ORDRE de 6 d'agost de 2001, del conseller de Sanitat, per la qual estructura i organitza el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Sector Sanitari de la Generalitat Valenciana.Publicat en:  DOGV núm. 4075 de 30.08.2001
Número identificador:   2001/8582
Referència Base de Dades:  3574/2001
 
 • Anàlisi jurídica

  Data d'entrada en vigor: 31.08.2001
  Notes: S'estructura i organitza el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Sector Sanitari de la Generalitat Valenciana
  Aquesta disposició afecta:
    Desenvolupa o complementa:
 • Anàlisi documental

  Origen de disposició: Conselleria Sanitat
  Grup temàtic: Legislació
  Matèries: Sanitat Funció pública Ocupació i formació professional
  Descriptors:
    Temàtics: seguretat en el treball, reglament intern, política sanitària, funcionari, professió sanitària , personal estatutari d'institucions sanitàries


 • ORDRE de 6 d'agost de 2001, del conseller de Sanitat, per la qual estructura i organitza el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Sector Sanitari de la Generalitat Valenciana. [2001/8582]

  El Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Govern Valencià, que aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms, estableix en l'article 10 de l'annex que en l'administració de la Generalitat Valenciana es constituiran tres serveis de Prevenció per als sectors sanitari, docent i d'administració pública i justícia, respectivament.

  Així mateix, l'article esmentat regula la modalitat, funcions, organització i recursos mínims de què ha de disposar cada un d'aquests serveis de prevenció.

  En la disposició addicional primera faculta els titulars de les distintes conselleries que tinguen assignades les competències en matèria d'Administració Pública, Sanitat, Cultura, Educació i Ciència, i Administració de Justícia perquè dicten les disposicions i adopten les mesures necessàries per a l'organització i dotació dels recursos humans i materials que calguen per al desenvolupament de les activitats preventives de cada un dels serveis de prevenció.

  Igualment, l'Acord entre la Conselleria de Sanitat i les organitzacions sindicals amb representació en la mesa sectorial de data 3 de febrer de 2000, en l'apartat III, Serveis de prevenció de riscos laborals, recollia la dotació inicial dels serveis de prevenció en l'àmbit de la Conselleria de Sanitat, així com l'estructura dels serveis de prevenció, constituïda per un servei central i unitats bàsiques de prevenció en nombre suficient per a assumir, amb mitjans propis, l'activitat preventiva.

  Per tot això, i després de la negociació en la Mesa Sectorial de Sanitat, d'acord amb el que preveu l'apartat b) de l'article 32 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les Administracions Públiques,

  ORDENE

  Article 1. Objecte

  La present ordre té com a objecte estructurar i organitzar el Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Sector Sanitari de la Generalitat Valenciana, en desenvolupament de l'article 10 de l'annex del Reglament dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autònoms.

  Article 2. Àmbit d'aplicació

  El Servei de Prevenció de Riscos Laborals farà la seua activitat sobre el personal inclòs, amb independència de la seua relació jurídica amb la Generalitat Valenciana, en l'àmbit d'aplicació de l'article 1 del Decret 71/89 del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre regulació dels òrgans de gestió del personal de la Conselleria de Sanitat i Consum i òrgans dependents.

  Article 3. Definició de Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la Conselleria de Sanitat

  S'entendrà per Servei de Prevenció de Riscos Laborals el conjunt de recursos humans i materials necessaris per a la realització d'activitats de prevenció de riscos laborals, a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i salut dels empleats de les institucions sanitàries dependents de la Conselleria de Sanitat, assessorant i assistint per a això l'administració, els empleats esmentats, els seus representants i els òrgans de representació especialitzada.

  Article 4. Modalitat del servei de prevenció

  L'organització dels recursos necessaris per al desenvolupament de les activitats preventives en la Conselleria de Sanitat es realitzarà en la modalitat de servei de prevenció propi.

  Article 5. Organització i recursos del Servei de Prevenció de Riscos Laborals

  El Servei de Prevenció de Riscos Laborals constarà de:

  a. Una unitat central, amb les funcions de direcció tècnica, control, coordinació i suport de la resta de les unitats, que comptarà almenys amb la direcció del servei i un tècnic per cada una de les especialitats o disciplines preventives de nivell superior considerades en la normativa: ergonomia i psicosociologia aplicada, seguretat en el treball, higiene industrial i medicina del treball.

  b. Unitats perifèriques que dependran orgànicament i funcionalment del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, per a donar servei a les àrees de salut, i portar a terme l'activitat que el Servei de Prevenció de Riscos Laborals haja de fer en el seu àmbit geogràfic. La distribució territorial de les unitats de Prevenció de Riscos Laborals s'estableix en l'annex.

  L'estructura prevista en l'annex esmentat, així com els recursos humans inicialment assignats, podran ampliar-se segons l'execució de l'activitat preventiva, i d'acord amb el resultat de les auditories tècniques previstes en l'article 9 d'aquesta ordre.

  Article 6. Funcions del Servei de Prevenció de Riscos Laborals

  El servei de prevenció prestarà els seus serveis i activitats d'acord amb el que disposa l'article 31.3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals; els articles 36 i 37 del Reglament dels Serveis de Prevenció; l'article 18 de l'Ordre de 20 de febrer de 1998 del conseller de Sanitat, i totes les activitats que siguen competència de les disciplines que l'integren.

  A més, amb caràcter específic, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals tindrà les funcions següents:

  a) L'elaboració d'un sistema d'informació normalitzat, que permeta conéixer i analitzar d'una manera continuada els danys derivats del treball.

  b) L'elaboració, en col·laboració amb l'EVES, de la proposta dels programes de formació, per als delegats i delegades de prevenció i empleats públics del sector.

  c) Assessorament als òrgans directius sobre la gestió de riscos.

  Article 7. Recursos humans i materials

  El personal de les unitats de Prevenció de Riscos Laborals serà seleccionat segons que disposa la Llei 30/1999, de Selecció i Provisió de Places de Personal Estatutari dels Serveis de Salut.

  Quant a les instal·lacions sanitàries i la dotació que tindran, es regularan pel que estableix l'article 15 de l'Ordre de 20 de febrer de 1998, del conseller de Sanitat, per la qual es desenvolupen les competències de l'Autoritat Sanitària a la Comunitat Valenciana. Així mateix, comptaran amb els locals i l'instrumental necessari per a fer les activitats habituals en les disciplines preventives dels riscos del treball acordat per les autoritats laborals de les comunitats autònomes.

  Article 8. Coordinació

  Les activitats del Servei de Prevenció de Riscos Laborals rebran el suport necessari i es coordinaran amb la resta de serveis de la Conselleria de Sanitat del seu àmbit d'actuació i especialment amb els de medicina preventiva, per tal d'aconseguir la major efectivitat i eficàcia possibles.

  La coordinació i supervisió es portarà a terme sempre des de la Unitat Central de Prevenció de Riscos Laborals, amb el suport de la direcció del centre on es troben els diferents serveis.

  Article 9. Auditories tècniques

  D'acord amb l'article 12 del Decret 123/2001 del Govern Valencià, el Servei de Prevenció de Riscos Laborals serà sotmés a auditoria, com a instrument de gestió, almenys cada 5 anys i, en un primer moment, quan s'acabe l'avaluació inicial de riscos, tot això sense perjuí de les funcions atribuïdes a la Inspecció de Treball i la Seguretat Social en l'article 9 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

  DISPOSICIÓ FINAL

  La present ordre entrarà en vigor l'endemà de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

  València, 6 d'agost de 2001

  El conseller de Sanitat,

  SERAFÍN CASTELLANO GÓMEZ

  ANNEX

  Distribució territorial de les unitats del

  Servei de Prevenció de Riscos Laborals

  Unitats perifèriques

  de prevenció de Àrees

  riscos laborals d'actuació Situació

  1 1 i 2 Hospital General de Castelló

  2 3, 4 i 5 Hospital Clínic

  3 6 Hospital La Fe

  4 7, 8 i 9 Hospital Doctor Peset

  5 10, 11 i 13 Hospital de Xàtiva

  6 12, 14 i 15 Hospital d'Alcoi

  7 16 i 18 Hospital General d'Alacant