persones en locals descoberts.
c) Grup C: organismes habilitats per a emetre un certificat dels establiments, activitats o espectacles inclosos en l'article 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, i amb un aforament que excedisca de 3.000 persones en locals coberts o 10.000 persones en locals descoberts.
2. Els OCA habilitats per a emetre un certificat a establiments, activitats o espectacles, dins dels grups indicats en l'apartat anterior, podran, així mateix, efectuar estes funcions a aquells indicats en els grups de menor exigència.


CAPÍTOL II
Condicions dels OCA

Article 5. Condicions generals dels OCA
1. Els OCA han de disposar dels mitjans personals i materials suficients per a l'exercici específic de la seua tasca i estar al corrent de les seues obligacions fiscals i de Seguretat Social.
2. Als efectes de la realització de les comprovacions, informes i certificacions en l'àmbit de la contaminació acústica i seguretat industrial, els OCA, sense perjuí del que s'ha indicat en l'article 9 d'esta norma, han d'estar acreditats per l'organisme o departament competent d'acord amb el que establix la normativa sectorial.

Article 6. Assegurança de responsabilitat civil
1. Els OCA que es constituïsquen han de subscriure una pòlissa d'assegurança suficient a fi de cobrir les responsabilitats civils que puguen derivar-se de la seua actuació. Esta quantia dependrà de la tipologia i les facultats de comprovació i certificació que realitzen estes entitats. El mínim serà de:
a) Grup A: assegurança mínima de 1.800.000 euros.
b) Grup B: assegurança mínima de 3.000.000 d'euros.
c) Grup C: assegurança mínima de 4.500.000 euros.
2. Esta quantitat ha de ser objecte d'actualització d'acord amb les variacions anuals de l'Índex de Preus de Consum, que es computarà des de la data d'entrada en vigor d'esta llei.

Article 7. Mitjans personals i materials
1. L'OCA ha de disposar de personal qualificat, amb la titulació d'arquitecte, enginyer, arquitecte tècnic o enginyer tècnic, en nombre i amb una formació d'acord amb la classificació d'este personal a l'efecte de realitzar les funcions de comprovació, elaboració d'informes i certificació.
En este sentit, s'exigirà una experiència professional en el camp o matèria d'acreditació de l'OCA durant el temps indicat en l'article següent. Esta experiència ha d'estar degudament demostrada per mitjà de contractes, pràctiques laborals o beques de formació, o bé en virtut de treballs professionals o cobertures d'assegurança de responsabilitat civil que cobrisquen els treballs esmentats.
2. Quant a l'equivalència entre el temps de contractació o pràctica laboral efectuada i la realització de treballs professionals, s'entendrà, als efectes procedents, que l'informe o la realització de deu projectes d'activitat o de tres projectes quan tinguen com a objecte grans superfícies o grans locals equivalen a un any de temps treballat. En tot cas, estos informes o la realització dels projectes han d'haver-se efectuat en els últims cinc anys anteriors al de la presentació de la documentació per a l'acreditació com a OCA de les persones físiques o jurídiques interessades.
3. Als efectes d'esta norma, s'entenen per grans superfícies o grans locals els establiments amb un aforament que supere les 500 persones. La realització de l'informe o l'execució del projecte es podrà efectuar a títol unipersonal o en societat, i en este últim cas el tècnic interessat haurà de figurar en l'equip redactor del projecte.

4. Els OCA han de disposar del material i equipament apropiat per a realitzar les tasques de comprovació, elaboració d'informes i certificació a què fa referència esta llei.

Article 8. Requisits dels mitjans personals
1. Atenent la classificació dels OCA establida en l'article 4 d'esta norma, els requisits dels mitjans personals mínims són:
a) Grup A: una persona amb la titulació acadèmica requerida en esta norma més dos anys d'experiència professional. El temps d'experiència professional pot ser de díhuit mesos quan es posseïsca una titulació o formació addicional en matèria d'espectacles, activitats o seguretat davant d'incendis de 12 crèdits ECTS o de 240 hores.
b) Grup B: tres persones amb la titulació requerida, de les quals, almenys, dos han de disposar de tres anys d'experiència professional o dos anys d'experiència professional i una titulació o formació addicional en matèria d'espectacles, activitats o seguretat davant d'incendis de 18 crèdits ECTS o de 360 hores.
c) Grup C: cinc persones amb la titulació requerida, de les quals, almenys, tres han de disposar de cinc anys d'experiència professional o tres anys d'experiència professional més una titulació o formació addicional en matèria d'activitats o seguretat contra incendis de 60 crèdits ECTS o de 1.200 hores.
2. L'acreditació de la titulació o formació addicional a què es referix este article queda referida a universitats o escoles universitàries públiques o privades del territori espanyol, col·legis professionals competents i servicis de formació i ocupació de les comunitats autònomes o de l'Estat.
En altres casos, l'interessat ha d'acreditar l'homologació de la seua titulació o formació addicional d'acord amb la normativa en vigor.CAPÍTOL III
Funcions i obligacions dels OCA

Article 9. Funcions dels OCA
1. Els OCA han de realitzar per si mateixos les funcions a què es referix esta norma. No obstant això, pel que fa a la comprovació, elaboració d'informes i certificació en matèria de contaminació acústica i de seguretat industrial, les persones físiques o jurídiques que es constituïsquen com a OCA poden subcontractar esta comesa amb entitats que hi estiguen degudament acreditades d'acord amb el que disposa la normativa sectorial corresponent. El certificat emés per estes entitats acreditades s'incorporarà al certificat emés per l'OCA com un element més d'este.
En el cas d'exigència de responsabilitats, esta responsabilitat serà solidària entre l'OCA i les entitats o organismes acreditats en matèria de contaminació acústica i seguretat industrial quan, en este cas, el motiu de controvèrsia siga esta certificat concret.

2. Són funcions dels OCA les següents:
a) Realitzar les comprovacions, informes i certificats que constituïxen el seu objecte d'acord amb el que establix esta norma.
L'informe derivat de la visita de comprovació ha d'anar firmat per un tècnic competent d'acord amb la titulació exigida.
El certificat derivat de la comprovació i l'informe ha d'estar firmat pel tècnic que efectue la comprovació i pel gerent o màxim responsable de l'OCA.
En el cas dels establiments regulats en l'article 10 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, este certificat tindrà caràcter provisional fins a la concessió de la llicència d'obertura per l'ajuntament.

b) Emetre un document resum on consten els requisits principals de l'establiment d'acord amb el que indica l'article 13 d'esta llei. Este document ha de ser ubicat pel titular o prestador en un lloc visible i llegible per a tercers.

Article 10. Obligacions dels OCA
Són obligacions dels OCA:
1. Crear i mantindre un registre de certificats emesos dels establiments objecte d'informe. Este registre tindrà caràcter permanent.
2. Mantenir els expedients i la documentació derivada de les seues funcions en format que en permeta la consulta, i garantir-ne la confidencialitat en compliment del que hi ha establert en la normativa sobre protecció de dades.
3. Mantindre els requisits i condicions que en van justificar la inscripció en el registre d'OCA, incloent-hi les obligacions que estos comporten.
4. Complir les condicions contingudes en la resolució d'inscripció i les establides en la present norma i en les que es dicten per a desplegar-la.
5. Emprar els mètodes, sistemes i mitjans materials oficialment aprovats en la normativa en vigor, aquells acreditats per entitat oficial d'acreditació o, si no n'hi ha, els adoptats per organismes nacionals o internacionals de reconeguda solvència.
6. Procedir a la renovació tècnica necessària (procediments i mitjans materials) per a portar a efecte les distintes actuacions que comprén l'objecte de l'OCA.
7. Disposar de models de fulls de reclamacions d'acord amb el que disposa la normativa en vigor.
8. Les altres obligacions que es deriven d'esta llei.

Article 11. Casos de comprovació
Seran casos de comprovació, als efectes de certificació per part dels OCA a què es referix esta norma, els referits a condicions de seguretat d'utilització i accessibilitat en els establiments públics, protecció contra incendis activa i passiva, evacuació, dotacions higienicosanitàries, aforament, compatibilitat urbanística, impacte ambiental, si pertoca, contaminació acústica i seguretat industrial, sense perjuí d'allò que s'ha indicat en l'article 9, així com els altres elements exigits per la normativa sectorial per a l'obertura dels establiments públics.


Article 12. Requisits de certificació
1. El certificat emés per l'OCA ha de contemplar l'informe o informes favorables derivats de la comprovació esmentada en l'article anterior.
2. A estos efectes, l'OCA certificarà els aspectes indicats en l'article 11 d'acord amb el que s'ha indicat en la normativa sectorial reguladora de les condicions i requisits establits per a l'obertura d'establiments públics i en la resta de regulació habilitant disposada respecte d'això.
3. En matèria de contaminació acústica, l'OCA, per si mateix o l'entitat acreditada que subcontracte, comprovarà que les conclusions de l'estudi acústic del projecte d'activitat són conformes a la normativa sectorial i que el projecte es pot executar a este efecte. Així mateix, verificarà les condicions d'aïllament acústic dels tancaments del local, per mitjà de la realització de mesuraments efectuats segons la regulació per la qual s'establixen les normes de prevenció i correcció.

L'OCA que certifique per si mateix en matèria de contaminació acústica ha d'estar acreditat com a entitat certificadora d'acord amb el que establix la normativa sectorial.

Article 13. Contingut mínim del document resum emés per l'OCA

El contingut mínim del document resum establit en l'article 9.2.b d'esta llei serà el següent:
1. Nom, raó social i domicili dels titulars o prestadors.
2. Emplaçament de l'establiment.
3. Espectacle públic o activitat recreativa que s'hi preste.
4. Aforament màxim de l'establiment.
5. La resta de requisits i condicions considerats essencials segons la tipologia de l'establiment d'acord amb el que indica la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat.

Article 14. Informació que cal remetre a les administracions públiques competents
Els OCA han de remetre a la conselleria competent en matèria d'espectacles, i a l'ajuntament de la localitat al terme municipal on s'ubique l'establiment certificat, la informació següent:
1. Amb caràcter mensual: una còpia dels certificats emesos i, si pertoca, els informes d'aquells establiments amb un resultat desfavorable. Esta documentació es remetrà en fitxer electrònic segons el model proporcionat per la Generalitat.
2. Amb caràcter anual: declaració responsable d'estar al corrent de les seues obligacions fiscals i de Seguretat Social, així com un certificat del pagament de la prima de l'assegurança de responsabilitat civil.

Article 15. Confidencialitat en l'exercici de les funcions
Els OCA han de garantir la confidencialitat respecte de la informació que obtinguen en el desenrotllament i execució de les seues funcions. L'incompliment d'esta obligació serà considerada com a causa de revocació de la inscripció en el registre establit en esta norma.

Article 16. Incompatibilitats
1. En cap cas, l'OCA podrà tenir relació de dependència o associació respecte a les persones, les entitats o les empreses que el contracten, als efectes del menyscabament de la seua capacitat o independència professional.
Aquesta circumstància serà aplicable, així mateix, respecte al redactor del projecte d'activitat, a l'executor de les obres i a les entitats o els organismes de control en matèria de contaminació acústica i seguretat industrial que, si escau, se subcontracten, i es garantirà que a títol personal o societari l'OCA o algun dels seus components no podrà ser coincident o tenir cap relació de dependència o interessos societaris amb el tècnic o la societat redactora del projecte o executora de les obres.
A aquest efecte, es considerarà que hi ha aquesta dependència quan es donen les causes d'abstenció i recusació previstes en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. La certificació efectuada per un OCA no produirà efectes quan existisca una relació o vincle de dependència demostrats entre l'organisme esmentat i la persona i entitats indicats en l'apartat anterior.
3. Els tècnics col·legiats adscrits als OCA constituïts pels col·legis professionals han de presentar una declaració jurada al col·legi en virtut de la qual es comunique que no estan incursos en cap causa d'incompatibilitat i que, en conseqüència, no tenen cap vinculació tècnica, comercial, financera o de qualsevol altre tipus que en puga afectar la independència, ni influenciar, així mateix, el resultat de les seues activitats de comprovació, elaboració d'informes i certificació respecte al titular o prestador o persona vinculada al projecte presentat o obres executades.

Article 17. Control dels OCA
D'acord amb el que s'ha indicat en esta norma, els òrgans competents de les administracions local i autonòmica poden requerir a l'OCA, en qualsevol moment, i als efectes de la verificació i control oportuns, informació sobre la visita de comprovació i certificació efectuada als espectacles públics, activitats recreatives i establiments públics comprovats, i capacitació del personal que efectua estes visites i certificacions, així com respecte qualsevol circumstància o condició que considere necessari.
L'OCA ha de permetre l'accés dels representants de l'administració autonòmica o local a les seues instal·lacions i oficines i facilitar-los la documentació requerida.

Article 18. Del Registre d'Organismes de Certificació Administrativa (OCA)
Es crea el Registre d'Organismes de Certificació Administrativa (OCA). La regulació d'este registre s'efectuarà per mitjà d'una norma de desplegament del que disposa esta llei.
Per a poder efectuar les funcions de comprovació, informe i certificació i aquelles que es deriven de la normativa vigent, els OCA hauran d'estar inscrits en el Registre d'Organismes de Certificació Administrativa. En el cas que se'n cancel·le la inscripció, es procedirà al que s'establesca en la normativa de desenvolupament d'aquesta llei.


DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera. Regla de no-gasto
La implementació i desplegament posterior d'esta llei no pot tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a les conselleries i, en tot cas, ha de ser atés amb els mitjans personals i materials de les conselleries competents per raó de la matèria.

Segona. Inaplicació del procediment d'obertura d'establiments públics disposat en la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat
No serà aplicable el procediment, ni el règim de llicències, establits en la Llei 2/2006, de 5 de maig, de la Generalitat, de Prevenció de la Contaminació i Qualitat Ambiental, quan estiguen referits a l'obertura de locals o establiments públics subjectes a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics.

Tercera. Remissió de documentació
Els ajuntaments, respecte als establiments oberts pel procediment indicat en l'article 9 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, han de remetre a la conselleria competent en matèria d'espectacles la declaració responsable, el projecte d'activitat i la llicència d'obertura o certificat emés per l'OCA.

Quarta. Controls acústics
A la posada en marxa de l'activitat i amb la periodicitat que establisca la normativa vigent, cal realitzar una auditoria acústica per a comprovar que es complixen els requisits establits en la normativa sectorial en matèria de contaminació acústica.
En el cas concret d'activitats que es desenrotllen en locals situats en edificis d'ús residencial o limítrofs amb edificis amb este ús, s'eximirà de la realització d'una nova verificació de l'aïllament acústic en la seua primera auditoria acústica, d'acord amb el que establix la normativa en vigor. Per a la resta de casos, cal complir els requisits establits en la normativa sectorial en matèria de contaminació acústica.


Quinta. Controls en matèria de seguretat industrial
Els controls que en matèria de seguretat industrial s'efectuen, es realitzaran d'acord amb allò que s'ha indicat en la normativa sectorial en vigor.


DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Única. Derogació normativa
Queden derogades les disposicions del mateix rang o d'un rang inferior que s'oposen al que disposa esta llei.


DISPOSICIONS FINALS

Primera. Modificació de l'article 51 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics
Es modifiquen els apartats 2 i 3 i s'inclouen tres apartats nous en l'article 51 de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, amb la redacció següent:

Modificació de l'apartat 2, que queda amb la redacció següent:

«2. Realitzar, sense efectuar la declaració responsable oportuna, modificacions substancials en els establiments o instal·lacions quan estes modificacions pressuposen l'atorgament d'una nova llicència, certificat de l'OCA o la presentació de la declaració responsable oportuna davant de l'òrgan competent».

Modificació de l'apartat 3, que queda amb la redacció següent:

«3. La dedicació dels establiments i instal·lacions a activitats diferents de les indicades en la llicència, declaració responsable o document certificat per l'organisme de certificació administrativa (OCA)».


Incorporació dels apartats 32, 33 i 34 amb la redacció següent:

«32. La celebració d'espectacles públics i activitats recreatives o l'obertura d'establiments públics sense haver presentat davant de l'ajuntament la declaració responsable i tota o part de la documentació annexa indicada en esta llei».
«33. La celebració d'espectacles públics i activitats recreatives o l'obertura d'establiments públics en contra o sense disposar del certificat emés per un OCA d'acord amb el que indica esta llei».

«34. Prestar o efectuar activitats en contra o modificant les condicions establides en la llicència d'obertura, declaració responsable o certificat de l'OCA, quan no suposen, en este últim cas, una modificació substancial».

Segona. Nou article 6 bis de la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat
S'introduïx un nou article 6 bis a la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d'Espectacles Públics, Activitats Recreatives i Establiments Públics, amb la redacció següent:
«Article 6 bis. Procediment únic
1. El procediment per a l'obertura dels establiments públics en què se celebren espectacles públics i/o activitats recreatives serà el regulat en la present llei d'acord amb el que disposen els articles 9 i 10.

2. No obstant això, els informes i certificats inclosos en este procediment, així com els controls, informes i règim sancionador determinats en les distintes normatives sectorials relacionats amb aquell, seran, en tot cas, competència dels òrgans administratius que els tinguen atribuïts com a propis per la normativa sectorial corresponent».


Tercera. Desplegament normatiu
S'autoritza el conseller competent en la matèria regulada en esta llei per a desplegar les previsions que s'hi inclouen per mitjà de les disposicions reglamentàries corresponents.

Quarta. Entrada en vigor
Esta llei entrarà en vigor l'endemà del dia que es publique en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Per tant, ordene que tots els ciutadans, tribunals, autoritats i poders públics als quals pertoque, observen i facen complir esta llei.


València, 23 de novembre de 2012

El president de la Generalitat
ALBERTO FABRA PART

linea