ORDE 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 6804 de 26.06.2012
Número identificador:   2012/6296
Referència Base de Dades:  006251/2012
 
 • Anàlisi jurídica

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria Educació, Formació i Ocupació
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Educació Protecció civil
  Descriptors:
    Temàtics: centre d'ensenyament, protecció civil, seguretat en el treball, programa d'actuació, educació preescolar, ensenyament primari, ensenyament secundari, educació especial, lluita contra incendis , cossos docents no universitaris


 • ORDE 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana. [2012/6296]

  ÍNDEX  Preàmbul

  Capítol I. Disposicions generals

  Article 1. Objecte

  Capítol II. Dels plans d'autoprotecció

  Article 2. Contingut

  Article 3. Àmbit d'aplicació

  Article 4. Definició

  Article 5. Objectius

  Article 6. Estructura del Pla

  Article 7. Elaboració

  Article 8. Aplicació del pla d'autoprotecció

  Article 9. Registre i custòdia

  Article 10. Informació

  Capítol III. Mesures d'emergència

  Article 11. Àmbit d'aplicació

  Article 12. Elaboració i implantació de les mesures d'emergència  Article 13. Remissió i registre de les mesures d'emergència

  Capítol IV. Realització de simulacres i revisió d'instal·lacions

  Article 14. Realització de simulacres

  Article 15. Revisió d'instal·lacions

  Capítol V. Centres educatius privats, concertats i centres docents públics dependents d'altres administracions públiques

  Article 16. Elaboració del pla d'autoprotecció

  Article 17. Registre del pla d'autoprotecció

  Disposicions addicionals

  Primera. Elaboració i actualització del pla d'autoprotecció

  Segona. Delegació

  Disposició derogatòria

  Única. Derogació normativa

  Disposició final

  Única. Entrada en vigor

  PREÀMBUL  La Llei 2/1985, de 21 de gener, de Protecció Civil, disposa que la protecció civil constituïx l'afirmació d'una àmplia política de seguretat que té el seu fonament jurídic, dins de la Constitució, en l'obligació dels poders públics de garantir el dret a la vida i a la integritat física.  En desplegament de la disposició esmentada, es va dictar el Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència. Este reial decret determina l'obligatorietat de tindre centres de treball més segurs, que complisquen les normes establides i que revisen periòdicament les instal·lacions existents.

  De les dos normes es desprén que l'obligació dels poders públics de garantir el dret fonamental a la vida i a la integritat física s'ha de plantejar no només de manera que els ciutadans aconseguisquen la protecció a través de les administracions públiques, sinó que s'ha de procurar l'adopció de mesures destinades a la prevenció i control del risc en el seu origen, així com l'actuació inicial en les situacions d'emergència que es puguen presentar.

  En relació amb les disposicions anteriors, en l'àmbit autonòmic es va dictar la Llei 9/2002, de 12 de desembre, derogada per la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències de la Generalitat, que regula les accions destinades a la protecció de les persones, els béns i el medi ambient, tant en situacions de greu risc, catàstrofe i calamitat pública com en accidents greus i altres d'anàlogues; i el Decret 83/2008, de 6 de juny, del Consell, pel qual es crea el Registre autonòmic de plans d'autoprotecció, per mitjà del qual es complix l'article 5 del mencionat Reial Decret 393/2007.  La seguretat de les persones que es troben presents en els centres educatius necessita un model d'actuació que assumisca i desenrotlle, de manera eficaç, el concepte de protecció civil, definit per la jurisprudència del Tribunal Constitucional com el conjunt d'accions dirigides a evitar, reduir o corregir els danys causats a les persones i béns per qualsevol classe de mitjans d'agressió i pels elements naturals o extraordinaris en temps de pau, quan l'amplitud i gravetat dels seus efectes li conferix el caràcter de calamitat pública, i és la responsabilitat dels titulars de l'activitat establir-hi les mesures de seguretat i prevenció en matèria de protecció civil. En l'entorn escolar, la protecció s'ha de realitzar des d'un vessant educatiu, comptant amb la col·laboració de tots els sectors de la comunitat educativa, i ha de tendir a fomentar entre l'alumnat els hàbits i comportaments necessaris per a les situacions de risc, accident, perill o catàstrofe, així com educar el discent en matèria d'autoprotecció.

  D'altra banda, en l'àmbit laboral és necessari tindre en compte la protecció de la seguretat i salut dels treballadors, la qual cosa adquirix una especial significació quan en els centres de treball s'originen situacions d'emergència. Així doncs, cal destacar la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, l'objecte de la qual és promoure la seguretat i salut dels treballadors per mitjà de l'aplicació de mesures i el desenrotllament de les activitats necessàries per a la prevenció de riscos derivats del treball i, especialment, l'article 20 en què es regulen les mesures d'emergència en els centres de treball.

  Fent ús de les atribucions que em conferix l'article 28.e) de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, amb l'informe previ de la Comissió Sectorial de Seguretat i Salut Laboral i de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), vista la proposta del director general d'Ordenació i Centres Docents, de 18 de maig de 2012, i de conformitat amb esta,  ORDENE  CAPÍTOL I

  Disposicions generals  Article 1. Objecte

  La present orde té com a finalitat regular els procediments i les actuacions destinades a la protecció de la comunitat educativa per mitjà de l'elaboració dels plans d'autoprotecció i el compliment de les mesures d'emergència.  CAPÍTOL II

  Dels plans d'autoprotecció  Article 2. Contingut

  Este capítol té com a finalitat regular l'elaboració, actualització i registre del pla d'autoprotecció dels centres docents no universitaris, el titular dels quals siga la Generalitat i depenguen de la conselleria competent en matèria d'educació i que es determinen en el punt 2.e) de l'annex I del Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència.  Article 3. Àmbit d'aplicació

  Hauran de disposar d'un pla d'autoprotecció els centres d'Educació Especial, les escoles infantils i els centres que disposen d'una alçària d'evacuació igual o superior a 28 metres, o una ocupació màxima (simultània) igual o superior a 2.000 persones, i complisquen les condicions de titularitat, dependència i nivell d'ensenyances que indica l'article anterior.  Article 4. Definició

  El pla d'autoprotecció és el document que establix el marc orgànic i funcional previst per a un centre educatiu amb l'objectiu de previndre i controlar els riscos sobre les persones i els béns, donar resposta adequada a les possibles situacions d'emergència en la zona, sota la responsabilitat del titular de l'activitat, i garantir la integració d'estes actuacions en el sistema públic de protecció civil.  Article 5. Objectius

  Els objectius que es perseguixen amb l'establiment del pla d'autoprotecció són:

  1. Protegir les persones i usuaris del centre, així com els béns existents, establint una estructura i uns procediments que asseguren les respostes més adequades davant de les possibles situacions d'emergència.  2. Conéixer el centre i el seu entorn, els focus de perill reals, les instal·lacions, els mitjans disponibles per a fer front a una emergència o accident i les carències existents per a comunicar-les a les autoritats competents o perquè les esmene el mateix centre.

  3. Garantir la fiabilitat i el bon funcionament de tots els mitjans de protecció i de les instal·lacions del centre.

  4. Evitar les causes que es convertixen en origen de les emergències.  Article 6. Estructura del pla.

  El pla d'autoprotecció del centre s'estructurarà amb el contingut definit en l'annex II del Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència.  Article 7. Elaboració

  1. El pla d'autoprotecció serà elaborat per un tècnic competent capacitat per a dictaminar sobre els assumptes relacionats amb l'autoprotecció davant dels riscos a què estiga subjecta l'activitat.

  2. Correspon al director del centre assumir les funcions inherents a la figura de director del pla d'autoprotecció i coordinar l'elaboració, la implantació, el manteniment, revisió i, si és el cas, l'actualització del pla d'autoprotecció, el qual comptarà amb l'obligada participació del personal del centre amb la formació necessària per a assumir les funcions que se'n deriven.

  3. Així mateix, correspon al director del centre designar el director del pla d'actuació en emergència.  Article 8. Aplicació del pla d'autoprotecció

  1. El pla d'autoprotecció, una vegada elaborat, serà implantat per la persona que ocupe la direcció del centre.

  2. Els centres docents hauran de revisar periòdicament el pla d'autoprotecció, almenys cada tres anys, i actualitzar-lo en el cas que pertoque. Així mateix, el pla s'haurà d'actualitzar cada vegada que hi haja alguna reforma o modificació de les condicions de l'edifici (o edificis), incloent-hi el seu ús i les seues instal·lacions, i dels mitjans de protecció disponibles, que puga afectar les seues previsions.  Article 9. Registre i custòdia

  1. Els centres docents que hagen de disposar de pla d'autoprotecció en conservaran una còpia i remetran còpia al servici competent en matèria de protecció civil de l'ajuntament corresponent i a la conselleria competent en matèria d'emergència per al seu registre, així com les actualitzacions que s'hi produïsquen, segons el que determine el Decret 83/2008, de 6 de juny, del Consell, pel qual es crea el Registre autonòmic de plans d'autoprotecció.

  2. El pla d'autoprotecció serà remés a la direcció territorial competent en matèria d'educació corresponent. Esta remissió serà la notificació de la finalització del procés d'elaboració o actualització.  3. En este pla s'hauran d'anotar les dates corresponents a les últimes revisions de les instal·lacions, així com l'empresa autoritzada que les realitzarà.

  4. La direcció territorial recepcionarà els plans dels centres del seu àmbit competencial, verificarà que estan firmats per un tècnic competent i degudament registrats i els arxivarà i custodiarà.  Article 10. Informació

  La direcció de cada centre educatiu establirà el procediment per a informar sobre el pla d'autoprotecció i que este siga conegut per tots els sectors de la comunitat educativa.

  CAPÍTOL III

  Mesures d'emergència  Article 11. Àmbit d'aplicació

  Tots els centres educatius no universitaris dependents de la conselleria competent en matèria d'educació, als quals no els és exigible l'elaboració d'un pla d'autoprotecció en aplicació de la present orde, disposaran de mesures d'emergència de conformitat amb l'article 20 de la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals.

  Article 12. Elaboració i implantació de les mesures d'emergència

  1. El director del centre coordinarà i es responsabilitzarà de l'elaboració, implantació, manteniment, revisió i, si és el cas, actualització de les mesures d'emergència.

  2. La conselleria competent en matèria d'educació posarà a disposició dels mencionats centres, a través del seu portal web, una Guia de mesures d'emergència i evacuació en centres docents i la realització de simulacres, la qual facilitarà la implantació de les mesures d'emergència, en facilitarà l'assessorament necessari i promourà cursos de formació per al personal que desenrotlle les mesures d'emergència, prestant especial atenció als centres educatius en què hi haja alumnat discapacitat.  Article 13. Remissió i registre de les mesures d'emergència

  El centre haurà de remetre una còpia de les seues mesures d'emergència i, si és el cas, de les actualitzacions d'estes, a la direcció territorial competent en matèria d'educació corresponent, per a registrar-les.

  CAPÍTOL IV

  Realització de simulacres i revisió d'instal·lacions  Article 14. Realització de simulacres

  1. Tots els centres educatius compresos en l'àmbit d'aplicació dels capítols II i III hauran de realitzar en cada curs escolar, almenys una vegada, un simulacre d'emergència.

  2. La participació en els simulacres és obligatòria per a tot el personal que estiga present en el centre en el moment de la seua realització.

  3. Els simulacres es faran, preferentment, en el primer trimestre del curs escolar.

  4. En la setmana prèvia a la realització del simulacre d'emergència, la direcció del centre informarà la comunitat educativa sobre este, a fi d'evitar alarmes innecessàries, sense indicar-ne el dia ni l'hora prevista.

  5. Amb posterioritat a la realització del simulacre, el professorat i tot el personal del centre haurà de tornar a la normalitat de les seues classes i tasques.

  6. Els centres docents elaboraran, a través d'un formulari en línia que la conselleria posarà a disposició dels centres en la pàgina web, un informe en què s'arrepleguen les incidències observades durant la realització del simulacre. Este formulari serà remés en línia, dins dels 10 dies següents a la realització d'este, a l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball/Servici de Prevenció de Riscos Laborals perquè es registre, s'analitze i es remeta a la direcció territorial competent en matèria d'educació que corresponga, i el centre mantindrà una còpia de l'informe.  Article 15. Revisió d'instal·lacions

  1. Tots els centres docents revisaran o contractaran periòdicament, segons el que disposa la normativa sobre manteniment mínim d'instal·lacions de protecció contra incendis, els mitjans disponibles per a intervindre en cas d'emergència (extintors, alarmes, boques d'incendi equipades, etc.).

  2. Estes revisions les faran empreses mantenidores o instal·ladors autoritzades, segons la normativa vigent.

  CAPÍTOL V

  Centres educatius privats concertats i centres docents públics dependents d'altres administracions públiques  Article 16. Elaboració del pa d'autoprotecció o de mesures d'emergència

  1. Els centres educatius privats concertats, així com els centres educatius dependents dels ajuntaments i de les diputacions provincials que hagen de disposar de pla d'autoprotecció, d'acord amb el Reial Decret 393/2007, elaboraran este pla tal com disposa la mencionada normativa.

  2. Quan no siga preceptiva l'elaboració del pla d'autoprotecció a què es referix el paràgraf anterior, els centres disposaran de mesures d'emergència de conformitat amb el que establix l'article 20 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.  Article 17. Registre del pla d'autoprotecció

  Una vegada elaborat, es remetrà a la conselleria competent en matèria d'emergències una còpia per a ser registrada als efectes de coneixement i publicitat.  DISPOSICIONS ADDICIONALS  Primera. Elaboració i actualització del pla d'autoprotecció

  Els centres docents no universitaris dependents de la conselleria competent en matèria d'educació que hagen de disposar de pla d'autoprotecció i no el tinguen redactat o actualitzat a l'entrada en vigor d'esta orde, l'hauran de fer en el termini màxim de 18 mesos.

  Segona. Delegació

  Es faculten els òrgans directius d'esta conselleria competents en matèria de gestió econòmica, de centres docents i de personal docent, per a dictar les instruccions i ordes de servici necessàries per a l'aplicació de la present orde.  DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  Única. Derogació normativa

  Queda derogada l'Orde de 31 de gener de 1995, de la Conselleria d'Educació i Ciència, sobre autoprotecció de centres d'Educació Infantil, Primària, Secundària i ensenyances de Règim Especial, dependents de la Generalitat. Així mateix, queden derogades totes les disposicions que del mateix rang o d'un rang inferior s'oposen al que disposa la present orde.  DISPOSICIÓ FINAL  Única. Entrada en vigor

  Esta orde entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  València, 18 de juny de 2012  La consellera d'Educació, Formació i Ocupació,

  MARÍA JOSÉ CATALÁ VERDET