ORDRE 9/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la millora de les condicions laborals en el sector de l'hostaleria de la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 8335 de 10.07.2018
Número identificador:   2018/6659
Referència Base de Dades:  006739/2018
 
 • Anàlisi jurídica

  Data d'entrada en vigor: 11.07.2018
 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Ocupació i formació professional
  Descriptors:
    Temàtics: indústria hotelera


 • ORDRE 9/2018, de 4 de juliol, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores del programa de foment d'ocupació per a la millora de les condicions laborals en el sector de l'hostaleria de la Comunitat Valenciana. [2018/6659]

  PREÀMBUL  L'article 51.1.1a de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que correspon a la Generalitat l'execució de la legislació de l'Estat en matèria laboral, que assumeix les facultats, competències i serveis que en aquest àmbit i en l'àmbit d'execució té l'Estat respecte a les relacions laborals, sense perjudici de l'alta inspecció d'aquest, i el foment actiu de l'ocupació.

  El Reial decret legislatiu 3/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei d'ocupació, estableix com un dels objectius generals de les polítiques d'ocupació assegurar polítiques adequades d'integració laboral dirigides a aquells col·lectius que presenten majors dificultats d'inserció laborals.

  Entre els eixos de les polítiques d'activació per a l'ocupació que a aquest efecte recull el text refós esmentat figura el de les oportunitats d'ocupació, que inclou les actuacions que tenen com a objecte incentivar la contractació, la creació d'ocupació o el manteniment dels llocs de treball. Plenament alineat amb aquest eix, el Pla estratègic de subvencions del SERVEF per al període 2017-2019 preveu entre els seus objectius estratègics aconseguir la igualtat d'oportunitats en l'accés a l'ocupació de qualitat, així com el manteniment d'una contractació de qualitat. Entre les accions previstes per a això figura la de donar suport a l'estabilitat laboral i la millora en les condicions laborals dels col·lectius que pateixen la precarietat del mercat de treball.

  En relació amb aquest aspecte, pot destacar-se que el turisme constitueix un sector estratègic per a la Comunitat Valenciana amb una forta incidència en el mercat de treball. No obstant això (com s'indica en el Llibre blanc per a una nova estratègia turística de la Comunitat Valenciana), la qualitat de l'ocupació que es crea en la indústria turística valenciana té pitjors condicions en relació amb la mitjana nacional. En concret, hi ha una major temporalitat dels lloc de treball (d'un 33 % enfront del 23 % nacional), lligada a l'alta estacionalitat del turisme. pel que fa a això, el llibre blanc esmentat conclou que potenciar una oferta turística menys estacional podria donar un impuls a la indústria turística alhora que ajudaria a reduir l'elevada temporalitat del mercat laboral. Mitjançant aquesta mesura, dirigida essencialment a combatre la precarietat laboral, es pretén contribuir, així mateix, a la consecució d'aquest segon objectiu.

  Aquesta ordre se sotmet igualment als principis de bona regulació en l'exercici de la potestat reglamentària establits en l'article 129 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en la mesura en què persegueix la millora de las condiciones laborals d'un sector fortament afectat per la temporalitat (principis de necessitat i eficàcia); per instrumentar una mesura de foment no introdueix cap restricció de drets (principi de proporcionalitat); resulta plenament coherent amb la normativa nacional i de la Unió Europea (principi de seguretat jurídica); en la seua elaboració han participat els agents socials més representatius (principi de transparència); preveu un sistema de subvenció a tant alçat que simplifica la càrrega administrativa tant per a l'Administració concedent com per a les entitats beneficiàries (principi d'eficiència).  En virtut d'això i fent ús de les facultats conferides per l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i l'article 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, atés que s'ha donat audiència als agents socials més representatius, i que consten els informes preceptius de l'Advocacia General i de la Intervenció delegada en el SERVEF, i de conformitat amb el Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.  ORDENE  CAPÍTOL I

  Disposicions generals  Article 1. Objecte i àmbit

  Aquesta ordre té com a objecte aprovar les bases que regiran la concessió de subvencions destinades a fomentar la millora de les condicions laborals en el sector de l'hostaleria de la Comunitat Valenciana.  Article 2. Entitats beneficiàries

  1. Podrà ser beneficiària d'aquestes subvencions qualsevol empresa privada (incloses les persones treballadores autònomes) amb centre de treball a la Comunitat Valenciana, l'activitat principal de la qual s'enquadre en la secció I (hostaleria) de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-2009), aprovada per Reial decret 475/2007, de 13 d'abril.

  2. En cap cas podran obtindre la condició de beneficiàries:

  a) Les persones o entitats en les quals concórrega alguna de les prohibicions establides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; a aquest efecte, les entitats presentaran la corresponent declaració responsable.

  b) Les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les societats civils, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat que, tot i mancar de personalitat jurídica, poguera realitzar les actuacions subvencionables.  Article 3. Persones destinatàries finals

  Les persones destinatàries finals d'aquestes subvencions són les persones ocupades en la secció I (Hostaleria) de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-2009), aprovada pel Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, de la CNAE-2009.  Article 4. Exclusions

  Queden exclosos de subvenció els supòsits següents:

  a) Contractacions a temps parcial.

  b) Contractacions realitzades per empreses multiservei i empreses de treball temporal per a la posada a la disposició de la persona treballadora en empreses usuàries en les quals prestaran els seus serveis.

  c) Contractacions realitzades per ocupadors que hagueren sigut exclosos com a beneficiaris de programes d'ocupació.

  d) Contractacions realitzades per ocupadors sancionats en els dos anys anteriors a la presentació de la sol·licitud per la comissió d'infraccions greus o molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals o de seguretat social.

  e) Relacions laborals de caràcter especial de l'article 2.1 de l'Estatut dels Treballadors.

  f) Contractacions en què l'entitat ocupadora o els càrrecs directius o membres dels òrgans d'administració de les empreses que revestisquen la forma jurídica de societat, mantinguen amb el treballador contractat una relació de cònjuge, ascendent, descendent o altres parents, per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau, i les seues anàlogues en el cas de les parelles de fet.  Article 5. Fet subvencionable

  1. Resultaran objecte de subvenció:

  a) L'ampliació en almenys 90 dies del període de crida dels contractes fixos discontinus, el període de crida dels quals en l'exercici anterior al de l'ampliació haguera sigut de com a mínim 180 dies.

  b) La contractació indefinida o conversió a indefinit dels contractes temporals d'aquelles persones que en l'exercici anterior hagueren sigut contractades, amb caràcter fix discontinu o temporal, durant un període de fins a 270 dies.

  2. Per al còmput dels dies a què fa referència l'apartat anterior, es tindrà en compte el nombre de dies naturals efectivament treballats. No obstant això, tindran aquesta mateixa consideració els supòsits de suspensió del contracte a què fan referència els articles 45 (amb l'excepció de les lletres a i b de l'apartat 1) i 46 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.

  3. La modificació del contracte que amplie el període de crida o la contractació indefinida hauran d'efectuar-se en el període que determine cada convocatòria.

  4. En tot cas, la contractació que resulte de l'ampliació del període de crida o la contractació indefinida hauran de ser a jornada completa.

  Article 6. Quantia de la subvenció

  1. L'import de la subvenció serà el resultat de multiplicar el 100 % del salari mínim interprofessional (en còmput diari i incloent-hi les pagues extres), vigent en el moment de l'ampliació o contractació indefinida, pel nombre de dies en què el període de contractació haja sigut ampliat respecte a l'exercici anterior i pel nombre d'anys comprensius del període de manteniment.

  2. La convocatòria podrà limitar el període d'ampliació que resulte subvencionable per contracte o l'import màxim de la subvenció que l'entitat ocupadora puga percebre per una mateixa persona treballadora.

  Article 7. Incompatibilitats

  Amb l'excepció de la bonificació de quotes a la Seguretat Social, aquestes subvencions resulten incompatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o entitat, pública o privada, nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.  Article 8. Convocatòria

  1. El procediment per a la concessió d'aquestes subvencions s'iniciarà d'ofici mitjançant convocatòria de la persona titular de la Direcció General del SERVEF.

  2. La convocatòria es publicarà íntegrament en la Base de Dades Nacional de Subvencions, així com en extracte, en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  3. La dotació pressupostària de cada convocatòria es distribuirà a parts iguals entre les tres províncies de la Comunitat Valenciana. L'alteració d'aquesta distribució, que té caràcter estimatiu, no necessitarà de nova convocatòria. No obstant això, aquesta alteració es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, sense que aquesta publicitat implique l'obertura de termini per a presentar noves sol·licituds ni l'inici de nou còmput de termini per a resoldre.  Article 9. Procediment de concessió

  1. La concessió d'aquestes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva, per a la qual cosa es tindrà en compte com a únic criteri el moment en què s'haja completat la presentació de la sol·licitud (comprensiva de l'imprés de sol·licitud i de la resta de documentació exigida per la convocatòria) en qualsevol dels registres previstos en la normativa de procediment administratiu comú.

  2. En cas que diferents expedients tingueren la mateixa data de criteri i no resultara possible prioritzar-los per hora de presentació, es prioritzarà la sol·licitud de subvenció corresponent a contractes de persones amb diversitat funcional (prioritzant-se, al seu torn, entre si pel major grau de discapacitat) i, si de cas hi manca, la sol·licitud de subvenció corresponent a contractes de dones; si l'empat persistira, es prioritzarà d'acord amb la data de sol·licitud més antiga i, si d'aquesta forma tampoc es resolguera l'empat, en funció del número d'expedient més baix.

  Article 10. Presentació de la sol·licituds

  Les sol·licituds es presentaran en la forma i el termini que establisca la corresponent convocatòria, en la qual, així mateix, s'especificarà la documentació acreditativa dels requisits per a obtindre la subvenció.  Article 11. Instrucció

  1. La instrucció correspondrà als serveis territorials del SERVEF competents en matèria d'ocupació.

  2. Examinades les sol·licituds, l'òrgan instructor emetrà un informe on farà constar que les entitats beneficiàries compleixen tots els requisits necessaris per a la concessió de les ajudes.

  3. En cada direcció territorial del SERVEF es constituirà un òrgan col·legiat integrat per la persona titular del servei territorial competent en matèria d'ocupació o persona que designe per a la seua substitució, que el presidirà; dues vocals, i una persona que tindrà la secretaria, amb veu però sense vot. La designació de les persones que ocupen les vocalies i la secretaria s'efectuarà per la persona titular de la direcció territorial del SERVEF entre personal funcionari adscrit al servei territorial competent en matèria d'ocupació. Es procurarà que la composició de l'òrgan col·legiat s'ajuste al principi d'equilibri per raó de sexe.  4. L'òrgan col·legiat emetrà periòdicament informes on es concrete el resultat de les avaluacions efectuades en relació amb els períodes de temps que considere.

  5. En vista de l'informe de l'òrgan col·legiat, l'òrgan instructor formularà les propostes de concessió a l'òrgan concedent.  Article 12. Resolució i recursos

  1. La competència per a resoldre sobre les sol·licituds presentades correspon a la persona titular de la Direcció General del SERVEF o òrgan en què aquesta delegue.

  2. El termini per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de sis mesos comptats a partir de la publicació de la corresponent convocatòria, llevat que aquesta pospose els seus efectes a una data posterior. Transcorregut aquest termini sense que s'hi haja dictat i notificat una resolució expressa, es produirà el silenci administratiu i la sol·licitud podrà entendre's desestimada.

  3. La resolució de concessió determinarà la quantia concedida i incorporarà, si escau, les condicions, obligacions i determinacions accessòries a què haja d'ajustar-se l'entitat beneficiària.

  4. La resolució contindrà informació de l'import previst de l'ajuda en equivalent de subvenció bruta, així com del seu caràcter de minimis, i farà referència expressa al títol i a la publicació del Reglament en el DOUE.

  5. La resolució posarà fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se un recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan, en el termini d'un mes a partir de l'endemà de la notificació, d'acord amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques; o un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos davant el corresponent jutjat contenciós administratiu de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb els articles 8 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Article 13. Liquidació i pagament

  La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada justificades, amb la documentació presentada juntament amb la sol·licitud, les condicions establides, i es lliurarà d'una sola vegada l'import de l'ajuda després que es dicte la resolució de concessió.  Article 14. Resolució d'incidències

  La persona titular de la Direcció General del SERVEF o òrgan en què aquesta delegue tindrà la competència per a resoldre les incidències de qualsevol naturalesa que es produïsquen després de la concessió de les ajudes.  Article 15. Règim de substitució

  1. Si la persona treballadora fóra baixa pels motius enumerats en l'article 16.2, podrà ser substituïda per una altra persona segons l'ordre i la forma que determine el conveni col·lectiu d'aplicació o, si de cas hi manca, per una persona desocupada inscrita com a demandant d'ocupació en el Centre SERVEF d'Ocupació, a fi de completar, sota les mateixes condicions contractuals que tenia la persona substituïda, el període de manteniment que quedara pendent de complir

  2. Si la baixa de la persona treballadora es produïra amb anterioritat a la resolució de concessió, perdrà el dret a la sol·licitud presentada; no obstant això, aquesta previsió no s'aplicarà quan la baixa de la persona treballadora haguera tingut lloc una vegada transcorregut el termini establit en l'article 12.2.  Article 16. Reintegrament de les ajudes concedides

  1. Donaran lloc a l'obligació de reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com l'exigència de l'interés de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que se n'acorde la procedència del reintegrament, els casos previstos en l'article 37 de la Llei 38/2003. En particular, serà procedent el reintegrament total de l'ajuda (exceptuant-ne el que es disposa per a la substitució) en els supòsits d'extinció de la relació laboral de la persona treballadora abans de completar el període de manteniment exigit i en els supòsits d'incompliment per l'entitat ocupadora del període de crida establida en cada contracte fix discontinu subvencionat.

  2. S'aplicarà el criteri de proporcionalitat amb reintegrament parcial de l'ajuda concedida en funció del temps de manteniment o del període de manteniment que restara per completar, si l'extinció de la relació laboral de la persona treballadora amb l'entitat beneficiària s'haguera produït per baixa voluntària, discapacitat sobrevinguda, mort, o acomiadament disciplinari o per causes objectives no declarat improcedent.  3. El que es disposa en els apartats anteriors serà aplicable sense perjudici de la possible qualificació dels fets com a infracció administrativa i incoació del procediment sancionador, d'acord amb els articles 52 i següents de la Llei 38/2003, i els articles 173 i següents de la Llei 1/2015.

  4. De conformitat amb l'apartat d de l'article 35 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, l'incompliment del que es disposa en la lletra g) de l'article 18 podrà comportar el reintegrament total o parcial de la subvenció concedida, després del procediment sancionador previ que se sotmetrà al que es disposa en el títol III de la Llei 2/2015.  Article 17. Comprovació i pla de control

  1. Correspondrà a les direccions territorials del SERVEF dur a terme la funció de comprovació i control de les subvencions concedides.  2. Als efectes del que es disposa en la lletra j) de l'article 165.2 de la Llei 1/2015 i de conformitat amb l'article 2.3 de la Llei 3/2000, de 17 d'abril, per la qual es crea el Servei Valencià d'Ocupació i Formació, les direccions territorials del SERVEF accediran a la vida laboral del 100 % de les persones treballadores el contracte de les quals ha sigut subvencionat, a fi de comprovar la seua alta en l'entitat ocupadora beneficiària durant el període de manteniment exigit.

  3. L'entitat beneficiària estarà obligada a sotmetre's a les actuacions de control financer previstes en els articles 113 i següents de la Llei 1/2015 i en els articles 44 i següents de la Llei 38/2003.  Article 18. Obligacions de les entitats beneficiàries

  A més del que es disposa en l'article 14 de la Llei 38/2003, són obligacions de les entitats beneficiàries:

  a) Formalitzar els contractes de treball per escrit.

  b) En el cas de la lletra a) de l'article 5.1, efectuar durant almenys tres anys naturals, a comptar des del mateix any de l'ampliació, la crida del personal fix discontinu subvencionat pel període de crida establida en cada contracte. En el cas de la lletra b) de l'article 5.1, mantindre l'ocupació subvencionada durant almenys tres anys, a comptar des de la data de la contractació o conversió.

  c) Facilitar totes les dades i la informació, en qüestions relacionades amb les subvencions concedides, li siga requerit pel SERVEF.

  d) Comunicar al SERVEF la sol·licitud o obtenció d'altres subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, així com qualsevol incidència o variació que es produïsca en relació amb la subvenció concedida.

  e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats en els termes exigits per la legislació mercantil i sectorial corresponent, així com conservar els documents (inclosos els electrònics) que justifiquen l'aplicació dels fons rebuts, mentre puguen ser objecte de control, que hauran de ser originals o còpies certificades d'acord amb ells.

  f) Comptabilitzar el cobrament de la subvenció a través d'un codi comptable específic, l'extracte comptable del qual haurà d'aportar-se al SERVEF en el termini d'un mes després de la finalització del període de manteniment del contracte.

  g) Complir les obligacions de transparència establides en la legislació bàsica, de conformitat amb el que es disposa en l'article 3 de la Llei 2/2015, en el cas que l'entitat perceba durant el període d'un any ajudes o subvencions públiques en una quantia superior a 100.000 euros, o quan, almenys el 40 % del total dels seus ingressos anuals tinguen caràcter d'ajuda o subvenció pública, sempre que arriben com a mínim a la quantitat de 5.000 euros. Sense perjudici d'això anterior, qualsevol beneficiari que perceba, durant el període d'un any, ajudes o subvencions de l'Administració autonòmica o de qualsevol altra entitat enumerada en l'article 2 de la Llei 2/2015, per import superior a 10.000 euros, haurà de donar-hi la publicitat adequada, indicant-hi almenys l'entitat pública concedent, l'import rebut i el programa, activitat, inversió o actuació subvencionat. La difusió d'aquesta informació es realitzarà preferentment a través de les corresponents pàgines web. En cas que no disposen de pàgina web on realitzar aquesta publicitat, podran complir aquesta obligació a través del portal que pose a la seua disposició la Generalitat.

  h) Aportar en el termini indicat en la lletra f) d'aquest article una declaració en model normalitzat sobre el compliment de les obligacions de transparència a què fa referència la lletra anterior.

  i) Fer publicitat de l'origen dels fons.

  DISPOSICIONS ADDICIONALS  Primera. Normativa aplicable

  Aquestes ajudes tenen la consideració de subvencions públiques i es regeixen per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el seu Reglament, i tota altra normativa concordant, i per la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.  Segona. Dret de la competència

  1. Aquestes ajudes se sotmeten al règim de minimis establit en el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis, publicat en el DOUE L352, de 24 de desembre de 2013. Per aquest motiu, no podran concedir-se a empreses dels sectors següents:

  a) Pesca i aqüicultura, regulats pel Reglament (CE) núm. 104/2000, del Consell.

  b) Producció primària dels productes agrícoles (que figuren en la llista de l'annex I del Tractat).

  c) Les ajudes concedides a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles, en els casos següents:

  c.1) Quan l'import de l'ajuda es determine en funció del preu o de la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

  c.2) Quan l'ajuda estiga supeditada al fet que una part o la totalitat d'aquesta es repercutisca als productors primaris.

  d) Activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, les ajudes directament vinculades a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució, o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.  e) Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en lloc d'importats.

  2. L'aplicació d'aquest règim implica que l'import total de les ajudes de minimis concedides a una única empresa (s'entendrà per única empresa la definició establida en l'article 2.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió) no excedirà 200.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals. Quan una única empresa realitze per compte d'altri operacions de transport de mercaderies per carretera, l'import total de les ajudes de minimis concedides no excedirà 100.000 euros durant qualsevol període de tres exercicis fiscals.  3. Les ajudes de minimis concedides de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, podran acumular-se amb les ajudes de minimis concedides de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 360/2012, de la Comissió, fins al límit màxim establit en aquest últim Reglament. Podran acumular-se amb ajudes de minimis concedides d'acord amb altres reglaments de minimis fins al límit màxim pertinent que s'estableix en l'article 3.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió.

  4. Les ajudes de minimis no s'acumularan amb cap ajuda estatal en relació amb les mateixes despeses subvencionables o amb ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, si aquesta acumulació excedira de la intensitat d'ajuda o de l'import d'ajudes superior corresponent fixat en les circumstàncies concretes de cada cas per un reglament d'exempció per categories o una decisió adoptats per la Comissió. Les ajudes de minimis que no es concedisquen per a costos subvencionables específics, ni puguen atribuir-se a costos subvencionables específics, podran acumular-se amb altres ajudes estatals concedides en virtut d'un reglament d'exempció per categories o d'una decisió adoptats per la Comissió.

  5. A aquest efecte, en la convocatòria es requerirà la presentació d'una declaració responsable sobre altres ajudes de minimis (subjectes a aquest o altres reglaments de minimis) concedides a l'entitat beneficiària durant els dos exercicis fiscals anteriors i durant l'exercici fiscal en curs. Així mateix, es requerirà la presentació d'una altra declaració responsable sobre altres ajudes rebudes per als mateixos costos subvencionables o ajuda estatal per a la mateixa mesura de finançament de risc, a fi de comprovar que no se superen els límits de l'article 5.2 del Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió.

  DISPOSICIONS FINALS  Primera. Habilitació normativa

  1. Es faculta la persona titular de la Direcció General del SERVEF per a dictar les instruccions i adoptar les mesures que considere oportunes per a l'aplicació i l'execució d'aquesta ordre.

  2. Així mateix, se la faculta perquè puga actualitzar mitjançant una resolució l'import de la subvenció establit en l'article 6.  Segona. Entrada en vigor

  Aquesta ordre entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.  València, 4 de juliol de 2018  El conseller d'Economia Sostenible,

  Sectors Productius, Comerç i Treball,

  RAFEL CLIMENT GONZÁLEZ