ORDE 6/2012, de 19 d'abril, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establix el procediment de comunicació de sospites de malalties professionals a la Comunitat Valenciana, a través del Sistema d'Informació Sanitària i Vigilància Epidemiològica Laboral.Publicat en:  DOGV núm. 6766 de 03.05.2012
Número identificador:   2012/4253
Referència Base de Dades:  004291/2012
 
 • Anàlisi jurídica

 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria Sanitat
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Sanitat Ocupació i formació professional
  Descriptors:
    Temàtics: epidemiologia, malaltia professional, seguretat en el treball, mortalitat professional, sistema d'informació , òrgan col.legiat


 • ORDE 6/2012, de 19 d'abril, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establix el procediment de comunicació de sospites de malalties professionals a la Comunitat Valenciana, a través del Sistema d'Informació Sanitària i Vigilància Epidemiològica Laboral. [2012/4253]

  Preàmbul  Tant la Llei 14/1986, de 25 d'abril, General de Sanitat, com la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals establixen com a competències de les administracions sanitàries la implantació de sistemes d'informació adequats que permeten la realització d'estudis epidemiològics per a la identificació de les patologies que puguen afectar la salut dels treballadors.

  La Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana considera, en l'article 64, com a activitat fonamental del sistema sanitari valencià, el Sistema d'Informació en Salut Pública i establix, en l'article 66, l'obligació de tots els centres sanitaris, tant del sector públic com privat, i dels professionals sanitaris en exercici, d'adaptar els seus sistemes d'informació i registre, amb la finalitat de possibilitar el Sistema d'Informació en Salut Pública. Per la seua banda, el Decret 16/1997, de 28 de gener, del Govern Valencià, pel qual es crea la Xarxa Valenciana de Vigilància en Salut Pública, en l'article 9, ja hi incloïa el Sistema d'Informació en Salut Laboral, i el Decret 15/2010, de 15 de gener, que regula el Sistema d'Informació en Salut Pública disposa, en l'article 5, que es compondrà funcionalment de totes aquelles estructures i subsistemes d'informació en salut pública.  El Pacte Valencià per al Creixement i l'Ocupació 2009-13, PAVACE II, inclou el desenrotllament d'un sistema d'informació basat en la plataforma Abulcassis i en els sistemes d'informació de Salut Pública, per a analitzar i avaluar les malalties professionals. El Decret 98/2009, de 17 de juny, del Consell, inclou en la Cartera de Servicis de Salut Pública el sistema de vigilància epidemiològica laboral.

  El Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, amb el qual es va aprovar el vigent quadro de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i els criteris per a la seua notificació i registre, va establir l'obligació dels facultatius del Sistema Nacional de Salut i dels servicis de prevenció de riscos laborals de comunicar, a l'entitat gestora o col·laboradora, aquells casos de malaltia que sospiten que puguen ser classificats com a malalties professionals, a través d'un organisme intermedi.

  Per la seua banda, el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció establix, en l'article 38, que el servici de prevenció col·laborarà amb els servicis d'atenció primària de salut i d'assistència sanitària especialitzada per al diagnòstic, tractament i rehabilitació de malalties relacionades amb el treball, i amb les administracions sanitàries competents en l'activitat de salut laboral que es planifique, i són les unitats responsables de Salut Pública de l'Àrea de Salut, que definix la Llei General de Sanitat, les competents per a la coordinació entre els servicis de prevenció que actuen en eixa àrea i el sistema sanitari. Esta obligació s'arreplega en el Reial Decret 843/2011, de 17 de juny, pel qual s'establixen els criteris bàsics sobre l'organització dels recursos per a desenrotllar l'activitat sanitària dels servicis de prevenció, que inclou, a més, entre les activitats sanitàries dels servicis de prevenció, la comunicació de les malalties que podrien ser qualificades de professionals, tal com establix el Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre.  A la Comunitat Valenciana, la Llei 4/2005, de 17 de juny, de la Generalitat, de Salut Pública de la Comunitat Valenciana, inclou entre les competències de la Conselleria de Sanitat la vigilància i el control de les actuacions relacionades amb la salut dels treballadors. El Decret 111/2011, de 2 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria de Sanitat, atribuïx a la Direcció General d'Investigació i Salut Pública les competències sanitàries en prevenció de malalties laborals i salut laboral, així com la gestió i desenrotllament de les competències de l'administració sanitària sobre les entitats col·laboradores de la Seguretat Social en la gestió de les contingències laborals.

  En virtut de tot l'anterior, de conformitat amb el que disposa l'article 28 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, amb l'audiència prèvia dels sectors implicats  ORDENE  Article 1. Objecte

  La present orde té com a objecte:

  1. Determinar el sistema de comunicació de sospites de malalties professionals, previst en l'article 5 del Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  2. Establir el mecanisme de col·laboració dels servicis de prevenció de riscos laborals amb els servicis d'atenció primària i assistència especialitzada per a la detecció de sospites de malalties professionals, previst en l'article 38 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció.

  Article 2. Àmbit d'aplicació

  Serà aplicable:

  1. Als facultatius que presten servicis en les institucions sanitàries públiques de la Generalitat.

  2. A la Inspecció de Servicis Sanitaris de la Subsecretaria de la Conselleria de Sanitat.

  3. Als facultatius dels servicis de prevenció de riscos laborals, aliens o propis, incloent-hi els mancomunats, que desenrotllen la seua activitat a la Comunitat Valenciana, així com als facultatius que actuen com a treballadors designats per a realitzar la vigilància de la salut dels treballadors, segons el que establix el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener.  4. Als servicis de prevenció de riscos laborals, aliens o propis, incloent-hi els mancomunats, que desenrotllen la seua activitat a la Comunitat Valenciana.

  5. A les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i a les empreses col·laboradores de la Seguretat Social que actuen respecte a les contingències professionals a la Comunitat Valenciana.  Article 3. Comunicació de sospites de malalties professionals

  1. Quan els facultatius que presten servicis en les institucions sanitàries públiques de la Generalitat, els metges inspectors i els facultatius dels servicis per a la prevenció de riscos laborals, previstos en l'article anterior, en ocasió de les seues actuacions professionals, tingueren coneixement de l'existència d'una malaltia que podria ser qualificada de professional, de les incloses en els annexos 1 i 2 del Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el quadro de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'establixen els criteris per a la seua notificació i registre, ho comunicaran a la Direcció General d'Investigació i Salut Pública.

  2. La Direcció General d'Investigació i Salut Pública, amb la comprovació prèvia dels requisits necessaris, traslladarà les comunicacions a què es referix el punt 1, als efectes oportuns, a la corresponent entitat gestora, i, si és el cas, entitat o empresa col·laboradora de la Seguretat Social que assumisca la protecció de les contingències professionals.  Article 4. Mecanisme de comunicació

  1. La comunicació de sospites de malalties professionals establida en l'article anterior es realitzarà via electrònica, a través de l'aplicació informàtica Sistema d'Informació Sanitària i Vigilància Epidemiològica Laboral (d'ara en avant, SISVEL).

  2. Les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social adaptaran els seus sistemes d'informació i registre per a possibilitar la recepció de les dites comunicacions, així com el retorn d'informació sobre la decisió adoptada sobre estes, en el termini màxim de 10 dies hàbils des de l'adopció d'esta.  3. S'establiran els mecanismes de comunicació necessaris per a garantir la informació del treballador o de la treballadora durant tot el procés.

  4. En l'ús i tractament de la informació relativa al SISVEL s'adoptaran les mesures de gestió i organització que siguen necessàries per a assegurar la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així com les conduents a fer efectives les garanties, obligacions i drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. L'aplicació SISVEL quedarà inclosa en el fitxer denominat Promoció de la Salut, Prevenció de la Malaltia i Salut Laboral establit en l'Orde 11/2011, de 21 d'octubre, de la Conselleria de Sanitat, per la qual es creen i se suprimixen diversos fitxers de caràcter personal.

  5. S'habilitarà el corresponent perfil d'usuari per a possibilitar la coordinació i l'accés a la informació, quant a les seues competències, a la Inspecció de Servicis Sanitaris, a les entitats gestores de la Seguretat Social i a l'administració laboral garantint l'estricte compliment de la mencionada Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. Així mateix, la informació arreplegada en el sistema podrà ser utilitzada per al correcte exercici de les facultats i potestats legals establides per l'ordenament jurídic vigent, necessàries per a l'adequada gestió dels recursos sanitaris públics i les prestacions del Sistema Nacional de Salut.

  Article 5. Col·laboració en la detecció de sospites de malalties professionals

  1. Els servicis de prevenció de riscos laborals col·laboraran amb els facultatius que presten servicis en les institucions sanitàries públiques de la Generalitat per a la detecció de sospites de malalties professionals, així com per a la seua millor gestió, prevenció i tractament, i són les unitats de salut laboral dels centres de salut pública, les competents per a coordinar la dita col·laboració. S'esmenten en l'annex els centres de salut pública.

  2. Quan el facultatiu mèdic que presta servicis en les institucions sanitàries públiques de la Generalitat o el metge inspector, per a sustentar una sospita de malaltia professional, considere necessari obtindre informació laboral complementària podrà sol·licitar l'estudi del cas, a través del SISVEL, a la unitat de salut laboral corresponent.  3. Els servicis de prevenció de riscos laborals que corresponguen facilitaran a les unitats de salut laboral informació sobre l'avaluació de riscos del lloc de treball del treballador afectat, així com informació sobre la vigilància de la salut o altres informacions necessàries per a identificar l'exposició als factors de risc associats amb la malaltia l'origen laboral de la qual sospita.

  4. S'establiran mecanismes de col·laboració amb l'administració laboral autonòmica per a l'estudi de les sospites de malalties professionals comunicades al SISVEL que requerisca actuacions coordinades.

  Article 6. Comissió de seguiment

  Es crea la Comissió de Seguiment del Sistema d'Informació Sanitària i Vigilància Epidemiològica Laboral, la qual vetlarà pel funcionament correcte del sistema detectant necessitats i elaborant i canalitzant les propostes per a l'adequat funcionament i millora d'este.

  Serà presidida per la persona que tinga la titularitat de la Direcció General d'Investigació i Salut Pública o persona que delegue i estarà composta per dos representants del servici competent en matèria de salut laboral, un o una representant de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, un o una representant de la direcció general competent en matèria laboral, una persona representant de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, una persona representant de la Inspecció de Treball i Seguretat Social i una de la Inspecció de Servicis Sanitaris, així com huit membres anomenats per la persona titular de la Direcció General d'Investigació i Salut Pública entre representants de les associacions professionals de Medicina del Treball, de les associacions professionals de Medicina de Família, de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, dels servicis de prevenció de riscos laborals, així com de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives de la Comunitat Valenciana.  De conformitat amb el que establix l'apartat 2 de l'article 22 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administra  Annex  Centres de Salut Pública  

  cions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, esta Comissió aprovarà les seues pròpies normes de funcionament.  DISPOSICIÓ ADDICIONAL  Única. Incidència econòmica

  La implantació i posterior desplegament d'esta orde no podrà tindre cap incidència en la dotació de tots i cada un dels capítols de gasto assignats a la conselleria competent quant a la matèria, i en tot cas haurà de ser atés amb els mitjans personals i materials de l'esmentada conselleria.  DISPOSICIONS FINALS  Primera. Desplegament

  S'autoritza la persona titular de la Direcció General d'Investigació i Salut Pública per a dictar les instruccions necessàries per a garantir l'aplicació eficaç d'esta orde.  Segona. Entrada en vigor

  Esta orde entrarà en vigor l'endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.  València, 19 d'abril de 2012  El conseller de Sanitat,

  LUIS EDUARDO ROSADO BRETÓN  Anexo  Centros de Salud Pública