MÒDUL DE REMITENTS (Versió 3.2.0)
   
Usuari:
Contrasenya:
Certificat
Accepta
AVÍS PER A JUTJATS I PROCURADORS I PROCURADORES. La publicació d'EDICTES JUDICIALS s'ha de realitzar a través del Tauler Judicial Edictal Únic del BOE, que concentra la publicitat i els actes de comunicació realitzats per mitjà d'edictes, d'acord amb el que es disposa en l'article 236 de la Llei orgànica 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial, en la redacció donada per la Llei orgànica 7/2021, de 26 de maig, de protecció de dades personals tractades per a fins de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d'infraccions penals i d'execució de sancions penals.

AVÍSO PARA JUZGADOS Y PROCURADORES Y PROCURADORAS. La publicación de EDICTOS JUDICIALES se tiene que realizar a través del Tablón Judicial Edictal Único del BOE, que concentra la publicidad y los actos de comunicació realizados por medio de edictos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley orgánica 6/1985, de 1 de julio, del poder judicial, en la redacción operada por la Ley orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales.

 
Amb caràcter general, es pot tramitar amb DNIe, FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i amb els certificats de persona jurídica, empleat o empleada públics o persona física, emesos per l'ACCV. També s'admeten tots els certificats reconeguts inclosos en la Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació (TSL) establits a Espanya, publicada en la seu electrónica del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.

Us recomanem que comproveu la validesa del certificat en VALIDe

Con carácter, se puede tramitar con DNIe, FNMT (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre) y con los certificados de persona jurídica, empleado o empleada públicos o persona física, emitidos por la ACCV. También se admiten todos los certificados reconocidos incluidos en la Lista de confianza de prestadores de servicios de certificación (TSL) establecidos en España, publicada en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Le recomendamos que compruebe la validez del certificado en VALIDe
 
La versió actual permet els formats ODT, DOC i RTF. Us recomanem l'ús del programari lliure LibreOffice per a l'elaboració dels documents; a més de l'estalvi en llicències, repercuteix en una millora en la interoperabilitat.

La versión actual permite los formatos ODT, DOC y RTF. Le recomendamos la utilización del software libre LibreOffice para la elaboración de documentos; además del ahorro en licencias, repercute en una mejora en la interoperabilidad.

Es poden descarregar des d'ací  / Se pueden descargar desde aquí.
 
IMPORTANT! Si teniu qualsevol mena d'incidéncia técnica, poseu-vos en contacte amb CAU TIC (963 985 300)
¡IMPORTANTE! Si tiene cualquier tipo de incidencia técnica, póngase en contacto con CAU TIC (963 985 300)